Hotărârea nr. 42/2020

HOTĂRÂREA NR.42 din data de 19 februarie 2020 -privind aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii, precum şi stabilirea salariilor de bază pentru anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal"Făgăraş

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505ZOO, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268,213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.42 din data de 19 februarie 2020

-privind aprobarea modificării Organigramei și a statului de funcții, precum și stabilirea

salariilor de bază pentru anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal’Făgăraș


Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit în ședință ordinară,

Analizând:

 • - proiectul de hotărâre,

 • - raportul de aprobare nr. 3503/1/03.02.2020 prin care Primarul Municipiului propune aprobarea modificării Organigramei și a statului de funcții, precum și stabilirea salariilor de bază pe anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș,

 • - raportul de specialitate inregistrat cu nr. 3503/03.02.2020 al Compartimentului Resurse umane prin care aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții, precum și stabilirea salariilor de bază pe anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș,

 • - adresa nr 4558/22.01.2020 prin care ne informează că- prin Hotărârea nr.i din 20.01.2020, a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș prin care s-a avizat favorabil modificarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, cu respectarea art. 14 din regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș,

 • - adresa nr. 4628/29.01.2020 prin care ne înaintează glila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Făgăraș,

Ținând seama de:

 • - prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile H.G. nr. 884/2201 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului precum și a altor prevederi legale în vigoare,

 • - anexa nr. VIII - Cap. IV lit.B I lit.a) și b) și lit. D II din Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, de O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, și O.U.G. nr.1/2020 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Hotărârea nr. i din 20.01.2020, a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș prin care s-a aprobat modificarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș,

în temeiul 129 alin. (1), (2) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu încadrare în bugetul inițial aprobat.

Art.2. începând cu 01.02.2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, care poate răspunde civil, administrativ și penal.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, abținere, '__împotriva

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - îex.Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - lex.Compartiment Resurse Umane

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - lex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

 • - 1 ex Președintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraș

 • - lex. Clubului Sportiv Municipal Făgăraș

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

--... .

C!F 25993732ORGANIGRAMA

CSM FĂGĂRAȘ


Anexa nr. 1 la ^Z-

Data

FĂGĂRAȘ


ATLETISM

- antrenor = 1


FOTBAL - antrenor = 3


HANDBAL copii si juniori - antrenor = 2


KARATE

- antrenor = 3


JUDO

- antrenor = 1


ADMINISTRATIV:

 • - personal+secretariat = 1

 • - contabil studii superioare - 1

 • - achiziții = 1

 • - organizator competiții = 1


TENIS DE MASĂ

-antrenor = 1


Președinte,

FIELK LUCIAN


Aviz favorabil membrii Consiliului Director,


SOLOMON IOAN MARIUS...............

RAMBA LUCIAN GHEORGIIE ....... FLESARIU FLAVIUS

MATEAS SORIN COSTEL ............

GHERGHE ALEXANDRU.....

1 din 1


CIF 25993732STAT DE FUNCȚII CSM FAGARAS

Anexa nrZZta


FĂGĂRAȘ

Nr.

crt.

Denumirea funcției

norma

treapta profesională

studii

observații

detalii

de conducere

de execuție

___1_

__președinte

1

S

ocupat

2

vicepreședinte

1

S

ocupat

________COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

3

referent de specialitate

1

III-l

S

personal-secrctariat

vacant

4

referent de specialitate

1

III - I

S

achiziții

vacant

5

referent de specialitate

1

II-IA

S

contabilitate

ocupat

6

referent

1

11-IA

M

organ izator competi ți i/admi nistrator

ocupat

-- COMPARTIMENT SPORT

ATLETISM                                                     ’ ■"

_ 1

_

antrenor

1

s

vacant

1 01 BAL

8

antrenor

1

M

vacant

9

antrenor

1

M

vacant

10

antrenor

1

M

vacant

HANDBAL copii si juniori

11

antrenor

I

S

ocupat

12

antrenor

1

S

ocupat

K.ARATE_________

_13

antrenor

1

S

ocupat

14

antrenor

1

M

ocupat

15

antrenor

1

M

vacant

JUDO___________________ A---U' , ;

1.6 |

antrenor

1

M

r„.'              ocupat

TENIS DE MASĂ

/

\< -

L. 17 |            ___________________

________ antrenor____________

1

S

. 'l ci ■ :      funcție nouă-vacânt

Număr funcții de conducere

2

Număr funcții de execuție

15

Număr total funcții

17

Număr total funcții ocupate / vacante

9/8Președinte CSM Fagaras Fielk LucianAviz favorabil membrii Consiliului Director CSM Fagaras

Solomon loan Marius

Ramba Lucian Gheorghe •*

Flesariu Flavius           ~~

Mateas Sorin Costel____■—

Gherghe Alexandru C

1 din 1CLUB SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAȘ

LA. Personal contractual de conducere| Nr. | crt.

Funcția de conducere

Nivel studii

Treapta/ Grad

Salariul de bază (lei)

Gradația/Coeficient

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

Vicepreședinte dub, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivă

S

I

4475

j

1 .B. Personal contractual de execuție

Nr.

। crt.

Funcția de execuție

Nivel studii

Treapta/ Grad

Salariul de bază (Iei)

Gradația/Coeficient

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate gradul I

S

'II

3739

4020

4221

4432

4543

4656

2

Tehnician, merceolog, contabil, referent

M

II

2904

3122

3278

3442

3528

3616

3

Referent sportiv *

D

2642

2840

2982

3131

3210

3290

4

Antrenor categoria *

I

3299

3547

3724

3910

4008

4108

III

2910

3129

3285

3449

3536

3624

V

2946

3167

3325

3492

3579

3668

D

3216

3457

3630

3812

3907

4005

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului. Notă: 1) Salariile de bază pentru funcția de conducere cuprinde gradația de vechime la nivel maxim.

2) Salariile de bază sunt la data de 01 ianuarie 2020 incluzând creșterea de ' ■ conform legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Președinte,


Compartiment financiar-contabil,3S'&2>.....

03 ci ■ 39 2.0


Club Sportiv Municipal Făgăraș

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tel./fax. 0268280254; email: oifke^cs.magaraszo; www.c^mfagaras.ro

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Prin prezenta vă înaintăm grila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, stabilită conform Legii 153/201.7, începând cu data de 01.01.2020.

Președinte,

FIELK LUCIAN


Club Sportiv Municipal F


Nr.             din505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov


22. .o i,2q2 °


In atenția dl Primar al Municipiului Făgăraș și a Consiliului Local Făgăraș


Prin prezenta vă informăm că, prin Hotărârea nr. 1 din 20.01.2020 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, s-a avizat favorabil modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Având în vedere acest lucru, vă rugăm, în conformitate cu art. 14 din Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, să promovați un proiect de hotărâre în Consiliul local al Municipiului Făgăraș, prin care supuneți spre aprobare modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, conform Hotărârii nr. 1 din 20.01.2020 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Anexă: Anexa nr. 1 - Copie a Hotărârii nr. 1 din 20.01.2020 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, 3 file (inclusiv Organigrama și Statul de funcții, anexe la Hotărâre).

Președinte CSM, FIELK LUCIANClub Sportiv Municipal Făgăraș a                              £             O        9

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tel./fax. 0268280254; email: office@csmfagaras.ro; wvvw.csmfagaras.ro

Consiliul Director al CSM Făgăraș HOTĂRÂREA nr. 1 din 22.01.2020

în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a CSM, Consiliul Director al CSM Făgăraș, întrunit în ședință, în data de 22.01.2020, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art.l. Se avizează favorabil modificarea Organigramei a CSM Făgăraș, anexa 1;

Art.2. Se avizează favorabil modificarea Statului de funcții al CSM Făgăraș, anexa 2;

Art.3. Se aprobă demararea operațiunilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de referent specialitate-secretariat și încheierea contractului de muncă;

Art4. Se demararea operațiunilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de antrenor tenis de masă și încheierea contractului de muncă;

Art.5. Se avizează favorabil propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, conform Anexei.

Art.6. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Președintele CSM Făgăraș

Anexa 1: Organigrama CSM Făgăraș

Anexa 2: Statul de funcții al CSM Făgăraș

Anexa: Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2020

Membrii Consiliului Director:

I

Soiomon loan Marius 1 !', Ramba Lucian

Flesariu FSavius_____

M'ateaș Sorin Costel •— /   /

Gherghe Alexandru

Președinte

FielL^ncian______________

.....


Club Sportiv Municipal Făgăraș


505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tei./fax. 0268280254; email: office(ojcsmfagaras.ro; ■.vww.csmfagaras.ro

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Prin prezenta vă înaintăm grila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, stabilită conform Legii 153/2017, începând cu data de 01.01.2020.

Președinte,

FIELK LUCIANAnexa NR..la HCL


CLUB SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAȘ

LA. Personal contractual de conducere

Nr. crt.

Funcția de conducere

Nivel studii

Treapta/ Grad

Salariul de bază (lei)

Gradația/Coeficient

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivă

S

I

4475

l.B. Personal contractual de execuție

Nr. crt.

Funcția de execuție

Nivel studii

Treapta/ Grad

Salariul de bază (lei)

Gradația/Coeficient

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate gradul I

S

'II

3739

4020

4221

4432

4543

4656

2

Tehnician, merceolog, contabil, referent

M

II

2904

3122

3278

3442

3528

3616

3

Referent sportiv *

D

2642

2840

2982

3131

3210

3290

4

Antrenor categoria *

I

3299

3547

3724

3910

4008

4108

III

2910

3129

3285

3449

3536

3624

V

2946

3167

3325

3492

3579

3668

D

3216

3457

3630

3812

3907

4005

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Notă: 1) Salariile de bază pentru funcția de conducere cuprinde gradația de vechime la nivel maxim.

2) Salariile de bază sunt la data de 01 ianuarie 2020 incluzând creșterea de ‘4 conform legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Președinte,


Compartiment financiar-contabil,

Ciul Sper* »• i» . ''al

IV RAS


Club Sportiv Municipal Făgăraș

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov


*str Rpniihlirii Nr -fK ii irl Rrs^nv                                          ' ț

Tel./fax. 0268280254; email: oflice@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro

Nr.       din 2"<o!.2^0         <    .20 O

W      23,. O< ,20^)

In atenția dl Primar al Municipiului Făgăraș și a Consiliului Local Făgăraș

Prin prezenta vă informăm că, prin Hotărârea nr. 1 din 20.01.2020 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, s-a avizat favorabil modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Având în vedere acest lucru, vă rugăm, în conformitate cu art. 14 din Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, să promovați un proiect de hotărâre în Consiliul local al Municipiului Făgăraș, prin care supuneți spre aprobare modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, conform Hotărârii nr. 1 din 20.01.2020 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Anexă: Anexa nr. 1 - Copie a Hotărârii nr. 1 din 20.01.2020 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, 3 file (inclusiv Organigrama și Statul de funcții, anexe la Hotărâre).

Președinte CSM,

FIELK LUCIAN505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

TeIJfax. 0268280254; email: office@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro

Consiliul Director al CSM Făgăraș

HOTĂRÂREA nr. 1 din 22.01.2020

în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a CSM, Consiliul Director al CSM Făgăraș, întrunit în ședință, în data de 22.01.2020, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art.l. Se avizează favorabil modificarea Organigramei a CSM Făgăraș, anexa 1;

Art.2. Se avizează favorabil modificarea Statului de funcții al CSM Făgăraș, anexa 2;

Art.3. Se aprobă demararea operațiunilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de referent specialitate-secretariat și încheierea contractului de muncă;

Art.4. Se demararea operațiunilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de antrenor tenis de masă și încheierea contractului de muncă;

Art.5. Se avizează favorabil propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, conform Anexei.

Art.6. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Președintele CSM Făgăraș

Anexa 1: Organigrama CSM Făgăraș

Anexa 2: Statul de funcții al CSM Făgăraș

Anexa: Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2020

Membrii Consiliului Director:

Solomon loan Marius ’—■ /   ,

Ramba Lucian Gheorghe~Ma,^Z^

Flesariu Flavius x

Mateaș Sorin Costel — /  /

Gherghe Alexandru q


CSM Făgăraș

CIF 25993732

STAT DE FUNCȚII CSM FAGARAS

Anexa nr. 2 la Ho't..

Data

FĂGĂRAȘ

Nr.

Denumirea funcției

treapta

studii

observații

crt.

de conducere

de execuție

norma

profesională

detalii

1

președinte

1

S

neschimbat

2

vicepreședinte

1

S

neschimbat

_______________________                                COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

3

referent de specialitate

1

111 -1

S

personal-secretariat

neschimbat

4

referent de specialitate

1

III -1

s

achiziții

neschimbat

5

4

referent de specialitate

1

II-IA

s

contabilitate

neschimbat

6

referent

1

II- IA

M

organizator competitii/administrator

neschimbat

COMPARTIMENT SPORT

ATLETISM

7

antrenor

1

s

neschimbat

FOTBAL

8

antrenor

1

M

neschimbat

9

antrenor

1

M

nesch imbat

10

antrenor

l

M

neschimbat

HANDBAL copii si juniori

11

antrenor

1

S

neschimbat

12

antrenor

1

S

neschimbat

KARATE

13

antrenor

l

S

neschimbat

14

antrenor

1

M

neschimbat

15

lf__

antrenor

1

M

neschimbat

JUDO

16

antrenor

1

M

neschimbat

TENIS DE MASĂ

17 |

antrenor

1

M

funcție nouă

Număr funcții de conducere

2

Număr funcții de execuție

15

Număr total funcții

17

Președinte CSM Fagaras Fielk LucianAviz favorabil membrii Consilit^ui Director CSM Fagaras Solomon loan Marius         // ,

Ramba Lucian Gheorghe

Flesariu Flavius__

Mateas Sorin Costel

Gherghe Alexandru g

1 din l

CSM Făgăraș

CIF 25993732ORGANIGRAMA

CSM FĂGĂRAȘAnexa nr. 1 fa Hât.<

Data__________ .______

FĂGĂRAȘ


SOLOMON IOAN MARIUS...............

RAMBA LUCIAN GHEORGHE ..... Jk...

FLESARIU FLAVIUS          ..........

MATEAS SORIN COSTEL .......................

GHERGHE ALEXANDRU............

t

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tel./fax. 0268280254; email: oifice@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro

Convocarea nr. 4531 din 15.01.2020

privind convocarea Consiliului Director al CSM Făgăraș în ședință ordinară

Președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, Fielk Lucian, numit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 250 / 26.09.2019, cu contract de Management, având în vedere prevederile art. 17, alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, anexă la Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr. 6/2015, modificat si aprobat prin Hotararea Consiliului Local Făgăraș nr. 257 din 27.09.2018

DECIDE:

Art. 1 - Se convoacă Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, în ședință ordinară, pentru miercuri, 22.01.2020, orele 17, în sala de ședințe a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

 • 1. Propunere modificare Organigramă;

 • 2. Propunere modificare Statut de funcții;

 • 3. Propunere încheiere contract de muncă pe postul vacant de referent de specialitate-secretariat, după finalizarea concursului organizat pentru acest post;

 • 4. Propunere incheiere contract de muncă pe postul vacant de antrenor tenis de masă, după finalizarea concursului organizat pentru acest post;

 • 5. Propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform Anexei.

Președinte CSM,                    / h

/ I

FIELK LUCIAN                   \J

■ /Ar

JUDEȚUL: BRAȘOV                                                       APROBAT

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Instituția publica: CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS

Cod fiscal: 25993732

PROIECT BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020

lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI ANUL

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

«50,686

SECȚIUNEA DE FUNU' iONARE (cod 01 >79-85)

4.6* 0.6*6-

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,650,686

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

577,326

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

545,772

Salarii de baza

10.01.01

500,172

Indemnizație de hrana

10.01.17

45,600.

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

20,300

Vouchere de vacanta

10.02.06

20.300.

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

11,254

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

11.254

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ta 20.16+20 18 la

'•••>*. * ■* •

20.25+20.27+20.30)

20

4,073,360

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,941,960

Furnituri de birou

20.01.01

1,000;

Materiale pentru curățenie

20.01.02

500

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5,000

Apa, canal si salubritate

20.01.04

500'

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,931,960

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

15,000;

Medicamente

20.04.01

10,000

Materiale sanitare

20.04.02

5,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

113,4001

Alte obiecte de inventar

20.05.30

113,400

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,000

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,000

Ordonator tertiar de credite,

întocmit, EC Telian Alina


Nume prenume FIELK LUCIAN

LS505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tel./fax. 0268280254; email: office@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro

Proces verbal de ședință a Consiliului Director al CSM Făgăraș

Nr.l din 22.01.2020

Data: 22.01.2020, ora 18:00

Locul: sediul CSM Făgăraș, situat în Municipiul Făgăraș, str. Republicii nr. 18, județul Brașov.

Participanti:

Ramba Lucian Gheorghe

Fleșariu Flavius

Gherghe Alexandru

Conducător ședință: Fielk Lucian, Președintele C.S.M. Făgăraș

Consiliul Director a fost convocat de către domnul Fielk Lucian, președintele CSM Făgăraș, în conformitate cu dispozițiile art. 17 Punctul (2) alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSM.

Nr crt.

Ordinea de zi

Hotărârea

Voturi

1

Propunere modificare Organigramă

Se avizează favorabil modificarea Organigramei a CSM Fagaras, anexa 1.

Pentru

Contra -

Abțineri —

2

Propunere modificare stat de funcții

Se avizează favorabil modificarea statului de funcții, anexa 2.

Pentru 5

Contra

Abțineri —

3

Se propune demararea operațiunilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate-secretariat și încheierea contractului de muncă

Se aprobă demararea operațiunilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate-secretariat și încheierea contractului de muncă

Pentru _Ș__

Contra Abțineri

4

Se propune demararea operațiunilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de antrenor tenis de masă si încheierea contractului de muncă

Se aprobă demararea operațiunilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de antrenor tenis de masă si încheierea contractului de muncă

Pentru j

Contra -

Abțineri -


505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

TeL/fax. 0268280254; email: office@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro

5

Propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform Anexei.

Se avizează pozitiv propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform Anexei.

Pentru 3

Contra

Abțineri

Anexa 1: Organigrama Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Anexa 2: Statul de funcții.

Anexă: Propunere pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință de conținutul Procesului-verbal al ședinței ce s-a desfășurat astăzi 22.01.2020, fără a fi înregistrate obiecțiuni scrise la conținutul acestuia.

Prezentul Proces-Verbal a fost redactat și aprobat în cadrul ședinței Consiliului Director din data de 22.01.2020, într-un exemplar, arhivat la Registratura CSM Făgăraș.

Membrii Consiliului Director:

Solomon loan Marius

Ramba Lucian Gheorghe <•// Fleșariu Flavius ~


Președinte

9Nr.505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov


Tel./fax. 0268280254; email: officc@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro


din i;, . c. (,20 2c
CONSILIUL DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIVPropunere

privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al CSM Făgăraș

în conformitate cu scopul și obiectul de activitate al clubului, modificarea Organigramei și a Statului de funcții al CSM sunt necesare, atât pentru eficientizarea activității clubului in general, precum și pentru îmbunătățirea activității sportive în cadrul secțiilor pe ramuri de sport în special.

La această dată. Clubul Sportiv Municipal Fagaras funcționează cu un număr de 6 posturi cu norma întreagă, 1 post cu jumătate de normă și 1 post cu sfert de normă din cele 16 posturi structurate în Organigrama și Statul de funcții aprobate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 145 din 31.07.2017. Numărul total de funcții propuse pe noua structură este 17, din care 2 funcții de conducere și 15 funcții de execuție.

Din partea părinților am primit solicitări de înscriere sportivi în cadrul Clubului și considerăm justificată înființarea secției tenis de masă. Ca urmare, în cadrul secției Tenis de masă propunem înființarea unui post de antrenor.

Ca urmare, propunem spre avizare Consiliului Director al C.S.M. Făgăraș modificarea privind structura organizatorică astfel:

La Compartimentul Sport, secția tenis de masă: 1 post de antrenor.

Din punct de vedere al subordonării ierarhice, toate compartimentele sunt subordonate Președintelui clubului.

Denumirea funcțiilor respectă nomenclatorul de funcții - anexă la Legea nr. 284/2010, Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, iar modificările propuse conduc la transformarea de funcții vacante.

Având în vedere cele expuse mai sus vă supun avizării noua Organigramă și Statul de funcții al CSM Făgăraș.


Președinte C.S.M.,

FIELK LUCIAN

ROMÂNIAJJUJEPETOL BRAȘOV          fLOtU

'■* Strada R.epubhcii, Nr, 3, 505200, Tel: 00-40 268 2T*1 S'IS, Fax: 0040 268 2*13 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: seoretan’at(§£prImaria-Tagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.375 din data de 28.11.2018 -privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului nr.37114/1/20.11.2018 și Referatul nr.37114/20.11.2018 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Văzând avizul favorabil al Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului. Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Ținând seama de prevederile art.16 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și Legii nr 153/2017privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului, precum și a altor prevederi legale în vigoare.

Având în vedere Hotărârea nr. 12 din 16.11.2018, a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș prin care s-a aprobat modificarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

în temeiul art.36, alin(2), lit.a, și alin(3) ,lit.b , art.45 alin.(l) și art.115, alin.(l), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu încadrare în bugetul inițial aprobat.

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice alte dispoziții contrare.

ArL3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Președintele Clubului Sportiv Municipal, care poate răspunde civil, administrativ , penal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER *  /

PETRU MALENE ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI LA URA ELENA GIUNCA

VICEPREȘEDINTE


ATLETISM

- antrenor = 1


Președinte,


Aviz favorabil membrii Consiliului Director,SOLOMON: RAMBALL FLESARIU FLAVIUS MATEAS SpRiN COSTEL GHERGHE


IO AN MARIUS.

CIAN GHEOALEXANDRU,


1 din 1


//A 3

CSM Făgăraș

CIF25993732         STAT DE FUNCȚII CSM FĂGĂRAȘ                  Anexanr.'îlaHoLnraa---

/ ,V           -î\    Data     16-11.2018

*\         FĂGĂRÂȘ” ’

li         \

Nr. crt.

____            Denumirea funcției

norma

treapta profesională

studii

detalii

de conducere

de execuție

1

___președinte

1

S

V'A<?  ' >; 7 7 "

neschimbat      _________

2

vicepreședinta

1

S

neschimbat        _____

___ COMPARTIMENT ADMINISTRATIV     ^4».Zi                   __

3

referent de specialitate

l

ni-i

S

personal-sccrctafiăt.

neschimbat ____

4

referent de specialitate

1

ni-i

s

achiziții

neschimbat_______

5

referent de specialitate

1

11-IA

s

contabilitate

T ransformat din contabilitate primara

6

reierent

1

11-IA

M

organizator competitti/administratoi

neschimbat__

COMPARTIMENT SPORT                                          ________

ATLETISM                                                "                                                                            _____

7

antrenor

1

s

!

neschimbat__

FOTBAL                                                                                                                                    _____.___

8

antrenor

1

M

neschimbat

9

ar’renor

1

M

funcție nouă

10

antrenor

l

M

funcție nou&________

HANDBAL copii si j an ion                                                                                                                              __________

U

antrenor

1

S

n e s c hitnbaț____________

12

antrenor

1

s

nes chtmbaț__________

KARATE                                                                                                      _____

13

antrenor

l

s

nescl imbnt_____

14

antrenor

M

neschimbat_________

15

antrenor

1

M

neschimbat_____

JUDO                                                          ' "                                                                  _____________

16 |

antrenor

T~

|       M

__

neschimbat

Număr funcții de conducere Număr funcții de execuție Număr total funcții

2

14

16Aviz favorabil membrii Consiliului Director CSM Fagaras Solomon loan Marius Ramba Lucian G ho


Flesariu Flavius

Mateas Sorin Coste 1    f f **

Gherghe Alexandru   U


1 din 1


Club Sportiv Municipal Făgăraș

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tel./fax. 0268280254; email: office@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Prin prezenta vă înaintăm grila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, stabilită conform Legii 153/2017, începând cu data de 01.01.2020.

Președinte,

FIELK LUCIAN


Anexa NR......Ia HCL


CLUB SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAȘ

LA. Personal contractual de conducere

Nr. crt.

Funcția de conducere

Nivel studii

Treapta/ Grad

Salariul de bază (lei)

Gradația/Coeficient

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivă

S

I

4475

l.B. Personal contractual de execuție

Nr. cit.

Funcția de execuție

Nivel studii

Treapta/ Grad

Salariul de bază (lei)

Gradația/Coeficient

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate gradul I

S

II

3739

4020

4221

4432

4543

4656

2

Tehnician, merceolog, contabil, referent

M

II

2904

3122

3278

3442

3528

3616

3

Referent sportiv 1

D

2642

2840

2982

3131

3210

3290

4

Antrenor categoria 1

I

3299

3547

3724

3910

4008

4108

III

2910

3129

3285

3449

3536

3624

V

2946

3167

3325

3492

3579

3668

D

3216

3457

3630

3812

3907

4005

Președinte,Compartiment financiar-contabil,1

Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Notă: 1) Salariile de bază pentru funcția de conducere cuprinde gradația de vechime la nivel maxim.

2) Salariile de bază sunt la data de 01 ianuarie 2020 incluzând creșterea de % conform legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.