Hotărârea nr. 40/2020

HOTĂRÂREA NR.40 din data 19 februarie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autoritatăţii de Management pentru POR aferentă proiectului “Mo

ROMÂNIA         â3a,

JUDEȚUL BRAȘOV O? CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.40 din data 19 februarie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autoritatății de Management pentru POR aferentă proiectului ‘ Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Referatul de aprobar al Primarului Municipiului Fagaras nr.5131/1/13.02.2020, Raportul de specialitate nr.5131/13.02.2020, prin care se propune angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autoritatății de Management pentru POR aferentă proiectului “Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, în conformitate cu:

  • - prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

  • - prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(14), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

  • - ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:             .   '

Art.i. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei GHEORGHE CRISTINA care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autoritatății de Management pentru POR aferentă proiectului “Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”.

(2) Serviciile juridice constau în: consultanță, formulare apărare și reprezentare în cadrul Curții de Apel București precum și orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraș.

(3) Onorariul apărătorului ales este de 12000 lei fără TVA se va achita și in 2 tranșe.după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de instanța ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii și 50% cu 5 zile înainte de termenul la care părțile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02,.titlul 20, art 20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilpf,prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru reprdzentâfe'îp mstanța și Direcția Buget Finanțe.
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru , 1 abținere, ZL împotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

  • - îex.dosar de ședința

-îex.colectie

  • - lex. Prefectura

-lex.Primar

-îex.Secretar

  • - lex.Compartimentului Juridic

  • - lex. D-nei GHEORGHE CRISTINA

  • - lex.Direcția Buget-Finanțe

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-îex.afisaj

Cod:F-5O