fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş,' strl Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F,">

Hotărârea nr. 34/2020

HOTARAREA nr.34 din data de 19 februarie 2020 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelorxcohsţ'ruit'e"d.in>fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş,' strl Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F,

ROMÂNIA         sjj.

JUDEȚUL BRAȘOV     O to-rdgi

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 -3 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras'rpC’^‘ ' "V


/&

HOTĂRÂREA nr. 34 din data de 19 februarie 2020

/ privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelorcorisț'ruitAdin fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș,' str' Câmpului, bl. A, B,C, D,E, F, G, H, I, J

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 3840/1 din data de 05.02.2020 și Raportul Compartiment Resort nr. 3840 din data de 05.02.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), prin care se propune aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str. Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere art. 8, alin(9), (9Ai), (9A2), (9A3), alin.ll din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și art. 15 alin. 23A2 , anexa nr. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe ,

Ținând seama de Rata anuală de inflație comunicată de Institutul Național de Statistică, potrivit adresei cu nr. 1177/14.01.2020 și de clauzele contractuale de închiriere a locuințelor privind închirierea unui spațiu cu destinația de locuință A.N.L.,

Având în vedere adresa nr. 451/08.01.2020 înaintată de către Compartimentul investii -privind cheltuielile la blocurile ANL pe anul 2019 și adresa nr. 451/1 din data de 30.01.2020 înaintată de către Direcția Buget Finanțe către Compartimentul Evidență patrimoniu, Concesiuni, închirieri, Administrare Parcări, Evidență Bunuri,

Reținând prevederile art. 4, art. 6 lit. e, art. 7 si art. 20 alin 2 lit b din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str. Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, conform anexei nr.i, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate din aplicarea noii metodologii de calcul.

Art.2. Se aprobă:

Alin. (1.) începând cu data de 01.02.2019 cuantumului chiriilor rezultate din calcul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alin. (2.) Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada 01.02.2020- 31.12.2020, împlinesc vârsta de 35 ani, chiria se recalculează și se actualizează în conformitate cu dispozițiile H.G. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Art.3.Se aprobă:

Alin.(i) Persoanele cu handicap grav cuprinse in anexa nr.i la prezenta hotarare, sunt scutite de la plata chiriei pentru suprafețele cu destinația de locuințe din fondurile ANL, conform Legii nr. 448/2006 republicata, in baza certificatului de încadrare in grad de handicap.

Alin.(2) Scutirea la plata chiriei se aplica pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare in grad de handicap al persoanei in cauza.

Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, abținere,____împotriva

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

..            ROMÂNCA


JUDEȚUL BRAȘC’ W

':W - MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

V        Sradâ Rej^SfiȘ, Nr. 3. 505200, Tek 0040 258 211 313. Fax: OKO 268 213 020

'• ehi>JvA-;pr ,i;re-'acar s.ro, Emal: «aetc'iat-^ni;;:-n..' garss.ro

Nr.451/l/30.01.2020

Direcția Buget Finanțeșl

• •                             1-^'              V^z'

Către compartiment Evidență^PaFFirțiojîiu, ~ j „ . ......... .

Concesiuni, închirieri, Administrare Pareari^Eyid^nîa Bunuri

Referitor la adresa-«r. 451/10.01.2020, cu privire la încadrarea cheltuielilor efectuate de către Municipiul FăgărașHn anul 2019 pentru blocurile ANL. menționăm că vizează cheltuieli de menținere a stării de folosință normal (întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale).

Pentru recuperarea acestor cheltuieli efectuate de UAT, conform Normelor metodologice de punere in alicare a legn~t52.1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, și a Hotărârii nr.420,'08.06.2018 Anexa 10, punct I Stabilirea ipotezelor de calcul al chiriei si punct II. Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineret, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin 10 din Legea 152/1998 republicată, cu modificările ulterioare, litera a) si b) se stabilește conform tabelului de calcul al chiriei si valoarea care se recuperează de către autoritatea de administrare a locuințelor a acestor cheltuieli.

Astfel pe coloana 5, se calculează prin ponderare cu coeficient de maxim 0,8% din valoare de înlocuire a construcSei-Tși. reprezintă cheltuielile cu întreținerea curentă, reparatii curente, reparații capital si cheltuieli de administrare pe carea unitatea de administrare a locuințelor le poate recupera din Încasarea chfnef.

Cheltuielile pe care CAT le-a făcut sunt pentru menținerea stării de folosință normal, iar aceste cheltuieli pot fi recuperate de UAT prin ponderearea cu maxim 0,6% din valoarea de înlocuire a construcției la calculul chiriei.

Aceste cheltuieli au fost după cum urmează:

 • - Lucrări de Branșamente gaze natural la etapa LII și parțial la III în valoare de 77.620 lei

 • - Lucrări de reparații acoperiș. înlocuire tamplărie, reparații guri de ventilație la blocurile din etapa LII,III în valoare de 96.052,12 lei și 75.949 lei

 • - Lucrări reparații trepte - în valoare de 21.279 lei i

 • - Lucrări reparații lifturi - în valoare de 2.627 lei

 • - Lucrări de autorizare lifturi- în valoare de 1.190 lei

 • - Lucrări de mentenanță lifturi - în valoare de 20.000 lei

Valoarea acestor cheltuieli se recuperează din ponderarea cu maxim 0,6% a valorii de înlocuire a construcției, conform Anexei 16 la Hotărârea nr. 420/2018,I-Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei, punctual 3.- Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosință normal, precum și din aplicarea coeficientului de 0,5% la valoarea de înlocuire a construcției pentru tinerii cu vârste de peste 35 de ani, conform alin. II punct b) unde se specifică faptul că autoritățile publice pot percepe o cotă de 0.5% din valoarea de înlocuire a construcției.ROMÂHiA  ——

-UDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂeARAȘ l

■’* Sa- RzpuL . -'r 3. 50527 J. Te': CO 02: 7 211 2'“ =•. • L .-7 2c 8 Z'3 '.

■./9b:w. nara-r jaras. :, E.t'; s^orcia-ia. 7'- •-. .->ct ss..-o

 • 1 .- Lucrări de Branșamente aaze naturale la Et I, II si marțial Ilr^AContracLăciiizitie

...                                                                                                 r- > ru-x^-7

publica nr. 48.183 din 23.05.2019 cu S.C.ALFACAN UHEFEIES SRLRee^XarLvaioare, de 77.620 lei (121 apartamente .)                      

 • 2 .- Lucrări de reparatii acoperiș, Înlocuire tamplaric , reparatii guri de venti-latie Alocuri ANL Et I,II,si III contract achiziție nr. 56.680 din 19.07.2019 si 7.1.528 din 07.LL.2019 cu S C DA SAD EDIL SRL Fagaras .96.052,12 IcLsi 75.9A9AeîA-...........

 • 3 .- Lucrări de reparatii treote - gresie ; interior si exterior contract nr, 64.57-idin

20.09.2019 cu S.C.PETRABOG EDIL SRL. Breaza in v-iioare de 21.279 Iei—..

 • 4 .- Lucrări de reparatii lifturi bl D si E cu S.C. TA MIR SRL Brașov comanda nr. 70.757 /I din 04.11.2019 in valoare de 2627 lei                              . 7 "LI.

 • 5 .- Lvciuri de autorizare lifturi bl D si E cu S.C. CNCIPH3A Brașov coman±rnr.

74.557 din 02.12.2019 in valoare de 1190 lei

 • 6 .- Lucrări de menien°nta lifturi bl D , E ,F, G, H,.CU'S.C, TAMIR SRLȚBrasuv contract nr.35.460 din 13.03.2019 in valoare de 20.069 iei

' Nr.cn. Funcția/coamartimentui : Nun^ si pivnr.me t . Păta • ■    ; Srtya-atn.;

’ Consilier nbmc'Birou î S.Lct Radv Dan 0^.01.^020          .EȘ_____

investitii          !                  . TZV"J. —

Anexa nr. 1 la HCL

-

’t

;u

. . Qj

• d -

-o—

o- 0

1 i

• r ;

l 1           .

str‘, nț.) ? i ;

- . —'

-

1---------------------------------------------------------------------------

, •

I .                 •

1 1 1

i prenume)

।        1

Coeficient ponderare

VENIT

1 nchinere

iată)

J.' e de inventar evaluata

Perioada de amortizare

Nrumăr camere

Suprafața utilă (mp)

Acd/ap (mp)

Valoare de înlocuire per mp aprobată anual

Valoare de înlocuire a construcției

1 Recuperarea investiției (amortizare)

Cheltieli de întreținere curentă și reparații :curente

Cotă autorități publice > peste 35ani

Chirie netă anuală

Chiria lunară

Valoare chirie după pondere rang localitate

— Valoare>hîrie după anul

— *

HiC jpuei

Valoare chirie după pondere venituri . ii

Valoarea chinei actualizata cu ratata inflației

f •                                                        .

V ic.ire        amoi;i?-.re

vi ij I » ANI

j pon. .re sum. ÎNCASATE FT t NI %

-

Observații

■ —-

..liț

"□

iz

; ft -CC

mt RA

o

F

U

IZ)

ta

E

*— y d

^oefid J,

h dresa'

— . •

..... ~

•                                  fU

c

0

1

1 Cont

1

a i

> •

• < •»

j Vaioar r.

1

«>

- .-----

.     10

12

~y.“ ...137 v.— . ----- ---

. 14

15

IE

17

18

19

20=18*19

21=20:15

22=20* 0.4%

23=20*

0,35%

24=21+22+

23

25=24/12

26=25*4

27=26*coef

28=27*12-

29=28*

104.04%

30=(29/25)* (21/12)

30

0-.

3

4.

- 4-—

_6

1 — AZ.

£

9

. .1

a

.-uyj

PI$U ȘIMONA

0,9C

8665

04,06,2007^;

13.64.111

6C

1

41,37

70,45

1.578,57

111.215,27

1.853,59

,444,86

.. 389,25

2.687,70

223,98

179,18

161,26

145,14

151,00

104,14

68,97

104,14

2

u?

Crixii iJjf

--•Ți

-p

2

PICA PEȚRONELA

8661

04 06,2007

-1 964 111

6C

2

50,86

86,61

1.578,57

13b.727.3C

2 2’8,79

546 91

478,55

3304,24

0 00

0,00

0,00

• 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

certif hand

3

n

0,8

Cîmpului

A

1

p

3

RACOTEA CORNEL MIHAI

0,80

26271

15,11,2013

1.964.111

60

1

41,37

70,45

1.578,57

111.215,27

1.853,59

444,86

389,25

2.687,70

223,98

179,18

161,26

129,01

134,22

92,57

68,97

92,57

4

ii

0,8

Cîmpului

A

1

p

4

BUJOR IONEL-VLĂDUȚ

1,00

13986

27,04,2018

1.964.111

60

1

37,54

63,93

1.578,57

100.919,05

1.681,98

403,68

0,00

2.085,66

173,81

139,04

125,14

125,14

130,20

105,00

80,65

105,00

5

ii

0,8

Cîmpului

A

1

1

5

STROE COSMIN

1,00

26262

15,11,2013

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

409,14

2.825,04

235,42

188,34

169,50

169,50

176,35

121,62

68,97

121,62

6

ii

0,8

Cîmpului

A

1

1

6

OANCEA MARIANA

0,90

8645

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

185,85

193,35

133,35

68,97

133,35

7

ii

0,8

Cîmpului

A

1

1

7

ALDEAILIE GHEORGHE

0,80

8670

04,06,2007

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

409,14

2.825,04

235,42

188,34

169,50

135,60

141,08

97,30

68,97

97,30

8

ii

0,8

Cîmpului

A

1

1

8

PRODEA DUMITRU

0,90

8654

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

185,85

193,35

133,35

68,97

133,35

9

ii

0,8

Cîmpului

A

1

2

9

NEOCUPAT

1.964.111

60

1

>1,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

0,00

0,X

0,00

80,65

0,00

10

ii

0,8

Cîmpului

A

1

2

10

SANDULESCU DANIEL

0,80

8677

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

165,20

171,87

118,53

" 68,97

118,53

11

ii

0,8

Cîmpului

A

1

2

11

CIRSTEA GABRIEL TIBERIU

0,90

25721

28,09,2015

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

130,46

135,73

109,46

80,65

109,46

12

ii

0,8

Cîmpului

A

1

2

12

GIUNCA ELENA-LAURA

1,00

8653

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

206,49

214,84

148,16

68,97

148,16

13

ii

0,8

Cîmpului

A

1

3

13

RAIBU ALEXANDRU -DANIEL

0,80

13988

27.04.2018

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

115,96

120,65

97,30

80,65

97,30

14

ii

0,8

Cîmpului

A

1

3

14

MOTRESCU SILVIU

1,00

8656

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

206,49

214,84

148,16

68,97

148,16

15

ii

0,8

Cîmpului

A

1

3

15

ȚONOIU ANDRADA MARIA

0,80

25722

28,09,2015

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

115,96

120,65

97,30

80,65

97,30

16

ii

0,8

Cîmpului

A

1

3

16

ARSENE ROXANA DIANA

0,80

25330

04.09.2017

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

0,00

2.943,14

245,26

196,21

176,59

141,27

146,98

118,53

80,65

;118z53

17

ii

0,8

Cîmpului

A

1

4

17

SOCOL BIANCA

1,00

8697

04,06,2007

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

409,14

2.825,04

235,42

188,34

169,50

169,50

176,35

121,62

X 68,97

.121,62r

r/\

18

ii

0,8

Cîmpului

A

1

4

18

TRUFIN ALINA

0,90

8664

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

185,85

193,35

133,35

^^68,97

.,133,35

- > \ \ -r’\

19

ii

0,8

Cîmpului

A

1

4

19

RALEA CRISTIAN

0,90

13989

27.04.2018

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116 898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

130,46

135,73

109;46

5'/’ 80,65

Î09;46

\V?

2.0

ii

0,8

Cîmpului

A

1

20

NEOCUPAT

126,340,76

60

2

50,8 5

90,21

1.915,42

172.089,17

2.881,-19

691,56

0,00

3.573,04

297,75

238,20

214,38

0,00

0,00

0,03

i i 80,65

0/0Q

) 1 .

21

ii

0,8

Cimpului

e

1

p

1

riMARJ VALERIA MARIA

26277

15,11 2013

1 964 111

60

1

41,37

70,45

1 573 57

111 215.27

0 00

144,86

0 00

444 86

37,07

29,66

26,69

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

ceitif hancl

22

ii

0,8

Cîmpului

B

1

p

2

SILEA MARIUS LUCIAN

1,00

8667

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

86,61

1.578,57

136 727,30

2.278,79

546,91

478,55

3.304,24

275,35

220,28

198,25

198,25

206,26

142,25

_ '<68,97

r142,25

/

23

ii

0,8

Cîmpului

B

1

p

3

LEANCU ALEXANDRA ALINA

1,00

13990

27.04.2018

1.964.111

60

1

41,37

70,45

1.578,57

111.215,27

1.853,59

444,86

0,00

2.298,45

191,54

153,23

137,91

137,91

143 48

115,71

80,65

11’15,71

/

24

ii

0,8

Cîmpului

B

1

p

4

PĂCALĂ LILIANA MONICA

0,80

25723

28,09,2015

1.964.111

60

1

37,54

63,93

1.578,57

100 919,05

1.681,98

403,68

0,00

2.085,66

173,81

139,04

125,14

100,11

104,16

84,00

80,65

—84,00

25

ii

0,8

Cîmpului

B

1

1

5

CIOCIU IOANA

0,80

26279

15,11,2013

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

115,96

120,65

97,30

80,65

97,30

26

ii

0,8

Cîmpului

B

1

1

6

RADA NICOLETA-ADELA

0,80

39637

01.04.2019

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

0,00

2.943,14

245,26

196,21

176,59

141,27

146,98

118,53

80,65

118,53

27

ii

0,8

Cîmpului

B

1

1

7

LUCACIU CAIUS SEBASTIAN

0,90

8675

04,06,2007

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

409,14

2.825,04

235,42

188,34

169,50

152,55

158,72

109,46

68,97

109,46

28

ii

0,8

Cîmpului

B

1

1

8

IACOB CLAUDIU

0,80

8648

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

165,20

171,87

118,53

68,97

118,53

29

ii

0,8

Cîmpului

B

1

2

9

ANDRONIC ALEXANDRA IULIA

0,90

13991

27.04.2018

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

130,46

135,73

109,46

80,65

109,46

30

ii

0,8

Cîmpului

B

1

2

10

SURDU CONSTANTIN

0,80

8652

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

165,20

171,87

118,53

68,97

118,53

31

ii

0,8

Cîmpului

B

1

2

11

IORGA ILEANA SÎNZIIANA

0,80

60907

27.08.2019

103,707,47

60

1

41,37

74,05

1.916,42

141.916,98

2.365,28

567,67

0,00

2.932,95

244,41

195,53

175,98

140,78

146,47

118,12

80,65

118,12

32

ii

0,8

Cîmpului

B

1

2

12

ALIU NICOLETA

0,80

8646

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

165,20

171,87

118,53

68,97

118,53

33

ii

0,8

Cîmpului

B

1

3

13

CERNEA MIHAELA

0,90

26281

15,11,2013

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

409,14

2.825,04

235,42

188,34

169,50

152,55

158,72

109,46

68,97

109,46

34

ii

0,8

Cîmpului

B

1

3

14

BREDER SIMONA ELENA

0,80

26282

15,11,2013

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

165,20

171,87

118,53

68,97

118,53

35

ii

0,8

Cîmpului

B

1

3

15

BANU IOAN-BOGDAN

0,80

39635

01.04.2019

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

115,96

120,65

97,30

80,65

97,30

36

ii

0,8

Cîmpului

B

1

3

16

DUMITRESCU VALETIN

0,90

1731

22,01,2010

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

185,85

193,35

133,35

68,97

133,35

37

ii

0,8

Cîmpului

8

1

4

17

DANILESCU RAMONA ELENA

0,80

37397

13.12.2016

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116 898,12

1.948,30

467,59

409,14

2.825,04

235,42

188,34

169,50

135,60

141,08

97,30

68,97

97,30

38

ii

0,8

Cîmpului

B

1

4

18

FEHER ILONA

0,90

8701

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

185,85

193,35

133,35

68,97

133,35

39

ii

0,8

Cîmpului

B

1

4

19

ȘOTCAN DENISA-ANA

1,00

23911

30.07.2018

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

0,00

2.415,89

201,32

161,06

144,95

144,95

150,81

121,62

80,65

121,62

40

ii

0,8

Cîmpului

B

1

4

20

GHEORGHE VICTOR

1,00

8666

04,06,2007

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

206,49

214,84

148,16

68.97

148.16

7=

.V

BĂPB7LTANCA ELENA

1,00

7 <62&3,

r?9Ș4 rrr-

60

T

41,37

70,45

1.578,57

111.215,27

-1.853,59

444',86

’ 389,25

2.687,70

223,98

179,18

161,-26

161,26

167,78

115,71

68,97-

-115,-71

Vi

. _42

J<L;

^8,

-

‘1

RADU. ANDREEA

0,80

. 13393.

1,964,111~

J0

.2

50 86

86,61

1.578,57

136.727,30 .

546,91

0,00

2.825,70

235,47

188,38

169,54

135.63

141,13

.113,80

80,65

113,80

____ -

• -

KA.LaNYuS' BIĂNG^MARIA

0,90

39635

0W4r2019

1-964THI =

60

1

41,37

70,45

1.578,57

111.215,27

1.853,59

‘444 86

< 000

2.298,45

191,54

-7153,23

137,91

124,12

125,13

104,14.

80,65

104-14

ir

- .44

ll-:

Cfaipițra-

<-1

P.

«4

SITA MIH'AELA GABRIELA

1,00

-8.69 5.

04,06,2007. 0

-T.964.111_.

.60

1

37,54

63,93

1.578,57

100.919,05

. 1.681,98

-40.3,6.8.

353,22

2.438,88

203,24

. 162,59

146,33

146,33

152,24

105,00

68,97

105 00

45

TT

--0 8

Cîmpului

iL

P.ELELCLAUDIA........

0,80

.3.672

0106.2.007

3,964,.111..'

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1,948 30

. 467,59

-.409,14

2.825,04

235,42

.188,34

169,50

135,60

141,08

- 97,30

68,97

97,30

ij

Jmpu1ur_

li;

S*6

CRTSTiÂd

0,90

26285

15,11 2'313

1364,111.

30

.2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

'2.373,5.0

-.569.64

.. 498,44

3.441,58

286.8Q

-....'2.2.9,44

.. 206,49

185,85

193,35

133,35

. 68,97

133,35

47.

n.

0-8,

dmpuliu™

âZÂSZ-igQXANA UAMiELA -

1,00

- 26286

15,11,2015.,.'

196-, 111.

60

1

41,37

74,05

.1.578,57

116.898,12

1.948,30

?..:.467'51

1-3W.1.4

2.825,04

235,42

- 1 188,^4.

169,50

.169,50

.17635

121,62

68,9"

121,62

...........

4E

1 N

O,Î

Cîmpului

C

1

£

VELICEA VIOREL

0,8C

8643

04,06,2007

1.964.111

6(

50,8f

90,2

1.578,5

142.410,lS

2.373,5(

   569,6'

498,4'

3.441,54

286,8C

229,44

206,49

165,20

171,87

118,53

68,97

118,53

49

ii

0,f

Cîmpului

C

1

. 7

c

BOIERIU MARIA

0,9C

868C

04,06,2007

1.964.111

6C

41,3"

74,0

> 1.578,5

116.898,12

1.948,3(

>    467,5S

409,14

2.825,04

235,4;

188,34

169,50

152,55

158,72

109,46

68,97

109,4

' 5C

II

"0,î

Cîmpului

C

""1

"2

"IC

ÎCRE AVD'GEORGETDA N

0,8C

8694

04,06,2007

1.964.111

6C

50,86

. 90,2

1.578,5"

142.410,15

2.373,5C

   569,5'

498,44

3.441,54

286,8C

229,44

206,49

165,20

171,87

118,53

68,97

118,53

51

II

0,s

. □mpulul.

C

1

2

11

GASTON ANDREEA BENTIA

0,9C

6090E

27.08.201S

103,707,47

6C

41,37

74,05

1.916,4;

141.916,95

2.365,21

567,6Î

0,00

2.932,95

244,41

195,53

175,98

158,38

164,78

132,89

80,65

132,89

52

II

0,4:

Cîmpului

C

1

2

12

GRECU MARIUS MIHAI

l,0C

8685

04,06,2007 .

1.964.111

6C

50,86

90,2:

1.578,5"

142.410,15

2.373,5C

  569,6'

498,44

3.441,58

286,8C

229,44

206,49

206,49

214,84

148,16

68,97

148,16

53

II

-0,4

Cîmpului

C.

-1

3

13

NEMETI ELZA

0,80

25724

28,09,2015

1.964.111

6C

41,37

74,05

1.578,5"

116.898,12

1.948.3C

467,55

0,0C

2.415,89

201,32

161,06

144,95

115,96

. 120,65

97,30

80,65

97,3C

-

54

II

0,4

-Gîmoului

C

’ î1

-3

14

GHENESCU CARINA

1,00

8657

04,06,2007

1.964.111

60

-7

50,86

90,21

1.578,51

142.410,15

2.373,5C

569,64

498,44

3.441,58

286,8C

229,44

. 206,49

206,49

214,84

148,16

68,97

148,16

55

II

08

Cîmpului

C

1

3

15

DOBAI FERENCZ JOZSEF

0,80

26288

15,11,2013

1.964.111

60

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948.3C

467,55

409,14

2.825,04

235,42

188,34

169,50

135,60

141,08

97,30

68,97

97,30

56

II

0.8

Cîmpului

C

1

3

16

SINEA ANCA IULIANA

0,80

26287

15,11,2013

1.964.111

60

7

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,5C

569,64

0,00

2.943,14

245,26

196,21

176,59

141,27

146,98

118,53

80,65

118,53

57

II

078

Cîmpului

c

1

4

17

ȘERBAN NICOLETA-MIHAELA

0,80

60909

27.08.2019

103,707,47

60

1

41,37

74,05

1.916,42

141.916,98

2.365,28

567,67

0,00

2.932,95

244,41

195,53

175,98

140,78

146,47

118,12

80,65

118,12

58

II

0,8

Cîmpului

c

1

4

18

BUZETEANU MIHAELA

1,00

26045

23,12,2010

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

206,49

214,84

148,16

68,97

148,16

59

11

0,8

Cîmpului

c

’l

4

19

POLMOLEA DORU CIPRIAN

0,80

8689

04,06,2007

1.964.111

60

1

41,37

74,05

1.578,57

116.898,12

1.948,30

467,59

409,14

2.825,04

235,42

188,34

169,50

135,60

141,08

97,30

68,97

97,30

60

II

0,8

Cîmpului

c

1

4

20

ROȘCA MARIA GABRIELA

0,80

26290

15,11,2013

1.964.111

60

2

50,86

90,21

1.578,57

142.410,15

2.373,50

569,64

498,44

3.441,58

286,80

229,44

206,49

165,20

171,87

118,53

68,97

118,53

61

II

0,8

Cîmpului

D

1

P

1

COTOROS IOANA DANIELA

0,80

26291

15,11,2013

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

383,10

2.645,20

220,43

176,35

158,71

126,97

132,10

91,10

68,97

91,10

62

II

0,8

Cîmpului

D

1

P

2

ORZEA NICOLAE LUCIAN

0,90

26046

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

98,73

1.578,57

155.848,49

2.597,47

623,39

545,47

3.766,34

313,86

251,09

225,98

203,38

211,60

145,93

68,97

145,93

63

II

0,8

Cîmpului

D

1

P

3

BABOIA EUGEN VA5ILICA

1,00

26047

23,12,2010

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

276,64

276,64

287,82

198,50

68,97

198,50

64

II

0,8

Cîmpului

D

1

P

4

MIHAILA LOREDANA

1,00

26048

23,12,2010

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

383,10

2.645,20

220,43

176,35

158,71

158,71

165,12

113,88

68,97

113,88

65

II

0,8

Cîmpului

D

1

1

5

STANCIU OVIDIU C-TIN

0,80

7875

01,07,2011

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

186,92

194,47

134,12

. 68,97

134,12

66

II

0,8

Cîmpului

D

1

1

6

HOGEA OVIDIU CONSTANTIN

0,80

26050

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

186,92

194,47

134,12

68,97

134,12

67

II

0,8

Cîmpului

D

1

1

7

GHIDIM CONSTANTIN-DANIEL

0,80

39631

01.04.2019

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,86

236,58

189,26

196,91

158,80

80,65

158,80

68

II

0,8

Cîmpului

D

1

1

8

DAMIAN MIHAI

0,80

26292

15,11,2013

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

383,10

2.645,20

220,43

176,35

158,71

126,97

132,10

91,10

68,97

.91,10

69

II

0,8

Cîmpului

D

1

2

9

NEOCUPAT

26053

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,37

151.136,70

2.085,61

544,55

0,00

3.331,16

277,51

222,01

190,81

0,00

0,00

0,09

80,65

C.CO

70

II

0,8

Cîmpului

D

1

2

10

BRODEALA EUGENIA

1,00

26054

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

233,65

243,09

167,65

68,97

167,65

71

II

0,8

Cîmpului

D

1

2

11

TIȚA GABRIELA ALEXANDRA

0,80

13995

27.04.2018

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

276,64

221,31

230,25

158,80

68,97

158,80

72

II

0,8

Cîmpului

D

1

2

12

MIRCEA ROXANA MONICA

0,80

26056

23,12,2010

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

383,10

2.645,20

220,43

176,35

158,71

126,97

132,10

91,10

68,97

91,10

73

II

0,8

Cîmpului

D

1

3

13

PESCAR LILIANA

0,80

26057

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

186,92

194,47

134,12

68,97

134,12

74

II

0,8

Cîmpului

D

1

3

14

DAMIAN ADRIAN VICTOREL

0,90

26058

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

210,28

218.78

150,88

68,97

150,88

75

II

0,8

Cîmpului

D

1

3

15

BENTIA ADELA MIHAELA

0,80

26059

23,12,2010

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

276,64

221,31

230,25

158,80

68,97

158,80

- . -- •

76

II

0,8

Cîmpului

D

1

3

16

LUPU MARIUS VALENTIN

0,80

26060

23,12,2010

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

383,10

2.645,20

220,43

176,35

158,71

126,97

132,10

91,10

68,97

91,10

77

II

0,8

Cîmpului

D

1

4

17

CĂLINA MARIAN CONSTANTIN

0,80

13996

27.04.2018

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

207,54

166,03

172,74

139,31

80,65

139,31

78

1

0,8

Cîmpului

D

1

4

18

BUTA BOGDAN GHEORGHE

0,80

26062

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65

242,69

194,15

202,00

.139,31

. . . 68,97

139,31

.............

79

II

0,8

Cîmpului

D

1

4

19

ANTON -PASCAL

LĂCRĂMIOARA- MARIANA

0,80

13997

27.04.2018

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

207,54

166,03

172,74

139,31

80,65

139,31

80

II

0,8

Cîmpului

D

1

4

20

CIOBANU IULIANA RAMONA

0,80

26064

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65

242,69

194,15

202,00

139,31

68,97

139,31

81

II

0,8

Cîmpului

E

1

P

1

MANILIUC LIDIA MARIA

0,80

13998

27.04.2018

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

135,73

108,58

112,97

91,10

80,65

91,10

82

II

0,8

Cîmpului

E

1

P

2

KLIESCH NICOLETA-ANDA

0,80

13999

27.04.2018

2.321.252

60

2

53,75

98,73

1.578,57

155.848,49

2.597,47

623,39

545,47

3.766,34

313,86

251,09

225,98

180,78

188,09

129,72

68,97

129,72

83

II

0,8

Cîmpului

E

1

P

3

BIZA RADU- STELIAN

0,80

14000

27.04.2018

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,86

236,58

189,26

196,91

158,80

80,65

158,80

84

II

0,8

Cîmpului

E

1

P

4

IORDACHE DENISA IULIANA

1,00

37399

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

135,73

135,73

141,21

113,88

80,65

113,88

85

II

0,8

Cîmpului

E

1

1

5

SÎRGHIE ADRIANA CAMELIA

0,90

26069

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

210,28

218,78

150,88

68,97

150,88

86

II

0,8

Cîmpului

E

1

1

6

BOIERIU IANCU

1,00

14001

27.04.2018

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

233,65

243,09

167,65

68,97

167,65

87

II

0,8

Cîmpului

E

1

1

7

CORNEA LUCIANA MARIA

0,80

26071

23,12,2010

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.61070

384,22

307,38

276,64

221,31

230,25

158,80

68,97

158,80

88

II

0,8

Cîmpului

E

1

1

8

FILIPIONUȚ CONSTANTIN

1,00

14002

27.04.2018

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

135,73

135,73

141,21

113,88

80,65

..113,88

89

II

0,8

Cîmpului

E

1

2

9

LAZAR IOAN CIPRIAN

0,90

26065

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

210,28

218,78

150,88

>'68,97

"150,88

90

II

0,8

Cîmpului

E

1

2

10

BITA SILVIU STELIAN

0,90

22398

01,11,2011

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

210,28

218,78

150,88

068,97

150,88

X . . ..

91

11

0,8

Cîmpului

E

1

2

11

PICA DIANA

0,90

26075

23,12,2010

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

276,64

248,98

259,04

178;65

* 68,97;

•>8,65

92

11

0,8

Cîmpului

E

1

2

12

ROȘCA ANA-MARIA-IOANA

0,80

14003

27.04.2018

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

135,73

108,58

112,97

91,10

-- -fr .

' 80 65

' 91,10

v 1 > '. '

93

II

0,8

Cîmpului

E

1

3

13

PASTIU MADALIN MIHAI

1,00

5836

07,03,2011

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

199,81

199,81

207,88

167,65

- 80,65

167,65

/ X-  /.

94

II

0,8

Cîmpului

E

1

3

14

MUNTEAN ADRIAN LIVIU

1,00

26078

23,12,2010

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

233,65

243,09

167,65,

>8,97

P167,65

'ca /   '

95

II

0,8

Cîmpului

E

1

3

15

GREAVU MIOARA

1,00

10314

01,06,2011

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

276,64

276,64

287,82

198,50

58,97

1-98'50

s

96

II

0,8

Cîmpului

E

1

3

16

BANU ELENA RAMONA

1,00

23912

30.07.2018

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

135,73

135,73

141,21

113,88

80,65

113,88

97

II

0,8

Cîmpului

E

1-

4

17

BOTA VASILE NICOLAE

0,80

26293

15,11,2013

2.321.252

60.

2

53,75

106,03

1.578,57

167,372,05.

2.789,53

. 669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65.

242,69

194,15

202,00

139,31

68,97

139,31

98

II

0,3

Cîmpului

E -

1

4

18

VONȚIA SEBASTIAN-VIRGIL

0,80

60910

27.08.2019

172,002,22

60

2

53,75

106,03

1.916,42

203.193,49

3.386,56

812,77

0,00

4.199,33

349,94

279,96

251,96

201,57

209,71

169,12

80,65

169,12

99

II

0,8

Cîmpului

E

- 1

4,

1?

FRÂȚ1LA.ROXAL4A

0,90

26083

23,12,2010

2.321.252

.60

2

53,75

106,03

1.578,57

167372,05

2 789.53

669,49

585,80

... 4.04.4,82

337,07

269,65

242,69

. 218,42

227,24

. 156,72

68,97

156,72

100

II

0,8

Cîmpului

E ‘

1

4

20

SINEA OVIDIU

0,80

25704

28,09,2015

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167372,05

.2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

- - 207,54

“ -166,03

172,74

139,31

80,65

139,31

101

II

0,8

Cîmpului

F

1

P

1

SCHATZ MIHAELA-CLAUDIA

0,80

39641

01.04.2019

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109 456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

" 114,61

119,24

96,16

80,65

96,16

102

II

0,8

Cîmpului

F '

1

P

.2

SUCIUOANA

1,00

26252

15,11,2013

2.321.252

60

2

53,75

98,73

1.578,57

155.848,49

2.597,47

623,39

545,47

. 3.766,34

313,86

251,09

225,98

225,98

235,11

162,14

68,97

162,14

103

II

0;8

Șmpuluî

7 ;

71

P

S

DOBRIN;MAP'US IOAN

0,80

-26253

1.5,11,2013

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3 179,79

763,15

667,76

4.61070

.384,22

307,38

276,64

221,31

230.25

158,80

68,97

158,80

104

11

0.8

Cîmpului

F

i

p-

‘4

POPA FLORIN AÎLEa'n^

26254

L5 ll;2013-

2 321 252

60

1

37,75

69,34

1 578.57

109 456 38

0.00

437.83

0,00

437,33

36,49

29.19

27.73-

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certif hand |

105

1"

0,8

Cîmpului

F

1

1

5

DAVIO DUMITRU CĂTĂLIN

0,8C

26255

15,11,2013

2.321.252

6C

i

53,7.

102,0!

1.578,5/

161.136,7C

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

186,92

194,47

134,12

68,97

134,12

• 106

II

0.8

Gmpului’

F”

I

1

”'6

MOGA SORINA ELENA

0,8C

2625E

15,11,2013

2.321.252

6C

53,7!

> 102,08

1.578,57

161.136,7C

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

186,92

194,47

134,12

68,97

134112

* 107

II

—0,8

Grnpultri

F~

— -

1

....,

SPÎNU LAURA-

0,8C

26276

15,11,2013

2.321.252

6C

65,8(

> 120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

276,64

221,31

230,25

158,80

68,97

158,80

108

II

0,8

Gmpului

F

1

1

'8

PINTEA EUFROSINA

l,0C

26251

15,11,2013

2.321.252

6C

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824.27

437,83

383,10

2.645,20

220,43

176,35

167,53

167,53

174,30

120,20

68,97

120,20

109

II

0,8

Gmpului

F

1

2

’ 9

POP BOERIU-MIHAI

0,8C

60908

27.08.2019

227,871,48

6C

1

53,75

102,08

1.916,42

195.623,63

3.260,39

782,49

0,00

4.042,89

336,91

269,53

242,57

194,06

201,90

162,82

80,65

162,82

110

II

jis

Gmpului

F~

1

2

10

EROCHIN ANCADIANA

0,9C

2626C

15,11,2013

2.321.252

6C

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,7C

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

189,82

197,49

159,26

80,65

159,26

111

II

..0,8

Gmpului.

E

... J

2

.11

GMEORGHICIUC ANDREEA

0,8C

26261

15,11,2013

2.321.252

6C

3

65,8C

120,8E

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

292,01

233,61

243,05

167,62

68,97

167,62

112

II

0,8

Gmpului

F

1

2

12

AVRAN DIANA-NICOLE

0,80

14005

27.04.2018

2.321.252

6C

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

114,61

119,24

96,16

80,65

96,16

113

II

0,8

Gmpului

F

1

3

13

RAMBA CRISTIAN NICOLAE

1,09

26263

15,11,2013

2.321.252

6C

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

210,91

219,43

176,96

80,65

176,96

114

II

0.8

Gmpului

F

1

3

14

BARTA MARIUS ILIE

1,00

26264

15,11,2013

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

233,65

243,09

167,65

68,97

167,65

115

II

0,8

Gmpului

F

1

3

15

BOERIU MAGDALENA

0,80

26265

15,11,2013

2.321.252

60

3

65,8C

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,86

249,72

199,78

207,85

167,62

80,65

167,62

116

II

0,8

Gmpului

F

1

3

16

FURTUNA VIRGINIA

26266

15,11,2013

2 321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

0,00

437,83

0,00

437,83

36,49

29,19

27,73

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

certif hand

117

II

0,8

Gmpului

F

1

4

17

TRIF MARIOARA

0,80

26267

15,11,2013

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65

242,69

194,15

202,00

139,31

68,97

139,31

118

II

0,8

Gmpului

F

1

4

18

TONCHINA IOANA DORINA

0,80

26268

15,11,2013

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65

242,69

194,15

202,00

139,31

68,97

139,31

119

II

0,8

Gmpului

F

1

4

19

GIUGLEA-BOAMFĂ CRSTINA

0,90

14006

27.04.2018

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

207,54

186,79

194,33

156,72

80,65

156,72

120

II

0,8

Gmpului

F

1

4

20

SILEA MONICA ELENA

0,80

26270

15,11,2013

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65

242,69

194,15

202,00

- 139,31

68,97

139,31

121

II

0,8

Gmpului

G

1

P

1

BÎRA ADINA-MARIA

0,80

39640

01.04.2019

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

114,61

119,24

96,16

80,65

96,16

......

122

II

0,8

Gmpului

G

1

P

2

BOZOCEA NICOLAE-ANDREI

0,80

39638

01.04.2019

2.321.252

60

1

53,75

98,73

1.578,57

155.848,49

2.597,47

623,39

0,00

3.220,87

268,41

214,72

203,99

163,19

169,78

136,92

80,65

136,92

123

11

0,8

Gmpului

G

1

P

3

UNTEA LARISAMIREU

25’03

28 09 2015

2.321 252

60

3

65,80

120,86

1 578,57

190 787,54

3 179,79

763 15

0,00

3 942.94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Cert>f hand

124

II

0,8

Gmpului

G

1

P

4

STREZASERGIU

0,90

37403

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

128,94

134,15

108,18

80,65

108,18

125

II

0,8

Gmpului

G

1

1

5

BĂNICĂ ADRIANA

1,00

25331

04.09.2017

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

246,63

246,63

256,59

176,96

68,97

176,96

126

II

0,8

Gmpului

G

1

1

6

SOCOL MIMAI AUREL

0,80

14007

27.04.2018

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

246,63

197,30

205,27

141,57

68,97

141,57

127

II

0,8

Gmpului

G

1

1

7

RHEINER ANDREEA CRISTINA

1,00

25707

28,09,2015

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,86

249,72

249,72

259,81

209,52

80,65

209,52

128

II

0,8

Gmpului

G

1

1

8

SINEA CLAUDIA MARIA

1,00

25708

28,09,2015

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

143,27

149,05

120,20

80,65

120,20

129

11

0,8

Gmpului

G

1

2

9

VLADAU GHEORGHE DORU

0,80

25709

28,09,2015

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

168,73

175,54

141,57

80,65

141,57

130

II

0,8

Gmpului

G

1

2

10

IACOBGHEORGHE

1,00

25710

28,09,2015

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

210,91

219.43

176,96

80,65

176,96

131

II

0,8

Gmpului

G

1

2

11

GABOR LAURENTIU

25711

28,09,2015

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3 1’9,79

763,15

0,00

3 942,94

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

certif hand

132

II

0,8

Gmpului

G

1

2

12

KNAL GUNTER CLAUDJU

1,00

25712

28,09,2015

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

143,27

149,05

120,2.0

80,65

120,20

133

II

0,8

Gmpului

G

1

3

13

ENEA CRISTINA-IONELA

0,80

25713

28,09,2015

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

246,63

197,30

205,27

141,57

68,97

141,57

134

II

0,8

Gmpului

G

1

3

14

ROSALA ANDREEA NICOLETA

0,90

25714

28,09,2015

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

189,82

197,49

159,26

80,65

159,26

135

II

0,8

Gmpului

G

1

3

15

SINEA LUCIANA MARIA

0,80

25715

28,09,2015

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

292,01

233,61

243,05

167,62

68,97

167,62

136

II

0,8

Gmpului

G

1

3

16

GUESS SILVIA - IOANA

0,90

39642

01.04.2019

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

128,94

134,15

108,18

80,65

108,18

137

II

0,8

Gmpului

G

1

4

17

CSOK TIBOR ZSOLT

0,90

25717

28,09,2015

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65

256,17

230,55

239,87

165,43

68,97

165,43

1’8

ii

0,8

Gmpului

G

1

4

15

NEOCU’AT

2.321.252

61

2

53,75

106, C?

1.578,57

167.37 ,0.>

2.783,53

659,49

0,00

3.459,1.2

281,25

230,60

219,67

o,n

0,0.7

0,00

80,65

0,00

139

II

0,8

Gmpului

G

1

4

19

MARCIU ALEXANDRA

0,90

25719

28,09,2015

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65

256,17

230,55

239,87

165,43

68,97

165,43

140

II

0,8

Gmpului

G

1

4

20

COMSIT LUCIAN GABRIEL

0,80

25720

28,09,2015

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

585,80

4.044,82

337,07

269,65

256,17

204,94

213,22

147,05

68,97

147,05

141

II

0,8

Gmpului

H

1

P

1

COMICI DAN-ADRIAN

0,80

14008

27.04.2018

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

114,61

119,24

96,16

80,65

96,16

142

II

0,8

Gmpului

H

1

P

2

DRĂGOIU DANIEL

0,90

37341

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

98,73

1.578,57

155.848,49

2.597,47

623,39

0,00

3.220,87

268,41

214,72

203,99

183,59

191,01

154,04

80,65

154,04

143

II

0,8

Gmpului

H

1

P

3

FOGOROȘ I0AN CLAUDIU

1,00

37342

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,86

249,72

249,72

259,81

209,52

80,65

209,52

144

II

0,8

Gmpului

H

1

P

4

BERETEAN IOANA

1,00

14009

27.04.2018

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

143,27

149,05

120,20

80,65

120,20

145

II

0,8

Gmpului

H

1

1

5

BRAȘOVEANU MARIOARA

0,80

37343

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

233,65

186,92

194,47

134,12

68,97

134,12

146

II

0,8

Gmpului

H

1

1

6

VLĂDĂU DRAGOȘGHEORGHE

0,80

37344

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

168,73

175,54

141,57

80,65

141,57

147

II

0,8

Gmpului

H

1

1

7

BIZA CRISTIAN IOAN

1,00

37345

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

276,64

276,64

287,82

198,50

68,97

198,50

148

II

0,8

Gmpului

H

1

1

8

GALAN ELLA

0,80

37346

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

114,61

119,24

96,16

80,65

__96,16

149

II

0,8

Gmpului

H

1

2

9

BARBU BIANCA MARIA

0,80

37347

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

246,63

197,30

205,27

141,57

z.68,97

141-.57

150

II

0,8

Gmpului

H

1

2

10

GASTON MANUELA MARIA

0,80

37348

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,61

246,63

197,30

205,27

141,57

/ 68,97

141.57

151

II

0,8

Gmpului

H

1

2

11

MOTOC MARIA CLAUDIA

0,80

37349

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

292,01

233,61

243,05

167,62/

^68,97

4’67 62

\-/

152

li

0,3

G.mpui ui

H

* J.

2

12

r.EOCU ' ,,

2.321.2.-2

60

1

J f.   >

t!,3-

1.578,57

109. 55,33

1424,27

437, S 3

o,co

2.?3- J

1SJ,51

1-0,3 *

IC 3/7

0X7

• -

- • < -

ui, 35

-op

'i > .

153

II

0,8

Gmpului

H

1

3

13

BOERIU ANDREEA-LOREDANA

0,80

39634

01.04.2019

2.321.252

60

2

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

168,73

175,54

141,57

,80,65

141^7

* IA /

154

II

0,8

Gmpului

H

1

3

14

ȘINCANU OVIDIU CRISTIAN

0,80

37352

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

168,73

175,54

141,57

80,65.

14T,57

xS?- /

s -        / __

155

II

0,8

Gmpului

H

1

3

15

PLEȘA DELIA CRISTIANA

0,80

37353

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

292,01

233,61

243,05

167,62

■■■■68.97

'167,62

•s1'   /

156

II

0,?

Gmpului

H

1

3

16

BLEBLEA RĂDUCU-FLORIN

0,90

23913

30.07.2018

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

128,94

134,15

108,18

80,65

108,18

157

II

0,8

Grupului

H

1

4

l7

FRĂȚILĂ ALEXANDRA

0,80

37354

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

~288,25

230,60

219,07

- 175,26

- 182,34

147,05

80,65

.147,05

158

II

08

Gmpului' ’

H *

li

4

18

DEMETER IOANA

0,80

37:355

.13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

219,07

175,26

. 182,34

147,05

80,65

147,05

159

II

0,8

Gmpului

H

1

4

19

PIȚU MIHAELA FLORENTINA

0,90

37356

. 13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

.106 03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

2.88,25

230,60

219,07

197.16

205,13

165,43

80,65

165,43

160

II

0,8

Gmpului

H

1

4

20

PAPGEORGE LUCIAN

0,90

37357

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

' 288,25

230,60

219,07

197,16

205,13

165,43

80,65

165,43

_

161

II

0,8

Gmpului

..

1

P

1

FTL'IPESCU^A'NCA-IOANA

0,90

14011

27,04.2018

2.321.252

60'

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

.437,83

0,00

2.262,10

183,51

,..150,81

143,27

128,94

134,15

108,18

80,65

108,18

162

II

0,8

Gmpului.

1:-/

P

2.

NICULA&-OVJQLU , _. -

0,80

37358’

-.U3.12.2016

2.321.252.

60

.2

53.75

98,73

1.578,57

155.848,49

. 2.597,47

_::6.23,39

0,00

3 220,87

i. 268,41

.214,72

203,99

163,19

169,78

136;92

• 80,65

. 136,92

• - 1

| 163

II o,

8 'Gmpului

1

1

P

r mancas~Constântin-danie

l,0(

) 3963C

01.04.201S

2.321.252

6C

65,8C

)| 12^ Ac578-5

190.787,5*

3.179,7S

• 763,15

0,OC

3.942,94

328,58

262^

.___2f9,72

249,72

. ’ -.409,52

-

.209.52

164*

II 0,

3 Cîmpului

1

- 1

P

POP CĂLIh-I^NSTANTlN

0,9(

i i4oi:

27.04.2018

2.321.252

6C

37,75

69,3‘

1.578,57

109.456,32

1.824,27

437*83

-   0,0C

---2-.262t1C

-•-188751

150,31

_____143,27

128,-94

134,15

l_...24084i

—-8CV65

.._ins4s

* 165

II 0,

3 Cîmpului

1

1

7j

LIBEG GH.EORGHE BOGDAN

0,8(

’ 3736C

13.12.201E

2.321.252

6C

2

53,75

102.0;

1.578,57

161.136,76

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222 01

210,91

168,73

175,54

141,5Z

. i 80,65

. 141,57

166

II 0,1

Cîmpului

l

-1

1

~ TOPORAȘGHEOGH1ȚA-

0,8(

1   3963E

01.04.2015

2.321.252

6C

1

53,75

102.01

. 1.578,57

161.136,7C

2.685,61

__ 644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

__210,91

168,73

. 175,54

. 141,57

. 80,65

141,57

167

T 0,î

Cîmpului

1

1

1 -7

’ CIMPOER IOANA __________

0,8C

• 37367

13.12.2016

2.321.252

6C

3

1

65,8C

" 120,3^

1.578,57

190.787,54

3.179,79

* 763,15

667,76

—4.610,70

384,22

307 38

__292,01

233,61

243,05

• -

^£8^.7

1167.62

168

1     0,f

Cîmpului.

. 1.

1

1 8

STROE LAURAGEORGETA

0,9C

37363

13.12.2016

2.321.252

6C

37,75

" 69,3*

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

"27262,10

188.51

-     150.81

__143,27

128,94

134,15

- Tlua i»

~TX0^5

169

1     0,1

Cîmpului

1

1

2 $

ADOMNICĂI MIHAI_________

0,8C

37364

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,0E

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

‘“1894,14

"'324,51

25951

246,63

—- - ___

197,30

205,27

14T57

'"058797

~Î4TS7

rr-         -

. —----

170

1     0,?

Cîmpului

1

1

2 IC

bandaș monica mihaela

1,00

37365

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,02

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

22201

__210,91

210,91

219,43

176,96

80,65

176,96

171

1     0,8

Cîmpului

1

1

2 11

gribincea popa DIANA

0,80

37366

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,83

_ 249,72

199,78

207,85

167,62

' 80,65

167,62

. ........

172

1     0,8

Cîmpului

I

1

2 12

FAUR ANDREEA_____

1,00

37367

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

383,10

2.645,20

220,43

176,35

_ 167,53

167,53

174,30

120,20

68,97

120,20

173

1     0,8

Cîmpului

1

1

3 13

ȚIBREA ALEXANDRA MARIA

0,80

37368

13.12.2016

2.321.252

60

2

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,OȚ

_ 210,91

168,73

175,54

141,57

80,65

141,57

174

0,8

Cîmpului

1

1

3 14

BANU cosmin GEORGE

0,80

37369

13.12.2016

2.321.252

60

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259.61

233,65

186,92

194 47

134,12

68,97

134,12

175

0,8

Cîmpului

1

1

3 15

PĂDURE ELENA-LUCIA

0,80

37370

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,86

249,72

199,78

207,85

167,62

80,65

. 167,62

176

0,8

Cîmpului

1

1

3 16

șendruc PETRU

0,90

37371

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

128,94

134.15

108,18

. 80,65

108,18

177

0,8

Cîmpului

1

1

4 17

NEGRU ALEXANDRU IOAN

0,80

37372

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230.60

219,07

175,26

182,34

147,05

80,65

147,05

178

0,8

Cîmpului

1

1

4 18

BLAGA LAURA IOANA

0,80

37373

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

219,07

175,26

182,34

147,05

• 80,65

147,05

179

0,8

Cîmpuiut

1

1

4 19

NEOCUPAT

2.321.252

60

2

53,75

"06 0?

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

239,60

219,07

0,00

0 10

0,00

80,65

0,10

............ •••

180

0,8

Cîmpului

1

1

4 20

BUJOR CRJSTIAN-VASILE

1,00

60903

27.08.2019

217,154,00

60

2

53,75

106.03

1.916,42

203.193,49

3.386,56

812,77

0,00

4.199,33

349,94

279.96

265,96

265,96

276,70

223,15

80,65

223,15

181

0,8

Cîmpului

J

1

P 1

POPA ADRIAN IOAN

0,80

37376

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

114,61

119,24

. . - 96,16

. -80,65

-96,16

182

0,8

Cîmpului

J

1

P 2

FOLEA IULIAN CONSTANTIN

0,80

37377

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

98,73

1.578,57

155.848,49

2.597,47

623,39

0,00

3.220,87

268,41

214,72

203,99

163,19

169.78

136,92

80,65

136,92

183

0,8

Gmpului

J

1

P 3

GLONȚ GEORGIANA AURA

0,90

37378

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,86

249,72

224,75

233,83

... 1*188,57

80,65

”188,57

184

0,8

Cîmpului

J

1

P 4

BOȚEA ANA-MARIA

1,00

14013

27.04.2018

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

143,27

-149,05

120,20

•• -80,-65

120,20

185

0,8

Gmpului

J

1

1 5

DURLAN MIHAELA-GABRIELA

0,80

60904

27.08.2019

224,201,11

60

2

53,75

102,08

1.916,42

195.623,63

3.260,39

782,49

0,00

4.042,89

336,91

269,53,

256,05

204,84

213,12

-    171,87

80,65

•171,87

186

0,8

Gmpului

J

1

1 6

DASCĂLU ALINA

0,80

37381

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

563,98

3.894,14

324,51

259,

246,63

197,30

205,27

141,57

68,97

141,57

187

0,8

Gmpului

1

1 7

FJLIP CAMELIA

0,80

37382

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

292,01

233,61

243,05

167,62

68,97

167,62

188

0,8

Gmpului

1

1 8

SÂRGHEGHEORGHE

1,00

37383

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

143,27

149,05

120,20

80,65

120,20

189

0,8

Gmpului

1

9

LAZĂR MIHAELA ELENA

1,00

37384

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

210,91

219,43

176,96

80,65

176,96

190 I

0,8

Gmpului

1

10

STANIMIR ANDREEA ȘTEFANIA

0,80

37393

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

168,73

175,54

141;57

80,65

141,57

191 1

0,8

Cîmpului-

1

11

JELERTIMEA

0,90

37386

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

667,76

4.610,70

384,22

307,38

276,64

248,98

259.04

. .. 178,65

.. 68,97

178,65

192 |

0,8

Zîmpulu.

1

12

DINU IOANA IULIA

0,90

37387

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

0,00

2.262,10

188,51

150,81

143,27

128,94

134.15

108; 18

80,65

108,18

............

193 |

0,8

Cîmpulu'

1

13

BĂDIȚESCU REBECA ELENA

0,80

37388

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

168,73

175,54

141,57

80,65

141,57

• • ‘

194 |

0,8

Cîmpului

1 :

14

VI5T0R RĂZVAN CLAUDIU

1,00

37389

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

102,08

1.578,57

161.136,70

2.685,61

644,55

0,00

3.330,16

277,51

222,01

210,91

210,91

219.43

176,96

80,65

176,96

195 1

0,8

Cîmpului

1 3

15

BICA ALIN

1,00

37390

13.12.2016

2.321.252

60

3

65,80

120,86

1.578,57

190.787,54

3.179,79

763,15

0,00

3.942,94

328,58

262,86

249,72

249,72

'259,81

209,52

80,65

209,52

196 |

0,8

Cîmpului

1 3

16

30ANFÂ DANIELA

0,80

37391

13.12.2016

2.321.252

60

1

37,75

69,34

1.578,57

109.456,38

1.824,27

437,83

383,10

2.645,20

220,43

176,35

167,53

134,02

139.44

96,16

68,97

96,16

197 |

0,8 (

Cîmpului

1 4

17

(ESSLER MIHAI

0,80

39633

01.04.2019

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

219,07

175,26

182 34

147,05

80,65

147,05

198| 1

0,8

Cîmpului .

1 4

18

MANTA RADU

0,80

25333

04.09.2017

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

219,07

175,26

182,34

147,05

" 80,65

147,05

199 I

0,8

Cîmpului J

1 4

19

7RAG0TĂ BODAN CIPRIAN

0,80

37394

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,00

3.459,02

288,25

230,60

219,07

175,26

182,34

147,05

80,65

147,05

. . *

200 |

0,8|C

Timpului J

1 4

20

/OICAN ALEXIANA ELISABETA

0,80

37395

13.12.2016

2.321.252

60

2

53,75

106,03

1.578,57

167.372,05

2.789,53

669,49

0,001

3.459,02

288,25

230,60

!    219,07

175,26

182.34

147,05

'80,65

147,05