Hotărârea nr. 39/2020

HOTARAREA NR. 39 din data de 19 februarie 2020 - privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalităţii juridice de către “ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICRO REGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI”

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268?21^(fel Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagarasxjalL^

HOTĂRÂREA NR. 39


din data de 19 februarie 2020

- privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către “ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI

MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 3948/1/06.02.2020, Raportul de specialitate al Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale cu nr. 3948/06.02.2020, prin care se propune angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către “ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere HCL nr. 260/31.10.2019 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”, aprobarea actului constitutiv și a statutului „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”,

în conformitate cu:

 • - prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

 • - prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(14), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 • - ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.

 • (1) Se aprobă angajarea unui avocat în persoana d-lui DRĂGHICI GABRIEL-CRISTIAN pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către “ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”.

 • (2) Serviciile juridice constau în: definitivarea, dare de dată certă actului constitutiv și legalitatea; definitivarea, dare de dată certă statutului și legalitatea; achitarea taxelor judiciare de timbre; constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea și ridicarea actelor de la judecătorie; ridicarea Certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa instanței precum și a încheierii legalizate.

 • (3) Onorariul avocatului ales este de 1.000 lei plus TVA și se va achita după dobândirea personalității juridice de către “ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE j INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA

FĂGĂRAȘULUI” prin înscrierea acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Făgăraș.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către “ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICRO REGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI” și Direcția Buget Finanțe.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru , 1 abținere, ZZ_ impotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-tex.dosar de ședința

-lex.colecție

 • - îex. Prefectura

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - îex.Compartimentului de implementare proiecte de finanțare, relații internaționale

 • - lex.D-lui DRĂGHICI GABRIEL-CRISTIAN

 • - îex. Direcția Buget-Finanțe

 • - îex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O