Hotărârea nr. 35/2020

HOTĂRÂREA nr.35 din data de 19 februarie 2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere canalizare menajera strada Salcâmului din Municipiul Fagaras”

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: viAvw.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.35

din data de 19 februarie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare menajera strada Salcâmului din Municipiul Fagaras”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Având în vedere raportul de specialitate 4016 din 06.02.2020 al Compartimentului de Urbanism Amenajarea Teritoriului, Energetic, se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare menajera strada Salcâmului din Municipiul Fagaras”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin. 1 lit a), art. 197, art. 198 alin 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiții „Extindere canalizare menajera strada Salcâmului din Municipiul Fagaras” cu o valoare totala de 295.032,30 lei si indicatorii tehnico-economici, conform Anexei nr.i parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Biroul Investiții și Biroul Achiziții.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru ,__abținere,__împotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - i ex. Dosar ședință

 • - i ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar General

 • - 1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - i ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

ANEXA 1 la HCL nr.35 din 19.02.2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul

„Extindere canalizare menajera strada Salcâmului din Municipiul Fagaras”

Valoarea totala a investiției

- 295.032,30 lei fara TVA

Din care

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului - o lei

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii - o lei

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 14.534,30 lei fara TVA

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza - 230.000,00 lei fara TVA

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli - 2960,00 lei fara TVA

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste predate la beneficiar - olei fara TVA

PȘOUCT NR.10/2019                               *-/           \ '

DfcNUMIRE PROIfcCT: EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MEKAJEpAiSTRApA SALCA^Ul^, MUNICIPIUL PZ^GARAb, JUDEȚUL BRAȘOV                                 .      /   /

BENEFICI.ARzmuniciplul fagaras                         1 "■ \ v'^'^7 /- i

\i /X^”      ,.<4- /

DEVIZ GENERAL Xq ,7^\v"

Privind cheltuielile necesare realizării investiției


/

Kt. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara

T.V.A.

T.V.A.

Valoare cu

T.V.A.

i

2

3     __

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amemv ire:i - trenului

XX 4. t A. <

Cutir.e-ea teren ;lui

0.00

0.03

0.00

1.2.

Amenajarea terer u ui

0.U3

.00

C 00

1.3.

A lutajait pentru j otecl>.» r iciL .. acute -_a i i “tarea Imt’aia

C 90

0.03

O.vC

1.4.

Che te io i pentru relocare / .,rcr..•     >. . : - ;r

Q.CO

0.0 /

0 DO

TOTAL CAPITOLUL L              ;      o.oo

0.00

o.oo i

CAPITOLUL 2

1

Cncltuîc.i pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chc^urc i per tru asigurarea uti. k • necesare nt iectuuiui

0.03

c.oc

0,01

ITOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

|CAPITOLUL 3

Cneltuicl. pentru proiectare si asistenta tehnica

... .

i •

Stuc . de teren

U.OU

C.00

6 00

3.1.1. Studr» Oe teren

0.00

0.00

o 00

J.a.z. Raoort privi'iO Irrpactul - . .a m< iu u;

o ou

G.or.

0.00

3.-.3. Alte ctuuil s. ec f.ce

u.00

0 UO

0.00

3.2.

Du jrnunteui - .upjrt si ch< tuielf pentru . b Un crea -!?. avize, a.orduri s. aut >r •.

0.00

__

C.GO

0.0G

1-3,

Exporti.. a ; ’hnic-

0.9>>

0.0

0.G3

3.4.

Curtiticarea perforrnantvi cncr.- . u auartu-enerțjt tic a’ c ac (t

0.00

o.o:

0.00

: .5.

Proiect :re                                                8,4rJ.GG

1,596.00

10,510.081

3.5.1. Ierna «o pro,x.tî e                                     0,00

0.03

0.00

3.5.2. Studiu oe prefezazi ■                                0.00

0.03

0.00

3.5.3. ctujid     -zabil late / duc :r >lede

-v ,i..’ a lucrardur ■ • in’ory.-t ț;| ; <i ’vrv ■ . •••ral

0.J0

G.GJ

0.00

3.U.4. DwC n. i.ntati. o-i'bnu' r ■ i >< in ved<’ • “ .obținerii -v .'el or / acord-.ilor / citi ri; •’• Or

3,uOJ.C9

570.03

3,570.00

3.5.5. venficareB tehn ca de ca iei a pro :ctu ui l ir < si 3 dvt ri.ilcr de execut e

43. .00

82.09

514.C3

3.5,5. Proiect tehnic sl dotam n.. cxr cuue

_ 403.00

1 020.00

6,426.0'

3.6.

./.

>-îă! rea procedurilor de ac . ue j !b‘ .a

0.00

C.OS__________ C.QG

Cur ‘turca

u.uO

O.uO

O.UO

3.7.1. M.ir -igernr .tul d ■ [ rc.cct centru cc-K-ctivu! do investiri

3.00

0.02

0 GO

u.7.7. Aucilui financiar

0 '. J

r.<r

0.00

3.8

A&.steri - t.rhr, j.                                            >           A.'.34.3.1

1,102.5'’

?,?■, 9.82

3.3-1 A ■. stor ta tehnic) i . >rh- |..c’< chî Vu iui

1        2,634.30

500.5?

3,134.82

3.8 ’.l, pe ;e oirta de p-euitrc a ..crnr .ir

i                      0

300.52

3 134.82

3.8.1.2. {'-mini li.vcipur- e. rrc er-Lai .ui. < a raze meii jZ in prugra nul de a nt al al .uu-sr.l .r do exe^Uvie, avizat de către Inspectorat 1 d.- Stat n Constructa

!            0.00

!

1                                             .

1        c

0.0G

5.8.’< L iricentie de sanT :r

Vr -

1            r,r<- ; j

4.105.06

|TOTAL CAPITOLUL 3_____

î 14,534.30

2,761.52

17,809.90

i 1. GENERALITĂȚI

____   -r    ,

 • 1.1 Obiect

 • - --------------r--"--< X--

Denumirea obiectivului: EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERA STR. SALCAMULUI^MUNIGIPIUL

FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV                                            A'

Amplasarea obiectivului: Str. Salcâmului, mun. Fagaras, jud. Brașov. | *1 A /• V P I

Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proiectant instalatii: COSMA ALEXANDRU-SIMION PFA                    \C

.        ___ .. z. 'T n< 11 \ '

Faza proiect: PTh

Documentația de fata, cuprinzând piese scrise si desenate, trateaza instalațiile SANITARE, precum si soluțiile si condițiile tehnice necesare pentru realizarea acestora pentru obiectivul „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERA STR. SALCÂMULUI, MUNICIPIUL FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV" proiectat pentru beneficiarul:

MUNICIPIUL FAGARAS si amplasata in Str. Salcâmului, mun. Fagaras, jud. Brașov._

 • 1.2. Descrierea lucrării

în prezenta documentație sunt tratate instalațiile de:

 • • Extinderea rețelei de canalizare menajera;

 • 1.3. Premize de proiectare

Proiectul s-a realizat pe baza următoarelor documentatii:

 • • Teme de specialitate: instalațiile de sistematizare ale drumului elaborate de proiectantul general de drumuri si beneficiar.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările si completările ulterioare ( Legea 177/2015 si Legea 163/2016);

 • • Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

 • • Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin

H.G. nr. 273 / 1994;

 • • Legea 319/2006 - Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii;

 • • Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr. 775/22.07.1998;

 • • Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca;

 • • Legea 137/1995 - Legea protecției mediului

 • • Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată și completată cu Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții ;

 • • NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă

 • • Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

 • • Ordinul OMAI nr 03/2011 -Norme metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protecția civila

 • • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • • HG 1739/2006 privind categoriile de construcții si amenajari ce se supun avizării si autorizării privind securitatea la incendiu cu completările ulterioare ( HG 19/2014)

 • • I 9-2015 Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor ( revizuire si comasare normativele 19/94 si 19/96-1) .

 • • 11/2000 Normativ pentru executarea instalațiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare si la conducte din alte materiale plastice)

 • • STAS 1846-1/2007 - Determinarea debitelor de apa de canalizare;

 • • SR 1343-1/2006 - Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentur localitari urbare si rurale;

 • • NTPA-002/1997 - Normativ pentru condițiilor de descărcare a apelor uzate in rețelele de canalizare a centrelor populate

 • • C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții si instalatii

întrucât prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogări sau avize speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform Legii 10 / 1995, specialitatea instalatii sanitare „îs".

 • 1,4. încadrarea in norme               __

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Legea 319/2006 și Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr,1219/MC 3.03.1994 și M.I. 381/04.03.1994.

[1.5. Exigente de calitate                                      __________ _____

Proiectul asigură realizarea unor instalații sanitare de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențeior esențiale de calitate (rezistenta și stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, sănătatea oamenilor și protecția mediului, economia de energie, protecția împotriva zgomotului), precum și a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalațiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementările romanești si trebuie sa corespunda celor sase exigente esențiale de performanta conf. Legea 10/1995+Legea 123/mai2007, astfel:

 • • rezistenta si stabilitatea;

 • • siguranța in exploatare;

 • • siguranța la foc;

 • • igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului;

 • • izolația termica, hidrofuga si economia de energie;

 • • protecția împotriva zgomotului.

Beneficiarul are obligația sa verifice acest proiect in conformitate cu prevederile legale. Verificarea se va face numai de către Verificatori de proiecte atestati MLPAT, pentru cerința „Is" (conform. Legii 10/1995+Legii 123/mai2007). Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor utilizate in construcții.

2. SITUAȚIA EXISTENTA î_______________________ ________ ___ _


In acest moment nu exista rețea de canalizare menajera.


2. SOLUȚII ADOPTATESe propune extinderea rețelei de canalizare menajera pentru strada Salcâmului, distanta rețelei propuse fiind de cca.250m.

Extinderea rețelei de canalizare pe acest tronson de str. Salcâmului de la rețeaua de canalizare menajera propusa spre execuție prin proiectul tehnic EXTINDERE CANALIZARE IN MUNICIPIUL FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV. In acest proiect pe strada Salcâmului este prevăzută o rețea de canalizare menajera cu curgere gravitaționala PVC Dn250mm, iar la intersecția cu tronsonul de strada Salcâmului unde se propune extinderea rețelei de canalizare menajera se propune realizarea unui cămin de vizitare CV7, prin corelarea celor 2 proiecte, pe rețeaua de canalizare menajera propusa in acest proiect pentru preluarea debitului de ape uzate de pe acest tronson de rețea propus spre extindere.

Conductele utilizate vor fi din țeava PVC-KG SN8, culoare portocalie, cu mufe si garnituri de cauciuc.

La toate schimbările de direcție și la distanțe de maximum 60m în aliniament vor fi montate cămine de vizitare.

Pentru asigurarea unui montaj corect, rețeaua de canalizare se va poza în tranșee dreptunghiulare cu lățimea de 0,80 m pe un strat de nisip de 15 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Patul de pozare a tuburilor se nivelează obligatoriu la panta din proiect, eventualele denivelări se completează prin săpare iar umpluturile se realizează cu nisip.

După terminarea lucrărilor de montaj a tuburilor și căminelor de vizitare aferente unui tronson de canalizare, înainte de execuția umpluturilor se execută încercarea de etanșeitate a canalizării prin umplerea cu apă. După efectuarea probei de etanșeitate, se vor executa umpluturile în straturi de pământ de 15-20 cm grosime cu udarea fiecărui strat și compactare cu maiul.

Căminele de vizitare pentru canalizarea menajera se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal 800mm. Căminele vor fi compuse din: fundație de cămin cu cuneta, inel de cămin, inel conic de rezemare, capac de închidere a căminului din fier turnat și beton în rame rotunde, capac pentru clasa de circulabilitate D 400 kN, cu deschidere interioară de 625 mm, cu orificii de aerisire si posibilitate de zăvorâre.

Elementele prefabricate din care se compune căminul, la îmbinare și la trecerea conductelor prin pereți sunt prevăzute cu inele de cauciuc pentru etansare.

La rețeaua de canalizare propusa spre extindere se vor executa racordurile de canalizare menajera pentru fiecare imobil existent pe strada Salcâmului, respectiv se vor executa un număr de 15 racorduri care se vor executa din țeava PVC-KG SN8 D160, culoare maro. Racordurile vor fi prevăzute cu cămine de racord telescopice, din material plastic, cu diametru nominal 400mm, prevăzute cu capace carosabile D400.

 • 3. MENȚIUNI GENERALE

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instrucțiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

PROBE

Conductele de canalizare vor fi supuse la următoarele probe:

 • • proba de etanșeitate;

 • • proba de funcționare.

După încheierea probelor se vor recepționa lucrările de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I 9 - 2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si recepția lucrărilor de construcții si instalatii aferente. Pentru lucrările care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a execuției si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrări ascunse. După încheierea probelor si a recepției la terminarea lucrărilor constructorul va incheia un proces verbal de predare către beneficiar.

 • 4. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI PSI

Execuția, punerea in funcțiune, exploatarea, intretinerea si reparațiile necesare se vor face de către personal calificat corespunzător, cunoscător al instrucțiunilor de execuție si montaj ale instalațiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrări:

 • • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții + Legea 123/mai200Z; x

 • • Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții,'aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

 • • Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin

H.G. nr. 273/ 1994;                                 f

 • • P 118 - 1999. Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.^

 • • Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca.;,'

 • • Legea 307 - 2006 privind apararea împotriva incendiilor

 • • NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

 • • NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligația sa adopte imediat masurile corespunzătoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente. Execuția va fi făcută de personal calificat având instructajul de protecția muncii, efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea și supravegherea de personal care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unității constructoare.Constructorul (în execuție) și beneficiarul (în exploatare) vor lua orice măsură, care să prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

5r DISPOZIȚII FINALE

La fazele determinante indicate in programul control anexat se va solicita prezenta proiectantului conform Normativ C56/2002.

întocmit,