Hotărârea nr. 4/2020

HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUARIE 2020

*              ROMÂNIA       ,y-..

JUDEȚUL BRAȘOV      ton W

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ Mf

"V' ■• Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂRE Anr.4 din data de 30 ianuarie 2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUARIE 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.62/23.01.2020, cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică ordinara , în ziua de joi, 30 ianuarie 2020,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din 30 ianuarie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CÂRLAN ANCA

*     ’x                  Aj»                 _     1

A ■

CONTRASEMNEAZĂ, secretar General, LAURA ELE^A GI UI^CA A '
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, împotriva......, abțineri.....

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod:F-5OJUDEȚUL BRAȘOV            -tr-hYiri

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ^

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 2i3W

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fegaras.Yc

- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de JOI, 30 IANUARIE 2020, orele 17:00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i) lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară pentru data de JOI, 30 IANUARIE 2020, orele 17,00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrante din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan , fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secțiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.i.

Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 6. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției si Compartimentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, LAURA ELEHĂhlUNCA // )ROMANȘA       w


JUDEȚUL BRAȘOV O

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexă la Dispoziția nr.62 /2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș , convocat pentru data de JOI, 30

IANUARIE 2020, orele 17,00

 • 1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 DECEMBRIE 2019 (ORDINARĂ)

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 DECEMBRIE 2019 (EXTRAORDINARĂ- DE ÎNDATĂ).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședințe^ Consiliului tocai al Municipiului Fagaras din data de 8 IANUARIE 2020 (EXTRAORDINARĂ). /z

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV 2019 la data de 31.12.2019.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 5 . Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Inițiator. .-.Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :    - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 6 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :    - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement                  \

Comisia pentru administrația publică locala, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților                                 \            • />

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană'

 • 7 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :    - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 8 .Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a nivelului redevențelor, având ca obiect conCesionarea/închirierea terenurilor și spațiilor proprietatea publică/privată a Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 9 .Proiect de hotarare privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2020 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat a Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului .

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 'mdiîumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț ^agricultura

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 10 .Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 11 .Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 12 . Proiect de hotarare privind atribuirea de numere administrative imobilelor'situate pe strada Prunului.                                                              ’* \                :

\ A A;

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 13 .Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în Dosar nr.4483/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 14 . Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat în Dosar nr.5945/226/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș, în care Municipiul Făgăraș are calitatea de pârât, în contradictoriu cu ȘAPTE SPICE S.A. - Obiectul dosarului fiind acțiune în constatare.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeaxiă

15.Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr.416/2001, vizând ajutoarele de înmormântare.                      ’ \           /.<

x .X ‘\7

' __

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu          '            *.

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 16 .Proiect de hotarare privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :    - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

17-Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :    - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europcană^^x^ 'Vi '

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru\ conferirea

Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș". • \ x .--4

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu \ /y'?7rr;rX<?‘ .

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat", instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:    - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2020-2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării elevilor din învățământul primar din Municipiul Făgăraș a unui kilogram miere polifloră în fiecare Jună de curs frecvent.

VA A, .A A

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciți-.K A-

Aviz consultativ :    - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 22. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință ( FEBRUARIE 2020).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :    - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

23.Informare nr.13/06.01.2020, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.de 272/06.01.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Făgăraș privind raportul referitor la activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2019.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL, Laura Dl^rfâAGiun^a