Hotărârea nr. 41/2020

HOTĂRÂREA NR.41 din data de 19 februarie 2020 - privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIŢEI pentru artera stradală nou creată din Şoseaua Combinatului

*            ROMÂNIA         âS.


JUDEȚUL BRAȘOV ’O’ |®f CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.41 din data de 19 februarie 2020

- privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIȚEI pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.68800/1/21.10.2019 și Raportul Compartimentului de Resort nr.68800/18.10.2019 al arhitectului sef, prin care se propune denumirea de stradă RACOVIȚEI pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului, precum și adresa nr.1132/10.02.2020 din partea Ministerului Afacerilor Interne Instituția Prefectului-Județul Brașov, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.4.917/12.02.2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de documentația de urbanism PUZ proiect nr.22/2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.50/31.03.2009 ,

Văzând art.3 al OG 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri denumiri precum și avizul Comisiei de Atribuire și Schimbare de Denumiri nr.7/06.02.2020,

Potrivit prevederilor art.129, alin 2, lit.c și alin 6, lit. d , art.139, alin 1, art.196 alin 1 lit a, art.197, art.198 alin 1 și 2 și art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atribuie denumirea de stradă RACOVIȚEI pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului, înscrisă în CF 100854-Făgăraș, materializată în P.U.Z-ul zonei.

Art.2. Se aprobă atribuirea numerelor administrative străzii Racovitei de la 1-23 respectiv 2-16, conform schiței anexă.

Art.3. Se aprobă încadrarea străzii Racoviței în zona de impozitare C.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul


CONTRASEM SECRETAR G£ LAURA ELENA

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, abținere, ' împotriva

Consilieri în funcție -18

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosarul de ședința

1 ex. Prefectura

1 ex. Compartiment urbanism

1 ex. Furnizori utilități

1 ex. Administrația Funantelor Publice Fagaras

  • -1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Primar

- i ex. Serviciu Taxe și Impozite Locale

  • -1 ex. SPCLEP Făgăraș

  • - 1 ex. Posta Romana


Cod: F-50


1NS iiT’.J jIA î i’Xi’. ■' i ULUI — uLlDte l sJL Comisia de Atribuire sau schimba •* de


.3® Hi «2.

din 06.02.2020

privind atribuire denumiri străzi în Municipiu! Făgăraș

Comisia ce Atribuire sau Schimbare de Denumiri constituit ;..in OrJnui i , 1191/2019 emis de RefL-ctul jude ului zrd.so\-f întruniri :n ședința din 06.02.2020;                                       '        ■            '

Anateând propunerea nr. 2009/2020 fownuiata e către Primăria Municipiului Făgăraș, prin care se solicită atribuirea denumirii unei străzi nou create cu dennn’irea ?:e ncr. Racovite! Jupă mm urmează:

- strada ,. str. Racovițeî „ denumire nou creată în vederea dumerii accesul i la proprimsti oiivam, j| fiind poziționat lângă râul cu acest nume, în p..riv. '/usucă Șoselei Combin tulul, conform reglementărilor urbanistice aprobate prin HCL 50/2009, - P'JZ -ansamblu de loJMnteîn Șosea, ua Combinatului Mgăraș.

Având în vedere prevederile arc, 4 cin rMAI 3C4/20CJ, pentru apr'.vm z Regulamentului de ivneirionare a Comisiei cic atribuire de de. urnii județene respectiv a Municipiului București.

în temeiul ?rt.3 din O/-. nr.?3/2CO2 :.. riiz: tă* Emisia ..'c .Aj'ibuire .u Schimbare de Denumiri:

■y;f-

prep. r.'.-’re<             ’ a Ceti                MuniupiU.u’

Făf’ăraprivind ‘ inui.ea denumiri

Lî ClvrC ț - • • n • . iu ’u ’ ' - -accesului ’a proprietăți ; ri\ acest nume î parte; ’■ reg<ementăriior '          .

cd u ■ i' JiU <<■ ■ i . ■ L'14; - i

. i> •’               ' r_ . ।                               .?j /. "i"

;; Uj1 ' _j ’>

I                  f ■                                ■          .

a Șc-''                 . ft nnfoi’mi

• • '        • •1      li’--. - - /        - .              ■Președintele Comisiei cfe atribuire de Ge.numiri s Județului ’6i'grc/

X                     /


i-j-’ r.~

Nr. din iO.^Z.ZOS,-?

Indicativ Josa r _____HI.,-..2'i

Cat!


. *4 s


Prîrnsrls F-îuniCip.itiui i* în atenția Donrmu’ui primarComisia d? Atrib^irs sau SchTr.bs." c’a Cem'.-.Ji! rfin cadr'C Inserției Pnsiiectului - ji'Cisț'i'iii 8rașcvf c._ i: r®?i?7. ;<■ J?! ’udăjjuiu! :.'r:^ov. fntruriifâ ’n adință ia data da C5.02.2D2O. a aprcoet doc'^i-ar.tajia propus^ de umneaveastră, Ș;miț£rd /AvCd nr.7/G CO'ICOz'i'.i\r caaasirai


suprafața (mp)*|


Observații / Referințe


100854


2.051