Hotărârea nr. 38/2020

HOTĂRÂREA NR.38 din data de 19 februarie 2020 privind darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitareaferente sistemului de transport public local în M

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FAGÂRAS ic -         '-«nr


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax:',0040/268*213’020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria>fagârăsTo

HOTĂRÂREA NR.38


din data de 19 februarie 2020

 • - privind darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitareaferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraș către Serviciul de Transport

Public Local în Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.4254/06.02.2020, raportul Serviciului de utilități publice nr. 4254/1/06.02.2020 se supune spre analiză ,verificare și aprobare darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraș către Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

In conformitate cu prevederile art.2 lit.i din Regulamentului (C.E.) al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007 privind serviciile de transport feroviar si rutier calatori și de și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, HCL nr. 261/2017 privind înființarea Serviciului de Transport Public Local în Municipiu] Făgăraș, HCL nr. 144/2019 privind realizarea transportului public în municipiul Făgăraș prin autobuze urbane aciziționate de către Municipiul Făgăraș și revocarea HCL nr. 87/2019 și HCL nr. 287/2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș aprobat prin HCL nr. 261/2017,

Potrivit prevederilor art. 5 lit.d) și w), art. 92 alin. 1,2 lit.f), art. 108, art.129 alin.2, lit.d), alin 6 lit.a), alin 7 lit. n), art.287 lit. b), art. 362 alin.l, art.580 alin.5, art.581 alin.2, art.589 alin.2 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 1 alin.2 lit.h), art. 3 alin.2, art. 4 alin. 4, art.6, art.8, art,9 art.22 alin.l, 1A1, 4, art. 24 alin.l, lit.a), art.25, art. 28 alin.2 lit.a), alin. 5 și alin. 6, art.29 alin.14, art.33 alin.l, 3, 7, art.36, art.38 alin.2, art.42 alin.l lit.b), alin.4, art.43 alin 5 ,6, 7și 8, art.44 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată și completată, art. 1 alin.2,4 lit. e),g), 1), alin.6 lit.f), alin.7, art.3, art.4 alin. 1 lit.d), alin. 1A1, art.14, art. 15, art. 16, art.21 alin.3,5, art.22 alin. 1,2 lit.a), alin.3 lit. a, art.24 alin.l, art. 28 alin.l lit.a), alin.2, art. 29 alin.l, art.27 alin.2,art.30 alin.7, art.37, art.38, art.39 din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și completată, Ordinul 263/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Ordinul ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, Ordonanța de Urgenta nr. 195 /2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANRSC nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, OMAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor,

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, modificată și completată,


Luând in considerare art. 129, alin (2), lit.d), alin. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

In temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) si ale art/ nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea in administrare a serviciului de transport pubjie-'lbcal de persoane prin curse regulate în Municipiul Făgăraș către Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș, cu sediul în Făgăraș , str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 40918475 în baza Licenței de transport nr. 1066438 eliberată de ARR Brașov la data de 25.07.2019.

 • Art.2. - Se aprobă Contractul cadru de administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Făgăraș, conform Anexei nr.l parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.3. - Se aprobă încheierea contractului cadru de administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Făgăraș pe o perioadă de 10 ani, începând cu data prezentei hotărâri.

 • Art.4. - Componentele infrastructurii tehnico-edilitare ale sistemului de transport public local, inclusiv mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului Făgăraș se vor preda spre administrare și exploatare Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș, cu sediul în Făgăraș , str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 40918475, în baza unui proces-verbal de predare primire, Anexa nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre., cu un număr 23 de file de la 1-23.

 • Art.5. - Cerințele serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Făgăraș sunt precizate în Regulamentul Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș, aprobat prin HCL nr. 287/2019 .

 • Art.6. - Se aprobă acordarea Licențelor de traseu Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș pentru fiecare vehicul utilizat in realizarea transportului cu termen de valabilitate de 10 ani, conform Anexei nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre, cu un număr 14 de file de la 24-37.

 • Art.7. - Pierderea valabilității licenței de transport de către operatorul de transport are drept consecință pierderea calității de operator de transport rutier și anularea hotărârii de dare în administrare a serviciului cu anularea de drept a contractului de administrare.

 • Art.8. - Se aprobă stabilirea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Făgăraș în locațiile prezentate în Anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre, fila 38.

 • Art.9. - Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Contractul de administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Făgăraș.

 • Art.10. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.

 • Art.ll. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Prezenta hotarare se comunica:

îex Dosar ședința

lex Colecție

îex Prefectura

lex Primar

îex Secretar

lex Serviciul Venituri bugetare

îex. Serviciului de utilități publice

îex.Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș îex Arhitect sef

îex Birou achiziții si investitii

îex Urbanism

îex Politie nLocală Făgăraș

Cod: F-50

Anexa nr. 1 Ia HCL nrJ<?./ 2020


Contract cadru de administrare

Nr .. din data de ...2020


încheiat în baza HCL nr. 261/2017, HCL nr. LU/ 2019, HCL nr 287/2019 și HCL nr. /2020

CAPITOLUL I Părți contractante

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ , cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr. 3 , jud. E ru,o v,telefon zfax 0268.211313, CIF 4384419 , legal reprezentat prin Primar d-nul Ing. Sucaciu Gheorghe în calitate de proprietar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritate contractantă și

Operatorul de transport Serviciul de Transport Public Local al Municipiul Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr.3, jud. Brașov.CIF 40918475, legal reprezentat prin Șef Serviciu D-nul Filip Andrei în calitate de administrator, pe de altă parte,

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de dare în administrare

ART. 1 - Obiectul contractului îl constituie :

1. Darea în administrare a serviciului de transport public local al Municipiul Făgăraș către Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș prin îndeplinirea sarcinilor și a responsabilităților cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului public de transport de persoane prin curse regulate cu autobuze pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Făgăraș, în conformitate cu obiectivele autorității contractante, cu respectarea Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș pe baza Licenței transport nr. 1066438 eliberată de ARR Brașov la data de 25.07.2019 și a Licenței de traseu nr .../

, art.24,

2. Dreptul și obligația de a administra și exploata componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local al Municipiul Făgăraș. -                                        .

ART. 2 - (1) Bunurile și elementele componente ale sistemului de transport public local ce aparțin domeniului public și/sau privat de interes local al municipiului Făgăraș sunt prezentate in Anexa nr. i la prezentul contract și vor fi puse la dispoziția operatorului de transport pe bază de proccs-verlal de pred ..re primire, Anexa nr. 2 la prezentul contract. -

(2) Autoritatea contractantă are obligația de , administra și responsabilitatea de a întreține compr?ntele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de Cpermor pcntiu efectuarea serviciului public care nu sunt puse la dispoziția acestuia, precum străzi, semafoare, indicatoare irtiere inclusiv de a asigura salubrizarea acestora și a națiilor de transport prin operatonil local de salub/iUL.

ART. 3 - Serviciul public de transport local fr.ee parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate public d cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate public ci dc interes economic și suciri gvnen.l desfășurate la nivelul Municipiul Făgăraș. sub controlul, conducere sau coordonarea autorităților administrației publice locale.în scopul 'sigvn’.rii ' crviciilor publice de transport local.-

ART. 4 - In desfășurarea activității Serviciul de Transport Public LccJ în Municipiul Făgăraș va lespecta reglementările în \ ignare pricind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatară a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației.-

ART. 5 - Activitatea Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș se va desfășura pe raza teritorială a municipiului Făgăraș, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate, pe rute și cu programe de transport prestabilite, de către consiliul local. -          • r i

ART. 6 - Obiectivele autorității contractante sunt:-

 • a) protecția sănătății populației și a mediului înconjurător;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

c)) asigurarea calității și continuității serviciului

 • d) garantarea respectării diepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului public de transport Icx.l;

 • e) administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietatea Municipiului Făgăraș

 • f) deplasarea în condiții de siguranță și de confort a persoanelor transportate

 • g) asigurarea executării unui serviciu de transport public suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

 • h) protecția categoriilor sociala defavorizate

 • i) corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente

 • j) ncdiscriminarea și egalitatea de tratament;.! utilizatorilor:

 • k) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

ART. 7 - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

 • a. bunurile publice puse la dispoziție de către proprietar către Operator în scopul executării Contractului, pre,răzute în Anexa nr. 1, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și

modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului;                                    ______ _

 • b. bunurile dobândite de către Operator cu acordul autorității contractante rezultate prtn folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului și nu numai, în condițiile legii, utilizate.'de^cc^taîîit'școpul executării Contractului și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, /grâț-uițA^j q'e orice sarcini, autorității contractante.:


CAPITOLUL 111

Dispoziții generale

ART. 8 - Autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit preStar.eaTdâiM ciulul public de transport local și toate sarcinile și responsabilitățile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de tr.nsport local, precum si administrarea sistemului de utilități publice aferente.- ■     •

ART. 9 - Pe durata hotărârii de dare în administrare în conformitate cu ..tribuțiik ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale își păstrează prerogativele pri’ind doptarca politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului public și a sistemului public de tr.nsport lecui, precum și dreptul de a supraveghea și controla medul de desfășurare a ser iciului cu privite la:-

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de cpe morii ce 'r.nsport rutier s.t” de transportatorii autorizați;

 • b) derularea ritmic? a serviciului, respectarea traseelor pre”'zute șiorarelor zilnice și săptămânale;

 • c) dezvoltare! și modernizarea sistemului public dc transport local, pr_cum i medul de administrare, exploatare și menținere în funcțiune a acestuia,

 • d) respectarea procedurilor de formare, s -ibilire și ajustai'.: periodică ;'. tarifelor pmtru serviciul public de transport local.

aRT. 10 - (1) Transportul public ioc I <e efectuează cu respect,"r-.a '•nsamblului de reglen.emări cm. contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere referite, re la comițiile t care trebu'e să la îndeplinească mijloacele de tn.nspcn, infrastructura rutier?, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participând la trafic.

(2) Operatorubeste singurul responsabil de siguranța și confortul cala orilor sai-

(3) Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecinței- accidentelor de i.afic, în acest sens, Operatorul are obligația de - încheia și menține vJahile, p~ tentă durat? Contractului, polițe de asigurare pentru asiguiaiea călătorilor și a bunurilor.

CAPITOLUL IV

Termenul contractului

contract de administrare, este de 10 cni.-


ART. 11 - (1) Durata încredințării gestiunii serviciului public de transport local , respecți-' u prezentului (2) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate ^au modalitatea de gestiune adoptat?, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la rest, ângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice.

(3) Subdelegarea de către Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice crte interzisa. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice. -         ! . A '

CAPITOLUL V

Nivelul tarifelor. Modalități de plată

fvRT. 12 - (l)Pentru efectuarea serviciului, operatorul de tn.nsporl rufjer

el la persoanele


transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătore .-                    V             /

 • (2) Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane trebuie să askur^e^execu-t-afea unui transport public la un nivel suportabil pentru beneficiarii direcți ai transportului, denumiți fin .continuare călători, realizarea serviciului în condiții de calitate și autonomie și independența financiară a operatorilor de transport- ..       > A

ART. 13 - Nivelul tarifelor practicate la data semnării prezentului contract, aprobate prin HCL nr. 287/2019 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 4 la Regulamentul Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș

ART. 14 - Acoperirea financiară a cestului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimațiile de călătorie individuale se asigură din bugetele locale în baza documentelor justificative prezentate de operator.- .

ART. 15 - .Vcoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul public de .ransport local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale se asigură, în condițiile legii, din bugetul local ale municipiului Făgăraș până la nivelul tarifelor de vănzme către populație a legitimațiilor de celAorie individuale în b.’.z documentelor justificative prezentate de operator-

ART. 16 - Axo peri rea influențelor financiare rezultate din acorordarea de facili.ați de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor categorii de persoane defavorizata prevăzute în Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș prin hotărâre a autorităților delibertive ale administrației publice locale se asigură, în condițiile legii, din bimeul local ale municipiului Făgăraș )ână b nivelul tarifelor de vânzare cane populație a legitimațiilor de călătorie individuale î.i baza documentelor justificative prezentate de operato

ART. 17 — (1) Tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a presurilor de consum, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, prin hotărâre a consiliului local h propunerea înaintată de către operatoru.

 • (2) Tarifele pentru seiviciile publice de transport local de persoane prin curse regulate se pot modifica, prin hotărâri ale autorităților locale competente, pe baza cererilor primite de l.a operatorii de transport, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condițiilor de exploatare, care determină modificarea nivelului tarifelor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețului de consum total -             •     ,'N     '

 • 3) Tarifele pot fi modificate în următoarele situații:

 • a) la modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinată de modificarea prețurilor de achiziție din piață, a condițiilor de exploatare sau a obligațiilor de serviciu public, care au o influență în creșterea nivelului tarifelor mai mare d_cât cea determinată de influența indicelui prețului do consum total calculat pe o perioadă de 3 luni consecutive anterioare datei cererii de modificare;

 • b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarea'redevenea, ca urmare a punerii în funcțiune a unor mijloacelor fixe rezultate din investițiile realizate în instalații, echipamente și mijloace de transport pentru îmbunătățirea calitativă a serviciului și numai după înregistrarea acestora în contabilitate;

 • c) la modificarea structurii tarifului, ca urmare a introducerii unor noi elemente de cheltuieli ori a eliminării sau modificării nivelului acestora, survenite prin efectul legii, ce u inf’uență în costurile totale ale operatorului de transpoit/transportatorului autorizat.

ART. 18 - (1) Stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane se relizeaz* prin hotărâri ale autorităților deliberative alo unităților administrative-teritoriale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare competente, respectiv conform Ordinului ANRSC nr. 272/2007 cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentului contract

(2) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, serviceul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrati v-Leritqriale^ Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori.


CAPITOLUL VII Drepturile părților

SECȚIUNEA I : Drepturile operatorului:-                             ,           _

ART. 1$ - Operatorul are următoarele drepturi:

a) sa încaseze diferențele de costuri raportate la Art. 14-16 din prezentul contrnct; ' x

b) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regul. te;


 • c) să încaseze veniturile din vânzarea Titlurilor do călătorie pentru Seiviciile publice de transport călători prestate în baza prezentului Contract

 • d) să actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public local de perso ne nrin curse regulate cu ru • inflației;

 • e) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele d: asigurare pentru aceștia și nentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuare5 operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin caise regulate

 • f) să utilizeze infrastructura tebnico-edilitr.m a sistemului de transport public Ic cal de persoane, în condițiile stabilite confoim-hoAUrii de dare în administrare

 • g) să ceară întreruperea serviciului în crzul în care emit mu; re-' activității rr cm: h -e 1; creme? ce prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • h) în cazul nerespectării obligațiilor ontmctuale d; către aiuoritate" cou.mcumt;', conform legis! ției în vigoare, se pot adr-sa instanței competente.

 • i) de a de a orgjnza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor d'. călătorie

 • j) de a efec.ua controlul titulrilor de călătorie pentru utilizatorii care folosesc tr. nsportul public local cm Municipiul Făgăraș în mijloacele de transport prin personal propriu

 • k) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract în cazul modificărilor și a condițiilor tehnico-economice ca^e au stat Ia baza încheierii acestuia.

 • 1) are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea autorității contractante, modificări temporare, precum suspendări, limitări, micșorarea frecventei de circulație, devieri de traseu eic., în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz do avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică rutieră, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului public

SECȚIUNEA II: Drepturile auforitît|ii conA'aetame:                 •;                    ’ >.

ART. 20 - Autoritatea contractantă ore următoarele drepturi:

 • a) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciilor respective;

 • b) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu orivire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului;

 • c) să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferend Jor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor,

 • d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilit’ți publice, propuse ue operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrr.it competențelor acordate acestora prin legea specială;

 • e) să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative de ajustare o tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport rutier în corelare cu reglementările în vigoare, vizând asigurarea ratei suportabilității costurilor pentru utilizatori

 • f) să verifice și să controleze periodic modul de realizam a serviciului public de .tranTpon-local;

 • g) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarca/prestarea servicii.Iei-deCut-i.li'tăți publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatori/de/pârformanțăȚși\continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;                                           / »/              ț z \

 • h) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nive4u|iinflaarip,rilfcfr de performantă și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor; V \ vjMn/ /?

 • i) să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse deșo^erator^_Ay /

 • j) să rezilieze prezentul contract în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele cpnfrâhuhjj/dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractu.de și dacă opormorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați și/sou pot solicra motivat emitentului retragerea licenței de transport

k)să coordoneze proiectarea si execuția lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepția unitară, corelată cu programele de dezvoltare econom ico-socrlă .a localităților, de urbanism, amenajare " teritor.ului și de mediu,

l)să elaboreze și să aprobe studii de fez. biliwte privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectam;, cerințelor impuse de legi; l.iția privind protecția .rmdmlu; în vigoare;

m)de u modific.- în mod umlatnml partea reglementată ? contractului de concesiune din motive excepțional-, legate de interesul național sau local;

l)de£ st-bilii progrr inele de reabilitare, extindere și mMernmare a dotărilor ems.ento;

m)de a realiza investiții de in eres cmnun în domeniul mfnistructurii Wihnico- edilitare afc.ente serviciilor publice de salubrizare și sau prin <'.mei ere interccmumt-ră;

njde a finanța realizarea de lucrări necesara serviciului public;

 • o) de r. contr.mt.i pi de a garanta, în condițiile legii. împ.umu.uri pe;uru finanțare; pro gr nrdjr de i ivcstui; din infrastructura aferentă serviciilor publice de transport ’-.ublic local.

CAPITOLUL VIII

ObPgațiile părților

SECȚIUNEA I: Obligațiile operatorului: ART. 21 - Operatorul arc următoarele obligații

 • 1) va aplica tarifele de călătorie aprobate de autoritatea contractanta și va presta servicii de transport penau categoriile sociale de călători care beneficiază de reducerCgratuități/fccilit?'i în conformitate cu politicile naționale de transpoii și cu hotărârile adoptate de către consiliul local

 • 2) va presta serviciul public de transport de persoane prin curse regulate în conformitate cu principiile continuității, regularității și capacității prevăzute în programul de transport;

 • 3) va presta serviciul public de transport de pessoane prin curse regulate în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în prezentul contract,

 • 4) va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul contract și în legislația din domeniul transportului public de de persoane prin curse regulate;

 • 5) la data începerii prezentului contract va presta serviciul public de transport de persoane prin curie regulate cu vehiculele prevăzute în prezentul contract, potrivit Anexei nr. 1.

 • 6) să emită titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri și gratuități

 • 7) de a realiza investițiile în legătură cu prestarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulare

S) va întocmi un Progrmn anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, până la data de 31 octombrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a „sigura menținerea infrastructurii de transport într-o condiție tehnică optimă de funcționare, pe care îl va trimite spre aprobare autorității contractante.

 • 9) va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii predate, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării serviciului public

  10) va înregistra toate reclamațtile călătorilor indiferent de calea de primire a acestoră^dîrect prin telefom'fax, pe adresa poștală sau adresa electronică, într-un registru special pentm reclamații )lR-egistpuî,d i- Reclamații" 11)este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite/îii/ter înregistrarea lor, în conformitate cu legislația în vigoare                   ।

  12) să dețină pe durata prezentului contract toate autorizări L nec-?sare peritp transport persoane prin curse regulate eliberate de autoritățile competenȚep/poVu^ vigoare                                                                               /

  13) să dețină pe durata prezentului contract Licență de traseu valabilă pentru ,iți£0fțe ufobuz folosit în realizarea Sera iciului public

  14)are obligația de a ține o evidență comabilă distinctă pentru activitățile și serviciile e re fac obiectulfde^O.gde zile de la

serviciului public de

prestării serviciului public de tu nsport perse-mc prin curse regulate din proz-.mu! contract sau sunt asociat: acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri si venituri >ie?sochte piesȚrii serviciului public în conformitate cu no.mei; contabile și fiscal.- în vigo re

15)are obligația exploatării, întreținerii, rep-rării și mod-mizării sistemului 7^ transport public -x a echipamentelor existente și viLoarc aferente acestuia, puse la dispoziție do către 'Autoritatea con- aerată, 16)are obligația săc^igure ’ erificărilo necesare, înainte de plecare, a f-hiculeior ți șoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă

17)Sa planifice efectuarea inspecțiilor tehnic^ periodice ro-. iziilor tehnico periodice nc ttru mijloacc'e ce transport, astfel încât -să asigure respectarea nrogr anului de circulație și a prevederilor reglementărilor Iernile în vigoare privind siguranța rutieră

18)s' „e asigu-.e că vehiculele staționeai-rS numai în srțiilo amenajate ș: c-, ușile vehicu.elor nu se pot deceniile în timpul mersului.

19)să aplice normele de protecția muncii specifice Serviciului public de transport de persoane prin curse regulate

20) să informeze permanent călătorii cu privire la. trasede, programele de circulație deservite, tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora

21)să utilizeze bunurile prevăzute în prezentul contract, numai pentru asigurarea Serviciului public de transport persoane prin curse regulate

22) în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt autorității contractante, m vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului public de transport persoane prin curse regulate.

23)sâ asigure accesul organelor de control ale autorității contractante la informațiile prmind executarea Serviciului public de transport călători și modul de exploatare a mijloacelor dc timispom . infrastructurii aferente și a bunurilor puse la dispoziție.

 • 24) să restituie autorității contractante, în deplină proprietate bunurile în mod gratuit și lib ere de orice sarcini 25)în cazul încetării contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării serviciului public, în condițiile stipulate în contract și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, până la preluarea acesteia de către autoritatea contractantă sau de către un alt operrtor, dor nu mai mult de 90 de zile de la data notificării încetării contractului.

26)în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilități are obligația să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și constructiv toate mijloacele de tiansport în comun folosite în prestarea serviciului pentru a facilita accesul neîngrădit ci peiucrn dor cu dizabilități locomotorii la transport și călătorie.

 • 27) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a furnizării'prestării serviciilor și sâ acorde bonificații utilizatorilor în cazul furnizării/prestării serviciilor sub parametrii de calitate și cantitate stabiliți.

 • 28) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin Regulamentul Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș

 • 29) să încheie contracte de asiguiare pentru infrastructura necesară desfășurării activităților, în conformitate cu legislația în vigoare

 • 30) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt; coperik. prin polițe de asigurare;

 • 31) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare, altele decât cele de interes public

 • 32) să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapti ale mijlocului de transport a indicativului si a capetelor traseului, la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul tk.seului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp-de'ijpante sau în condiții de vizibilitate scăzută;                                                        / *—. "•

  w^ijlodce vizuale și port‘public local


 • 33) în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător


sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace^ de persoane,                                                                      \              /

34)să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numdui copdcizeă _ ^^a:e.^uiai a hărții schematice caie să permită vizualizarea traseului și a rețelei dc rtasee, a i^st.m^ți.uQ i 1 o LpcLv in d' mo du1 de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călă.Dr și :■ altor informații'de ufîltVie publică privind jpitsportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • 35) sa asigure vânzarea legitimațiilor/aboiv.iTrtntelor dc călătorie în torte stațiile stabilite dc comun acord cu autoritatea administrației publice loc; le și nominalizate înt<-o anexă la ho.ărârea de dare în administinre;

 • 36) în stațiile din programul de ciiculație, Ci asigure afișarea codului traseului, a inter al elor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea u.aseeior și stupilor pentru informarea publicului călător; .. . -......

 • 37) .ă emită abonamente ele călătorie cu respectare" reglementărilor în ’igoan, inc’usiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costul”i abonomenmbii;

 • 38) să asigure accesul liber și ncdrcriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite du reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de fncilit?,ți/grrt".ități la transport;

 • 39) să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 .ni;

 • 40) mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu h;-ndic?p, bătrâni, femei însărcinate, persoane oi copii în brațe;

 • 41)să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia., precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

42)să nu admită la transport în salonul mijlocului dc transnort materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale e.iplozibik. produse caustice ori acide alte materiale sfcu obiecte caro, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale s-.u, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 43) să nu îmbarce călători peste capacitatea. maximă admisă a mijlocului de transport;

 • 44) să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;

 • 45) să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

46)să utilizeze numai legitimoții/abonamente de călătorie cu regim special, agreate dv autoritatea administrației publice locale;

 • 47) să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte docum.nte prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 48) să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în surzim operatorului de transport;

 • 49) să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 50) să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe mu eu,

 • 51) să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu inodifrcarea/suspendama programului de circulație sau a unui traseu în caz de forță majoră;

52)să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 53) să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 54) mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație du încălzire.'condiționare a acrului în stare dc funcționare;

 • 55) să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 56) pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • 57) la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prer enire șj^combatere a incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;                                  x

 • 55) mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnic, periodică sau urtlpă c>rtE^\uzrxț‘e mică periodică efectuată ia termen.                                                      / >y            \ z\

 • 59) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale și ale hfăîn) administrare;

 • 60) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii dc dare în administrare,A V \

 • 61) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului'de ti^qsprt pubi-ifc lorzi;

 • 62) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform'.prevederi’!o; programului de circulație. în condiții de calitate, siguranță. regularitate și confort;

 • 63) să asigure continuitatea serviciului dc transport public loc-1 de persoane prin curse regulate;

o4)să coreleze capacitatea ue transport ci fluxurile de căiflori axisiente,

65) să nu încarce în mod ai vinciul costurile de operare;

66) să dețină la sediul soci< I următoarele documente, în funcție de tiprl dc trnspor. public local efectuat:

 • - asigurai ea pentni pers o mele transportam și t'gajcle "cestoia pentru riscuri de accident ce cad în rt.rcirrt transportatorului,

 • - cărțile de identitate rte ehiculelor, in original j entrr cele deținute în prcpriemtC, respectiv în copie pentru cel: crtțmuie în b’azr. unui contract de leasing;

 • - contractele ue leasing pentru --ehiculelt utilizme, dacă«ste cazul;

 • - avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana d-semnaiă. să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și paitai conducătorii. vio;

 • - toate documentele ere atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat h baza eliberării licenței de transport/ci'tonzațivi de transport și a hotărârii de dare în administrare, după caz;

 • - documentele doveditoare din care să rezulte angajare^ în ccndihi legale ° persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației, dacă este cazul,

- evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodic?' reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport,

- evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă o accidentelor de emulație, precum și notele informative transmise consiliului județean în cazul accidentelor grave de circulație,

- alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare,

SECȚIUNEA H : C Irigațiile autori LȚ ii contractantei:            o

ART. 22 - Autoritatea contractantă are următoarele obligații

 • 1) să asigure gestionarea serviciilor de utilități publice astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de serviciu public;

 • 2) să elaboreze și să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

 • 3) să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitarc af.rente sectorului serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;

 • 4) să adopte măsuri în ''ederea asigurării finanțării infrastiucturii tehnico-edilitare aferente serviciilor;

 • 5) să consulte asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;

 • 6) să informeze periodic utilizatorii asupra stăm serviciilor de utilități publice și asupra politicilor ce dezvoltare a acestora;

 • 7) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • 8) să monitorizeze și să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform normativelor aprobate de autoritățile de reglementare,de o-ploaturea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investițiilor prevăzute în în sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor, 9) să respecte angajamentele asumate față de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului

 • 10) să asigure resursele necesare finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale;

 • 11) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informați activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

  ilor economico-financiare privind

  7*

  prev^me/^i orelor zilnice și


 • 12) să urmărească derularea ritmică a ser’iciului, respectarea .raseelor săptămânale;


  P5$*um și jmouul de


 • 13) să urmărească dezvoltarea și modernizarea sistemului public de trai administrare, exp'oatir: și menținere în funcțiune a acestuia;

CAPITOLUL IX

Autorizații și ucenve. Pe oecc'uri iiPenie

aRT. 23 - (1 jOporctorul are obligația să dețină pe durata prezentului corn1 _ct toate autorizările necesare pentru exercitarea scr iciului public de trrnspo1** persoane orin curse i igulatc, eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legal: în vigoare.

 • (2) Operatorul me obligația că dețină pe durata prezentului contract Licență de traseu 'afabilă pcidiu fiecm, autobuz folosit îu realizarea serviciului public de transport persoane prin curse regulate.

 • (3) Licența de traseu reprezintă ~ctul tehnic și juridic emis du o autoritate locală competent* ca viu â Ir hotărârea dc dare în administrare, opozabilă f.'ță de organele cu atribuții d- contrei în trafic, c m a;<.tă. dreptul unui operat m de ser ici", public de i pusta pe un anumit traseu ser'icii publice regulate de 'rnnspon mtier cu autobnze.-

 • (4) Licența de traseu, se retrage, în condițiile stabilite în cunuactul de atribuire ser’iciuhii și în regulamentul serviciului public de transport local, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul nerespectării prevederilor din regulamentul serviciului și a graficului de circulație.

 • (5) Licența/le de traseu eliberată./e unui operator de transport nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu vehiculele deținute activități de transport public. -      ■     •

ALT. 2-' - Operatorul va întocmi proceduri interne cu respectarea "revederilor legale aplicabile arc se vor referi cel puțin la:

i. Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri ^e Lifurmure;

ii Administrarea și controlul bunurilor pierdute,

 • iii. Administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor formulat de călători;

 • iv. Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor;

 • v. Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de infiacțiuni;

 • vi. Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență

CAPITOLUL X

Program ui de transport local 0 trase J utilizate

ALT. 25 - Programul de transport local se întocmește de către Serviciul de Transport Public Local, și ne aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

 • (2) La d.rta prezentului contract Programul de transport local utilizat est° cel p.cvzut la art. 26 din Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.

 • (3) Traseele utilizate la data prezentului contract sunt cele prevăzute la Art. 25 din Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.

 • (4) în cazul în care după încheierea hotărârii de dare în administrare, respect r; după încheierea prezentului contract de serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate se extinde pe noi trasee ori prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee vor fi atribuite după cum urmează:-

 • a) traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier care deservesc traseele inițiale,

 • b) traseele noi vor fi atribuite prin încheierea de hotărâri de dare în administrare, conform prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL XI

Finanțarea serviciului de utilități public^

ZZlo~L\d

ART. 26 - Finanț.zren cheltuielilor curente pentru furniz?rea/p testarea serviciilor clZfffyjxăț^ouo-lice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționare, sistemelor aferente se mal iȘeazăfj^cnwii economice și comerciale: mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activitațțțoÎL'^affrt^^căru-i s.er iciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ele operatorilor și, după caz, dinVăJoQațMlîug/^dy*

■                                                                                     V/, /'*< IPH '***

ART. 27 - Veniturile operatorilor se consiLiiie prin 'mcasare'ț de h utilizatori, ArVfoV-htă. do prețuri s..u tari A. a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestcie și, după coz, din alocații dc la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiar^ a ope/atoiubii;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea.egalității de tratament ti serviciilor do utilități publice în raport cu Ate servicii publice de imeres general;

 • d) recuperarea în totalitar de către operatori ? costuillor prestării serviciului

AIIT. *8 - (1/Finanțarea. și realizarea investițiilor aferente sistemeloi de utilități publice se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilității și eficienței economice,

 • b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul colectivităților locJe și utilizarea lor pentru dezvoltarea sen iciilor și a infrastructurii tehmco-edilitare aferente,

 • c) întărirea autonomiei fiscale a unităților administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;

 • d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehmco-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;

 • e) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • f) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se asigură din urmate erele surse:

 • a. fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;

b credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ-teritoriale, de stârni român sau do alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;

c fonduri nerambursabile obținute prin i.ranjamcnte bil. terale sau multilaterale;

 • d. fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituim la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii,

 • e. fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofmanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;

 • f. fonduri puse la dispoziție de utilizatori;

 • g. alte surse, constituite potrivit legii

 • (3) Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehmco-edilitare aferente serviciilor de utilități publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetele locale, respectiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, după c°z, și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ele autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale adunărilor generale ale asociațiilor respective.

 • (4) Obiectivele de investiții menționate la alin. (3) se realizează cu respectai^a,pre.ved^nlor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea, documentațiilor de execuție, a/preved&i^l^ legakpn vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documontații le i/Ai.egdrrbaraism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii.                                       *1 /lUțEfâiff I

CAPITOLUL XI Forța majoră

A.RT. 29 - (l)Pnn forțe majora se înțcLge orice eveninrnt extern ce se încadrează, în prevederii? .at .1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut im/ircibil vi inevi abil, independent c’? voința pârtilor, incluși”, dar fam a se linrta la inundații, cutremura alte cal imitați naturale, . i caro, sur.’emnd cupă mehoiurer contracu'lui, împiedică sau întârzie, total s.ni parțial, îndeplinirea obligațiilor izxoiând din contract.-

 • (2) Niciuna dintre părți nu răspund? cL rc-cxecum,^ le b.rmen ț.i/sar r'e executare.". în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza p~ zentului contractului, dacă ncexecuLrea sau executarea necorespunzătome a obligației respective este cauzată di un eveniment de forță majoră.

 • (3) Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura. ri pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată seu întârziată de siiu-ția de foiță majoră.

 • (4) Apariția forței majore se va comunica celeilalte părți de îndată, prin telefon, sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului contract. In caz de forță, majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de ncexccutare:. ș’.scu xecutarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de fort* majoră.

 • (5) Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată sâ întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră și să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte părți despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • (6) Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția pcesteia. In cazul dispariției smi imposibilității obiectr/e de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, datorată forței majore, părțile vor conteni asupra continuității sau încetării contractului.

 • (7) Dacă forța majoră acționează sau se cstime.'ză că va acționa pe o perioadă mm mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea do plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XII încetarea și rezilierea contractului

ART. 30 - (l)Prezentul Contract încetează la expirarea duratei contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere 1* termen ca urmare a prevederilor contractului. Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.-               i

 • (2) Entitatea contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile, în cazul în care interesul național sau local o impune.

 • (3) Contractul va înceta în cazul dispariției, dintr-o catiz." de foiță majoră, a bunurilor utilizate sau a unei părți importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorului de a-le e^țșâta pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prin renunțare,                                       /     ---J

 • (4) Următoarele acte, fapte sau omisiuni ele opcr'tcmlui dau dreptul autorități/ caQțagiante să rezilieze

contractul:                                                                            I £/ >

- încălcarea de 3 ori într-un an calendaristic ? măsurilor stabilite de auto^ita^

'actaijțtă .potrivit


prevederilor prezentului contract;                                                                   !

 • - nu adoptă programe de măsuri care sr respecte condițiile contractuale șj^dm^-șă-^a^^iire/a ungerea indicatorilor de performanță asumați nrin contr ei,                                     ;,,, - >

 • - totalizează un număr de 3 încălcări majore ale indicatorilor de performanță, în doc”m”.l unui ;m

 • - retragerea sau încetarea valabilității licenței de trmsport ș’ sau a licențelor de traseu

 • - operatorul provo,,că degradări semnificative bunurilor utilizate în baza prezentului contract s.tu încalcă restricția dc înstrăinare a acestor bunurilor pe duratt co.itnctului

fi R7. 31 - Ope. ăt'Oiul are dreptul să rezilieze contr’.ctul în cazul în care utorilutea. cmtiucUntă nu plătește diferențele de tai if prevăzute la cap. V din nmzentul contract pentru o perioadă mm mari de 90 de zile.

ART. 32 - Operatonil are obligație ca, la încetarea ccntr.-.ctului din alte cauze decât prin forță majora, să asigure continuitate? prestării serviciului de transport public loca! Ce persoane prin curse regulate în Municipiul Făgăraș în condițiile Stipulate în Contract, până la prJu?-ea acestuia de cmr autoritm?. contractantă sau d^ către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data notificării încetării contractului.

CAPITOLUL XIII

P as pund erea con d’acftiaLu.

ART. 33 - (1) Nerespect.rea dovedită de către părți a obligațiilor contractuale prevăzute în contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Cuantumul despăgubirilor stabilite în sarcina părții în culpă pentru neîndeplinirea oricăreia dmtre obligațiile acum-te în prezentul contract se vor determina pe baza unui raport de expertiză, însușit de ambele părți, care se va întocmi pentru fiecare împrejurare în parte, atunci când ’>a fi necesar.- .                  ' * . fi 1 ~ C

(2) Entitatea contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cuzul în cmc acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență si calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitate a serviciului.

(3) Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese. potri’it principiului reparării integrale a prejudiciului.

CAPITOLUL Xl\ Litigii

ART. 31 - (1) Hotărârile autorităților dtliber. tive ale unităților administrativ-teritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii.

 • (2) Soluționarea litigiilor patrimoniale și nepatrimoniale legate de executarea contractului, precum si a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competența instanțelor conform legii.

 • (3) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor contractului se face de instanțele de judecata competente, în condițiile legii. în timpul conflictelor de munca deschise și pe perioada soluționării acestora se asigura respectarea principiului continuității serviciului si al serviciului minim și se iau măsuri pentru asigurarea exploatării și funcționării în siguranță a sistemelor și pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătății populației

 • (4) Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operator având ca scop serviciile de utili.tă'ți'^gblice^dupâ caz, se soluționează de instanțele de judecată competente potrivit legii.-                       ---F \

CAPITOLUL XV         f

Dispozinii finale                . «I /Zvmv? I

'hKvWr # /

ART. 35 - Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Cdntr&cț-uljiLirarfi-'efcbtuată în scris, in limba romana.                                                                      ’ > >

 • (2) Toate notificările, cererile sau alte comuni rări mire Părți vor fi confirmate în mod prompt de primire de cătiv Fa.tea destinatară.

 • (3) Data primirii de către destinatara oricărei notificări s°u comunicări umcm’se prim

 • i. scrisoare recomandată cu confirmate de primire, va fi data înscrisă pe confirma, :a de primire;

 • ii. fax și/sau e-mail, va fi daui expedierii în situația în care faxul/e-m il nu a fost irensmis intr-o zi luc.ătome, sau a fost expediat în afara progmmu’ui de lucru a! destinatar ilui, dat” recepționăm se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • (4) Torte notificările și comunicăfile efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi ccnsideiate vclabi’e mur i dacă cu fost efec.rate la urmâtoerde <. drese:

  Către Entitatea ccntr .ctantă la:

  Către Operator la:

  Adresa: [.......................1

  Adresa: I.......................]

  Fax:

  1............................]

  Fax: 1............................]

  E-mail: r.......................]

  E-mail: [.......................]

ART. 36 - (l)Limba care guvernează contractul este limba română. în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare.

(2) Prevederile prezentului contract se completează cu cele ale Regulamentului Serăciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.

ART. 37 - (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, în baza hotătârii adoptate de consiliul local.

(2) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piața serviciilor de utilități publice-

(3) Prezentul contract produce efecte de la deda de..........și este încheiat în 2 (doua) exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte contractanta.

PROPRIETAR , MUNICIPIUL FAGARAS


PRIMAR


ADMINISTRATOR,

Serviciul de Transport Public Local al Mun. Făgăraș

ȘEF SERVICIU


Anexa nr.

PROCES VERBAL PRED XRE-PRIM1RE


La Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice dc salubrizare bf^rhiulj^piTt'FFăgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2098, conform Act rxddițional nr.4/ 7Vl'lȘ*ljISL2x2O19

încheiat azi .........2020 în baza HCL nr......./......2020 și a Contractului de administrare nr.

...72020, între

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ , cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr. 3 , jud. Brașov,telefon/fax 0268.211313, CIF 4384419 , leg.il reprezentat prin Primar d-nul Ing. Suc..ciu Gheorghe în calitate de proprietar, pe de o parte,

și

Operatorul de transport Serviciul de Transport Public Loca! al Municipiul Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr.3, jud. Brașov,CUI..........., legal reprezentat prin Șef Serviciu D-nul

Filip .Andrei în calitate de administrator ,pe de altă parte

Prin prezentul proces-verbal primul predă iar al doilea primește în stare corespunzătoare următoarele mijloace fixe:

I. - 1 buc. - .AUTOBUZ M3, caroserie CE cu podea coborâta, marca MAZ, tip 103-065, an de fabricație 2005, nr. identificare Y3M 103C6550001554 si nr. înmatriculare BV13 FL-cu nr. de inventar 260383 în valoare ue 30.940 Iei , cu dotările aferente prevăzute în procesul verbal de recepție nr. 54633 din 03.07.2019 a bunului de natura mijloc fi?', atașat prezentului act inclusiv:

- documentele care însoțesc auto’ehiculul pentru a circula legal pe drumurile publice «i anume:

a)nr. de îmnatriculare: BV-13- FiP.

 • b) cerificat de înmatriculare nr. BC06-I0423 T-în format original.

 • c) carte de identitate nr. E7278S3 - în format original,

 • d) asigurare RCA seri?. RC716/Hi6/D V nr. 2033730112 cu termen de valabilitate până h data de 07.07.2020 - în format original,

 • e) asigurarea de accidente a calatorilor Tolba AC XL nr. 9071222680. cu terir m dc 'viabilitate pana la data de 15.07.2020,

 • f) plăcuțe înmatriculare - 2 buc,

 • g) COPIE CONFORMA NR. 0-P937" pentru tunsponul internațional de perscnae cu autocarul sau autobuzul contra cost in numele unui ten - in format original.

 • II. - I buc. - AUTOBUZ M3, caroserie CE cu podea coborâta, marca MAZ, tip 103-065, an du fabricație 2005, nr. identificare Y3M 10306550001574 si nr. inmatriculare 3V 13 JJ'E cu nr. de inventar 260384 în ^aloare de 30.940 foi , cu dotările aferente prevăzute în procesul verbal de recepție nr. 5463? din 03.07.2019 a bunului de natura mijloc fix, atașat prezentului act inclusiv:

- documentele ca.e însoțesc autovehiculul pentru a circula legal pe drumurile publice .i anume:

 • a) nr. de înmatriculare: BV-13- JJE,

 • b) cerificat de înmatriculare nr. 3006I0425V- în format original,

 • c) carte de identitate nr. E739753 - î.i format original,

 • d) asigurare RCA seria 9.O/16/H16/DY nr. 2033720251 cu termen de valabilitate până h data de 07.07.2020 - în format original,

 • e) asigurarea de accidente a calatorilor Polița .vCAL nr. 9071222632, cu termen de valabilitate pana la data de 16.07.2020 - în format original,

 • f) plăcuțe înmatriculare - 2 buc,

 • g) COPIE CONFORMA NR. 0429573 pentru transportul internațional de personae cu autocarul sau autobuzul contra cost in numele unui tert - in format original.

DI. - 1 buc. - AUTOBUZ 213 CLASA !, caroserie CE cu podea coborâta farp etaj, marca MERCEDES - BENZ, tip CITARO - O 530, an de fabricație 2001, nr. identificare WEB62800013099539 si nr. inmatriculare BV 18 SYI) cu nr. de inventar 26Q38-7-în-vaIoare de 23.796 foi , cu dotările aferente prevăzute în procesul verbal de recepți^-nr^-6^09^1, din 02.10.2019 a bunului de natura mijloc fix. atașat prezentului act in


 • - documentele care însoțesc autovehiculul pentru a circula legal pe d

 • a) nr. de înmatriculare: BV-1S- SYD,

 • b) cerificat de înmatriculare nr. B0064723V- în format original,

 • c) caile de identitate nr. M693468 - în fornmt original,

 • d) asigurare RCA scria RO/16/H16/.DV nr. 2036579803 cu termen de valabilitate până. Ia data de 22.10.2020 - în format original,

 • e) asigurarea de accidente a calatorilor Polița seri.; ATR nr. 200'395^5, c” termen A? valabilitate pana la data de 22.10.2020 - în format original, f) plăcuțe înmatriculare - buc,

g) COPIE..CONFORMA- NR. 0429731 pentru transportul internațional -fo personae cu autocarul sau autobuzul contr: co.-,t in nuir.Je unui t ut - m format original.

IV. Se mei preda LICVNTA NU. 1066438 - pentru transportul iiiteruation-d de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost in numele unui iert - - în format original.

\. Stațiile aferente transportului public local de perso -ne prin curse regulate în Municipiul Făgăraș

□anumire stafie

Observații

str. Teiului, RADU NEGRU

fara refugiu + copertina

str. Teiului, RADU NEGRU

fara refugiu

| str. 13 Decembrie

cu refugiu

| str. 13 Decembrie

cu refugiu

i str. Uniunii, MULTIPOL

fara refugiu

str. Negoiu, GARA

cu refugiu

str. Negoiu, GARA

cu refugiu

str. Mircea Eliade

fara refugiu

I str. Mircea Eliade

fara refugiu

i str. Ion Creanga UPRUC

cu refugiu +copertina

' str. Ion Creanga UPRUC

cu refugiu +copertina 1

str. Ciocanului, POARTrt 50

fara refugiu

str. Ciocanului, POARTA 50

fara refugiu

str. Ciocanului, POD COLONIE

fara refugiu

i str. Ciocanului, POD COLONIE

fara refugiu

I

1 str. Ciocanului, POARTA 1

cu refugiu + copertina

str. Ciocanului, POARTA 1

fara refugiu

sos. Combinatului, AUREL VIJOLI

cu refugiu + copertina

sos. Combinatului, AUREL VIJOLI

cu refugiu + copertina

sos. Combinatului, CASA MARIA

fara refugiu

sos. Combinatului, CASA MARIA

fara refugiu

str. Trandafirilor, POD                                   ______

fara refugiu

i str. Ghioceilor, SPITAL                                 RO x

fara refugiu

b-dul Unirii. Nr. adm. 55                     / /V

cu refugiu

b-dul Unirii, ROMARTA                   / V           y

cu refugiu

str. T. Vladimirescu KAUFLAt D                «\                  1

cu refugiu + copertina

str. Tabacari vis a vis de bl. 8 fest (RDS)       V. £><           /

cu refugiu + copertina

I str. Tabacari bl. 8 (fost RDS)                      X',,'    »"l\'

fara refugiu

str. Mihai Viteazu, Catedrala                            ' '

fara refugiu

str. Doamna Stanca nr.60

fara refugiu

str. Podului nr. administrativ 4

faru refugii'

str. Ghe. Doja nr. administrativ 56

fara refugiu

str. Ghe. Doja nr. administrativ 100

fara refugiu

str. Ghe. Deja intersecție cu sir. Cireșului (nr.i 22)

fa ia refugiu

str. Ghe. Doja nr. administrativ 111

fara rafugiu

str. Ghe. Deja nr. administrativ G1

fam refugiu

PREDĂTOR,

MUNICIPIUL FAGARAS

PRIMITOR,


SERVICIU TRANSPORT PUBLIC LOCAL


PRIMAR


SEF SERVICIUA 3V-J3-FIP

J AUTOBUZ M3 ;

□■1 MAZ

D2 nv’ss

D.3

E Y3?11O3C<555C%

K CEMB12G011U83R3

C.2 C.2.1 MUNTOSUL FAGARAS

C.2.2

c 2 3 S:r. EEPUBL2 111 Nr.3 .nun FAG.12AS Jud.

EfC2=C1

C 3 C.3.1

C 3.2                      t

8 W.2C05 ! : O 07.2319 F.i soro P.1 637t

P.S MGTC?.:? 3 mul:~oo S.1 îs

Observ .ții AMENAJAT.

HANDICAP î


C.3.3

H

li 1J.G7.2C_9

G 1'230

P.2 17C

G

■2_ 'i—* i's.

S.2 7t

2 SRPCIV

. T.rPA?TS?.',ET5..”.'

LCCO-iOTCR


ANE A

L- CEATIF O T!. _ CE . IXTRJCULARE

R 30 0 640 -12 3V

- -mi • 3V-13-FIP


74SP5C* . TcJNlCE FJ^’OC CE

w 0*1 un ti ■ si              --'.i». -.rj             S ,vt

A ••xm,1 »-r*:o              - .«irj                 f vr-

.''2.22.2619

iPfîVOJ

• » ' - ■ " . •

>■’£

....

‘ svxw:*

<

o'o

cn
loialul ik poliție ..I


Data înmatriculării


Semnătura si


insih ‘lumini uc .Hiluu. al


Data innr.itrii ul«rii -•


S< ninătuia și ștn '


K 1 ‘1 HR1 ( data MWlhl ,i ’iamptla,

. -iw--

!

11

...... •

.....

‘ ■ JiL. .

Ui....... „

41,

J]_________

Jl

!*’ (Xirr. Pn.ilinNuinâ.nd de mmalik’iîlare


DUNAHJ


Data na-:lerti

(Nr de imn. la IU • < om j siîrPMii FiUCURod St


IXil i înmalticul id O".: C


r

ti

p 14


.7


a

I!

|J

U


ininfluicuiani


Data na,Icni (. Ir de tnm la R«Cam )


..tiUialllia ’ tâmpii.i


Ada.. i

-S


f Juniorul o •uniatncm..


-y / '”<2

Dala miji i n

(Ni. <L imn. la Rcg. Corn.)


Kțmuo. KJ^IUIPjUL 1‘AG/iR/ri:


Inspectoraiul d> [i i.


<• Dala îiidi «rjeuhni


■ mr mini i


Dala imn


MLNol-AGÂiiAS STR.R.E1W.LICI

î:r.3 jitia brașov
CEMB12001W8Srn /     »

■ <■•’ 1 '                     ■' ’ < V■’ ’.....

] .i • ’.o                 1.8 uou

6770 6500 ■ |      1.18 00


J .’j 'H '«i H!| ’• '                  I,:;.       1       |< .... 2'

11785 |i ' 2500 r: if’G3LA.          I

817'* .           170

i :Or.t Ok 1115


1 3 ’ '

wU- '

f‘ ■ k«s-

-   ' ■ »      • _L

8

i

2019

7 j 7    2020 ।

:S . , L.


1             j •         .                                                 .         r -       •

,nr. 2 ..

sC. =i.

ÎL' T-.

'        -    ; ■     r, <S2O' T - • > -r .•

^i'CiPfl^ Fr-.O R S

i “r'GAR.^o • 3F-SC.

«. ' -       > M

_.Rl 3‘

| ’            j* 1 •       • ‘ • >i - • - *          - ’

S.C euRC.NS >A..'L

jIGUPA 'E PEASiGUX-' S. 1.

1 VOLUNTARI, Jud 'LFLV. Sos 6- urr. . jjl Cd . B... nrsi Park, CI.țs CC

■ ■

Ur > . r4

• ‘

. -r

r- '

' /

f                          •

[ T- : n vr 031                     . ..

I ?ax: .1 31 î ?14

I r cc. _ /* c s.rc

'4V.eucocns.ro

!                   I

____ ■


iJume/Denumire Asigurat/ ' MUNICIPIUL FAGARAS

Proprietar: j                           :

Fel. Tip, iVhrca. .tobei 1     Microbuz/Autobuz Maz

Vehicul;              .     W3-0C5

C.U.I 1 C.J.F Proprietar: ]d3?:413___

.‘Jr. înmatncu'a. e/înrecistrare: I


• e-muil:

, Conducători auto declarați |

y'f /?n i     /          i

. (nume, p-en .mo. C.N P.); Ș

_____,________z Of » *


1 Limita de despăgubire oenu'jvâ1-7 m-j. -'crp. niu si deces:      I

•'              oĂ/u/OOO EU7R^

1 Lim/P de G.-.-oSouu’rp oentru;re maton-to:                 I

.                i .z.20.000 EURO

1 Acoperiri și sem.cii suplimentare:


t

^Ov.e! > e 21 onu ■ ce -.■■             :-..,prz *. * s F.-r :n:;sra

'.r inre->..T.- s Scjir -s •• y., y" -> - î..C; ’er/or -s                   i

• e&îtr'. sS-y*. -»c -ortului: «.-.•£.    .’ CFI’i ~

■ ii ■ k. ".or ■ ’C îs ' e. 0.           tCCi £ , iC,3c. ,Z. I—j7

Cap....i.- :al 721 8::C j_=; .2 •.lY5™2S -2 A-2 2oc:BA ,-O6=F‘ 3C-C'..,.4f 2ZF.C. .

C..*: c5-.ris la C- ■ E' ’oce Sa, ’< *>-r. „jS. -S.-.j*.-;          i f

Asigthares de acc

iPc'itaACAL nr. GG71222S89 cin da{a A.J7.20Î?

-• GC “ < i S.A,                     u

: •-. ci :■ 'ești - r : r.r. . -

ir“*> A esi 4.itr e. -sa

:ec..' 1, Sucjres-

■f ■; c".. ..^ . CO "... - J3l 22.25. ’ ^<...1-^0., 1 ' ■> >

V

c-îiTfe a ca'atcr’-pr

Emitent: ZBK BALKAN S,-. BULGARI A-

Asigurat

Contractant

Nume,       ।        MUNICIPIUL FAGARAS

denumire      ■                                     .

Adresa        | Brașov, FAGARAS, str. REPUBLICI'nr. 3

ț

Nume, denumire

Adresa

MUNICIPIUL FAGARAS —      i

i

Brașov, FAGARAS. str. REPUBLICII r-r 3. , 1

.. i f ! 1

Telefon                            ---------

Telefon

_________ !

CNP/CIF                       438-4419          î ____

CNP/CIF

4384419 ___|J

Perioada de asigurare: 12 luni inceps-nc de :aj 17,07.2019 , ora 00:00 pana !a 16.07.2020 , ora 24:00 ij

Moneda contract: ROM       Reînnoirea pantei:r                                                            ’ |

; Accidente Călătorie

I

| -larca: i/L-'.z.                              î\,odel: 1 0o-u6._

An fabricație: 2005                Fir locuri: 98

Categorie: Autobuz

Serie sasiu: Y3M10006550001554

Riscuri asigurate: Deces din acc'dent, invaliditate din ac 1 decedat

îident, Che.tu.e

Tip transport: Intern si internațional               . 1

■    1

Număr înmatriculare: BVISFIP

li medicc'e ca urmare a unui accident, Bagaje, Tran^crț

Date tehnice de asigurare

Otlect AsigurM                                      c'r

Accidente               Invaliditate

Calator                Deces :

Cheltuieli medicale

Bagaje ;

Transport decedat

i i esigorata pe ’ 400

'■       200

100

40

10

jc            ‘’rt.n; totala                      Fransize      .

166.00 RON      '                      ; '

[                       :l

i i

Total suma asigurata pe loc 75G

Total suma asicurcta ''3.500 RON

Modalitate de plata Integrala                            j                                                                         ; i

Scadenta ratelor                  •                          j                                                   1                        ’ 1

Rata 1 in vale are de 166.C0 RCN 1                        ■■                                                s

î

. Pe-j.. s 1 din 4

t \            -

'* •    <~i r-f.ni -          .1 <y <- . :       C- j £pe.'tru transport- internațional âersoane cu -uiwcsriil sau euLbuzj! contra cos* î; r.umeie ur.ui tarț

itu'arui prezentei licențe2 Miidic^iLL.^AGĂSAS....

TR R3Pu3UC’!.NR 3/PAG,-.RrS 3'asov 4324419

eo*e autorizat să efs-c‘ueze transporturi internarionale ru ere de rte.ona/e contre ccslnuneîe unui 'erț pe tentorui CoiTidn'iăii! îr oondițH'e eisbiiiie în Reguie-Tentid z0£) nr. " J73/2CC9 a-: ■’ala^entulu? European si ai Ccrsisiuiui din 21 cctomtde 2C99 privind ncrneJe coturl pen/u accesul !a piața intern aționalâ a sati Jibrae transco t ou autocarul și ai;c':LZ.jl3>în'cc^i:r s cu orevederiie generale ale prezenteicente.1

i

4

» ’ ..... -

l

s

. . . . - •.

i

’                              f

4-

r

?

i

* BV-.’j.je

?

B 10.19.2005       ,H

3 'AUTOBUZ AS

! ?X0,?.2<'n        li.1

3-1 -ACiZ

F.1 1.5000             ,G 11230

D.2 103-065

P.1 6374              P2 173

D.3 '

p,3 MOTORVKA  ' Q

E ATMW3G6550C 91574

n multicolc

'< ;CEMB1290 UU85F.3

S.1GȘ               ÎS.2 71

C.2 ‘ C.2.1 MU? ICIFIUL 7AGA3AS

Y 273f;753      Z jiR?CIv3-^c"

CXarvații

0.2.2

\MîENaJAT 2T.T3ANS?. ’-ErS. Cu

- Ser. ?.E?U7UCII Kr.3

HANBiQiP LOC3MOTCB.

•.

FÂGARAS J id. BBASOV

r

2: C2=C1

*

3 3 C.3.1

♦ •

i

0.3.2

13.3

l

’                                                                     .

1                                                                     >

□ C3=C1

i

î                          .. i

lumt'ul cen.ficatofui: ? 0 ? 6, H d £ 3 V

Nu -’ Jcert; -a'.jiUi: 30 0 64.0 4 2 5V


LA CERTriC. JUL DE ÎNMA^FVCUU.F E .

NR- B00 64G425V          ?

3V-13-JJZ


iӣ- "CTIITEH CE 7EFUCDICS

X .n ..VJC ' ts • ice              j.r                                 . . nc>,a

2442.2G19

ITP.BV03

■" .

X 1 g ? . C.-M"'

/ ■ :

1.

L

r                                                   '

4

*
' Piioling Scivic-Inspectoratul ci poliți î al


Data înmatriculării


Data najlci ii

(Mi. de mm. la Re*’. Corn.)

ni,r:r'g

Semnătura $ ștampila


iii

.—1 Număttd d

' înm-ilriei.d, 1 Deținător

!lWGl.A AUl'OdOHA DE T'.ANSPORT CJ’AS

j Adresa

î BRAȘOV, STR. I ARM\NULU I

Nuni-bUi 'Ie


Inspectoratul de poliție al


Data înmatriculări’ .


* Data na


Seii'năfura

■danihila


Nblbd'ld (1. tnraatriț «laț

BV


Deținător MIjWiniPIUL PAGA.RAS

i

ți liispectora(uț-tD poliție al


(Nr. de înm. la Re;:. Com ) 4584-4^0

JAd. ... MUNOFAGARA3 SIR?REPUBLICI

JTJ1KPRAS0


Semnătura și stampilaJlsUki' ML lt i amorțita


3uoa


iun.

" |lif ‘ I ■ rm

— 2500 h-ri 0 GlIA. ±TT/2~Ț“ ‘4    ||<>.          I-,.. 170

|.<>.      I:, „

IlOTUkliJĂ


■ 11/70 R22 75’ T4 9/T4


ii I >uu Ol, Ui’,t

' 220


;’î. licioj. ers. tu hauJiciip

.-Califi, '.ic. iiiini t.


JLOAKE: nMCOLOP 3542(1 13-08-200(1 •>■ jlCi

lllllllllilllllllllllllllllllliwili;^

E 7 3 9 7 5 3iii lealului de oni.d- : ir u.

Pi aducător


UUK/JJfcA S.A.


\\ hicubd


reiJjHK iiuii ilot pi . । i.i iidiiiib'i publlt C

i (lealitatea.


_________________ . •   \ i. bitului a ;nd daiek pr. ciume in L L hd 1 cui . t in<‘ ____; rc^’ieiin iti.iiih'i pl ivind i.di'.iii apincid.ii i du» i‘u i

11 7                                       |.ublice.


ps'itru transportul int$.'naț‘cnal de perse ?.hc a, autocarul sau. ■ ;• autobuzul-contra cost în numele unui terț

1 '                                                                                                         I , - 1 ■                          ’                   .                           • -.

Talarul prezemei r cente2    ’:cr? ~LS^GA3AS............................................................................

5T* ^irUc'JClI'.ÎV3/FAG/-.F- S/Brasc?-1384419 '                                     -                                          -

.........................................................................................................................................................

(D


s:e cl‘c izar. să efectueze transporturi internai tnaie rirs-'e da ps; scene centra cest >. niTeia

unui :er pe teritorii I Comunități în condițile, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/20CS ai


CONTRACT DE ASIGURA RE DE FĂSPU-DERE Cî’/ILĂ AUTO RCA EUROINS RCMÂNIm ASIGURARE REASIGURARE S.A.Tei.: +4 G31 9483;


antia


Denumire Brok'er / Agent DA*?/ MANAGEMENT EROKER

Cod Brokcr/ Agent               _________


Nume/Denumire Asigurat/'. i i-IUNICiPIUL FAGr.RAS Proprietar:                    ,                           ;

Fel, i ‘.a,.' :arc.’., î odei Vehicul:

Micrccu&Autobuz L’az 103-CG.5

C.U.I /C.N.P. Proprietar:

4384419

Nr. înmatriculare/înregistrare,

Jf' 1/ _          i

Nume/Denumire Asigurai/'

I .                                             w             .

rator:                     î

MUIIICÎPILLFAG.-.RAS

Nr identificai.-! - Serie CI,V/

JJ1

/Y3î’^^K50cbl5>74

1 *

। C.U.I./C.N.P. Utilizator: ■

43£4 419                                                 Capacitate cilindrică / Putere?

6£jQ%^bfcO ' /

1 Adresă Asigurat / U îi' za tor । i el.

1 e-mail:

Fi-tG. iRAS - LPASCV ^.î'. F.EPUBLiOi'I,i.,'. 3,Oi ,zc. ,et. ,ap. ;Tci: 0041620001

Nr. locuri / masă tcia.ă \C, ->V 11 bTuO//         /

iTicximă autorizată:        • j                     /

\fz      irn v * ‘ /        I

-----,>--

J Cor iucaton auto decia'ați । (nume, prenume, C.N.P.):


Valabiiitete Contract de !e 08.07.2.019 până fa: 07.07.2020


Contract emis în d”tc ce: 08.0/ 2012 1R;c 5:5C


Prima de asigurare: 6,177.93 Lei.  Clasa-Jonus-Maius: B0 , Tarif de deccr>ru d'-cctă:u<

Nr. rate: J__, Valoare rate:       , Date scadente:


încasată cu: Op1 în ^oia de-C3.07.2019 ,
■\!-.:sa •cat.ca '.•_-> .. . 4 " ji- <'+'8“ y ~ a

' n:, si UfP-j ;l Aff jua'.oriicr=. -C5î, C ■ e                  _•

r rrec's~. re R 'jisi. »■ 3c '.sr ui; J .O/E3S"-Lu7. 2:F 1 ■ ~->;c!

:c'r’'.ca.er i ;i3!..,țl- sa.- ^■'CUr C.J+C_C.'~

0-          26.721.31 *R> , Cec LEI C.a—C'ST7'— -3. . _

ccc!t ro5?-.;- eoo:ic24c,-2:sR'30'

Cc- s -i.iS . Crede E -p-cank Rcmr-r. -Lee: t». ^ntai ..

ErC-O -S. ;L.a-:i .A.

3cs Suci rest; -       : nr.

C'r re.. A. +’• . ut - • 4-

Se "or V e s ti


Tel. -n:i    26 i-J

Te. +40 ,-.i      Z

er+’e'jo rz erre rc


Âsigursrsa 0 accidente a ca^ajxi’cr

1

, Po'ita A CAL

cr. SO7L222S32 eia da;;: 15.07.23'3

Emitent: 4

:b,< ealk-aN sa bulgaria-

1

Asigurat

Contractant

' Nume, denumire

MUNICIPIUL FAGARAS

i

Nume, denumire

MUNICIPIUL FAGARAS---

Adresa

Prese/, FAGARAS, str. F.HPUBJCH nr. 3 i

Adresa

Emsov, FAGARAS. str. RSPUELICH nr. 3 '

L__          .    ....

Telefon

--------- ;

Telefon

________

CNP/CIF

4384419         ș

_                                  1

CNP/CIF

4334419               : !

—.—.— --------1

Perioada de asigurare: 12

luni începând de la

17.07.2013 , ora C3:00 pana ia 16.27.2020 ,

ora 24:00- i

Moneda contract: RON

Reînnoirea oolitdț

___; |

Accidente Cala.orie

j

1

1 Marca: MAZ An fabr:catie: 2005 .Categorie: Autobuz

Mcdel: 103-065 :

Nr locuri: 98    ‘

Tip transport: intern : i mtemaJcnei 1

Număr înmamculare: BV13JJE

r

• i : i » ।

■ Serie sasiu: Y3L110306550GJ1574

Riscuri asigurate: Deces din accident. în -rditUe c’Y accident, Cheltuieli rr. dicaie ca urmare a unui accidei t, Bagaje, Tianspcrt ।decedat                                !                              -                                                            *

Date tehnice de asigurare

Obiect Asijinst Accidente

, Calatori

i

i

»

In al.ditate

Deces

Cheituie; mecicaie

Bagaje

Transport decedc:

Si. ma asigurata pe .oc

\      400

’      200

;       ICO

40

10

Prima tetaia

133.CO ROL

Frar.sizs

*

Total suma asigurata pe'cc 750

Te al suma asigurata

73.5C0RGM


Modalitate de plata Integrala i Scadenta ratelor

Rata 1 in aloare us 163.00 ROi\


t

i                                                                                                                                                                 j

P?j "d i uin 4

U t:a .C ; -,s -,i ccn'io o „'r en ; ’c i -re    Ff:3_   .en . uE or. re* r ct. _■     ■ rda a e + ' -'CC.-'

A              -;_T-

AUI03UZ M3 MEP CEDES-BENZ p53c

CIT.'-^O

WEB62$€u 113099339

K CElIZâ<UllXA9^2

c-2 c.2.1 : Municipiul fag.-ous

g

2o.GJ.2v01

rl

1

-c 1Q.2019

1.1 •

c *

l?0’‘0

G

P.1

■5374

p.2 ;

P.3

ipju

Q

R

ALBA ULTîC

OI.CP.

S 1

9<i

S2 <

V

M6c3-’-:3

z s^?-:

z


C2.2

C-23 Srr. 2_L1'U2LICII NrG FAGA3 iS-rd, FX’-SO;

AHE A

LA CERTIFICATUL DE !NI TR CULARE l-P- B/0354723V

2970                    B’.’-18-SYD

4’3 .                                       I’'SPECȚII TEHi’CE PERK DICE

• / Dc ~ urniuto >.-•           Stația nu f* j.             Sem un

z s •r.ir'J ’• leb’- o-                 am • j                          ■          !*

-              02.042020 j

.'■li ..Sr--                                       |                     .

;I________

I !

■ 1 •

•_*? C2=C1

C.3 C.3.1

0.3.2

i

C.3.3                                                                  *

□ C3-C1

.'km. ui art ixa*                            ,r                         Nun’’ ui c?r ••c.-’ ilu.’. B00554"7

I                                                  •

'F.HNJC: 039.001

M 002213/04-1 u-2019; Recjr'raUviinumber.CÎ.Owneroiihc -ehicle;1 ll>gi-.t.uționi<>mpei‘'iilaulheru),i Da-.-ollliei.’jislra.iontowlnch II' _ rtilicato ielor> PI Mal.:. O.. i'ypcVa iinliVt: >.vn. G . Commue'Jl <c.ipuori; F Vehlcle idenill~. "ion numbn; 2. Ye.-i of [K.MirUntr J V< fu'is -aG j Oi’y, .1 Nat1 >n >1 < deger, of u>- 4 Clnss )i>i4y Iqr M2, i i' .-hic;r 5 l.odywork iC Ț',( *. *ppiov <lnt>n)'<*i • iHnbwin bien>nvebk k i L Nurnbarolaj-ij ,F I I la‘ ’iMim

'«nicolly ^nriissic’v Indon r.ni.',              inclcc pir. i T> uinitiilly p rn)<„sii1 |h.»'n>unt nia,> ol U>

ombinaii-.in,<> 1 ■ I ^hihulion viny i ■>'<.nic.i;N «,n>«, j.'j-vimuni uden inay. anwnț)fhuaxlu.,ij. . us in runmngoi'Iei.B.^lualniok>,o 1 0.2 hvhnicallyoi.i<<i!->iolenijK«''’irntowaliiemA-.oiltvtrjiler(b(.Icdhmb»?l'.d).

। cbnwllyrsimiosibten':’ imum.'ah ainij. ..•'ii’Pt.iu, .inqpoini, 1c Lo¥]'ir II Widlii; 12 l> ij.il; 13.1 le ■ dCnip M U.’'neu4r,P l.Enninp VO/;P‘ .y«*.P3 TipolMoi < iiro'î.PAEr.;ir,-;rai.x)s|.. I. 1 'i En(jufcnl“i'W,(.atictiiiUi1u>i; r. k'i'i;“jl?vii, iu i-|; iu< morof)o ■.k/’ndi.r-ii' i. 'iir n. ion.' .ni !raie<_oiy ||.<.(y?- dl |< M.'bpnali-IHS un.USS,iH li’'vlîi> veni V',~                     ’-i'li lingr ...

*» L • himboi uf .}4' Miiu iii * A-'l              .r. -IU ' S. ' •*un(5l ~ VI ’vl'Ml' espci »,U j bii- ‘ bj se i»I

I. '• (. Pn iS igiit .. । lunly            i'cl' V ' ' IBS. ei?u i ■. i't’DK i. tJ I. -’j 2 i „n I

f.iinUr. ,i); "'O 1 20 2. 3u.pciiu.oi> \tont/rl), •>! Foci uru'oj copacii , i ft’H ageu. -'rel a doi-

) REGTSiHUJ

" V*» AU iO KO> «ÂM


CARTE DE IDENTITATE A VrHICUI U ti


Vvhicle Idi ntiiy ('oid


;; A.h'uiTKirdeiiunalricdiifri:

j: C.ZPDpriciar: l?j .JIQT PIUL ’/*>' ■

, ..    4 3C|-41'j

Data nașt^u

i (Nr. de înni. la Reg.C un.):

:i .-.dre-ă: 1?<W.\RAS STK. h I'JPUBMOXI

lU 3, JU'j.RKĂSjV


I.Autoiitate competentă . care efectuează înmatricularea.i:. •

.. ,. . .........

semnătura si ștampila:           t

' V.C Ț


A. Număr de îninatrinii-^e

;■ C Proprietar:

i’

' Data nașterii

, (Nr. de înrn. la Reg.Com V

• Adrrsa:


; /.uzitat;, ecmpelanh , cam tfeclu» .-iza in.,ialncular-..u:


I. Data înmatriculării:


Semn dura ,.i ștampila:


■ A Nume de înmatriculai e:


*’ C,2 Proprietar:

jt

; DutanașUii

- । tNr de mm. la ikg.Com ):

Adre.u:


i.Autoritnpcompania , care etectueaz.; irnnatriculdica:


I. Dau înmJfii.ilcuii:


Pviimătura și șL>mpila:


A. Număr >hîninatiiculr..e:

C.2. Pop., L.r:

" ......

>> (Nr. de mm. la Reg.Com.):

Adresă:


1. Autoritate comrc>>.ilâ c-ic cfi •rlijct'.a inm..sdr,uU<.


I. Dda ifimau.culârii:


Semnătura -j ștampila;


,yr;."iir;


MERCEDES-BENZ

0530


VarUh.

Vi -iniie:

Duvimire £ mu reiat : l’.un ;rde identificare: !

An fabric-tie:

r‘i -i or'.?:

• ir d? iok.siri'să:

-J ■ (i.nii >i pfîitFd M2, isi3):

r.uo r-r:

i iu .'ir omoh <a> r'1 tip: ‘•'fnijf i;av?nd de registru:


CITARO

WEB6280001-3099539-- -

2001

M3

AUTOBUZ M3 CLASAI

Clasa I

CE CU CODEA COBORÂTA, FARA ETAJ


CEMEIK1311KA9R2


 • • Hi mir axe:

f: . ■’-îi î'lmi: ■'■ni'iiii't. r.i; r>-. t inolnciclr.teloi (|ț«):

 • <•- i • -mc ihilă ? anr'nih.ub.ii r'? huti’.- (kg): i"’- ■ 1 ■ . i in î. hnic r.imisibiiă a axei I (k<i);

»,ra ij > ::nă tehui;: admisibili a axei 2 f.țj):

■- in ximă tehnic p.inisibilă a a :ei 3 (kg):

ăiri iina lehiT t «irfniisibilă n axei 1 (.g):

Mp uij.îin-' tehnic atlmi.'ibi’-l a a'- i 5 (Ka):

/.•c. ’n ordin** de mers (k«);


18000

6930

11500

10970


m-.-sin r lijoir l ilă r,n diapozitiv r • I.âr.ai . (i j):

i.nxim r:.i”,<u.cabilă făr. tlis-p . .i.iv de ft.iirre (kg)


r,'!•>'= i nrix' na tehnic admisibilă 1.1 punUul de cuplare (kg)


l.uiu ime (mn):


I ' țime (mm):


(mm);


Ui - .im, । între a: e (imn):12000

2515

2990

5850


inb

14. Cod motor:

OM906hLA.ll/2

P.l. Capaci'i te cilindrică (cm3):

6374

P.2. Putere (kW):

205

P.J. Tip ermbu. tibil sau sursă de eneroie:

MOTORINA

P.4. Turație nominală (mim1):

2300

P.ti." Si<ri.jmotdi'.'........  ”  - ....... '

00203677

15. Sis'mn de propulsie:

1f. Putere motor electric (kW):

MAI

. _ ... ____ ________ _____

V.9. Normă de poluare CE:

17. Cod național de emisii:

"2

R. Culoare;

ALB-MULTICOLOR

S.1 Număr locuri, inclusiv locul conducă: nulul tuto:

01

S.2 Număr locuit in picioare:

61

T. Viteza maxima (kin/li):

87

U.1. Ni.el .unul îit staționare idB(r\)]‘.

x

17.2. îeratier,nr'''r(min’1):

U.3 F'i. ni sonor in mers [rlB(A)]:

79

(«. Rap >rt puterr./mus (I W/kn) (nun r.i pentru motociclete):

V.7. COZ:

HI. Tracțiimm

g pat:

IPil.îuiV'lupeijanle d.\e iâță.

■ 275/7OR22.b 1.A,/145G/8.25X22.a

19.2. t nvelopo/jaiitc rrre spete:

275/70R22.5 148/115G/8.25X22.5

2P.1. Suspensie axe fa' i:

PNEUMATICA

2Ț.2. Su-pensir ka? epate:

PNEUMATICA

W. Capacitate rezervor (I);

250

2i. Rcpi vontnnță RArt:

BV/A10022I6

Data eliberării:

04.10.2019


1

VALA8ILITATE ■ At-jn

TO           I

*23

10 12019) 2.2 • 10

l't I

j i n‘ ’»       ce-

e>


- -V3 ■<Ă7C-|LCv EHCULEE RCt’Â:.

..C.A.R.;___________


■ar"-: ehicululu! U.'.eC‘ Vet. .e

3RCEDE3-SE


Acea Mă carte este valabilă în țiriie în c- e cusur. corer.punzăto 're do mai /os nur te Larsta /pentru i’ifve ic. i suplimentare, a r.-gcni n țisif-ul . - ■ ,c }.\Z

X X

X K

/ N

X

^Z

\-z/ Z\

\ /■ lO

i RO

XXX

S z

XX

Z’\

S X

/X

X

}■< X / /\

X

X

A><

y x

X

X

X

II-./

1

X

i x^C

X

X

X

V;

/ X ’

x-z

X

■                                                                                                                                                                   i

■ 11 •

<- * ■

• .punC:rua - « ... .'

•i jr.Jsie.

î-gur..'3^    | a -z-

-ui-at, caic

;i. ’• ului, a j.

...

’ ■ w «CL1

• ..j        •

- nuu r.-:oi

j i

:nvj              , .r> -j Cpru. »

v- c C« > u.

/■*t'    •.            r<1 .rLAzt^r ■

’-j . r. -iia

3$ ’G

laJ

dâ < <f.

.v. Azercaij.in.

gec.>a‘j;.ja cestui ‘.al, tare este susONTRACT DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CP/ LĂ A URQfNS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. ei.: +4 031 9483; +4 031 9002


. '-tir-.- ce iTr.


. ■ IV c S

■rOV. Sos E jcurc

.lebai C.țy ’ :» .-*s r&rt. " - i- a

j Toi.: u3I . ,13 " .'t: : fe :St1 31 7'1      (

•   . ; Jsu.-.ir...

i W.i l.- .     ■

1V t F ♦ ‘i

* -       ’ *                   1

/y 'i'

1           7 .


RC/lS/dlF/D

>23/2823/27.10.2011


Nume/Denumire Asigurat/ : LUNICIPIUL FAG^RAS

Proprietar:                  r

Fel, Tip, 'tarea, Model

Veh':ul: ’

Microbuz'Autobuz

MERCEDES-BENZ BE. Z

C.U.L /C.H.P. Proprietar: :4394159

Nume/Denumire Asigura.' '

Utilizâton               . MUNICIPIUL FAGARAS

1____;____

D.U.I / C.N.P. Utilizator: 4384412

adresa Asigurat / Utilizamr/ ‘FAGARAS - BRAȘOV, str. republ oii.r.r. 3,bl. ,fc. ,et.

Tel.                         1 ,ap. ;Tei; 0700000000

3-mail:

Nr. rnms..'icjl3ra/,'nregistrare:

Nr. :den cicara - Serie CIV/ nr. de in /entar

Canacitaie t'lincrică / Putere:, r 'r. locuri / masă totală / rr.ax.mă autorizată: /

__________Li

..

WEB628C3013099539   ’

'63^4             .

34/WQ® Vz


Conducători auto declarați I (nume, prenume-, C.N.P.): '


alcbil/ate Contract de la 23/0.2019 până


22.10.2C20


Con rtot ?m:s în dam. de:


•ima de asigurare: 0.1 /7.26


Lei, Clasa Bonuc-Mclus: BC


’arif cn ceconiare dvectă:■. rato: 1___, valoar3 rate:               Dato scadente: e‘*a-: 15

—■ i               I -.■!_£   . -     _■,■•■  - - ■    . -- --. -  - .       -  ----   -     -                                                                 r -          __                ...      ■—  --_

casam cu: OP.2929 în data cm 22.10.2019 .

Jmira G'e despăgubire cfcntr'i'vă ămări corporale ci deces:      j ~                       '     ..... ~b.O>O.GOO EURt

Imita ce (-esoăaL/;:'re centru clacjri .mcter.aie: '                 1                    ______  1.220.000 EUR<

Xcoperiri și ser. leii cuplimvitrre:

tJbscr'ațiiJ                    ... U .. .

-------------1---l

c./-ccri-c.. « •. ;bus r/î,*c..j9 sj                    ‘23 7- ~ -a ecer;7                 i.r:, r. -A- lei>' f'■ --• >            'i-'v.e

6™- nț "i Si. Sui.. .3 T. -.S. ' ’ 77          ‘ ' 7.2. ?OS> 12'.. ' : 3 ’ CU 7 7 pri ' ■ C3 ît 'i 12t -3 .      ‘ C.î 3 .’ cî_. -c - fă.cr " i- 2'6


: .      s:.         • ,J v-y •'•_■ -           <                              ■      .:             . -

-■'••• ’Ca: ;nS3-.?xS<!r-2,C'3^-”.t c l* ■>

cL r»,•*£• g:2*r '<sn*.’ •      *3C '"■? '                ' »c.ne r. ..•'*•■             -

C /isi"tr : । ,r’s-113rs >;.41               ei.S: "       .‘.si : .c '.. '<u -.:oVau?Su . e • e.

7>Sl ~


? - .^c^c-: itr;iA$i< .•"tori'-r: ■'125/' ’2.Cc i:L32S?--.‘' ‘ ■.d'II*.

c iden - a >?' crj.'i1 cef'lC’jC ■..cL-r”'     a'*’ ,7.5:

F: • -021-    -32;E-m'                             :. ,.". C ’C- ■ C■ n.tc'C: - C.' .C>'.'£92

Erri.; c-2


Bmiia


PQL.ȚÂ Seria ATR ;r C0013C545

Reînnoiește polița nr

•ASIGURARE FACULTATE’Ă CE .'.CCDENTE A P^SAGERILCR'CĂLVCRîLCR ■ A3O7?>A:Ic rC? ~S

țDenumire contractant

Gjnicipiul fag; ras

iCod Unic de înregistrare !f3£4419

[Nr. înmatricula*e la Registrul Comerțului 1                             capital social I

’Viribut fiscal )

|cu sediul i

STRADA REPUBLICII NR. 3, FAG/'T.S. DFASC7

prin reprezentantul său c-nc/cl. E.o- ^r de asie 'mre

’ funcț'?. împuternicit

Asigu, ar.?a se încheie:

a) I Ga/Nu pentru pasagerii trrnspc <a*f c<!. ;»?Ț jCu! ăe transpari menii:nrri mai jcs. L: iinrită număru'ui .A? ,'c ,l i a mi'ricului Ue i ___________risnsport:_____ Detari desime mijlocul de transport >'EH'CULUL / 21ERCEDE - BE?!Z / 05:3        •____

2(mij'nculde transport, felul / rwcz / tip •’)J

cu numărul de înmatriculare,.denuficare i3' '01A/A / V'EBâZSOGC 13099539__, .și are nr. locuri | £ '__

tipul transportL'lui: rutier

DA ; pe șine | ‘l’J j; pe ape

JU |; pe f.- hiu aer an

NU

b) | NU Dantu penirJ călătorii          u- - cu i .iifrzceletransport r'e.Cm.?? 3? sc :ic ah«

includerea asigurării în ccsujI Icgitinr^izi ăe czl^nu'e. Tizu! transferului: I NU ipe șina \ curier            r                                                                 i                                <■

t:,ri sus rne **.        prin

i-U |

J

în temeiul ocnaiții’or de asigurare anexate de care asiguratul / contractantul a luat 7 cunoștință sub semnătură, pe Kaza =_ec;arației de as;gurarc ș: în

schimbul plății primei de asigurare

S . C . Asigurarea Românească - A S i R O M VI E .N ’ A ÎNSURA »■! 0 E GR O U ? S. Â. Asigură în conformitate cu condițiile generale oi speciale de asigure fccu.’tati. ă ce accidente ■’ p ragerPc',oală orilor pemcare'e transportate cu mijloacele He transport deținute ce persoane fizice sau persoane 'Uridice, respectiv tccAtăți d-o tranșee t hga! autorizata să efectueze tranmpcrt de călători perru următoarele riscuri și sume asijumie în liirta cărora ASIROM poartă <ăc oundere p^ninj fiecare casagcmVaic? ia parte: A. Pentru deces, ca urmare a accicentelor: *'.000,00 lei ;                         •                                    ____

B. Pentruva Imitate permanentă tcială. ca urmare a accidentele*: 2.009,00 lei .                                    ^O/Ux.

/

Contractul de asigurare soneriei: pe pe. icacia de la 23.10.2Ci9 pârâta 22/3.2020 inciusi'. / ./

Primele de asigurare re plătesc anticipat:

F’iniogral cau □îr. ratu subanuale, astfei: 2° m*e D4 rate

C:

\'7

| Rata

Vaioa-e

Scadența

Rata

Vale a’-e

1

102

22.10.2C 19

3

-

0 ^ 2-’ i

2

- ■

-

4

^TTTTT^^ ; /

Total prima da asigure: 102 RCN «nrivwi =m ffi3z&s          n>’z,.t’ir            . »*. ■ •

_ _______________

I 11 <                          1

~ l.V -          • ‘JF3    - «♦'WW

Primele de asigurare -e hclud in prețul c-'amnel, ^dauge j la crețul Ic-gitimatiei de „ăc’.. r ’■ sautranspe tu'ui - i din acer' cest. Pen- u primelor ce asigurare cu* er;ite 'SRCrA teului îrcac :ri:or realizate d~ sc sistate: cA ""nspe t (în c“ s s» ''it incit și prim-:? d': ugearef ca înmulțește - %

Prin semnar..? ăces.ei pc iăs dec.u.'ca am iuati- curosuir-a si in.m/g cor int .ui ..li Tcr ia ;i pivin^ erei1 ?a s: ,Jaielcr cu esmeter personal A.u.'ar ca am accdul percereicr ala c^rordatc ie iurr zez si ca ma oblig sa o .ransmît jrcr persca" Jcr <c cc-rcr 4a*a cu car?' mr persem:! la furnizez per Plî

emiteraa po'iiei de asigurare, in ede-rea informării r. me ;t; a aoacicro,

Am'uar - cunc.*. !lta ca u-jtc.ii sip’ Tar.zfu 1%        ■'' . ;rr' :”';,ea datei.*cu carnete:: .recnsl de cmim A~'P.C i sa i jg'.esc i csit-s-ul ASIROI ’

(■'.'■.rv.asircm.ro^                                                                                                  •

Sem sădiră „c.'rtrr.cîant___ S .cietaten Ar.’c ;;mreâ Rnr - A /ROVt VmNî'' '• !CL’R. ACE GROUP SA v

Emisâîn: 2 a"a                               DîJrbu. ;r                 ’ ZEKBALKAHSXSlLGARIA-bUCUFÂ.Â;-ț

tata: 22.101019                             .CadOistribuftorASIRCM               IBRCT0258O

i: a ■» ar-jr iiam ASFI             I ' l . I . K - -- . -» > - » t . 1 ••                   * Y 1 X. < * tfc-

I - <

;AuTC?r ^’j^’Er'Ă .xCMâmă
Tinda; J prezent rbențe2 r^u^CJPiULTAGARAS....................................î...................-.....................

STR.REPUBUC'I.KR Z.~.<3 - SAS/Brasov -334419

ers autorizat zz ef-ct-jcza ‘'anspcrturi intsrnațio.ASÎe. rLtiere da parcoane conlra cest în ncmsle unui ‘erț pe .ert or u! Comunității în condițiile siabiCs în ^egu^me.ituî (CE) n;. 1072/2209 a'M'NlSTSKL.TX -

AUTOPJTATsARU? .rțÂ HOMÂM- -AR?


LICENȚA NR.

5


106643 8


• £

oanc-j transportul internațional Js parscaos cu aCccarul sac •                                                          i                                                                j                                            5

autobuzul centra ccs. în nurrala unui Uiț ;

1                                                                                                                                                                                       I

Titularul prezentei licențe .?. j; ’                   . •.........................................................................

STR RE?‘J2UC..,NR.3.-'FAG.->RA£/E aer ‘-3C441?

este autorizat să efectu-ez& transporturi internaționale rudere de persoane oc'ilra cosi c r.z nsv:R.OMANIA

JUDEȚUL BRAȘO MUNICIPIUL FĂGĂ


Seria TPL nr. 000000 din 00.00.2020


nriii curse


Emitent:

Municipiul Făgăraș

Data eliberării


Semnătura si stampila


li!


IV


Operatorul de transport ruticv poate efectua servicii de transport local de pei soare pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule avund capacitatea menționată în Caietul de sarcini ruiexat și în confoiiiiitaic cu acest?..

Ifii


traseul

I                                     .....

Nr» 1 / Făgăraș - interior municipiu

Seria LT nr. .....

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

SE1ATCIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS


PRIMAR GHEORGHESUCACIU


CAIET DE SARCINI ÂL LICENȚE? DE TRASEU Seria LT nr. 2

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate.

A. Denumirea traseului: Nr. 1 „ INTERIOR MUNICIPIU ”

Linia / Lungimea, traseului

Nr. de stație

Denumirea stației

1

Str. Tudor Vhdimirescu -KAUFLAND

Nr. 1

o

Str. Tabacari - vis a vis de bl. 8 (fost RDS&RCS)

3

Str. Mihai Viteazu

- CATEDRALA

4

Str. Teiului - RADU NEGRU

5

Str. 13 Decembrie -

nr. 106

6

Str. Uniunii - MULTIPOL

7

Str. Negoiu - GARA

1

s

Str. Ion Creanga - UPRUC

______9

Str. Mircea Eliade -

nr. 14

/ *

10

Str. Ciocanului - POARTA 50

/

A

11

Str. Ciocanului - POD

/ ^7 A

âj?- \>\

12

Str. Ciocanului - POARTA 1

i *1 //l^^ i» i

13

Str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VUOIĂI          /*> /

14

Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII      \Ț

/

15

Str.Trandafirilor - POD

/cum

16

Str. Trandafirilor - SPITAL

1

17

B-dul Unirii - Nr. 5

5

18

B-dul Unirii - ROM ARTA

19

Str. Tabacari - bl. 8 (fost RDS&RCS)

Zilele in care circulă

Intervalul de succedere al

Nr. mijloacelor de transport

Capacitate ( nr. locuri )

Plecări de la capetele de traseu

curselor

Prima

Ultima

i

Luni-Vineri

1 h

BV 13 FIP

93

Sambata

2 h

BV 13 FIP

98

o00 0

14l,u

B. Amenajările și dotările autovehiculului: încălzire, rampă persoane cu handicap, bară susținere călători salon, locuri rezervate persoane cu handicap, femei însărcinate, bătrâni.

MUNiCIPWLU7 iP.GJ RAS PRIMAR ciisonc j: fu-dciu


OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUNiCUBULUI AGP ?S

Traseu nr. 1 Făgăraș - interior municipiu

l Str. Tudor VLid inii, eseu - KAUFLAND, str. Tabacari - vis a vis de bl. 3 (fost RDSCrRCS), str. Mihai J l| Viteazu - CATEDRALA, str. Teiului - RADU NEGRU, str. 13 Decembrie - nr. 106, str. Uniunii -1 |j MULTIPOL, str. Negoiu - GARA, str. Ion Creanga - UPRUC, str. Mircca Eliadc - nr. 14, str. Ciocanului -1 POARTA 50, str. Ciocanului - POD, str. Ciocanului - POARTA 1, str. Sos. Combinatului - COLEGIUL j I AUREL VUOLI, str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII, str.Tmndafirilor - POD, str. Trandafirilor -

SPITAL, B-dul Unirii - Nr. 55, B-dul Unirii - ROMARTA, str. Tabacari - bl. 8 (fost RDS&RCS). str.

II Tudor Vladimirescu - KAUTLAND.

Seria nr. 2

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRZ SEU Seria LT nr. 3

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate.

A. Denumirea traseului: Nr. 1 ,, INTERIOR MUNICIPIU "

Linia / Lungimea traseului

Nr. de stație

Denumirea stației

1

Str. Tudor Vladimirescu - KAUFLAND                                j

Nr. 1

2

Str. Tabacari - vis a vis de bl. 8 (fost RDS&RCS)

n

J

Str. Mihai Viteazu - CATEDRALA

4

Str. Teiului - RADU NEGRU

5

Str. 13 Decembrie - nr. 106

6

Str. Uniunii - MULTIPOL

7

Str. Negoiu - GARA

8

Str. Ion Creanga - UPRUC

9

Str. Mircea Eliade - nr. 14

10

Str. Ciocanului - POARTA 50

Str. Ciocanului - POD

12

Str. Ciocanului-POARTA 1

13

Str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VIJOLJ--—OT>,

14

Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII      /            \

15

Str. Trandafiri lor-POD                    / ?/ șQj* \*>\

16

Str. Trandafirilor - SPITAL                  / j/             V

17

B-dul Unirii - Nr. 55                        U 'A 'wb iT 1 * i

18

B-dul Unirii - ROMA.RTA                                  /

19

Str. Tabacari - bl. 8 (fost RDS&RCS)

Zilele in

Intervalul de

Nr. mijloacelor        Capacitate        Plecări de'îa'capetele dc traseu

care circulă

succedere al

de transport         ( nr. locuri )

curselor

Prima      j     Ultima

Luni-Vineri

1 h

BV13JJE i       98                              22*'°

S am bata

2h

BV13JJE          98            3^           1400

B. Amenajările și dotările autovehiculului: încălzire, rampă persoane cu handicap, bară susținere călători salon, locuri rezervam persoane cu handicap, femei încărcinate, bătrâni.

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER SERVICIUL CE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL r.IUNăCIPTULUI FAGARS

Traseu nr. 1 Făgăraș - inteiior municipiu

Str. Tudor Vladimirescu - KAUFLAND, str. Tabacari - vis a ”is de bl. S (fost RDSft^RCS), str. Mihai ’ Viteazu - CATEDRALA, str. Teiului - RADU NEGRU, str. 13 Decembrie - nr. 106, str. Uniunii -

1 MULTIPOL, str. Negoiu - GARA, str. Ion Creanga - UPRUC, str. Mircea Eliade - nr. 14, Ur. decanului -

। POARTA 50, str. Ciocanului - POD, str. Ciocanului - POARTA 1, str. Sos. Combinatului - COLEGIUL । AUREL VUOLI, str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII, str.Trandafirilor - POD, str. Trandafirilor -1 SPITAL, B-dul Unirii - Nr. 55, B-dul Unirii - ROMARTA, str. Tabacari - bl. 8 (fost RDS&RCS), str.

i Tudor Vladimirescu - KAUFLAND.

Seria LT nr. 3

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria LT nr. 4

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate.

 • A. Denumirea traseului: Nn 1 „ INTERIOR MUNICIPIU ”

  Linia / Lungimea traseului

  Nr. de stație

  Denumirea stației

  1

  Str. Tudor Vladimirescu - KAUFLAND

  Nr. 1

  2

  Str. Tabacari - vis a vis de bl. 8 (fost RDS&RCS)

  3

  Str. Mihai Viteazu - CATEDRALA

  4

  Str. Teiului - RADU NEGRU

  5

  Str. 13 Decembrie - nr. 106

  6

  Str. Uniunii - MULTIPOL

  7

  Str. Negoiu - GARA

  8

  Str. Ion Creanga - UPRUC

  9

  Str. MirceaEliade - nr. 14

  1

  10

  Str. Ciocanului - POARTA 50

  11

  Str. Ciocanului - POD

  12

  Str. Ciocanului - POARTA 1

  13

  Str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL/V^OlHOi; ( x

  14

  Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII / /^T

  15

  Str.Trandafirilor - POD                  /                V \            1

  16

  Str. Trandafirilor -SPITAL               j                   )T‘ j            |

  17

  B-dul Unirii - Nr. 55                      \-/ț\            X," /

  18

  B-dul Unirii -ROMARTA                            /          1

  19

  Str. Tabacari -bl. 8 (fost RDSARCS)               '"‘.h z

  Zilele in

  intervalul de

  Nr. mijloacelor       Capacitate        Plecări de la capetele dc traseu

  care circulă

  succedere al

  de transport        (nr. locuri)

  curselor

  j      Prima            Ultima

  Luni-Vineri

  1 h

  BV18SYD         94      i I30          22U0

  Sambata

  2 h

  BV18SYD          94    __i__j     j/0

 • B. Amenajările și dotările autovehiculului: încălzire, ramoă persoane cu handicap, bară susținere călători salon, locuri rezervate persoane cu handicap, femei uisârinam, bătrâni.

  MUN•• CIPIULUr FĂGĂRA?

  PRIMAR

  GHEORGHE SUC. 0 U


OPERATORUL DE TRaNGrORT RUT’ER SERVICIUL DE TRANSFOSff PCTUC LCCAL AL MUNICIPIULUI FAG

Traseu nr. 1 Făgăraș - interior municipiu

II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «i

। Str. Tudor VUdimirescu - KAUFLAND, str. Tabacari - vis a ”is de bl. 8 (fost RDS&RCS), str. Mihai ț. ii Viteazu - CATEDRALA, str. Teiului - RADU NEGRU, str. 13 Decembrie - nr. 106, str. Uniunii -'!

i| MULT1P0L, str. Negoiu - G/XRA, str. Ion Creanga - UPRUC, str Mircea Eiia.de - nr. 14, str. Ciocanului -

Seria LT nr. 4


CAIET DE SARCINI t L LICENȚEI DE TRASEU Seri? LT nr. 5

Servicii de transport public local de persoane prin curse renulute.

A. Denumirea traseului: Nr. 2 „ INTERIOR MUNICIPIU '

B. Amenajările ri dotările autovehiculului: încălzire, ramnă persoane ciT'handicap, bară


Linia / Lungimea traseului

Nr. de stație

Denumirea stației

Nr.2

1

1

Str. Tabacari - vis a vis de bl. 8 (fost RDS&RCS)

2

Str. Podului - nr. administrativ 4

"V 0

Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 56

4

Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 100

5

Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 122

6

Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 111

7

Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 61

8

Str. Mihai Viteazu - CATEDRALA

9

Str. Teiului - RADU NEGRU

10

Str. 13 Decembrie - nr. 106

Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII

12

Str. Sos. Combinatului - COLEGIUL .AUREL VIJOLI

13

Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII

14

Str. Ciocanului - POARTA 1

15

Str. Sos. Combinatului - COLEGILL AUREL VIJOLI

16

Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII

17

Str. Parcului - Liceul Teologic                        „-----...

lo

Str. Cetatii - garaj                                                     r x

Zilele in care circulă

Intervalul dc succedere al curselor

Nr. mijloacelor dt, transport

Capacitate (nr. locuri )

P1 e qăr i de"l ax ane tel e ‘d d4ra s eu

PrigrâaILTtima

Luni-Vineri

2 curse/zi

BV 13 F1P

98

\ < --------- /

V/, wttM ' ■'

susținere călători salon, locuri rezervate persoane cu handicap, femei însărcinate, bătrâni.

MUNICIPIULUI V GĂRAS

PRIM/-. R CILEORCIIE SUCACHJ


OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUNICTPiULU' EAGARS

Traseu nr. 2 Fagaraș - interior municipiu

j Str. Tabacari - vis a vis de bl. 8 (fost RDS&RCS), str. Podului - nr. administrativ 4, str. Gheorghe Doja - J i' nr. administrativ 56, ^tr. Gheorghe Doja - nr. administrativ 100, str. Gheorghe Doja - nr. administrativ I 122, str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 111, str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 61, str. Ivlihai 1 ' Viteazu - CATEDRALA, str. Teiului - RADU NEGRU, str. 13 Decembrie - nr. 106, str. Sos. | । Combinatului - CASA DE COPII, str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VIJOLI, str. Ciocanului j I - POARTA 1, str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VIJOLI, str. Sos. Combinatului ■ CASA DE jl

COPII, str. Parcului - Liceul Teologic, str. Cetatii - garaj.                                                       |i

Seria LT nr. 5

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria LT nr. 6

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate.

 • A. Denumirea traseului: Nr. 2 , INTERIOR MUNICIPIU "

  Linia / Lungimea traseului

  Nr. de stație

  Denumirea stației

  I Nr.2

  1

  Str. Tab acari - vis a vis de bl. 8 (fost RDS&RCS)

  2

  Str. Podului - nr. administrativ 4

  3

  4

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 56__

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 100

  5

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 122

  6

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 111

  7

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrati'' 61

  8

  Str. Mihai Viteazu - CATEDRALA

  9

  Str. Teiului - R.ADU NEGRU

  10

  Str. 13 Decembrie - nr. 106

  11

  Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII

  12

  Str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VUOLI

  13

  Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII

  14

  Str. Ciocanului - POARTA 1

  15

  Str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VI.IOLÎV~

  16

  Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII     /            \V \

  17

  18

  Str. Parcului - Liceul Teologic

  Str. Cetatii - garaj

  i

  Zilele in care circulă

  Luni-Vineri

  Intervalul de succedere al curselor

  2 curse/zi

  Nr. mijloacelor de transport

  BV 13 JJE

  Capacitate ( nr. locuri )

  98

  P1 ccr’imdehapap'Kgie d'^traseu v/d'/nm'* /

  Prima '' L.i <><_*.' Ultima

  F    7W         ȚȚT

 • B. Amenajările și dotările autovehiculului: încălzire, rampă persoane cu handicap, bară susținere călători salon, locuri rezervate persoane cu handicap, femei însărcinate, bătrâni.

  OPERA TORUL, DE TRANSPORT PUHKI SERVICIUL TE TRANSFDRT PUBLIC LCCAL AL MLhDCiPWLUI FAGARS


  : .un: cir tulul făgăraș


  PRIMAI?.


  G-IiECtrîGlJJZ SLCAC TJ


Traseu nr. 2 Făgăraș - inteiior municipiu

Str. Tabacari - vis a vis de bl. 8 (fost RDS&RCS), str. Podului - nr. administrativ 1, str Gheorghe Doja -nr. administrativ 56, str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 100, str. Gheorghe Doja - nr. administrativ ' 122, str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 111, str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 61, str. Mihai Viteazu - CATEDRALA, str. Teiului - R.LDU NEGRU, str. 13 Decembrie - nr. 106, str. Sos. j . Combinatului - CASA DE COPII, str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VUOLI, str. Ciocanului I ii - POARTA 1, str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VUOLI, str. Sos. Combinatului - CASA DE ’

COPII, str. Parcului - Liceul Teologic, str. Cetatii - g"raj.

Seria LT nr. 6

CAIET DE SARCINI AL LICENȚE' DE TRASEU

Seria LT nr. 7

Serx-’icii de transport public local de persoane prin curse regulate.

 • A. Denumirea traseului: Nn 2 ,, INTERIOR MUNICIPIU

  Linia /

  Nr. de stație

  Denumirea stației

  Lungimea

  traseului

  1

  Str. Tabacari - vis « vis de bl. 8 (fost RDS&RCS)

  9

  Str. Podului - nr. administrativ 4

  3

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 56

  4

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 100

  5

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 122

  6

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrati'- 111

  .           7

  Str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 61

  8

  Str. Mihai Viteazu - CATEDRALA

  ?!r,2

  9

  Str. Teiului - RADU NEGRU

  10

  Str. 13 Decembrie - nr. 106

  11

  Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII            wo i A

  12

  Str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VIJOLD      )b\

  1 a * -1

  Str. Sos. Combinatului - CASA DE COPII /    jRJr’ '\T\

  14

  Str. Ciocanului - POARTA 1                [ U             j *- 1

  15

  Str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AURELOT\O$|JWf     )

  16

  Str. Sos. Combinatului - C.ASA DE COPII               7   * /

  17

  Str. Parcului - Liceul Teologic                              •'' /

  18

  Str. Cetatii - garaj

  Zilele in care circulă

  Intervalul de succedere al curselor

  Nr. mijloacelor de transport

  Capacitate (nr. locuri )

  Plecări de la capetele de traseu

  Primo

  Ultima ________________ _

  Luni-Vineri

  2 curse/zi

  BV 18 SYD

  94

  7°°

 • B. Amenajările și dotările autovehiculului: încălzire, rampă persoane cu handicap, bară susținere călători salon, locuri rezervate persoane cu handicap, femei însărcinate, bătrâni.

  VUVICHTULU? TĂGĂRAS PRIMAR

  CJIECRG IE SUCĂCHJ


OPERATOR Wj CL T" AiGPCR' RUTIER SERVICIUL DE TRANSPORT. PUBLIC LOCAL AL MUNIC^TULUI FA®/RS

Traseu nr. 2 Făgăraș - mterior municipiu

Str. Tabacari - vis a vis de bl. 8 (fost RDS&RCS), str. Podului - nr. administrativ 4, str. Gheorghe Doja - ț nr. administrativ 56, str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 100, str. Gheorghe Deja - nr. administrativ

i. 122, str. Gheorghe Doja - nr. administrați'. 111. str. Gheorghe Doja - nr. administrativ 61, str. Mihai !| l Viteazu - CATEDRALA, str. Teiului - RADU NEGRU, str. 13 Decembrie - nr. 106, str. Sos. | Combinatului - CASA DE COPII, str. Sos. Combinatului - COLEGIUL A.UREL VUOLI, str. Ciocanului | •! - POARTA 1, str. Sos. Combinatului - COLEGIUL AUREL VUOLI, str. Sos. Combinatului - CASA DE ;

COPII, str. Parcului - Liceul Teologic, str. Cetatii - garaj.

Seria LT nr. 7

Anexa nr.4 la HCL nr^' 2020

V. Stațiile aferente transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Făgăraș

Denumire stafie

Observatii

str. Teiului, RADU NEGRU i str. Teiului, RADU NEGRU

fa re refugiu + copertina fara refugiu

str. 13 Decembrie

cu refugiu

str. 13 Decembrie

cu refugiu

str. Uniunii, MULTIPOL

fara refugiu

str. Negoiu, GARA

cu refugiu

str. Negoiu, GARA

cu refugiu

str. Mircea Eliade

fara refugiu

str. Mircea Eliade

fara refugiu

str. Ion Creanga UPRUC                    ROA/M'X

cu refugiu +copertina

str. Ion Creanga UPRUC__/                __

str. Ciocanului. POARTA 50___________[ J          \__

str. Ciocanului, POARTA 50            1 =(                   \

cu refugiu +copenino fara refugiu fara refugiu

str. Ciocanului. POD COLONIE               Zilj         L? I

fara refugiu

str. Ciocanului, POD COLONIE                  OSW      /

fara refugiu

str. Ciocanului. POARTA 1               u/ vS—rtfx* /

cu refugiu + copertina

str. Ciocanului, POARTA 1

* sos. Combinatului, AUREL VIJOLI

__________fara refugiu__________ cu refugiu + copertina

i sos. Combinatului, AUREL VIJOLI

cu refugiu + copertina

sos. Combinatului, CASA MARIA

fara refugiu

sos. Combinatului, CASA MARIA

fara refugiu           i

str. Trandafirilor, POD_______

। str. Ghioceilor, SPITAL_______

b-dul Unirii, Nr. adm. 55

fara refugiu

__fara re rug i u__ cu refugiu

1 b-dul Unirii, ROMARTA_____

str. T. Vladimirescu KAUFLAND

cu refugiu

cu refugiu + copertina

str. Tabacari vis a vis de bl. 8 fost (RDS)

cu refugiu + copertina

str. Tabacari bl. 8 (fcst RDS)         ___________________

str. Mihai Viteazu, Catedrala

_ fararefugju_ fara refugiu

str. Doamna Stanca nr.60

fora refugiu

str. Podului nr. administrativ 4

fara refugiu

str, Ghe, Doja nr, administrativ 56

str. Ghe. Doja nr. administrativ 100_______

str. Ghe. Doja intersecție cu str. Cireșului (nr.122)

fara refugiu __fara refugiu___________; fara refugiu

str. Ghe. Doja nr. administrativ 111

fara refugiu

str. Ghe. Doja nr. administrativ 61

fara refugiu

,            ROMÂNIA ,

JUDEȚUL BRAȘOV            .JȘBL.

nfe :                     .                   w . .

YifeiilVi ‘.vY-p!■!■■"St"'tir.'.;            ■"/••■ •■ ’• । • >■ •■.

-   .                                      V*Llj 1 ■      . c.                    -_t                     - --------

■                                                                         o.o r-                                ;  .

t? ■v^-- Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: ul)40 268 211 313, Fax: 01)40 26b 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primuria-fagaras.ro

Nr.l442/1/3C.01.2020

Direcția Buget -Finanțe

Către.

Serviciul de Transport Public Lccal ;J Municipiului Făgăraș

Referitor la adresa nr. 1442/15.01.2020, va atașez alăturat fișele mijlocelor fixe solicitate.

întocmit:

Ludu Daniela- DirectorMUNICIPIUL F^A?AS

FISA MIJLOC FIX

Nr. inventar: 260383

Fel,serie,nr.,data doc. proveniența: "îR-84.12/1 din 02.07.2019 -RATBV.b.Â,

Valoare de inventar. 30.940,00

Valoare ce inirere: 30.940,00

Amortizare» lunara: 644,53

Donumicua rr'jlocului fix ei caracteristici tel- nicm

AUTOBUZ M3

Loc de folosința: SERV PUBLIC TRANSPORT LOCAL

Accesorii: MAZ 103-065, BV-13-FIP

seria sasiu Y3i 110306550001554

— — ■■■ ■ — — ....--- —

Grupa:

2. iNSTAL.TEHNICEJuiJ.CE

Codul ce clasificare:

2.3.2.I.3.1. - autobuze p>,nUu t.anspni tul urban

Data carii in folosința:

Luna: Iulie - Anul: 2019

Data amortizării complete:

Luna: Iulie - Anul: 2023

Durata normala de funcționare: 48 luni

Cota de amortizare; 2,0833 %

NrCrt

Documentul (Numărul, data)

Operațiunile care privesc mișcarea, creșterea bau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Dubit

Credit

1

84.12/1 /02.07.2019

Valoare achiziție

1

30.940,00

0.00

Total rulaje

30.940,00

9,00

_________-Sold__________________________

___30^940,00

R.O im A CM £ A    L.          x=?!

~  .                 JUDEȚUL. BRA^ ■ s. ’   /• • _

' i;-      ^'i'UNICIPIUL FÂ’G Ă.        ?--

- ■ ' - • ........ .... .

..• . * r ••. rb* .ia. .-J . rdr. '>. < k T<-1 O , o > U v '*!<>• C O .'?*     %; o: ?

\. '< l >. ' . WV,'. f r r 1. Cm » r t J. F" r .                  r • • I ’f j :T .          ■ ' l- * •« O

PROCES \TRBAL DE RECEPȚIE A PRODUSULUI Nr. 54633 din03.07.2019

Privind furnizarea - Autobuz M3 cu podea coborâta marca MAZ, tip 103-065, serie sasiu Y3M10306550001554, serie motor 906.962_00_505f99, livrat ia baza Contractului de Furnizare nr. 7233 din 27.06.2019 incheiat între MUNICIPIUL FAGĂ3AȘ în calitate de achizitor pe de o parte și RATBV S.A Brașov în calitate de furnizor pe de altă parte.

Comisia de recepție constituită prin Dispoziția Primarului nr. 749 din 28.C5.2019, privind numirea comisiei de recepție pentru achiziția publică de produse - Autobuz M3 cu podea coborâta, in următoarea componentă:

MEMBRU : 1 .Valentin Ciont

Președinte cu drept de vot Membru Membru h lernbru Membru


Municipiul Făgăraș Municipiul Făgăraș Municipiul Făgăraș Municipiul Făgăraș Municipiul Făgăraș


 • 2. Adrian Bica

S.Viorel Harabagiu

 • 4. Dan Ciobanii

 • 5. Ancirei Filip

a procedat astăzi 03.07.2019 la recepția - Autobuz MS cu podea coborâta

Comisia de recepție constată:

 • - autobuzul este complet si in stare buna de funcționaro,

 • - produsul furnizat in cadrul contractului lespectă restul cerințelor de calitate, cantitate, caracteristici si au fost livrate in termen.

Valoarea, produsului livrat este de 26.000,00 lei la care se adaug?. TVA si corespunde cu prețul din contract.

Prezentul proces verbal, a fost încheiat astăzi 03.07.2019, la sediul Municipiului Făgăraș, în 2 (două) exemplare .

Anexe ( originalele documentelor anexate se vor păstra la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș)

 • - Carte de Identitate Vehicul,

 • - factură fiscală,


 • - contract de furnizare,

 • - fisa anvelope,

 • - instrucțiuni iniretinere,

 • - evidenta mentenanta,

 • - roata de rezerva

Comisia de recepție

Președinte:          - Valentin Ciont

Membru:          - Adrian Bica

Membru:           - vio*'el Harabagiu

Membru:          - Dan Ciobanii

Furnizor: RATE ’ Q. ă Brascv

VUNICIHUL FAGA.-'AS

FISA MIJLOC FIX

Nr. inventar: 2C03S4

FN,serie,n..,data doc. proventerts: NIT. - 84.13,". iin 02.07.2019-fUTBV.S.A.

Valoare de irh't-nte.r; 30.940,C-J

Valoare de intrare: 30.S4C.00

Amortizare lunara: 644,53

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice:

AUTOBUZ M3

Loc de folosința: SERV PUBLIC "TRANSPORT LOCAL

Accesorii: MAZ 103-065

BV-13-JJE

ocRIESASîU Y2M1030655000157-,

Grupa:

2. !NSTAL.TEHNiCE,MU.OE

Codul ce clasificare:

2.3.2.1.3.1, - autobuze ocntru (;ansporiu! uibzn

Dnta darii In folosința: Luna: iulie - Anul: 2019 Data amortizării complete: Luna: Iulie - Anul: 2023

Durata normala de funcționare: 4S luni

Cota de amortizare: 2,0333 %

NrCrt

Documentul (Numai ui, date)

Operațiunii' cnre privesc n.iecarc-a, creșterea seu diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

i i

1

84.13/1 i 02.07.2019

Vale are âcnîziue

1

30.940,00

“ “ ~ oTdo;

Tofal rulaje

30.940,00

0,09!

__________________________________Sete________

____     30.940,00_              I
Nr. 54632 din 03.07.2019


Privind furnizarea - Autobuz MS cu podea coborâta marca MAZ, tip 103-065, serie sasir. Y3M10306550001574, serie motor 906.962_00_504847, livrat in baza Contractului de Furnizare nr. 7233 din 27.06.2019 incheiat între xMUiNICFPIUL FAGARA.Ș în calitate de i chizrtor pe de o parte și RATE-/ S.A Brașov în calitate de furnizor pe de altă pane.

Comisia de recepție constituită prin Dispoziția Primarului nr. 749 din 28.06.2019, privind numirea comisiei de recepție pentru achiziția publica de produse - Autobuz M3 cu. podea eobou ta, in următoarea componentă:

MEMBRII: 1 .Valentin Ciont

Președinte cu drept de vot

Membru

Membru

Membni

Membru


Municipiul Făgăraș Municipiul Făgăraș Municipiul Făgăraș Municipiul Făgăraș Municipiul Făgăra^


2. AdrianBica 3,Viorel Harabagiu 4. Dan Ciobanii

5. Andrei Filip

a procedat astăzi 03.07.2019 la recepția - Autobuz M3 cu pod.t coborâta

Comisia de recepție constată:

 • - autobuzul este complet si in stare buna de funcționare,

 • - produsul furnizat in cadrul contractului respectă restul cerințelor de calitate, cantiiate, caracteristici si au fost livrate in termen.

Valoarea produsului livrat este de 26.000,00 Iei la care se adaugă TVA și corespunde cu prețul din contract.

Prezentul proces verbal, a fost încheiat astăzi 03.07.2019, la sediul' lunicipiului Făgăraș, în 2 (două) exemplare .


Anexe ( originalele documentelor anexate se vor păstra la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș)


 • - Carte de Identitate Vehicul,

 • - factură fiscală,

 • - contract de furnizare,

 • - fisa anvelope,

 • - instrucțiuni intretinere,

 • - evidenta mentenanta,

 • - roata de rezeivaComisia de recepție

Președinte: î

Membrii:

Membru:

Membru:


- Viorel Hzrabngiu


Dan Ciobanii


Memb’ u:
- Andre* Fi lip f , .


Funii? oa EL• T3V S.A Brav ■

MUNICIPIUL FAGARAC                                                               Pagina nr.1

O-'                                    -■ —,— »< - - .>. r. ~ -e j            j '• ,—                   „               • t ' /- >■ * ■: z-' . ■*'            *-— - - .*                                _r- —• - -.- _

[-=*-     g-W' W----- T.---J=

Denumirea         f FÎȘ& LITUjlOOUUH fbc |

Z-' ~~ .' '-li. —- _ ...” * *■'**                              »• . -- - - _

Categoria: - r;utcLuzc- pentru transportul j urban

■AUTOBUZ URBAN CîTARO 0 530

Date tehnice de identificare (marca, număr de fabrică, serie etc.t

Codul de clasificare: 2.3.2.D3.1

|<

Data dării în folosință:

August 2019

Data amortizării complete:

August 2023

Nonna amortizare: C5,fl0 %

Amortizare lunară: 495, 75

Val amortizată cumulată: 7.932, 00

Val amortizată rămasă: 15.864,00 Domeniu: PRIVAT

PV VERBAL RECEPTIE/OCT2019

Gestiunea:SERV PUBLIC TRANSPORT LOCAL

Magazia. 213.03 - Mijloace de transport                                                                   |

Nr inventar de te numâr la număr

- ---— -

Documentul (data, felul, numărul i

Operațiile :are privesc mișcai ea, creșteiea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Dl.Olt

Credt

r Sold

J 260387

06/08/19, PI. 1

Preluare inițiala

1

23.796,00

0,00

23.796,00 1 !

acj.' crr:         . "‘jgrnv ■.—

‘ '-Tir ......s-   -5.. _ ■    ■3“ t - rjs>» - .     - ry~;.    . - Cj-< • ’ .

Contabil

Contabil

Director

DirectorI r                       _______ __________________


4 U' 1/

;V,: v.';                          ROMÂNIA

!                        JUDEȚUL BRAȘOV

z )             CCIxSILIUL LoC OL AL MTJNTCiPlULUl FAGARAS

/ i SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGAR AS

\ ! slr. Republicii nr.3. loc. Fagaras. ccd postul 505200. tcl.i’268-211313. fax 026^-213020 e-mail:                   ' '               <

Nr. 25 din 15.10 2020

A'/Z


c?/     4047)


C< trc:

MUNICIPIUL FAGARAS

DIRECȚIA EUGET FLNANTE

CONTMBILT.vTE

Prin prezenta va rugam sa completau in tabelele ane :ate nr. de inventar si valoare?. de inventar, pentru mijloacele fixe autobuze si stătu pentru transportul public local care urmeaza a fi date in administrare către ,. Serviciul de Transport Public Local J Municipiului Fagaras “


Sef serviciu, Filip Andrei

A-

DF ’r- ■ •

PLf "

tGO U al ■ , c

Lista autobuzelor urbane

Denumii e autovehicul

Marca/tip

Nr. înmatriculare

Seric sasiu / ar. identificare

.•'■utobu;; urban '

MAZ / 103 - 0o5

BV 13 F1P

Y3M 10306550001554

Autobuz, urban ■

MAZ / 103 - 065

BV 13 JJE

Y3M 10306550001574

Autobuz urban.

MERCEDES / OTARO

BV 18 SYD

WEB628000130^0539

Serj1, motor

Seric CTV

Nr. invofikir

• uio<u i      ।

$

9()6.9b2_00_ 5055°°

E-727833

..>O             i

906.962 _00_ 504847

E-739753

?,:7- i

203o77

M-693 168

_J

£:tuatia stațiilor pentru transportul public Ic::.! de persoane

Nr. crt.

Denumire sta ie

Observații

Nr. in .e.it-r

Veioa-e

1

str. Toiului, RADU NEGRU

fara refugiu + copertina

2

str. Teiului, RADU NEGRU

fara refugiu

3

str. 13 Decembrie

cu refugiu

4

str. 13 Decembrie

cu refugiu

5

str. Uniunii, MULTIPOL

fara refugiu

Ei

str. Negoiu, GAR/^

cu refugiu

7

str. Negoiu, GARA

cu refugiu

8

str. Mircea Eliade

fara refugiu

O

str. Mircea Eliade

fara refugiu

10

str. Ion Creanga, UPRUC >

cu refugiu +copertina

11

str. Ion Creanga, UPRUC

cu refugiu +copertina

12

str. Ciocanului, POARTA 50

fara refugiu

13

str. Ciocanului, POARLA 50

fara refugiu

14

str. Ciocanului, POD COLONIE

fara refugiu

15

str. Ciocanului, POD COLONIE

fara refugiu

16

str. Ciocanului, POARTA 1

cu refugiu + cop.rtina

17

str. Ciocanului, POARTA 1

fora refugiu

18

sos. Combinatului, AUREL VIJ0Li

cu refugiu + copertina

19

sos. Combinatului, AUREL VIJOLI

cu refugiu + copertina

20

sos. Combinatului, CASA MARIA

fara refugiu

_                i

21

sos. Combinatului, CaSA MARIA

far? refugiu

22

str. Trandafirilor, POD

far? refugiu

i

23

str. Ghioceilor, SPITAL

far? refugiu

1

24

b-dul Unirii, Nr. adm. 55

cu refugiu

. ...

25

b-dul Unirii, ROMARTA

cu refugiu

26

str. T. Vladimirescu KAUFLAND

cu refugiu + copertina

27

str. Tabacari vis a vis c'e bl. 8 fost (RDS)

cu refugiu + copertina

28

str. Tabacari bl. 8 (fost RDS)

fara refugiu

29

str. Mihai Viteazu, Catedrala

fara refugiu

30

str. Doamna Stanca nr.60

fara refugiu

31

str. Podului nr. administrativ 4

fara refuriu

3 2

str. Ghe. Doja nr. administrativ 56

fara refugiu

33

str. Ghe. Doja nr. administrativ 100

fara refugiu

/    4$

*

34

str. Ghe. Deja intersecție cu str. Cireșului (nr. .22)

f. rr refugiu

25

~tr. Ghe. Doja nr. administrativ 1 i 1

fara refugiu

36

str. Ghe. Doja nr. administrativ 61

fam refugiu


d                            ROMÂNIA

e-^' fiT BA              MINISTERUL FINANȚELOR FUBLICE

-                  _■< ALFLL-A.A’XF 3?C A,A FAAAlOaNFAA

J SSSSS        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

A Serip. Nr. J. 3 ’ f 5 2 3                                                '


Dritg atribuirii (CJR':

04.04.2019

DCat'A.r •<: --04.04.2019

Situația stațiilor pentru transportul public local de persoane

Nr. crt.

Denumire stafie

Observatii

Suprafața (m2)

Valoare inv. -lei

Nr. inv.

1

str. Teiului, RADU NEGRU - CF 105925

fara refugiu + copertina

30

9.676,65

112

2

str. Teiului, RADU NEGRU - CF 105925

fara refugiu

30

9.676,65

112

3

str. 13 Decembrie- CF 105664

cu refugiu

30

10.715,00

51

4

str. 13 Decembrie- CF 105664

cu refugiu

30

10.715,00

51

5

str. Uniunii, MULTIPOL-CF 105940

fara refugiu

24

5.491,66

118

6

str. Negoiu, GARA - CF 106425

cu refugiu

30

2.616,47

96

7

str. Negoiu, GARA- CF 106425

cu refugiu

30

2.616,47

96

8

str. Mircea El iade - CF 106409

fara refugiu

24

4.069,37 X »

16

9

str. Mircea Eliade - CF 106409

fara refugiu

24

4.069,37 Z^x'"-

'\16

10

str. Ion Creanga, UPRUC - CF 106196

cu refugiu +copertina

30

8.170,ll'V/

'12

11

str. Ion Creanga, UPRUC-CF 106196

cu refugiu +copertina

30

8.170,110 j

1- 12

12

str. Ciocanului, POARTA 50 - CF 106196

fara refugiu

24

5.464,65.'■* \

/? - 8

13

str. Ciocanului, POARTA 50- CF 106196

fara refugiu

24

5.464,65\*\

14

str. Ciocanului, POD COLONIE- CF 106196

fara refugiu

24

5.464,65 \ 7H>. i

8

15

str. Ciocanului, POD COLONIE- CF 106196

fara refugiu

24

5.464,65

8

16

str. Ciocanului, POARTA 1- CF 106196

cu refugiu + copertina

30

6.830,8

8

17

str. Ciocanului, POARTA l-CF 106196

fara refugiu

24

5.464,65

8

18

sos. Combinatului, AUREL VIJOLI- CF 106196

cu refugiu + copertina

30

9.330,26

7

19

sos. Combinatului, AUREL VIJOLI- CF 106196

cu refugiu + copertina

30

9.330,26

7

20

sos. Combinatului, CASA MARIA- CF 106196

fara refugiu

24

2.034,85

21

21

sos. Combinatului, CASA MARIA- CF 106196

fara refugiu

24

2.034,85

21

22

str. Trandafirilor, POD - CF 105669

fara refugiu

24

6.797,94

48

23

str. Ghioceilor, SPITAL - CF10674

fara refugiu

24

3.498.38

35

24

b-dul Unirii, Nr. adm. 55

cu refugiu

30

25

b-dul Unirii, ROMARTA - CF 106111

cu refugiu

30

5698,85

58

26

str. T. Vladimirescu KAUFLAND - CF 105931

cu refugiu + copertina

30

41.753,31

114

27

str. Tabacari vis a vis de bl. 8 fost (RDS)

cu refugiu + copertina

30

28

str. Tabacari bl. 8 (fost RDS)

fara refugiu

24

29

str. Mihai Viteazu, Catedrala- CF 105523

fara refugiu

24

963,89

93

30

str. Doamna Stanca nr.60 - CF 105838

fara refugiu

24

13.245,64

72

31

str. Podului nr. administrativ 4 - OF 106057

fara refugiu

24

3.968,76

103

32

str. Ghe. Doja nr. administrativ 56 - CF 106000

fara refugiu

24

8.898,06

28

33

str. Ghe. Doja nr. administrativ 100- CF 106000

fara refugiu

24

8.898,06

28

34

str. Ghe. Doja int. cu Cireșului -nr. 122 - CF 106000

fara refugiu

30

11.122,57

28

35

str. Ghe. Doja nr. administrativ 111 - CF 106000

fara refugiu

24

8.898,06

28

36

str. Ghe. Doja nr. administrativ 61 - CF 106000

fara refugiu

24

8.898,06

28

0L