Hotărârea nr. 33/2020

HOTARAREA nr.33 din data de 19 februarie 2020 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafaţă de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraş, proprietatea d-lui Golaşiu Corneliu şi a d-nei Golaşiu

ROMANIA      .Q sj,


JUDEȚUL BRAȘOV     O7 jîÂ&i

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ^

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 ' Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagafas.-ir^

HOTĂRÂREA nr.33 din data de 19 februarie 2020 - privind însușirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme și infrastructură rutieră, aprobat la cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1884/1/20..01.2020 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 1884/20.01.2020, prin care se propune insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de HCL nr. 24/31.01.2018 privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului - teren intravilan, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme,

Având în vedere prevederile art. 863, alin, d din Codul Civil,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. b și c, art. 136, alin. 8 art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.l, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.l, lit.a și art. 286, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se însușește Raportul de evaluare nr. 73/25.11.2019 întocmit de către Expert autorizat ANEVAR Toth Eniko, parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea stabilirii valorii de piață a imobilului - teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea achiziționării, de către Municipiul Făgăraș.

Art.2: Se aprobă achiziționarea de pe piața liberă, prin negociere directă, pornind de la prețul stabilit în Raportul de evaluare menționat la art.l, respectiv la prețul de 115.316 lei (24.192 euro), a imobilului -teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme.

Art.3: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, cu bunul descris la art.2.

Art.4:Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ERCĂU BRUNOCONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, , LAURA ELENA G/IUNC


Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 1 abținere, ' ~ impotriva

Consilieri în funcție -18

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - îex.Colecție

 • - îex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - îex.Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - îex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proprietari zGOLASUILEANA si GOLASiU CORNELIU

Obiectul evaluării: teren intravilan 1600 mp

Adresa: Mun. Fagaras Jud Brașov

Data evaluării: 18.11.2019

Curs lei/EURO = 4,7667

Valoarea de piață estimată pentru proprietate este de 115.316 Lei echivalent 24.192 Eure Euro

15,12 euro/ mp

valoare obținută prin abordarea prin piață

Valoarea nu conține TVA

TOTHENIKC -EVAL UA TOR AUTORIZA.T

RAPORT DE EVĂLlf

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Prin prezenta certific următoarele:

 • - prezentările faptelor din raport sunt reale si corecte și reflecta cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului la data inspecției;

 • - analizele și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în raport si se constitue ca analize, opinii si concluzii profesionale, imparțiale;

 • - nu s-au avut nici un interes actual sau de perspectiva asupra proprietății evaluate, si nu exista nici un interes personal sau părtinitor fata de vreuna din părțile implicate

onorariul nu se face in funcție de exprimarea unei valori prestabilire sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior;

 • - analizele, opiniile si concluziile noastre precum si prezentul report au fost efectuate în conformitate cu Codul de Etica Profesinala ul evaluatorului Autorizat și cu Standardele de Evaluare a bunurilor ANE5/AR 2018 cu excepțiile menționate expres in acest raport;

 • - evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate de calificare profesională si au experiența si competenta necesara evaluării pentru categoria de proprietate evaluată;

 • - raportul de evaluare a fost generat numai după efectuarea inspecția proprietății ce face obiectul raportului;

 • - nici o alta persoană, cu excepția celui specificat în raport, nu a acordat asistență profesională în elaborarea raportului;

 • - valorile estimate de către evaluator sunt valabile la dala prezentată în raport;

 • - Evaluatorul are încheiat polița pentru asigurare profesională ;

Acest report de evaluare este confidențial, atât peniru client, cât și pentru evalu itor și este valabil mimai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei pt ruane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

TO THEMKO - ElALVA TO P. A.UTCRTZĂ T

...-MM M

stimate befiejici.tr,

Referitor la evaluarea proprietății mobiliare situată în Municipiul Fagaras ,jv.d Brașov, proprietatea persoanelor fizice Golasu Ileana si Golasiu Corneliu , în prezent având destinația de curii construcții conform acte, vă comunic următoarele:

 • ► proprietatea evaluată se compune dintr-un teren liber in suprafața de 1600 mp , conform Extras CF 105810 cu nr cerere 6.5 '04 01.2018 UAT Fagaras , avand număr cadastral 2320/a/4/2

 • ► evaluarea a fost solicitată pentru estimarea valorii dc piață Ir. zi al terenului, așa cum esLe definită în Standardele de E'/aluare ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizati din România) ediția 2018, în vederea vânzării

 • > Tehnica de evaluare aplicată a fost tehnica comparației directe

 • î * Data de referință a evaluării este 18.11.2019. Cursul de schimb valutar leu- euro considerat este de 4,7667 lei/euro. Evaluatorul nu are nici un interes în proprietatea evJuată;

 • ► A fost evaluat terenul , considerat vandabil, transferabil și special pentru utilizarea expusă mai sus, liber de orice fel de sarcini;

 • ► Valoarea nu conține TVA

Ca rezultat al aplicării abordării de evaluare precizată anterior și a reconcilierii rezultatelor, s-a obținut valoarea dc piață a proprietății imobiliare ovali atc estimată de către evaluator în scopul menționat, după, cum urmează:

VALOAREA DE PIAȚA RECOMANDATĂ


115.316 Lei echivalent m 24.192 Euro

15,12 euro/rap

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN TEHNICA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR

Această estimare are în vedere caracteristicile intrinseci ale proprietății, amplasarea, etc. Datele prezentate, analiza, concluziile și opinia evaluatorului sunt în limita ipotezelor considerate, condițiilor specifice și nu sunt influențate de nici un alt factor. Ele sunt corecte și adevărate în limita informațiilor existente în documente și constatate cu ocazia inspectării proprietății și a analizei pieței imobiliare .

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizati din Romani?).


Numele beneficiarului

CLIENT -aplicant credit

MUNICIPIUL FAGARAS

Nume proprietari

GOLASU ILEANA si GOLASU CCRNELIU

Proprietate

Exis tenta

Tip proprietate evaluata

Teren intravilan

Subtip proprietate

Curți construcții

Cod postai

505200

Adresa proprietății

Județul Brașov, Municipiul Fagaras

Cartier-denumire ansamblu rezidențial - amplasare

Langa Spitalul Municipal Fagaras

Carte Funciara nr.

105810 UAT Fagaras

' Număr cadastral

2320/1/4/2

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr. 105810 cu nr cerere 65/04.01.2013

Dreptul de proprietate

deplin

Utilizare existenta constatata

Teren liber

Case/vile/spa Ji comerciale/alte construcții

Ad

Ac

Au

Anexe

Ad

Terasa/logie/balcon

Ac

Teren

St

1600 mp

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR-curs BNR)

4,7667

Data inspecției

18.11.2019

)ata evaluării

18.11.2019-

Valoare abordare prin comparatii

115.316

LEI

VALOAREA DE PIAȚA recomandata, din care:

115.316

LEI

24.192

EURO

-Valoare constructie/constructii

LEI

EURO

-valoare unitara construcție

(la apartamente - pt. aria utila; la clădiri independente - pt. aria desfasurata)

LEI /mp

EURO/mp

-Valoare teren

115.316

24.192

Pentru suprafața masurata -346 mp

72

LEI /mp

15,12

EURO/mp

observatii speciale

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului d_ activitate a pieței propus

Amplasare mediană

\ OiHBNL :& - EVALUATOR AUTOIUL. T

P.WOlTi D£;-V.V.IAk5

I Acces

Da

Drum public

i Utilitatiile zonei

En.electrică, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Teren liber               ........

Identificare imobil

S-a realizat identificarea pe teren conform adresei menționate

Diferente fata de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Intravilan

Certificat de urbanism valabil: nu

Documentație cadastrala: da

Restricții construire in CU (intravilan): teren liber

Alte Observatii

Nu a fost prezentat Pionul de amplasament si delimitarea zonei.

Ec. l'oth Eniko

EXPERT EVALUATOR

MEIT8RU TITULAR ANEVARTOTH ENIKV - EV 1 L cA TOR A ETOSIZa 1 '

DE EV. •'. 1

CAPITOLUL


•ERMENH DE AEFEF.tLTA AI EVALUARE

Exectiiantitl lucrării'.

Ec.TOTH ENIKO -expert evaluator, membru titular al ANEVAR cu legitimația nr, 18016, valabil 2019, cu sediul în Mun Sacele, str Ad; Endre nr. 11, jud Brașov

Obiectul supus evaluării este constituit din:

Dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 1600 mp conform

Extras CF nr. 105810 cu nr. cerere 65/04.01.2018 UATFagaras cu număr cadastral 2320/a/4/2

Categoria de folosință - curți construcții

Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piață a imobilului menționat mai sus, așa cum este definită în Standardele de Evaluare a bunurilor 2018, în vederea vânzării

 • 1.1. Baza de eva’uare_o reprezintă estimarea valorii de piatr conform Standardelor de evaluare a bunurilor 2018 - ANEVAR-:

 • SEV10C - Cr.drul generuî

SEV102 -

A SEV 103 - Raportarea evaluării

 • V SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • •V GEV 630- Evaluarea buhuiriter irasuobik

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbatfa) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere - SEV 100

 • 1.4. Data evaluării: Valoarea estimata in prezentul raport este valabila la 18.11.2019 Curs BNR la data evaluării : 1 euro = 4,7667 lei.

 • 1.5. Moneda raportului

Opinia finala a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR.

Curs BNR la data evaluării: 1 euro = 4.7667 Ici.

Exprimarea in valuta a. opiniei finale o consideram adecvata, doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investitii similare, cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliara specifica etc.).

 • 1.6. Modalități de plată

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează, a fi plătită, cash și integral în ipoteza unei tr mzacții conform cerințelor proprietarului de drept.

TCTU C'TITO-EVALUAZOIi AUTORIZAT

RAPCPA . SVPL. . d

 • 1.7. In specria proprietății

Inspecția proprietății a fost realizată de c?ue Ec.Toth Eaiko la data de 13.11.2019 in p.ezenta vnui reprezentant al Primăriei Fagaras . Au fost .preluate informații referitoare la proprietatea evaluată și s-au realizat fotografii. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau amplasamentelor învecinate.

 • 1.8. Sursele de informații utilizate

Evaluarea se bazează pe infonnații primite atât din partea proprietarului cât și de la firme de tranzacții imobiliare. Pentru realizarea lucrării, au fost consultate documentele si schițele puse la dispoziție de către proprietar:

Documentele atestă dreptul de proprietate asupra imobilului, însă nu se poate da nici o garanție asupra legalității și corectitudinii lor, evaluatorul nefiind calificat în acest domeniu.

Informațiile utilizate au fost:

 • ■ Situația juridică a proprietății imobiliare;

 • ■ Informații privind piața imobiliara specifica (preturi, nivel de chirii etc.);

 • H Alte informații necesare existente in bibliografia de specialitate;

 • ■ Sursele de informații au fost:

V presa de specialitate si evaluatori care își desfășoară activitatea pe piața locala;

ri baza de date a evaluatorului;

ri informații furnizate de către agenții imobiliare (OLX. ro si Imobiliare, ro.) privind oferte

similare:

 • 1.9 Restricții de utilizare, difuzare si publicare

Prezentul raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si al destinatarului.

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus îatr-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele menționate in raport, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

CAPITOLUL ÎL PROPRIETATEA IMOBILIARA
 • 2.1 . Situația juridica: documentele care atestă dreptul de proprietate surd:

 • > Extras CF 105810 cu nr cerere 65/04.01.2018

Proprietari - Golasn Ileana si Golasiu Cornelia

Drept de proprietate: deplin

Sarcini - nu sunt

Nr. topografic 232C/a/4/2 -1600 mp teren conform Extras CF

Imobilul se evaluează în ipoteza dreptului deplin

 • 2.2 Descrierea amplasamentului: Mun. Fugoras , cu acces din str. Doamna Suinca si str Ghioceilor ,zona mixta rezidențiala o.mphsn nent median . zona cu poluare fonica minoră.

tothenikg -        r::.     ‘

&A l-QRT DE SVAIMAFS

DESCRIEREA TERENULUI

c Ampbsare - Fagaras, larga Spitalul 1 fanicipal

 • B Suprafața S = 1600 mp

 • B Tip Teren - curți construcții

 • 0 Tip drum acces:, doua fronturi, ambele la drum asfaltat

 • ■ Forma: regulată

n înclinare: plan

 • 5 Terenul este liber

 • ■ Regim juridic - drept deplin

B Regim economic: zona mixta funcțională - zona rezidențială,amplasament median .

D Regim tehnic: conform PUZ aprobat

Utilii ati edilitare

 • • Rețea de energie electrică:la limita proprietății

 • ■ Rețea de apă: la limita proprietății

 • c Rețea de termoficare: da

 • p Rețea de gaze:la limita proprietății

 • * Rețea de canalizare: la limita proprietății

 • ■ Rețea d^ telefonie: existentă

CAPITOLUL III. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

Loca’itatea este așezata pc terasa, relativ joasa, de pe malul stâng al Oltului, taiata de vechea alt ie a paraului Berivoi.

Tara Fagarasului a constituit din cele mai vechi timpuri, alaturi de Tara Bursei, o zona de refugiu in fata dușmanului, datorita poziției sale geografice favorabile. Aflata pe rând in componenta Tarii Romanești (regăsim apanajele Fagarasului si Almasului in marele titlu voievodal al lui Mircea efl Bătrân) si sub stapanirea regilor Ungariei, străvechiul teritoriu romanesc revine la patria-mama o data cu Marea Unire j la 1 decembrie 1918.

Localitatea Fagaras, cu cetatea sa multiseculara, a fost mult timp centrul politico-administrativ ol ținutului, ca reședința de district pana in 1886, de comitat intre 1886 si 1918 si apei reședința de județ intre 1918 si 1950, polarizând intreaga viata economica, social-politica si culturala a zonei, in anul 1968, o data cu noua reorganizare administrativ-teritcriala, fostul județ Fagaras devine porte componenta a actualului județ Brașov, reședința județului fiind trecuta municipiului Brcso”.

Locuitori, situație sociala

Din punct de vedere demografic, Fagaras se situează in prezent pe locul dui imrc celelalte localitati urbane ale județului, numărul populației Înregistrând o creștere apreciabila pana in 1990. După ..ceasta data, se poate observa un oarecare regres, in principal datorita scăderii ratei natalității si plecărilor din localitate. Se poate constata gradul ridicat de urbanizare a Fagarasului si densitatea locuii.orik'r (li7 locuitori / 100 kmp\ municipiul reprezenta ’d 7,11% din populația tomla a județului si 9,2% din cea urbana

T0TH3N1K0 - EVALUA TOR AUTORIZAT

RAPORT DE &AU‘ARE

IrArastruccura

Municipiul Fagaras este străbătut de drumul național DN1, care face legătură intre Brașov (la 66 km de Fagaras ) si Sibiu (la 76 lan); împreuna cu alte trei drumuri județene si calea ferata, acest drum național asigura infrastructura necesara desfășurării activităților economice precum si legătură directa si rapida cu restul tarii.

Municipiul Fagaras beneficieaza de infrastructura ușor accesibila , sosele si străzi asfaltate toate utilitățile necesare unui oraș civilizat, cartiere bine organizate •, scoli, policlinica., spital si rlte construcții edilitare

■ Piața imobiliara este definita de piața terenurilor situate in zona mediana al Mun. Fugans

B Piața specifica - piața terenurilor libere , intravilan, destinate zonei rezidențiale din localitate și împrejurimi

 • a Concluzii importante ale studiului imobiliar:

 • - prețul rămâne unul dintre cele mai importante criterii pentru alegerea unui teren, utilitățile existente zonei. accesul, reputația zonei si mijloacele de transport in comun oenteaza, de asemenea, focile mult Picturile ofertate pe piața pentru terenuri cu suprafețe intre 1600 - 3000 rrp varie&za intie 12-2G curo/mp in funcție dȘ zona de amplasament.

OFERTA DE PIAȚA

în creștere. Oferta de proprietari similare este in creștere fata de cele care apar frecvent pe piața, aparand si segmentul de vânzări al băncilor

CEREREA PE FIAT*

E In ușoara creștere conform informațiilor le pe piața

CAPITOLUL SV. EVALUAREA PROPRIETĂȚII
 • 4.1. Evaluarea imobilului se face conform legislației și metodologiei în vigoare și corelat cu specificul economiei de piață liberă.

SEV109 - Cadrul general

SEV 102 - Implementare

SEV 103 - Raportarea evslwirii

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

SEV 520' Evaluarea pentru garantarea imprumuteFui

GEV 630- Evaluarea bunurilor imobile

Valoarea de piață este suma ești, iată pentru care un activ sau o datorie ar puica fi schunbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție ncpă.tinitoarc, după un marketing ad<.c\at și in care părțile au acționat fiecare in cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere - SEV 100

TC TU XNIKO - E VAL UA 7CR A U101UZA' PJ&CitTZlzU. '.E.A: F.

 • 4.2. Analiza cefei mai bune utilizări

CMBU - Cea mai buus utilizare

In conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR, analiza de piață are scopul de a estima cel mai bun preț pentru o proprietate în condițiile celei mai bune utilizări.

Conform Ghidului de Evaluare GEV 630 cea mai bună utilizare (CMBU) este definită ca : « utilizarea unui activ care ii maximizează valoarea si care este posibila din punct de vedete fizic, este permisa legal si sstefifzabila din punct de vedere financiar •>.

In conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR ediția 2016 standarde ce incorporează Standardele Intnnaționale de Evaluare (IVS) ediția 2013, Standardul de Evaluare SEV 100 - Cadrul General (IVS Cadrul general), prevede ca valoarea de piața a unui activ va reflecta cca mai buna utilizare, a acestuia.

CMBU poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o alta utilizare. Aceasta este determinata de utilizarea pe care un participant de pe piața ar intenționa sa o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus sa il ofere.

Cea mai buna utilizare este un concept deterministic care susține ca utilizarea așteptata este .ilizarea singulara si specifica ce conduce la maximizarea utilizării terenului.

Conceptul CMBU - ce" mai bum utilizare reprezintă dtematb. . cea mai favorabila de utilizare a proprietății, selectata din diferite variante posibile de construire, ce v« constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in continuarea analizei din evaluarea de fata. Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea probabila rezonabil si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, permisibila legal, fezabila financiar, cure determina cea mai mare '■aloare.

Destinatii alternative posibile fizic si justificate adecvat de localizarea proprietății :

 • - demolare construcție si vanzare teren liber - nu sunt construcții pe teren

 • - utilizare rezidențiala - adecvata

 • - utilizare comercială - adecvata

 • - utilizare industrială - inadecvată

Destinatii permise legal si cele identificate ca posibile fizic :

 • - demolare construcție si vanzare teren liber - nu este cazul

 • - utilizare rezidențiala - DA

 • - utilizare comercială - DA

 • - utilizare industrială - NU

La baza analizelor CMBU stau doua concepte: probabilitate rezonabil" si fundamentare adecvata.

Aplicarea celor 4 teste, implica o analiza de tip calitativ in urma carom rezultatele vor confirma cea ma; buna utilizare a terenului analizat.

Acest concept ( CMBU ) este adecvat in special in cazul terenurilor libero c ar si a terenurilor construite când construcțiile si clădirile existente sunt vechi <uu când structura zone: s-a modificat foarte repede ceea ce a dus la modificarea cererii si implicit a ofertei impunând noi standarde in cadrul pieței respective.

 • 1. Permisibilitatea legala

 • 2. Posibilitatea fizica a terenului poate permite dezvoltare ue clădiri de talie mijlocie. Caracteristicile fizice ale terenului vor fi evidențiate in urma unui studiu geo si ver avea sau nu influenta in valoare.

 • 3. Fezabilitatea proiectului.

 • 4. Testul productivității mărime a tcrenu’ui ca fiind liber

TOTH EKIKO -EVALUATOR AUTORIZAT

P OR7 D2 VA L t/Ai \£

 • 4.3. Evaluarea terenului

Valoarea unui teren este infiuentata in permanenta de cerere si oferta. Anticiparea, schimbarea substituția si echilibrul sunt principiile evaluării care la r; udul lor au influenta asupra valorii terenului. Punctul de echilibru nu este atins, nici macar pe termen scurt de aceea valoarea terenului este in mare măsura influențată de cerere.

Terenul liber este o proprietate imobiliara cu caracter specific iar tehnicile de evaluare recunoscute de standardele internaționale de evaluare sunt:

 • • tehnica comparației directe - este metoda cea mai uzuala si se poate utiliza când exista suficiente date despre vanzari pe piața specifica

« analiza parcelați: si cezvolatarii - se folosesc atunci când parcelarea si dezvoltarea reprezintă utilizarea cea mai importanta a parcelei de teren in curs de evaluare.

o metoda alocării - se bazeaza tot pe vanzari de terenuri pentru a stabili un raport intre valoarea terenului si cea a proprietatii( când avem si construcții pe teren)

o tehnica extracției de pe piața - se estimează valoarea terenului prin diferența dintre prețul de vanzare al unor proprietăți comparabile si ^aloarea amenajărilor terenului si construcțiilor.

 • * tehnica reziduala - identifica venitul net din exploatare atribuit terenului si il capitalizează cu o rata adecvata luata din piața.

 • • capitalizarea directa a rentei/arendei funciare (chirie) - se poate aplica dcar când se uno'c rer.te/chirii de comparație precum si rate de capiatlizare din vtnzari de terenuri

Baza evaluării realizate in prezentul raport este valoarea de piața in vederea vanzuii asa cum este definita in Standardele Internationale de Evaluare. Având in vedere elementele caracteristice ale imobilului, amplasarea acestuia, scopul evaluării precum si informațiile disponibile, pentru determinarea acestei valori au fost aplicata o singura abordare si anume tehnica comparației directe Anexa A

Tehnic® CQtHpmtftei vanzarHor

Metoda comparațiilor de piață utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piață se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare și compararea acestor proprietăți cu cea evaluată. Premiza majoră a metodei este aceea ca valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți și tranzacții, care influențează valoarea. Este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare. Se bazează pe valoarea rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile efectuate în zonă.

Pentru estimarea valorii de piață a activului prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile sau din ofertele de vânzare cu terenuri în zona, precum și la datele și informațiile existente în publicațiile ce conțin rubrici de publicitate imobiliară.

Aceasta metoda consta in analizirea elementelor de comparație intre terenul de evJuat si terenuri similare tranzacționate sau ofertate curent pe piața. In cele ce urm .azi vom amtliza elementele a trei parcele de teren din aceeași zona.

în ANEXA A este prezentată determinarea valorii de piață prin tehnica comparației vânzărilor

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

115.316 LEI echivalent 24.192 EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN TEHNIC?. COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR

TO IH ENIXO - E K L U1 TOR A U TORIZA T f’APORl DEEVj LUARE

DEFINIȚII, IPOTEZE. ȘI IPOTEZE SPECULE:

DEFINIRI

“ Veloarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schii.-ibat(ă) la data evalua; ii, dure un cumpărător hotărât și un vânzător l otărân, îutr-o tranzacție nepot;tiniteare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauza, prudent și fără constrângere

kFOTEEE:

 • 1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris .1 clientului, autorului evaluării și evaluator ului verificator, așa cum se precizează la punctul 3 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față, de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice ■’stfel de persoană, pagube rezultate în unna deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe buza acestui raport.

 • 2. Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația in ca.e condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân ne.nodiricate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de rialui legală care afccteazt fie proprietatea imcbiliară evaluată, ne dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sv.nl cunoscute de către evaluator. în a^ost sens sc precizează că nu au fost făcute cercetări specifice, la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacțions, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată, și aceasta nu. este ipotecat? sau închiriată. Proprietatea imobiliari se evoluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

 • 4. Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privindocumentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitara, iaț în cazul îu ore nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5. Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajute cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6. Evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Acest raport nu este elaborat ca un audit du mediu sau ea un rupon detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a e\ entuaielor lor consecințe și nici pentru ei emualele procese- tehnice de testa?t necesare descoperirii lor.

 • 7. Evaluatorul a obținut informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care evalua torul le consideri, a fi credibile și evaluatorul considera că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea ’.u prh ința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8. Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele’Internationale ds Evaluare și/sau atunci când proprietatea u inriet in atenția unui corp judiciar calificat.

 • b. Evaluatorul a fost de acord să-și .sumo realizarea misiunii încred mpde ce către cli salul numit în report, în scopul utiliz-Vii precizate de către client și n scopul precisei fo rapon.

TOTH ENIK.O - A/ALU.iTOl. AUTORIZAT '

■APORTDE EVAC JAt :

 • 10. Cu excepția cazului in care intervalul prevăzut prin lege este mai scurt orice acțiune injustiție sau

' pretenții legele fata de evaluator sau ser viciile prestate de evaluator vor fi. depuse la registratura instanței in termen de 2 ani de la data predării carie client o rap ortului de evaluare care face obiectul sau reprezintă motivul acțiunii :n despăgubire, sau, în cazul unor acțiuni sau acte de comportament ulterioare predării raportului, 2 ani de la date presupuselor acțiuni sau acte de comportament.

Termenul prevăzut în această clauză nu se va prelungi în nicimi fel din motivul descoperirii cu în târziere sau a acumulării pretențiilor, motivelor sau daunelor formulate. Termenul prevăzut în această clauză se aplică tuturor pretențiilor sau a motivelor de orice fel, de natură nepenală

 • 11. Interdicția de a ceda drepturile litigioase. Pretențiile sau motivele do acțiuni în instanță legate de evaluare nu pot fi cedate unei părți terțe, exceptând:

 • I. situațiile apărute ca urmare a unei fuziuni, consolidări, a achiziției sau vânzării unei societăți,

 • II. . colectarea de bună credință a unei datorii existente aferente serviciilor, însă numai în măsura compensării complete a evaluării la care sc adaugă o dobândă rezonabilă, sau

 • III. în situația unei evaluări efectuate pentru acordarea unui credit ipotecar, ca parte a transferului sau vânzării ipotecii înainte de intrarea în incapacitate de plată sau la notificarea debitorului sau altă procedură legală echivalenții

 • 12. Valoarea opinată in raportul de evaluate esm estimată în condițiile realizării ipotezelor care urmează și in mod special în ipoteza în oare situațiile la care se face referire mai jos nu generează nici un fel de restricții in afara celor sratate expres pe parcursul raportului și a căror impact este expres scris că o fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puțin una din ipotezele sub care este realizat raportul și care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată;

 • 13. Aspectele juridice (descrierea legală și aspecte privind dreptul de proprietate) se b.tzează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar/destinatar și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil și transferabil (in circuitul civil). Afirmațiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietății nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialiști; evaluatorul nu are competența în acest domeniu;

 • 14. Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care ic-a avut la dispoziție b data efectuării lucrării, existând posibilitatea existentei si altor informatii de care evaluatorul nu avea cunoștința.

15.Informațiile furnizate de terte parti sunt considerate de incredere, dar nu li se acorda garantii pentru acuratețe.

 • 1 6.Se presupune că toate studiile inginerești puse de proprietar / destinatar la dispoziția evaluatorului sunt corecte. Planurile de situație și materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietății.

 • 17 . Evaluatorul nu are nicio informație privitoare la faptul că proprietatea ar fi traversata de rețele magistrale de utilități sau zone de restricționate care ar limita dezvoltarea acesteia altele decât cele descrise în raport; în urma inspecției p e teren nu au fost descoperite indicii care să arate o arifel de restricție; evaluate ml nu a făcut nicio investigație suplimentară pentru a descoperi °ceste restricții și nici nu are abilitatea de a întocmi e- untuale studii care să certifice dacă proprietatea este afectată de o astfel de restricție sau nu.

 • 18 .Se presupune ca au fost obținute sau reînnoite toate autorizațiile, licențele, certificatele, aprobările sau alte acte solicitate de instituțiile locale, regionale sau naționale, pentru fiecare utilizare pe care se b. zeaza estimarea valorii.

 • 19 .Se presupune ca utilizare? terenului se re tlizesza in cadrul limitelor proprietarii descrise si ca nu exista încălcări sau violări ale altor proprietăți.

 • 20 .Nu am realizat o amdiză stiuciurula a clădirilor Sau construcțiilor speciale, nici nu am inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, "cesiea fiind considerate în sfi.rer. tehnic.” precizată, conform informațiilor primite de l-a proprietar,'utilizator. Nu ne putem exnrima oninia

TOTHENIKO - EVAL UA TOR A UTORIZ,i T

Rfiu Oft 1' DE ::VALUAi\?

asupra stării tehnice a p îrților neinspectate și acest ra.poii nu trebuie înțeles ca ?. valida integritatea structurii sau sistemului clădirilor/construcțiilor;

 • 21 .Nu am realizat nici un ful de investigație pentru stibilirea existenței contaminanților. Se presupune că nu există condiții ascunse sau ne-aparente ele proprietății, solului, sau st/ucturii care să influențeze ”alocrea. Evaluatorul nu își. sumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi; Cu ocazia inspecției nu am fost informați despre existența ne amplasament n unor contamiaanți; Nu cm realizat nici un fol de investigație suplimentară pentru stabilirea existenței altor contaminanți;

 • 22 . Valoarea estimata de evaluator in conformitate cu prevederile si standardele de evaluare poate fi egala cu valoarea contabila doar din intmnplare si oiicmn in cazuri foarte rare. Nu exista nici o justificare conceptuala sau demonstrație teoretica, nici o statistica o rezultatelor practice care sa susțină aoeasti egalitate.

 • 23 .Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului și asumat prin contractul de prestări servicii întocmit între evaluator și beneficiar/desiiiiatar. Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat.

 • 24 .Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare.

 • 25 .Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu va fi solicitat sa ofere consultant? ulterioara sau sa depună mărturie in instanța in legătură cu proprietatea in chestiune decât daca au fost făcute inițial alte aranjamente in aceasta privința.

 • 26 .Nici una din părțile raportului (in special concluziile referitoare la valori, identitatea evaluatorului sau firma k care lucn aza acesta) nu vor fi difuzate public prin reclama, reladi publice, știri, agentii devonzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si prealabil al evaluatorului.\

 • 27 .Evcluutorvl nu a făcut nicio măsurătoare a proprietății. Dimensiunile proprietății au fost preluate din descrierea legală a proprietății (contractul de vânzare cumpărare, extras de cane funciară,); evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentații.

Ipoteze speciale:

• Nu s-au identificat

ALTE PRECEZATÂ"

Raportul de evaluare este completat cu fotografii efectuate cu ocazia inspecției completate cu poze de pe nortalul Googel maps

SURSE DE INFORMARE: internet,      d&posubite la comparabile

https://www.imoradar24.ro/anunturi/3Q00-mp-tcren-vanzare-fazargs-27455749

https://wv.,w.olx.ro/ofert?/ crer.ăDd9Ll:5.hi.ml#509fe6867c

https://v/w\7.olx.ro/ofert.~Zteren-intravilan-IDc6mSU.htm 'J16b23-0ha3

UALORIIESTEUTE

Ținând cont de scopul evaluat, s-au vor&rit recomandările stindardului de aplicație in evaluire SEV 230 - SEV 230 - Drzpi- /i Asumra proprietății rucUIb-

Proprietate evaluata este de natuxa unei proprietari imobiliare de fp teren". In acesta situație, s-a apela la estimarea ime’ ..valori de prte" ■sa cum este definita 'c standardul internațional d •• evaluruc f EV ICO - Cădi ul general.

TOTi    TIO - EVALUATOR AUTORIZAT

RAPORT 3£ EVALUĂRI-

DATA SSTjiiTARll 1 ’A LORII

Valoarea estimata in prezentul raport este valabila la lo. 11,2619 La baza evoluării au stat informațiile privind nivelul preturilor co.espunzatozre lunii noiembrie 2019.

MONEDA RAI ORTULUI

Opinia finala a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR.

Curs BNR la data evaluării: 1 euio = 4, 7667 lei.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investitii similare, cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliara specifica ele.).

MODALTFA TI DE PLA TA

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită, cash și integral în ipoteza unei janzacții conform cerințelor proprietarului de drept.

CAPITOLUL V ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Pentru leconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revederea îmregii lucrări, pentru a avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, logica, raționamentele aplicate au condus la judecăți consistente.

Procesul de evaluare a constat in aplicarea a doua abordări de evaluare adecvate si s-au obtinut următoarele valorii:

Tehnica comparației vânzărilor


115.316 echivalent 24.192 EURO


Criteriile prin care se ajunge la estimarea valorii finale sunt: adecvarea, precizia si cantitatea de informații.

Adecvarea: tehnica comparației vcnzarilor la care exista oferte suficiente:

Precizia: la tehnica comparației vânzărilor au fose utilizate informații din piața,

Cantitatea de informații: la tehnica comparației vanzerilors-au folosit date de preta, pe caic le consideram relevante pentru aceasta abordare

Ew-luatorul apreciază ca valoarea rezultata prin tehnica comparației vaazarilosepminti valoarea de piața al terenului

Valoarea estimată psntre [jrcpHctate
1T5316 lei echivalent

valoare obținută prin tehnica comparației vânzării-

Valoare nu reprezintă un fapt, ci o .stimate . celui nui pro abil pe? cure va fi plătit peana

bunuri %U. servicii. 1» O w imită dată tn Anr.fn-.nifntr- a -r>-J


TOTH ENIKO - EV/L UATOR A UTOMZA T

RAPORT DE EVAUJA.RZ

Valoarea estimată este subiectivă. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului și se bazează pe ipotezele si condițiile limitative enunțate în raport.

Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general de Ia data evaluării iu caro ore loc operațiunea de evaluare, stadiul ce dezvoltare a pielei imobiliare si scopul prezentului raport. Daca acesta se modifica semnificativ in viitor evaluatorul nu este i .-sponsabil decât in limita iafcrma'dilor valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.

Deși estimările făcute s-au bazat pe. cercetările și pe informațiile care au fest furnizate, evaluatorul nu garantează îndeplinirea exactă a acestora datorită modificărilor majore ce pot interveni pe piață intr-un interval scurt de timp sau a situațiilor speciale ce pol interveni în tranzacția unei proprietăți. Astfel, valoarea estimată în urma evaluării proprietății trebuie considerată cu fiind .,cen mai buna estimare”, a valorii proprietății în condițiile date de definiția Valorii de pista, așa cum apere ea mSlandmdtle do Evaluare a bunurilor 2018

Ec. Toth Eniko

EXPERT EVALUATOR

MEMBRU TITULAR ANEVAR

TOTH     - OVA L TOR A UTORIZA T

RAPORT DE EVAlOAF. R:

LOCALIZARE

."(TU   £ R Ț l

Ti


c<jk r jl ■


c< i


t.- a


F-.rr -i.» r


juf


L □ im-- j Stanca .i?

r.'UT’ir ,’J f rtj
N £G0 p;
TCTH GNU& - V r'/ L VA 1 OR A Vi ORIA.: /
TO TH ENIKO - E VAL UA TOR A UT92.2 i 2 rxAPCRT. ■< .?TOTH EL’IXO - E "AL UA TCR A UT-Oi UZA T

RAPQR1- DE EVAL -ARâ

Grila de calcul

Anexa A

E’.cluaroa terenului prin metoda comparațiilor

| Elemente de comparație _

Terenul evaluat

Teren comparații "A" fefern)

Tertn compr.-bil "u" iQl'-rtal

Teren comparabil "C" Oferta)

Prtț unitar vanzare / of mart

13

12

20

rjustare pentru oferta p7 trtnz .tic(Euro.inp). m rja c e

■'            10

-10°u

-10%

-10'' 0

-1

-1

Preț uiustat(Euro/mp)

11.70

10.20

18.00

Drept de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

..juststre pentru ur. de prc • rietate (Euro / mp)

0%

O/o

0%

0

0

o

Puț ajust.ttțEuro /mp)

11.70

10.80

18.00

Re: trierii legale

nu sunt

nu

nu

nu

1 yust.re pei..ru n 'trictii lega'e l(Eurâ/mp)

0.0%

O.C*v

o.c%

0

0

o:

P.eț juri .t'uuro/mp)

11.70

10.80

x u. 00

C ediții : p' ț. fdT ■

rciuaie

rctucie

C.U.je

:.ci i«le

âiu't ;■>. p ;ntr > t ■ nd. drpi -..a

-A               .

0

0

°l

Pnk itt...l(Ei;o/inp)

11.70

10.80

13.00

uit., iiz.tr

■ zrus. k-ii-a Sf:' l

Z'i>s.Co^ibi:i tui't!, ra"aras, perifcr'.c

l agaidz, Olului, r^rifirlc

faparas, str-Lib.-rtatii

■justrre pentru lomlizcr. țEuro /mp)

lOiu

10%

-20%

1

1

-4

Preț ajustatfEuro /mp)

12.87

11.88

14.40

C- 'eteri .iei fi:ic . teren-rup reiata (mp)

luCO

3000

20.11)

2500

Justa:o pentru c bx.j Etici fizic» (Euro mp)

cuiti construcții

i /O

4%

0.9

-'.2

n

Preț 'justrriEuro; mp)

13.77

12.12

l-‘.9’

L'tiiit'if:       ieo- Jilit e

JEpaf'dL

ut A .mi h Hnr pro ■rittatii

utilitari l i iii 1.5 pi epric tatii

ut iii. aiil-mitr» ^rerp'kii

utiiiu.ti 'a lin f a ternul'

C< ucrjc

0.

0/">        i

le’ustt' p ntru ut'i c.-d (E re 1 ■

O.GO

0.00

0.00

(Euro'np)       1

’3.77                    12.12

14.9a          !

|        E.vJid trr")

3.C )

20.0           i            13,t )

45.C >            i

;            "...urt' -uri            ț          0.6

o. i                          o.q:

V.D1           ’

! jj'l' 'f< .rdhj              f

( - •. <3 ;;.                                                       ;

!          5%                     C,

:■ !

0.1 .ț                           i'.Tj

-o./;

.                    ( . ,«iO l... i                !

14.-: J           «             12. .4

1 '.63            j

.                                        1

___________1

tfi»fi 'A m p'- rr

ti.; n rber. p’. •      ।             !?: er. na

_________ ___;____________

•.-.cn ..t -i • |?

TGTH El/JKC - EV/.L Ud TOR A UT0RIZA 7

RAPORT £?£ SVALOARP

ajustare pentru st. re teren (Euro / mp)

0.0%

0.0%

0.0%

0.00

O.Ou

0.0(-

Preț ajustat(Euro / mp)

14.46

12.84

14.68

Acces teren

strada -sfaltata, doua deschideri

strada asfaltata. un sinaurfrort

strada pietiuita. un sinpur acces

strada pietruita. doua fronturi

ajustare pentru uccvs teren (Euro/mp)'     " “

5%

8%

3°,-

0.72

1.03

0.44

Preț ajust_'t(Euro / mp)

15.18

13.87

15.12

Zonare

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

ajustare pentru cea mai b"na utilizare (%)

0.0%

0.0%,

0%

0

0

c

Preț ajustat(Euro/mp)

15.18

13.S7

15.12

ajustare totală net:.

2.18

1.87

-4.8?

ajustare totală netă (% din preșul de vânzare)

16.79%.

15.60° o

-24.42%

ajustare totală brută

3/8

3.07

4.921

gustare tot.dă brută (% din crețul de vânzare")

26.79%

25.60%

24.58% ■

Preț ajustat(Euro / mp)

15.12

____J5_____

14__

L J5 ux. ■ -                  ■ ■ ce           _

nrcfctu teren iutromilop =

1,600 mp

Ci rsEuro^

A7CS7

VrI-«arr’. tsren iiitrcvilan -

21,192 euro

Valearc teren Hitidvi'an =

115,216 iei

după rotunjire lei

Explicatii ajustări :

NOTA: Aceasta ajustare a comparabilelor (10%) nu est-s element de comparație, ci o transformare a valorii c'e o.ertaro in prețul do vanzare (prii aproximarea marjei de negociere la data evaluării, avand ca baza atitudinea participantilor pe plata, vânzătorii si cumpărătorii).

Localizare: s-au ap'icat ajustări pozitive /negative la toate trei comparabile , ele fiind localizate in zone cu interes tranzsrcuo.ial diferii fata de zc a prop. do evaluat. S-a aplicat tehnica interviului

Caracteristici fizico: s-su apl'oat ajustări pozitive ia ioc fe trei comparabile, ca'oulat la u i presant de 0.5%/ ICO mp diferența.

Uulifati: nu au fost aplicate ajusm.i

Desci' iefc ro: s-a consider.- i. un rapar.t cp.im al laiur"c‘- de !/', ca vis ii cc'cspur.de c comode ce 10%. i er-snul ovJuut s. . o corecția fala < ’e rar-C: t de 0.6%, iar pentru moare difer. ita ce C.10 s-a an. oat un mosor* de

Stare iru au fost aclicaL ațvsiâri________________

Acx.b- teren: au fost aplicate ajustări pozitive le tos le trei comp -aniru accesul r'in strada pietruita si/sau p entru >>r de fronturi

Restriștii legale: nu au fapt aplicate aj"siari

TOTHENTXO - EV ÎLUA TOR A UTORIZ i T

RAPORT DE EVALUARE

Teren intravilan                                                   ;

Detal;i

Preț. / mr:                              13 € Deschidere stradale:

Supv.fe.et.LiUi;                      Socc rV CcTJS'on:

Cfasrrkare teren:                    h".r;?ZUT Tipui tcrenu’*;i:                   Cor stn :ț

TOTH ENITO - 5; 'ALUA TOR AUTORIZAT

R'O£V.' / < ■ / - <' ? ’

Viird te-ren .ntravil - ir Fagar,. j situai in ti o ck?.airea SETA si Casc de Cep.. T-rerutesiu intravilan dispune de toate uliLtcjlu a? o c rdschAArc de 2c rn la sUcdo Scvca- a Ccnd/nati’J Sa îi ?e. ? fele J nt.\, c_ -str. cuî t_ci :r .c- sau c.u. c_ _c'J\e. lotrul arc FUZ d."; ni.. 2; Lg C -' L:. . - i;i ac. te _r ? uaviten toc te actele k: J. do. ■te- T ce_ ne■.rit :c. 1 p-rc R-;r-ri."c’ nze a s.,its - us-eccrstrJtj -1.113curo/n-ip ușorr.e;cc: 4 L Scb!r.o c... .-pa \-.n .r.t zoru centrata cu 3 c-mc-re. ■_t 1 s: 2 RC-G ACENTiiLZ hTCS JATS E \ AU SUN 2'

Har ic.

https://www.imQradar24.ro/anunturi/3000-mn-teren-vanzare-faEaras-27455749

TCTH ENÎKO.- EVALUA TOR a uTCRIZAT

’                 -o;;<• i;~. s'M u'

COMPARABILE S

Proprietar            2               . intravilan

.    .   '                2Q00rt?

»u !t p~ 21. Jiu J . 2Cr_. 2 y             ei ■- ’.t. -ne . \i de v..atxt 2

’.-J.72~ j.52297’ n-j‘ rr *. i ■ dcUi ia te!.

httDs://www.olx.ro/ofertp/tgren-iDd0Lk5.html#509fe6367c

TOTH ENIKC - El'AL UATOR AuTCRIZa 1'

RAPORT        E-

COMPARABILA

’■ * .

Eiirsl
https://vAviv.olx. ro/ofeila/teren-intravn?.n-ID66iTiSU.hLrn!#1 e'^SuObcS

LUAWR AUWW.iT

. . . '^' F.F •.-■■' -',r c :..    • .    .’,             -,-r . ,«>*■.

P '      ■ ■ i >   .»»«.•-        ■

'i\. }’t               eXH-ASCb CARTE fUHCJAXlB< n. Prc-arictvH fi ~c •

' trsh^rlp^ priuitca-v’’(f< • •.<■ tfis phî»t                                                  n.ft> ,•«.«

^^oȚoî jPiîîs®           ~        ~~.            . _

■ ■ *« 5* vT^ia,< '. ’v» ■>!■>• î r‘ ■■;•.. .•£ > .

«. . . 'CL • » : -      ■"" ei'              . 1.1 . > . • •» Zi ■ .

3 • .p r ». r* r. r ■         ■ K I,       ...,       _____ , ____

l< «MW»Uwâ: . -uu*

.. iL^^'UcwwțvV"., ---

_____     4.            SAPCtt’*»___

*Ln-_rt pfitfwQ AtJ ♦■wio'j»-'                   £ f’ «p

«p'hJ tv'ffo o'» '"ygK

~ • r             -   —          -        •    ____

vn TII £7V7 "T9 - LVALUATOS. A Uî ORIZÂ1

RArCRT DE EVALUARE:j7