Hotărârea nr. 36/2020

HOTĂRÂREA nr.36 din data de 19 februarie 2020 - privind modificarea si completarea HCL 68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură si condiţiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgă

ROMÂNIA ZV^,, s* JUDEȚUL BRAȘOV /-/ «feE-CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax:>Q04Qr268s213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fâgaras.ro

HOTĂRÂREA nr.36 din data de 19 februarie 2020

- privind modificarea si completarea HCL 68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură si condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al

Municipiului Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 3833 din 05.02.2020 al Biroului Achiziții privind modificarea si completarea regulamentului privind eliberarea aprobării de săpătură si condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Fagaras si referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgărașnr. 3833/1 din 05.02.2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicata, a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata de OUG 13/2008, a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a OG 43/1997 privind regimul drumurilor, a OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

Ținând cont de prevederile art. 11 alin 7 lit e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Analizând HCL 68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură si condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Având in vedere Legea 24/2006 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative si Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publica,

în temeiul art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1, art. 196 alin 1 lit a), art. 197, art 198 alin 1, 2, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aproba modificarea si completarea art. 6 al anexei 1 la HCL 68/2017 privind aprobarea regulamentului privind eliberarea aprobării de săpătură si condițiile de refacere a infrastructurii, pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Fagaras, după cum urmeaza:

“Art. 6. Acord de construire bransament/racord (Anexa nr. 10) care se emite in baza următoarelor documente:

 • - cerere tip, conform anexa 10

 • - proiect execuție bransament/racord

 • 9.8. în situația în care în timpul lucrărilor se vor descoperi edificii arheologice sau rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării aprobării, lucrările se vor opri imediat și se va anunța autoritatea publică locală și proprietarii/administratorii rețelelor.

 • 9.9. Drumurile, trotuarele si spațiile verzi se vor aduce la starea inițială, conform Anexei nr.3 din prezenta hotarare.

 • 9.10. Lucrarea va începe numai după marcarea și semnalizarea zonei de lucru.”

Art.V Se aproba modificarea si completarea art. 10 al anexei 1 la HCL 68/2017, după cum urmeaza:

“Art.10 (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • A) Nerespectarea termenului prevăzut la punctul 5.1. privind anunțarea avariei apărute.

 • B) Nerespectarea termenului de solicitare a prelungirii aprobării de săpătură.

 • C) Recepționarea lucrării fără reprezentantul autorităților publice locale.

 • D) Depozitarea necorespunzătoare a pământului excavat.

 • E) Nerespectarea curățeniei în zona de lucru.

 • F) Nerespectarea straturilor de infrastructură stabilite prin Anexa nr.3 a prezentei hotarari ceea ce conduce si la plata taxelor necesare eliberării aprobării de săpătură pentru beneficiarii menționați in art. 7.7.

 • G) Nerespectarea termenului de execuție impus prin aprobarea de săpătură, inclusiv pentru beneficiarii menționați în art. 7.7.

 • H) Neaducerea terenului la starea inițială.

 • I) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate.

 • J) Nerespectarea art. 9.1, 9.4, 9.6, 9.10.

 • (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

 • - de la 1000 lei la 1500 lei, cele prevăzute la lit. A) - B);

 • - de la 1500 lei la 2000 lei, cele prevăzute la lit. C) și I);

 • - de la 2000 lei la 2500 lei cele prevăzute la lit. D), E), F), G), H), J).”

Art.VI Se aproba si se completează HCL68/2017 cu Anexa 10 reprezentând modelul cererii pentru eliberarea acordului de construire bransament-racord.

Art. VII Se aproba si se completează HCL68/2017 cu Anexa 11 reprezentând modelul pentru acordul de construire bransament/racord.

Art. VIII Se aproba forma actualizata a Regulamentul referitor la eliberarea aprobării de săpătură si condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. IX Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredinteaza Primarul Municipiului Făgăraș, prin Arhitect Sef, Birou Achizitii-Investitii, Compartimentul monitorizare servicii de utilitate publica, Politia Locală Făgăraș.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar General, LAURA ELE/JA GIUNCA 7 7

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru ,__abținere,__împotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

lex Dosar ședința

îex Colecție

lex Prefectura

lex Primar

lex Secretar

îex Serviciul Venituri bugetare

lex Arhitect sef

îex Birou achiziții si investitii

îex Urbanism

îex Politie nLocală Făgăraș

Cod: F -50

românia ....... JUDEȚUL BRAȘOV         ....L wfi MUNICIPIUL FAGARAȘ Ugl

 • • 'I1- ' Strada R JCitc . Hr. 3, 5052CO,Te!:(X)40 268 2î1 313. Fax: OtEu 258 2 u ) ''     /’

W6b:?A’/W;prirnanG-kijara<.ro, Err il: s«o;etariai; yzim; ia-' caas.u '

ANEXAI

REGULAMENT

privind eliberarea aprobării de săpătură si condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș


Cap.l - SCOPUL REGULAMENTULUI

Art.l (1) Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric neJesarMfiî^ki acordului administratorului drumurilor în vederea derulării in condiții optime tlucrăfi'Fo^e refacere a sistemului rutier pentru aducerea la forma inițială a acestuia in urma săpăturilor^datorate^avariilor, a lucrărilor de modernizare, investiții si reabilitare pe raza Municipiului Făgăraș,'respectiv^/ -Condițiile și documentele necesare obținerii aprobărilor de săpătură.

-Controlul efectuat de reprezentanții autorității publice pe perioada de valabilitate a aprobării de săpătură.

-Sancțiunile in cazul nerespectării condițiilor impuse prin aprobarea de săpătură.

 • (2) In înțelesul prezentului regulament prin sistem rutier se înțelege ansamblul de straturi care formează corpul șoselei (îmbrăcăminte, stratul de bază, fundația si un substrat), iar prin forma inițială se ințelege respectarea straturilor sistemului rutier si compactarea acestora.

 • (3) Principiul pe care se bazează prezentul regulament este corelarea investițiilor, reabilitării, modernizării sistemului de utilități publice si ale sistemului rutier printr-un plan unitar aprobat la nivelul Municipului Făgăraș.

Art.2 Prezentul regulament se aplică firmelor de construcții care execută lucrări în carosabil si in alte terenuri aparținând domeniului public si privat al municipiului, deținătorilor sau administratorilor de rețele publice de interes local sau național (S.C. Electrica S.A., Romtelecom, RDS, S.C. Apa Canal S.A, Engie România,S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE etc.), Poliției Rutiere, precum și persoanelor fizice sau juridice care prin natura lucrărilor executate afectează suprafețe aflate in domeniul public.

Art,3 Condițiile generale în vederea emiterii aprobării de săpătură:

3.1. Obligativitatea prezentării unui proiect/schiță de semnalizare pentru siguranța circulației pe drumul public in cazul lucrărilor care necesită spargerea carosabilului intocmit de constructor.în situația lucrărilor de investiții, capitolul privind semnalizarea va fi cuprins in Proiectul Tehnic.

3.2. Asigurarea cheltuielilor legate de proiectarea si executarea lucrărilor de semnalizare rutieră si siguranța circulației de către beneficiarul avizului.

3.3.Obligativitatea prezentării unui proiect de refacere suprafață afectată.

3.4, Dovada refacerii infrastructurii (sub forma unui contract de refacere incheiat cu o societate sau pe baza unor lucrări in regie proprie dacă beneficiarul avizului deține personal calificat si utilaje specifice) cu respectarea normativului tehnic in vigoare, aferent categoriei drumului si a

*           ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV O . MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ ।.. _ .................._..........._

 • V'' v Straaa RepuJ.ici, Nr. 3, 5O'j2Cu. lei: Lu4u2ubz/i 3i3. ;• x:l<4Uzb*J2l3 02u • '            V.'.b:\wvrim. .ri. -fa; <r .10, Eir iii: :coi. ■ Pg or'man -fa , în. jj

materialelor din care este executat, conform condițiilor impuse prin Anexa nr. 3 a prezentei hotarari, pe toată suprafața stabilită de administrator, cheltuielile de refacere fiind suportate de către deținătorul aprobării de săpătură.

 • 3.5. Datele de identificare ale executantului lucrării de refacere în cazul în care beneficiarul aprobării de săpătură nu este si executanul lucrării

 • 3.6. Solicitantul/beneficiarul aprobării de săpătură este responsabil pentru refacerea sistemului rutier la forma inițială și în termenul stabilit prin aprobare, indiferent de modul in care a încredințat lucrările de refacere a carosabilului.

Cap.2 - CONDIȚII SPECIFICE OBȚINERII APROBĂRII DE SĂPĂTURĂ

Art.4 Aprobarea de săpătură în cazul avariilor se emite în baza următoarelor documente:

 • A) Cerere tip (Anexa nr. 9 ) în care se vor specifica următoarele:

 • - localizarea exactă a lucrărilor

  • - data predării amplasamentului pentru execuția lucrării

  • - durata de execuție a lucrărilor de avarie

  • - termenul de refacere a carosabilului la forma inițială


 • - responsabilul lucrării din partea executantului(nume, prenume, nr. de-tel)--^^

 • - firma responsabilă cu aducerea carosabilului la starea inițială j^i responsabilul lucrării pentru fiecare amplasament, după caz                    / / ~

 • B) Plan de situație pe care să fie marcată zona afectată         [                  i * \

 • C) Proiect de semnalizare rutieră si siguranța circulației        j U

 • D) Dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul regulament V1*

Art.5 Obligațiile beneficiarului aprobării de săpătură în cazul avariilor ir'v

 • 5.1. în cazul urgențelor/avariilor care necesită intervenție imediată se"Xa---aniința telefonic,

  autoritatea publică locală la dispeceratul Poliției Locale, care are obligația de a anunța reprezentantul serviciului tehnic si Poliția Rutieră.In termen de 24 de ore de la anunț se va depune


  documentația pentru eliberarea aprobării de săpătură la sediul autorității publice locale.

  5.2. La finalizarea lucrării de avarie se va aduce zona afectată la starea inițială in termenul si


condițiile precizate de aprobarea de săpătură, cu respectarea anexelor prezentei hotarari.

 • 5.3. Solicitantul se va adresa în scris compartimentului tehnic de specialitate din cadrul autorității publice locale și va solicita un reprezentant la recepția lucrării.Acesta va fi însoțit de reprezentantul operatorului sistemului de drumuri.

 • 5.4. Recepția lucrării trebuie făcută în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut în aprobarea de săpătură.Dacă intervenția durează mai mult decât cererea inițială, se va cere

prelungirea termenului acordat cu cel puțin 24 de ore anterior expirării.

Art.6 In cazul lucrărilor de investiții aprobarea se emite in două etape: aviz de principiu, conform modelului prevăzut in Anexa nr. 6 și ulterior aprobarea de săpătură prevăzută in Anexa nr. 8

 • A) Acte necesare pentru emitere aviz de principiu in baza certificatului de urbanism:

.             ROMÂNIA /-x    .

-       JUDEȚUL BRAȘOV            ±

:"ț"- MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ [ -

kT'* Tj -' Strada RopuUicj, Nr. 3. 505200, TgI: 0340 263 211 313, Fax: 03-10 238 213 020 \

*                A':;b:‘.vvw, •■rim.'rîa-fcgarac.ia. Enr ;,ii: sc^6ia'i1i<g:orrpari.i-.ag • ,ro

 • - -cerere tip, conform anexei nr. 5

 • - . certificat de urbanism, copie

 • - plan de situație pe care să fie marcată zona afectata

 • - dovada achitării taxelor stabilite

 • B) Acte necesare pentru emiterea aprobării de săpătură:

 • - autorizație de construire, copie

 • - cerere tip, conform anexa 7

 • - proiect/schiță de semnalizare rutieră și siguranță a circulației

 • - proiect refacere suprafață afectată de săpături

 • - capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic

 • - contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat in refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier

 • - datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere

 • - dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul regulament

 • C) Acord de construire bransament/racord (Anexa nr. 10) care se emite in baza


U * j următoarelor documente:

cerere tip, conform anexa 10

proiect execuție bransament/racord

aviz de la deținătorul rețelei in care se realizează bransarea proiect/schiță de semnalizare rutieră și siguranță a circulației' proiect refacere suprafață afectată de săpături                           \

contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializatMh refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere

- dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul regulament - taxele percepute pentru eliberarea acordului de construire bransament/racord sunt aceleași cu taxele percepute pentru eliberarea aprobării de săpătură de ia art. 6


Art.7. Obligațiile beneficiarilor aprobărilor si acordurilor descrise la art. 6

 • 7.1. Aprobarea de săpătură/acordul de contruire bransament/racord se solicită cu 30 de zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

 • 7.2. Proiectantul are obligația de a specifica în planurile de situație poziționarea rețelei cotată exact (distanța față de bordură, construcție etc.)

 • 7.3. Proiectantul va solicita Administrației Publice Locale structura de refacere a sistemului rutier sau după caz a domeniului public sau privat al UAT în vederea cuprinderii în partea

„          ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV W’ '  ,

■®MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ W'

CV' strada He rjuna, Nr. 3. 605200, Toi: 010268 <..1313. Fcx: 0040 L’ z!3C2.0 \   .

Wcb:?.^/.piimark -fegs as.rc. tun iii: secroL. aLg|? imana-fugara u

economică a cheltuielilor necesare, odată cu depunerea cererii de emitere a avizului de principiu

 • 7.4. La finalizarea lucrării se va aduce zona afectată la starea inițială in termenul si condițiile precizate de aprobarea de săpătură, cu respectarea anexei prezentului regulament.

 • 7.5. Solicitantul se va adresa în scris compartimentului tehnic de specialitate din cadrul autorității publice locale și va solicita un reprezentant la recepția lucrării. Ace sta va fi însoțit de reprezentantul operatorului sistemului de drumuri.

 • 7.6. Recepția lucrării trebuie făcută în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut în aprobarea de săpătură.Dacă intervenția durează mai mult decât cererea inițială, se va cere prelungirea termenului acordat cu cel puțin 24 de ore anterior expirării.

 • 7.7. în cazul in care aprobarea de săpătură se solicită pentru investiții publice, indiferent de sursa de finanțare, aceasta se eliberează fără plata taxelor necesare eliberării aprobării specificate în prezenta hotarare.

 • 7.8. în cazul lucrărilor de investiții care presupun o săpătură principală in lungul străzii, refacerea se va face pe toata banda carosabilă afectată de săpătură.


/< R(,Vx

1 \

 • 7.9. în cazul săpăturilor prin care se traversează carosabilul, lățime^ ’afețej Refăcute va fi alcătuită din lățimea săpăturii plus 10 m stanga - dreapta săpăt


ROMÂNIA

; ‘ ■■■ ■            JUDEȚUL BRAȘOV ’O't ■   2?

 • • '       ■                                         w w                   11

, MUNICIPIUL FAGARAȘ r‘

' V •' v $țracț3 Republici, Nr. 3, 5052C0, Tei: 0>ki 263 211 313. Fax: u 340 268 213 020 x / Wuo: .vaw «rime ia-fagaras io, Email: secretari.it^prirnaria fag .-rus.re.

 • 7.10, Pentru lucrările de investiții cu volume mari de lucrări care se întind pe mai multe săptămâni, cererea de aprobare de săpătură se va face pe tronsoane, iar fiecare aprobare va respecta cerințele prezentei hotarari.

Art.8 Semnalizarea lucrărilor

 • 8.1. Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare inclusiv pentru timpul de noapte.

 • 8.2. Beneficiarul/executantul aprobării de săpătură/acordului de construire are obligația de a desemna o persoană responsabilă pentru respectarea schiței de semnalizare.

 • 8.3. Se va menține semnalizarea pană la readucerea sistemului la starea inițială.

Art.9 Condițiile de execuție a lucrărilor impuse prin aprobarea de săpătură si acordul de contruire bransament/racord

 • 9.1. Operațiile de tăiere a sistemelor de suprafață se vor executa cu unelte corespunzătoare, pentru a asigura o tăiere dreaptă si exactă.Beneficiarul se obligă să refacă zona afectată de săpătură prin așternere de balast concomitent cu compactarea acestuia conform Anexei nr. 3 din prezenta hotarare, etapă ce va fi recepționată înainte de refacerea suprastructurii rutiere.

 • 9.2. Pământul și celelalte materiale rezultate din săpături vor fi evacuate imediat si transportate în locul stabilit de către autoritatea publică locală.

 • 9.3. în timpul executării lucrărilor, utilajele si materialele se vor utiliza numai în zona delimitată si semnalizată corespunzător.După terminarea programului de lucru nu este permisă staționarea acestora pe carosabil, trotuare sau zona verde.

 • 9.4. Rigolele de preluare a apelor pluviale si șanțurile vor fi menținute curate.

 • 9.5. Executantul va lua măsuri pentru asigurarea securității pietonilor si autovehiculelor care circulă prin zona lucrărilor folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare


ROMÂNIA        so


JUDEȚUL BRAȘOV        aâfe

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Fc3UL!idi, Nr. 3,5052CJ, 7 I: 0040 26b 21 i 31 o. < c )40 253 2 i o C 21

Web: wvAV.pr fnaria-fegaras.ro, un il: jocjciarbt^primi.ria-faga o

legale adecvate pentru timp de zi si de noapte conform proiectului de semnalizare prezentat la obținerea aprobării.

 • 9.6. Acesta are obligația de a monta panouri indicatoare, dreptunghiulare care să fie inscripționate cu denumirea firmei executante care să poată fi ușor observate din ambele sensuri de mers.

 • 9.7. Beneficiarul lucrării trebuie să solicite acordul si asistența tuturor deținătorilor de rețele subterane sau construcții de orice fel aflate în zona de săpătura.

 • 9.8. în situația în care în timpul lucrărilor se vor descoperi edificii arheologice sau rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării aprobării, lucrările se vor opri imediat și se va anunța autoritatea publică locală și proprietarii/administratorii rețelelor.

 • 9.9. Drumurile, trotuarele si spațiile verzi se vor aduce la starea inițială, conform Anexei nr.3 din prezenta hotarare.

 • 9,10. Lucrarea va începe numai după marcarea și semnalizarea zonei de lucru.


Cap. 3 SANCȚIUNI

Art.10 [1] Constituie contravenții următoarele fapte:

^avariei apărute.


 • A) Nerespectarea termenului prevăzut la punctul 5.1.             ___f___________r______

 • B) Nerespectarea termenului de solicitare a prelungirii'hp^ob^ii^cie săpătură.

 • C) Recepționarea lucrării fără reprezentantul autoritățHor/public£lqcăle/

 • D) Depozitarea necorespunzătoare a pământului excavat^,        /

 • E) Nerespectarea curățeniei în zona de lucru.

 • F) Nerespectarea straturilor de infrastructură stabilite prin Anexa nr.3 a prezentei hotarari ceea ce conduce si la plata taxelor necesare eliberării aprobării de săpătură pentru beneficiarii menționați in art. 7.7.

 • G) Nerespectarea termenului de execuție impus prin aprobarea de săpătură, inclusiv pentru beneficiarii menționați în art. 7.7.

 • H) Neaducerea terenului la starea inițială.

 • I) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate.

 • J) Nerespectarea art. 9.1, 9.4, 9.6, 9.10.

[2] Contravențiile prevăzute la alin. [1], săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

de la 1000 lei la 1500 lei, cele prevăzute la lit. A] - B);

de la 1500 lei la 2000 lei, cele prevăzute la lit. C] și I);

de Ia 2000 lei la 2500 lei cele prevăzute la lit. D), E), F), G), H), JȚArt 11 Controlul, constatarea și sancționarea contravențiilor


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV K?

w w                    । OuFî

MUNICIPIUL FAGARAȘ

Strada Republic ■, Nr. 3, 505200, Tei: < 040 268211 313. E.x: 0040 ;3 2 i. 020 '■ x Web: VAvw.prima'ia-fagaras.ro, Email: secretariat@prmaria fagara_.ro             '

Art.ll Controlul, constatarea și sancționarea contravențiilor

 • (1) Controlul, constatarea și sancționarea abaterilor de la prezentul regulament cade în sarcina personalului angajat al autorității publice locale, împuterniciți prin dispoziția Primarului, după cum urmează:

 • - pentru contravențiile prevăzute la art 10 lit.D), E), G), H), J) reprezentanți ai Poliției Locale, ai operatorului de salubrizare și ai operatorului sistemului de drumuri.

 • - Pentru contravențiile prevăzute la art. 10 lit. A), B), C), I) de către personalul tehnic din cadrul autorității publice și a operatorului.

 • (2) pe baza procesului verbal de constatare se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale autorității publice.

Cap.4 TAXELE PERCEPUTE PENTRU ELIBERAREA APROBĂRII DE SĂPĂTURĂ

Art.12 (1) administratorul/deținătoml rețelelor si persoanele fizice care au intervenții prin care se fac lucrări de săpătură, cu excepția celor prevăzute la art. 7.7., vor plăti taxa pentru folosirea domeniului public conform HCL privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul curent.

 • (2) pentru emiterea avizului de principiu se instituie o taxă de 13 lei pentru persoanele fizice si juridice.


  ROMÂNIA

  fiUgrt         JUDEȚUL BRAȘOV O t”

  "■ W MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

  ■' p'-' Sfada touuiiCii, Nr. 3.595200, .el: Gu40 2*8 211 313.. a>: C'J J 2C3 213120 '■* <                 k: v^./.nhmari.-j-f/’.anis.ro, Ema’!: s< ui t iri!' ; ii .aria-f: ar< ,ro  METODOLOGIA DE REFACERE


  ANEXA NR. 2


  l.In cazul lucrărilor de rețele tehnico-edilitare care presupun o săpătură principală in


lungul străzii, refacerea se va face pe toata banda carosabilă afectată de săpătură. (Fig. 1)


AX DRUM


(aține săpătură


10 n


Latme suprafața refacere

Fig.l

 • 2.1n cazul săpăturilor prin care se traversează carosabilul, lățimea suprafeței refăcute va fi alcătuită din lățimea săpăturii plus 10 m stanga- dreapta săpăturii.(Fig. 2)

AX DRUM

latine săpătură

RZZZ^ZzZ' ^zZ/Z/ZZ3WZZW/z

Fig.2ROMÂNIA    A <


JUDEȚUL BRAȘOV    W

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Str--. ■ Replic . Nr. 3, 5352 3, Tel: 03 0 26b ZiT. 13. Fax: v'Mu :’•» iJ v 0

Web: iW.-Mprimr.ria-faga'es.rc. Email: secretanai&țMimaria-fagafas..-o

ANEXA NR. 3 fi

STRUCTURA DE REFACERE

LUCRAREA

ZONA AFECTATĂ

STRUCTURA DE REFACERE

Investiții/Avarii

Carosabil din asfalt

 • - materialul rezultat din săpătură se transportă imediat in afara zonei de lucru

 • - tăiere cu disc in forma regulată

 • - pat de nisip cu bandă avertizoare

 • - umplutura rezultată in urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare

 • - 20 cm strat superior de fundație balast stabilizat

 • - 6 cm strat de legătură BAD 25

 • - 5 cm strat de uzură BA 16 - după terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală

-suprafețele de refacere vor respecta dimensiunile evidențiate in Anexa 2

Investiții/Avarii

/*/—

/ / «.* V'\

Ni mfi\

t'Ow /•?

Z/ '*< / ^i.oEĂ

Carosabil din beton

 • - materialul rezultat din săpătură se transportă imediat in afara zonei de lucru

 • - tăiere cu disc in formă regulată

 • - pat de nisip cu bandă avertizoare

 • - umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare

 • - 15 cm strat superior de fundație din balast stabilizat

 • - 20 cm beton special pentru drumuri (C20/25 (B350) sau Bcr 4 sau 4,5 )

 • - se închid cu bitum rosturile de contracție

 • - după terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală

-suprafețele de refacere vor respecta dimensiunile evidențiate in Anexa 2

Investiții/Avarii

Carosabil împietruit

- materialul rezultat din săpătură se

-=■             ROMÂNIA

.              JUDEȚUL BRAȘOV O ,

li! % " ■■■'.'                                         ____ . **                               i “tiO

jfff| MUNICIPIUL FAGARAȘ

Strada Rcpubiidi, Nr.3,505200,Tel: 0040268211 313. Fax:C040 268 213 C2Q ''

Web: .■.■.vw.p.unarK-lagaras.rc, Emâil: secietariat@prin-.3ria-fegar ;...ro

transportă imediat in afara zonei de lucru

 • - pat de nisip cu banda avertizoare - umplutura rezultata in urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor in vigoare

 • - 20 cm strat din piatră spartă compactat conform normelor în vigoare

 • - după terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală

Investiții/Avarii

Carosabil din pavele

/*V—V\

/     /      -*KTj     \ r \

- materialul rezultat din săpătură se transportă imediat in afara zonei de lucru

 • - pat de nisip cu bandă avertizoare -umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare

 • - montare pavaj din pavele pe pat de nisip cu umplere rosturi

 • - după terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală

-suprafețele de refacere vor respecta dimensiunile evidențiate in Anexa 2

Investi ții/Avarii

i =( m > ] \aw -

\r, 'l '^.-20__—'A '

'k ”>x'‘ •

</.l 1 1 <’• '

Trotuare din asfalt/pavele

- materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru

- tăiere cu disc in forma regulată / desfacere pavele

 • - pat de nisip cu banda avertizoare

 • - umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare

 • - 12 cm strat superior de fundație din beton / balast stabilizat

 • - 4 - 6 cm asfalt turnat BA 8 / montare pavaj din pavele pe pat de nisipROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV KJ ZZ;. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Ne. 3, 505203, Tei: 00*0 20o 21 i 313, Fax: uC4b 2c8 213 020 ’AÂ.b: v,',, v.pfrn -ia-faca iu.ro, Erraii: sccretarial-Sprimaria-f <ja\/ jc

- bordurile se vor rostui si se vor reface la forma inițială

- după terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală

In vesti ții/Avar ii

Zona verde

-umplutură cu pământ vegetal compactat

-se reface zona, după caz, cu iarbă sau gard viuFig.l


AX DRUMlatine săpătură

'^Z^Z^ZZZZZ^Z^^^ZZ


Fig.2


TAXELE PERCEPUTE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU SI A APROBĂRII DE SĂPĂTURĂ

1. Pentru eliberearea avizului de principiu se percepe taxa conf. anexa 1 din HCL 173/22.12.2016, art. 474 alin. 15 din Codul fiscal -Taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri si branșamente la rețele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu in baza proiectelor de execuție pentru suprafețele respective la faza de autorizație de săpătură .

2.Administratorul/deținătorul rețelelor si persoanele fizice care au intervenții prin care se fac lucrări de săpătură, cu excepția celor prevăzute la art. 7.7. din Anexa 1, vor plăti taxa pentru folosirea domeniului public conform HCL privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul curent.

Taxele valabile pentru folosirea domeniului public in cazul lucrărilor de săpătură pentru pozarea rețelelor tehnico-edilitare conform Anexa 2 la HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul in curs sunt:

Tip lucrare autorizata

Lucrări autorizate ce se executa in trotuare sau zone verzi

4,1 lei/mp/zi

Lucrări autorizate ce se executa in carosabil, cu Întreruperea parțiala a circulației

8,3 lei/mp/zi

Lucrări autorizate ce se executa in carosabil, cu Întreruperea totala a circulației

12,5 lei/mp/zi

Către,


ANEXANR.5


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Subsemnatul(a)/Societatea cu domiciliul/sediul în

, strada, nr., bl., sc., ap., vă rog să binevoiți a elibera un AVIZ UE PRINCIPIU pentru realizarea unui branșament1 la imobilul situat în Făgăraș, strada

, nr., bl., sc. , ap.

Anexez în copie următoarele documente:

 • -certificate de urbanism în termen;


 • -act de identitate - pentru persoane fizice;

 • -certificate de înregistrare fiscală sau CUI pentru persoane juridice;

-avizele tehnice sau/si amplasament solicitate prin certificatul de urbanism;! •

-proiectul de execuție faza DDE                                        \

Planul de situație va fi întocmit pe suport topografic la scară lizibilă cu poziț^AațehbY&pfiientuhii față de rețelele de utilități existente precum și față de arterele de circulație (străzi, alei, trotuare, parcări amenajate, construcții învecinate, etc)

-taxa 13 lei, în baza “Notei de încasare” întocmită de Biroul Investiții - Achiziții, va fi achitată la

Serviciul Venituri Bugetare din str. Republicii nr. 5

-verificare documentație de către Biroul Investiții - Achiziții, Făgăraș

Solicit avizul de principiu în vederea obținerii autorizației de construire în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizată și republicata, privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Data,


Semnătura/ Ștampilă,


ROMÂNIA     /-x

JUDEȚUL BRAȘOV    O i

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republic:, Nr. 2, 50520' •. 7b.; v040 268 211 3io, fWx: 0021 u 268 21

Web: .‘.vav4 rim. ia-tannj ro, GnW': socrrtan'.trtpi/neri; fa - .na ■


Nr.dinAVIZ DE PRINCIPIU

Privind execuția

Beneficiar:

In conformitate cu prevederile art. 48 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor actualizată, cu modificările ulterioare, pe baza Certificatului de Urbanism nr.  și a documentației depuse de  , pentru persoana juridica                , str.              Joc.          , jud. z<JT?x

se emite prezentul aviz pentru eliberarea Autorizației de Construire pentru exeeuția-Jrt branșamente la rețele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu in baza proiectelor de execuție pentru suprafețele respective la faza de autorizație de săpătură .

7. . S-a eliberat prezentul aviz pentru obținera Autorizației de Construire.

8 PREZENTUL AVIZ NU DĂ DREPTUL LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURĂ

Nr. Cit.

Funcția si atribuția

Numele si prenumele

Data

Semnătură

1.

Consilier tehnic

1

______________________________i

Către,


ANEXA NR.7 LA~


U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Subsemnatul, Societatea______________________________

reprezentată prin în calitate de cu domiciliul/

sediul în, strada, nr.______,bl.___________

sc._____, ap._______, tel.______________________fax__________________________vă rog să binevoiți a elibera

APROBARE SĂPĂTURA PENTRU LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE pentru realizarea unui branșament (intervenții de urgență la instalații de utilitate publică)________________________________________

la imobilul situat în Făgăraș, strada, nr., bl., sc., ap..

Anexez în copie următoarele documente:

 • - Copie autorizație construire și planul de situație anexa la autorizația de construire, “Vizat spre neschimbare”;

 • - Act de identitate - pentru persoane fizice;

 • - Certificat de înregistrare fiscală sau CUI pentru persoane juridice;

 • - Graficul de eșalonare al lucrării pe zile și tronsoane precum și:

-suprafața afectată de lucrări este de..........mp, săpătură efectivă, din care:

® ...........mp, spațiu verde cu....................................................•___

o ...........mp, trotuare cu îmbrăcăminte din.........................

• ...........mp, carosabil cu îmbrăcăminte din........................../Z*.Z;

o ...........mp, .............................................................\ *

Lucrările prevăzute în autorizația de construire nr.........../...../...../2019, vor ffex^ftj*integrat în

perioada de la........./........, până la........./......../2019.

-Avizul Poliției Rutiere pentru traversarea și spargerea carosabilului (după obținerea a^r^bări-i)ir / -Copie chitanță, OP, Extras cont Trezorerie, achitare taxă folosire domeniu public ^ohfofm^HGL• 97/26.04.2018, art.486 din Codul fiscal, Alte taxe locale; alin. 1 Taxe pentru folosifeâ-'dbmeniului public; -Copie după contractul de refacere a sistemului rutier cu o firmă de specialitate în construcție de drumuri sau în refaceri infrastructuri rutiere, în termen.

-Descrierea refacerilor conform procedurilor tehnice de execuție proprii din Asigurarea Calității.

Solicit prezenta în vederea începerii lucrărilor de execuție branșament/reabilitare rețele utilități

ExecutantSocietatea, reprezentată prin_____________________________,

în calitate de cu domiciliul/ sediul în___

strada nr., bl., sc., ap., tel.______________________

Numele persoanei responsabile (beneficiar/constructor) cu execuția.

Telefon de contact__________________________

Data                                                           Nume, prenume, semnătură

Stampilă


ROMÂNIA

.t;  ;           JUDEȚUL BRAȘOV "C-'

■ ’ » r* ~

MUNICIPIUL FĂGARAȘ

■2 ~ -vi

,•        ‘ vtra . <• xjrli< i.a? ), : 0040 268 211 313, ax:Q0402o8 213 u20

.•           ;.'eb: ’A /Av.r'nmaria-fcgaras.io Email: Evcr-?tanst&primaria hgaraf .rc

ANEXA NR. 8

Nr. din


APROB,

Primar, SUCACRJ GHEORGHE

APROBARE SĂPĂTURĂ PENTRU LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE Nr .__din ___________

Beneficiar :

Adresa :________________________________________________________________________

Executant                                                        /L --

Lucrare : ___________________________________________/ /zșg, \\

Adresa lucrării:                                                           /                 V

r                )-

CONDIȚII GENERALE       \

Lucrările se vor executa in perioada cu cererea nr.si CertifÎQt^eurJjanîsm construire nr.si AC nr..

 • 1. Executantul are obligația să solicite prealabil execuției,asistența din partea deținătorilor de rețele subterane din zona afectată pe perioada desfășurării lucrărilor.

 • 2, Executantul este direct răspunzător de taierea sau tunderea vegetației fara a avea aprobările legale,pecum si de degradarea drumurilor,instalațiilor si construcțiilor de orice fel situate in zona afectata de lucrare , in caz contrar vor suporta contravaloarea pagubelor produse.

 • 3. Prezenta aprobare pentru tiversari si spargeri carosabil este valabila numai cu avizul Politiei Rutiere si cu obligația asigurării semnalizării rutiere corespunzătoare in zona de desfășurare a lucrărilor.

 • 4. In cazul producerii unor accidente de munca sau circulație pe durata desfășurării lucrărilor, constructorul este direct răspunzător in calitate de angajator.

 • 5. Pe durata execuției lucrărilor se interzice depozitarea pe carosabil sau trotuar ,a oricăror materiale ,utilaje , unelte , pamant prefabricate , etc. Pamantul rezultat din săpătură in carosabil se indeparteaza.

 • 6. Nerespectarea condițiilor din prezenta aprobare duce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege si HCL 142/31.08.2009 , anexa 2 Contravenții si sancțiuni, in funcție de fapte La execuția lucrărilor se vor respecta condițiile SREN 124/1996, privind dispozițiile de acoperire si inchidere pentru cămine de vizitare si guri de scurgere precum si STAS 5970/1/1989 privind marcarea si repararea rețelelor de conducte si cabluri in localitati si

Indicativ GP106-2004-ghid de proiectare ,execuție si exploatare cu apa si canalizare in mediul urban, O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor actualizata , etc..

 • 7 .. Achitat taxa lei privind folosirea domeniului public cf, anexa 2, art.486 din ""Codul fiscal, Alte taxe locale ; alin 1 Taxe pentru folosirea domeniului public cu chitanța /OP nr.din. Se considera ca in fiecare zi refacerea acostamentului se -finalizează conform proiectului pe porțiunea lucrata , prin compactare, pe lungimea ’ traseului in termenul de valabilitate a aprobării.

CONDIȚII SPECIALE

1Se va urmări respectarea intocmai a secțiunii profilului săpăturii si refacerii infrastructurii conform detaliilor din proiectul tehnic anexate .Grosimea minima a ultimului strat de imbracaminte asfaltica pentru carosabil va fi de 5 cm. iar pentru trotuar va fi de 4 cm.Obligatoriu lucrările de refacere vor fi finalizate in totalitate la sfârșitul intervalului.

 • 2 .- La terminarea lucrărilor, recepția acestora se va face in prezenta delegatului Municipiului.

 • 3 .- Daca pe parcursul execuției lucrărilor intervin modificări la proiecte ,inclusiv pentru lucrările ce devin ascunse , acestea se aduc la cunoștința emitentului autorizației de construire.

 • 4 - Pe străzile la care partea carosabila se compune din piatra bazaltica cubica acoperita cu covor asfaltic , piatra cubica rezultata se da Serviciului Administrare Patrimoniu public si Privat din str, Cetatii nr. 40 C pentru depozitare . Umplutura in zona carosabila se va face numai cu balast si piatra sparta.

 • 5 .- Pe parcursul derulării lucrărilor, constructorul va respecta normele de securitate privind circulația auto si pietonala . Refacerea zonelor verzi si a rigolelor se va face la starea inițiala ,asigurand scurgerea apelor pluviale de pe suprafața acestora .Menținerea suprafețelor carosabile afectate in stare de circulație pana la refacerea infrastructurii rutiere si umplerea denivelărilor formate cu arocamente in permanenta .

 • 6 .- Aprobarea s-a întocmit in 2 exemplare , din care unul pentru executant.

Din partea executantului răspunde de aducerea la Îndeplinire a clauzelor din prezenta aprobare :

Nr.crt.

Funcția/ compartimentul

Nume si prenume

Data

Semnătură

1

Consilier tehnic/ Investiții

ANEXA NR.9 ZZ7


CERERE APROB ARE DE SĂPĂTURĂ (pentru intervenții în regim de urgență)

 • 1 . Benefi ciar_____________________________________________________________________________________________________

-Domiciliu 1/Sediu__________________________


 • 2 .Unitate constructoare______________________

-S ediu_______________________________________

 • 3 .Unitate constructoare refacere zona afectată

-S ediu_______________________________________

Nr. Crt.

Adresa intervenției »

Obiectul intervenției

Tipul zonei afectate Suprafața (mp) Șist, rutier inițial

Perioada de execuție (inclusive refacere zona afectată)

Carosabil

Trotuar

Zona verde

Data,


Semnatura/Stampila,

Către,

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

ANEXA NR.10  $


Subsemnatul, Societatea

reprezentată prin în calitate de cu domiciliul/

sediul în_______________________________________, strada _____________________________________, nr.______,bl.

sc., ap., tel.fax vă rog să binevoiți a elibera

ACORD CONSTRUIRE BRANSAMENT/RACORD pentru realizarea unui branșament /racord la

rețeaua________________________________________

la imobilul situat în Făgăraș, strada, nr., bl., sc., ap.. Anexez în copie următoarele documente:

-Proiect racordare/bransare la rețea


 • - Act de identitate - pentru persoane fizice;

 • - extras de carte funciara pentru informare, eliberate de OCPI

 • - Certificat de înregistrare fiscală sau CUI pentru persoane juridice;

 • - Graficul de eșalonare al lucrării pe zile și tronsoane precum și:

-suprafața afectată de lucrări este de..........mp, săpătură efectivă, din care.

 • « ...........mp, spațiu verde cu..................

 • » ...........mp, trotuare cu îmbrăcăminte din .

 • • ...........mp, carosabil cu îmbrăcăminte din

 • • ...........mp, ....................................

Lucrările vor fi executate integral în perioada de la........./........, până la ..        ....../2020.

 • - Avizul Poliției Rutiere pentru traversarea și spargerea carosabilului (după obținerea aprobării);

 • - Copie chitanță, OP, Extras cont Trezorerie, achitare taxă folosire domeniu public conform HCL 97/26.04.2018, art.486 din Codul fiscal, Alte taxe locale; alin. 1 Taxe pentru folosirea domeniului public; -Copie după contractul de refacere a sistemului rutier cu o firmă de specialitate în construcție de drumuri sau în refaceri infrastructuri rutiere, în termen.

 • - Descrierea refacerilor conform procedurilor tehnice de execuție proprii din Asigurarea Calității.

Solicit prezenta în vederea începerii lucrărilor de execuție branșament/racord

Executant: Soci etatea, reprezentată prin, în calitate de______________________________cu domiciliul/ sediul în,

strada, nr., bl., sc., ap., tel.

Numele persoanei responsabile (beneficiar/constructor) cu execuția.

Telefon de contact__________________________

Data                                                           Nume, prenume, semnătură

Stampilă                                                              _________________

ROMÂNIA       _


JUDEȚUL BRAȘOV O

MUNICIPIUL FAGARAȘ

-’V ,¥* f. raca Repus Hai, Nr. 3, 505290,TM:_0040 268 2'1 313, F«x: 0040208 2.3 02u -             Web: wwii nana-ia . r.ro, _■.,•><£cautaria'MXri.aria-fcqo:a3.rG

ANEXA NR. 11 // ///'A   /&>$-&

Nr.din


Z APROB,

Primar, SUCACIU GHEORGHE

ACORD CONSTRUIRE BRANSAMENT/RACORD

Nr .__din ___________Beneficiar :___

Adresa:_______

Executant:_____

Lucrare :______

Adresa lucrării:

CONDITU GENERALE

Lucrările se vor executa in perioada cu cererea nr.si avizului/acordului deținătorului de rețea in care se realizează bransamentul/racordul nr./

 • 1. Executantul are obligația să solicite prealabil execuției .asistența din partea deținătorilor de rețele subterane din zona afectată pe perioada desfășurării lucrărilor.

 • 2. Executantul este direct răspunzător de taierea sau tunderea vegetației fara a avea aprobările legale, precum si de degradarea drumurilor,instalatii lor si construcțiilor de orice fel situate in zona afectata de lucrare , in caz contrar va suporta contravaloarea pagubelor produse.

 • 3. Beneficiarul lucrării si executantul au obligația sa organizeze predarea de amplasament cu deținătorii de rețele. Reparațiile avariilor ce intervin pe durata de execuție a lucrărilor aprobate prin prezentul acord cad in sarcina executantului/beneficiarului, după caz.

 • 4. Prezenta aprobare pentru traversări si spargeri carosabil este valabila numai cu avizul Politiei Rutiere si cu obligația asigurării semnalizării rutiere corespunzătoare in zona de desfășurare a lucrărilor.

 • 5. In cazul producerii unor accidente de munca sau circulație pe durata desfășurării lucrărilor, constructorul este direct răspunzător in calitate de angajator.

 • 6. Pe durata execuției lucrărilor se interzice depozitarea pe carosabil sau trotuar ,a oricăror materiale .utilaje , unelte , pamant,prefabricate , etc. Pamantul rezultat din săpătură in carosabil se indeparteaza.

 • 7. Nerespectarea condițiilor din prezenta aprobare duce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege si HCL 142/31.08.2009 , anexa 2 Contravenții si sancțiuni, in funcție de fapte .La

execuția lucrărilor se vor respecta condițiile SREN 124/1996, privind dispozițiile de acoperire si inchidere pentru cămine de vizitare si guri de scurgere precum si STAS 5970/1/1989 privind marcarea si repararea rețelelor de conducte si cabluri in localitati si ■ Indicativ GP106-2004-ghid de proiectare .execuție si exploatare cu apa si canalizare in

mediul urban, O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor actualizata , etc..

 • 8. ; Achitat taxa lei privind folosirea domeniului public cf. HCL 173/2016 , anexa 2,

art.486 din Codul fiscal, Alte taxe locale ; alin 1 Taxe pentru folosirea domeniului public cu chitanța /OP nr.din. Se considera ca in fiecare zi refacerea acostamentului se finalizează conform proiectului pe porțiunea lucrata , prin compactare , pe lungimea traseului in termenul de valabilitate a aprobării.

CONDIȚII SPECIALE

 • 1 .- Se va urmări respectarea intocmai a secțiunii profilului săpăturii si refacerii infrastructurii conform detaliilor din proiectul tehnic anexate .Grosimea minima a ultimului strat de imbracaminte asfaltica pentru carosabil va fi de 5 cm. iar pentru trotuar va fi de 4 cm.Obligatoriu lucrările de refacere vor fi finalizate in totalitate la sfârșitul intervalului.

 • 2 - La terminarea lucrărilor, recepția acestora se va face in prezenta delegatului Municipiului.

 • 3 .- Daca pe parcursul execuției lucrărilor intervin modificări la proiecte .inclusiv pentru lucrările ce devin ascunse , acestea se aduc la cunoștința emitentului prezentului accord de construire.

 • 4 - Pe străzile la care partea carosabila se compune din piatra bazaltica cubica acoperita cu covor asfaltic , piatra cubica rezultata se da Serviciului Administrare Patrimoniu public si Privat din str. Cetatii nr. 40 C pentru depozitare . Umplutura in zona carosabila se va face numai cu balast si piatra sparta.

 • 5 .- Pe parcursul derulării lucrărilor constructorul va respecta normele de securitate privind circulația auto si pietonala . Refacerea zonelor verzi si a rigolelor se va face la starea inițiala ,asigurând scurgerea apelor pluviale de pe suprafața acestora . Beneficiarul acordului este responsabil sa mențină in stare de circulație suprafețele carosabile afectate si sa umple denivelările formate cu arocamente in permanenta pana la refacerea infrastructurii rutiere.

 • 6 .- Aprobarea s-a intocmit in 2 exemplare , din care unul pentru executant.

Din partea executantului răspunde de aducerea la indeplinire a clauzelor din prezenta aprobare :

Nr.crt.

Funcția/ compartimentul

Nume si prenume

Data

Semnătură

1

Consilier

1

Se vor solicita, după caz, lucrări:de modernizare, reabilitare, extindere de rețele edilitare municipale, de transport si de distribuție, intervenții urgente, reabilitări rețele de utilitate publică pentru apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicații inclusiv fibră optică, etc.

, având ca beneficiar pe    , în următoarele condiții^

• Lucrările de săpătură se vor executa numai în baza APROBĂRII SĂPĂTURII PENTRU LUCRĂRILE TEHNICO EDILITARE, solicitată cu 30 de zile-înainl^M începerea efectiva a lucrărilor, pe baza documentelor solicitate în cererea 'țip 'peiitru^ “Aprobarea săpăturii pentru lucrările tehnico edilitare “

• Traversarea străzilor si trotuarelor pe arterele secundare se vor executat ppjjJwz jumătate din latimea pârtii carosabile conform Ordinului 571/1997 “Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere”, cap 3 -Condiții de amplasare a unor obiective în zona drumului subcapitol 3.5 -Condiții de amplasare a unor obiective în zona drumului.

2

Beneficiarul se obligă să execute lucrarea în baza proiectului și în funcție de condițiile din avizele obținute,

® Se vor respecta condițiile din H.G. nr. 1391 / 2006 Norme de aplicare Cod Rutier, art.8 privind execuția lucrărilor în zona drumurilor publice si NTPE 2010 Norma Tehnica pentru Proiectare Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/ 10.07.2012 actualizata cu legea 127/2014;

• Lucrările de săpătura se vor executa strict pe domeniul public fără a afecta proprietățile private din vecinătate;

• Se percepe taxa conf. anexa 1 din HCL 173/ 22.12.2016, art. 474 alin. 15 din Codul fiscal -Taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri si