Hotărârea nr. 30/2020

HOTARAREA nr.30 din data de 19 februarie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Stadion - lotul I”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 15.262 mp şi prima înscriere a imobilului ’’Stadion - lotul II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 02 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagâras/ro

HOTĂRÂREA nr.30 din data de 19 februarie 2020

- privind prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul ]", imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.262 mp și prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul II", imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscrise în

CF nr. 100630 Făgăraș, în suprafață totală de 15.427 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 1233 /14.01.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 1233 /I/14.01.2020, prin care se propune prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul I", imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.262 mp și prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul II", imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraș, în suprafață totală de 15.427 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, art. 79, alin. 3 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.I, lit.a, art. 197, art. 198, alin. 1 și alin.2, art. 243, alin. 1, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea imobilului "Stadion” situat în Făgăraș, în suprafață totală de 15.427 mp, înscris în CF nr. 100630 Făgăraș prin două documentații conexe de primă înscriere, conform art. de mai jos.

Art2.Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil ” Stadion Lotul I" nr. 1/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.3. Se aprobă prima înscriere a imobilului "Stadion lotul I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.262 mp, înscris în CF nr. 100630 Făgăraș.

Art.4. Se aprobă preluarea construcțiilor notate sub A 1.1 și A 1.3 ce se regăsesc pe imobilul teren înscris în CF nr. 100630 Făgăraș și descris la art.8, imobil ce face obiectul documentației cadastrale nr.2/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.5. Se aprobă radierea magaziei notate sub A 1.4 ce se regăsește în CF nr. 100630 Făgăraș, pe imobilul teren descris la art.3.

Art.6. Se aprobă actualizarea în cartea funciară, a categoriei de folosință a imobilului descris la art.3, "curți construcții'’.

Art.7. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil ” Stadion Lotul II” nr. 2/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.8. Se aprobă prima înscriere a imobilului "Stadion lotul II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscris în CF nr. 100630 Făgăraș.

Art.9. Se aprobă notarea în extrasul de carte funciară, a categoriei de folosință a imobilului descris la art.3, "curți construcții”.

Art.10. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Stadion lotul I”, situat în Făgăraș, în suprafață de 15.262 mp, înscris în CF nr. 100630 Făgăraș precum și a a imobilului "Stadion lotul II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscris în CF nr. 100630 Făgăraș, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.ll. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunurile descrise mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel din documentația cadastrală, respectiv modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu imobilele descrise la art.3 și art.8.

Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, - abțineri,____împotriva

Consilieri în funcție -18

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - îex.Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - îex.Prefectură

 • - îex.Primar

 • - îex.Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - i ex.Afișare

Cod: F-50

DEN. LUCRĂRI! -P.O& ÎNSCRIERE IMOIXL STADION COTI

BENE FICIAR-

•:e?:or!u teh:-::c

!. ,4 Ircsa; • )h;i: Fațmms

2. 77/;!,.'      -g: Prim.1 i .rm2s rime'’r FM-m'OF LC Y 1 I. o: .. ni ';;a± i Fcg-sm •

- ("• .menit.! trbiic. in.x .ri.re in Kiza ’SM .

FYu.: L-ce-r • de - ?.r. irscritm e..e? t. t c               :p't pe

doc u tieaiF-*’ei i'. regim? t<; c: n_. 2—:3-1/1319 (Aciua iL’.re (’-u. imobil ii .ei’ ii» CF ld%2n Fagaras). i i ctivul £-<_'..îngerii a f. m s'-priu mmm:; de l€» mp c itiim. ' „tr.c.'d 1G5732 Fașaras. Sups-spunersa este reate» as. iei Municipii:! Frgarfts, c<. ufov.n’ OE‘G 700/2314 cu mcijjjlcarile si completai £le uite ’.mm-e, Au. 79 ■din.., iît. b, a cmi; c peMie ce.mv.embrai-er. imobilul ii din CF 100630 F- j>; n s r-ld tkim doct.’met aii con -xe de prima înscriere. Aceasta -Jccuiuentl f? ?raceata iere«ttl îeafeetal dc. upr?punere ie st pr&fcta ie 451'5 e r. S e dorește p . .Iir r?a c i iirucii'P-r ■..•tr.e iu’ . .1 A .V.2 caresc regăsesc pe acest tc»-e . Deaseraenc-a s« adlsm mgam tttn CF-ui\ttlri scttfi sub .41.2, acc. 'ta sutouemamm. .’-m c .1 :r .rr .. Cui: Cri. .iaf« sal *.U stepe (irsiu! afe^t ’t de st’ur? ptiu -re mat; ,:i m ..5 hi 4 .-ct meiu uîa con am deprir ■ in» criere pe svprsS :. ut I 65 up. T ■im ei» cr'_ «vstid i't.-cail» ie ndrsinta .ct i i cc truet , '.

-7. Sciirta prezentare a rit itiii.: din te ::

Pentru intocmire.i m-țzentei <k mmentati: ccmstrle am pr.rcur-' unu. tc'.el. c.r,[. e:

 • - Identificam ampla . met .im: i

 • - Docum.ntai _• te'mica

 • - Execuția i'crmimr 0? teren

 • - inu ernii-c? cic mitie-cd.:

Identificarm inm'aiti iui - rediu tt ir. te. m ir.m cu:»..- '”J rvh. Sef .1' i.micipiuiui r. gar;.s. d-n > Liiian.. 2 ?c..

l -.•c’iir.ent-'rcr. terme'; s-. re..i'?;.t ;.. mm. ' :/r ntaiiilc.;-of tinrm prin con\Atm. M-.i grafice de ia CCTI Dr?.; ?v. t. Ca.'.ii?. Funciare si t. .f-iteiar CF de 1: B.C.P.i. Fugar.,..

In urma prelucrării u; $4?;- obținute din m.,su:7 teri, regina ca It’iil imre Simit.'. inci.ate mai jas are o suprafața d. . âd'A nrx

Teren delimitai de g..’d din 'A.ci de r ctc-n intre pune.ele 21 -1 -2-3—- -F-Ș-7-S-9-120. S2S-I5: gr.rd si porii urnit bec ii. re peretele 11-S2. S5-Î6. 21-20. r ,rd de ’emn intr. minei?:? !6-l ~-|ș . zidul conșt.uc.ici ir te punctele :2v-i?-S:. Ara iir 'rcimuir. intre pimeiele :b-12-2n. 12-i ?. Pe lemn sunt c.ii :c..te 2 construcții. A1 oi.J iu \ -dem cel? prezentam m.'.i .-'s ;.m in.eemit prezenta docum.ntr.ti. or. 's.rr.'r de Mi.A.xr'.r ‘ ' ‘FI in c • dormita.e cu c'-einu! 7'0 2C14.

 • 4. juridica a i . hd. ini: Propriei..!': ?hU?'IC‘ ';U -     1.'., ,.-.d

 • 5. O”c;-c;aitiii !()>■>:)-'■( d:is<:'<tie •'t-:crit...e:

 • - Metoda iclosit.i- Radieri GN3S.

 • - .i/ aratnra Jidov ta- JF'JS Lei? G3CP.

Pemru it'.mbiiui l-n c.iuzd s-.'r. iize. or • • e XLrmrrfic' prin t ,^.:;r.. :         re :•

d.Htimc limitde mx'; r: ..ații.     ::e’e \t . .rm- -. .'GNSS. Sistem ! GiGS Lema GS i

ig.tră <_• precizia m\ r J d ■: = i - i ;; " \ D. ia ■ ' ; tem . . rt- .mi. r m ir.'..’,-, "lid (-.20 C la - 'O F'.

i- rs.ciz.sd-_ c i. ,i::      :              a-:.e .c .        . :••          . r:. ,c

.i?.;t tilde mi ..

 • - ^hîClilll! ii.' C'C '1' -> fc. JJ _ 'F.

 • - re'^iHto c- '< .

- . - ) , ..... .... ‘ •

 • - i .■     > .     .       '        .-7i1         ■ C . ■ t A.. /A v,  .

Stati.. 2.:•; .pc cr_m s

 • - / . ■           '       <■< "re Așc

den:.ei. o. ec'’ - 'rn : Om 'mm

/.ii» Iau’ i

a, ________- --

5 5 **                                                                                     <- r ui :Cic o r.  v, <, ■— >' -. l- .              , ,.. .         ' c. * C5 S

•         ’ •                                                    •’            ■ ’ _ ,                ’                       ,_ - .                                                                                                ______Jlu_.. ' "SE -

' *                    ‘         ‘           ‘                                                    ' '                                                                                                              4 ■

.                  -      ’.'7 ;      •-«-•'•■; f. •?

i . ’* ♦ ? . . U               ; M t                                                                                                    l ■ ■•Ou I

. ■ ,...... _■;./£____

._i. -i.. .j----         ■.    • ;*; { j-, g ■.                   . L.’' ? U -> î iC*- J = : - <iC ._■ U? 3 '& L. ,-u • i' •'

.■•■;•          de Câdastiu ;i Pufrî;c:ti5îe » roti! ara Fag ara3

■a I-

LtrrVibn

„r. Cr ■ ;.chi. lOlc2

.'■.di

r tî Lr S. Fu , 3

r~s, 7■ J. 3rc.sc /

l r

j sr c e?. rr. I 'vf,

|s:;;r3f£ț^ (• -)

C             -    1 /              * yt.                                             ।

1

i Al 1

' 1 !

i

! i

• »

\r. y.

1 1259'2/2/2/5, ] 1 1302/2/2'2/5, , 1301/2/2/2/5, i

12 24/2/2/2/5, ! 23C5/2/2/2/5, ! :3^-2.o/7/5 '

1S.--27

i

,zupr-fet-. < ~ C ,:irt;e 15■'•22,75 mj                                                     j

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           !

i !

r------------

’ ’ ’r □<$ -■ t

t

i                           ■- j /rfciin,3

1

,51,*

î

!

! C-O;C1 te* , -p.

i 12^9'2/2/2/5, ■ 13Q2!2r/2/5, ■ 13'’l/2/2/2/f, 1 12 0 V2/2/2/5, 1 1335/2/2'2/5, • 1306'2/2/2.-5

Loc. Fege.as, ;‘jq. Ersscv

i t?..:e;a na-c?j cj Sc 4,70 mp

i                                                                                                                                    î

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                i

i                                                                                                                                                                                                       1

1                                                                                                                                                                                                                                               :

1                                                                            -                                                      J

. f .X

j

!

1

.**♦ >te* -h-» *       : j >-■* }■

p ; l*J {.'J ( » ’ j t > (J O O O O 50 L‘ te^      “te ** “te* ^-te      te

[NJ *J 0 NI NJ >.) 0 J !m n> nî NJ : J M ?! — '•*»                 -           l )

pSj   M M M r J   bj

Ite.    *■ te         "^te *s.    ■•

Ut ln >./’ <J1 1/1 Ol 1         *•       »■       “                -te

I " *"       —te -te te                   —te *                     |

Loc, rSG?răS, ;l'?. te-.'cS' /

i

î

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1

1

!

/ 1.3

1

i

L.J. C3 ier: 1210/2/2/7/5, | i 1302/2/2/2/5, 1 1301/^/2/2/5, ! 13Cter/?/l.-5, ' 13C5/?/2'2,'S, '■ 3'-3'2/2 >/5 ;

Le:, "â'-crnî, î ^rjîj\ 1

1 i

C,-    - Li! t: c. S: 13 ; ?

î

i

i

/ 1,4 !

1

1

i

C..D;C-

•te» 1 c.

1273’2z2/?;5, ; 130’', 2/2/2,■5. < 1331'2y2.'2;u. i

'2/~/2,J, ’ ::"/2/2r'5.

1' c, Fs          . 3 2r :rc •

1

l

_ . .

c< ;• ' . c» Sc 11 ; . -                                   - - -te - - — te                          ____ _   ,■ă '


------- .. .... . - .

!    ' ’i- zazdă.. si

T-.       -

vt er/aț!’ / 'e.e'-ințe

frc?: _7.-.?/2/2/2/l, i ' 302/2/2/2/5, 1331/2/2/2/5,

I 220--/2/2/2/5,

1 1705/2/2/2/5,

-.-.'•27

suta c ‘ Cfh’-VH li 2 3,75 rp

130C/2/2/2/3

.    .          _     .......              i

Suprafața e.’te ~

etermiratâ t> pfai ui de ^roiactie SLa'_d 70.

DETALII LINIARE ITC’B

G'£î3/ r; c/if

a            cer?/mc j/j ni/ ’ <'i?.' '■'.i/U,

CafajO|i~ j/r.trs] Su^r»fa,a i'“, f_’o»!n*ă ,'ilar. faspi

Tad'

Parceîă

*

C ■ ser.' -Ț;i / Refai '\e

1

DA i 15>'27

\                      Ș

!                      1

!                      i

12. J/2/2/2/5, 1302/2/2/2/5, 1301/2/2/2/5, 1301'2/2/^/5, 1305/2/2/2/5, 2115 '2/^'U

'.eri.',<u,'.-e.'a.a c r. C. hirue 15 i2L,75 np

_________________i

r.....

! Crt

’........ "■ "

l.'LT/r

1       Dss. ;i.. a

1     cr istreepa

I

! Sup. f. (n:p)

..... duriLifa

i              C' '?!7a,!i/;/-• ’ir,..2

i

I

! -•*

i

1      -..''.D. C

Te o:

> 123L/2/2/2/5, I 1302/7/2/2/5, |     Jl,'2/2/2/5,

! 13 O-/2/2/2/5,

1 305/2/2/2/5, 13C-'.',/2/?/5

। ccnstructii anexa

i

*

CU 5C“S

1

j r 52’3 :3rc ; ;u 7- 1,77 n

1

1

1

i

| CaD: CI

!       Top:

1299/2/2/2/5, 1302/2/2/2/5. 1301/2/2/2/5, 130 r/2 ,'2/2/5, 1305/2/2/2/5, 13nS'2-'2/2'3

ccnsj'Lcu; er^x’

-

C'I acte

•■•jazis cu 5c 2 2 mp

I

1

Al.3

!>.J F-*    > t-’ j-u |..t

If.) UJ 1 J ț.0 td N’ Io O o O o V '   f-,

’rj) IH * !■-» M 'O .

>r\ j tX) k; m i j w o KJ

,     ■>-- **•'-             ■^.   n  - ■

XJ              t ’ ’■ n

.'j vj Î0 hJ N) ÎSJ cu Yi C i , C,    ui

ccnrtri. cti rnex.

i

-

Cl sec-:-

cabinr      cuSclSr? -;                    ।

1

i î

___________ ...             J

I

1

CAD: c-i i

Top:       i

“                                    t

14^^/^/_/Z/.>,  ■

13C’2/?./r,'2/;., . i:oi/-/2/2/5, 1 --'j . 2/.:/2/ >, ' \ j,-/”:/2//, i ^7- -r. -        !

L ' r.L'.!'UC 7 c "    ’ ț

1

1 i

1

1

j i

i

CU : .. , 1

C'T, ‘11                          !

.            i

i !

1

Ca. te Fi .ziarC . 'ICFSFG C- 7-acu -;:;r 'i: F? r~s

rj"z că '3ze.i;c' tras ccrecnunce cu coz in • / "re oi;> csrtoe 'urc -ră cngh?!1, pis-ratc ce sc.st

;■ ci)


'y'C'J. •

"recentul aYtras da certe ,cn?f r?. este va'. îa acte. J'ici 'e.? <.t c: .re noi ■ re ’ t ud c a ac;;'.r ;ur . ce j rin ce. e se stin; i're!_;u''i;-c retie c ecu— ș; par Jeziclărsc c-'.c s;. Mc:, e' iC/on iâțu' .• r 'z^-z '".cce sunt suscepciciie Ue o'ice med:'ce-'e, in ccTlsr:r-i

S-a act**at tariful ce 20 .^C x, -Cr^r- cL claia c'nt CCP! nr. 12■■•2/10-05-2-^17 :n rr." ■ s 0, per t '< s;r .Ciu; ce biici:ate iliarS cu ccdui nr. 272.                              /

Data sc’uț’xnării,                          /-r stent Re^lrctcr/                        ■ - ■'ent,

17-05-2017                                        :EL^;.J.'-'.F3,lj.O.

Data . it arării,                                                          j                            _________________________

/   /____ {p-r.f^ și semn Jr-j                        'o?r~;s ț'. er:> Piure)

FAGARAS B-DUL UNIRII 91

TEL. 0722.220179

GL’T-’_230 î 7’2 i

REG. COL. JO? 2299 2027

X.

DEN. jU.ALii - f. ' A..'       '■     ■• ■         '

B -.NE -ICIAR 'JL.'; 7^fLAR L..A-A

E‘ iC'fv- 7 - C -1C

1. A.Im ■. pL /..g. r’.c

- T:r>i'l lucrării: 7 ir.' ’ .c.'knc u . H 2"'. ' -C\' L<3V 2      •             ' :i '. '

- < e. ii . pt.L.T. inscr.'c.v in <’ i:a :A'i

i'ct : ,      ; -an <■? prirc-  :: ■: ;rt ” n .     .   /

dveun-cs t»tkl i;iregL«; ..ta y: nu.   'ic-uTiii  (Acu<.:.i .re ‘..ei- el  i ceri. L CE

iOlK'9 Fa^ra?). Motivul i-csph-.gtrii . ~ A ■ - .-p’r.€Tet dc l'S ;n j .           ! nr. <?. •’

1C573? r.-gy.iA . Supr.-pa ttrer c.k î«?.îa,.- iiei' aiicij i d r;.g; r . CCG 700/2014 cu -icdiuc- rtle i c< ■ I _tt T uicc-i' ;rs, Ar:. ", - aii .. 3. ”r. •>, ct. ••.. t c'ez.neid’-r.irc.i kntbi’țLliii ui: CF I'iCtfT. F . ir.i prâ; doi . 'ce u-ientatii .cireu d? pruna tuseriere. Aceasta doeitabWet!-.' :~!x 7> teren .1 2! ecnr . 5 î"<-t;.g fiere « □ '! ■ >•• f*i. iei 'mp. 2> , e-.-.e ...’•:        . aci‘-i kc t:' ’t-’f:' . r. c; ce ip'er

ne . cert te re .C               :■ .at-.i . •’• . . i * “c-;.. <uc:.J eiea.: .-difer ■•tc

șjpr pim .; U-&r f; _ .      '     ...... G c nex: ■ r r :..rc/i ce .:<.;.

15252 ’!ip. I r#e- : .. : -••/ i. ■ c?.n..-. .-.k.z: ,..r?z-' ■ ’ C.'-'J _i ti taU ștfb . .1.1.

Tcre-uî ți? i >c;’i>       . €"<■ .<•’>; -I . i .

 • 3, Scena ’rr.zcii.-.ire a siniitiie: '!i.' tc -ct::

Penti'i inte csni.ua p: seriei ’ tii c; l T-1 ;• a . rum.<• e eti.pe:

 • • idealiikn. c.' .i-..;i. . î. r :

- L'.'matnt. rc ch<:-

 • - -iXCUL’d. I’JC! "C; .:C. ..3 ■----l'i

 • - iiiiocrkr.                   -i

- t . • -            • i-i •   '              : • _   .    ...        '____....   - .. i r- . i :      ....-•   '..!...•

. .ieii..i.:u.:i;.. :;i . . ii:.m -. r. •..,....        ; liva.: . r. •.■■.!.. a.:. ei 'iL.cijrn '

F;vj;.:     d-.i., ’.iik ; .

D.              2: ‘.e,.. - reai:z..i ia . za C .■ .iilrr ci. ’i .ui; prin cu.L.

gra.i'ce ci. ia C-'.'PÎ Erasev. . ?. .riicr r. ci *;. C .. :2i.i.e''r CT c:. ia iS.C'.P.l. Fzgcras.

In unr a r rel'.i-.-ari: i,.c' ’ r <C ”u T.i ir :"':Ttori. rc-,.u!t;. ca ioiui iivre linii..ie i.'.idc c ir.ai 1 as ..ic o .iiij'.rc.i.'';;. < e . ? "

T..ren ciJiiau ■ r ’ j ;. etaiie ::               ' 1-2. :::C ii c- :r : . :i: .i intre p .a -iele 2-J-

 • •‘-5. gard $i pcailn i.j.:: ’ie.. intru runu 5- >. ’hn i-n-n-eiinuire ir.irc ptt.ie.e:.. ' - . Fc teren . .ditkair. 1 constnicti. n-.’ in x .<. .„• cuie . e n/’i '    .‘..c iriiecmit •:r:-,.enia

 • 2. cui.icn.uiie c.J. sirii., d. .. ’ .       : ‘ ia c 'n.crnii:;.’; ;i. .■ș-Jiniti ”    2..-Î-1.

Sifitd'ia :':.riu:ci: a ' iLrrr

Frcpri ..ar: ' ir i-i[C • ’ C. ...■ .

 • 5. A-; crt'imr: c*~.mc .    ac'e.~

•-.i.v.a. iii i:n- Creier; Ci'iSc'.

- Apcmu.xi m-t- C?< ”S L.ic GS

ren.tu tivi I u. ..'                  ■:> r\ic p. .;r       । rin < .i'-.cm      ;î:!‘r c. .

e .*. in esc i • st. i iele ’■ \ p . inc                           . G. .Su. 'Cier'i:! G NSc ■j.'' • •

 • ■ i. ii., o : reuiz'e . . ?. ■; . ’. 2.-       -           ? Di ; in <m '! i^.?''ei...".iieT -.in rin. .:

i1 ,av.-.id (-2G C . C •

.■'c. .-i.-.'i ci?.ir     .:                  •"                                      . in. .r: ’      .                  :

;c


-K■ ’ f;l 57

■- *- • * । ■ X 4-

■ - « LC _ > ” :3 H tj.

-2, JU3. orcSCV

1 s ■

1

■ tJ 1

. • ?1 țs. (.. )

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          i

L                             .                    _________ _ «                      _____ ___j

'Al,                   j

12 22/2/2/2/:, !

i l?v2/2.'2/?/5, ■ ; 1301/2/2/2/5, ' i 130 72/2/2-5, !

?305/2/2/2/5, ! 1?OC'2,'“-2/5 .

15 427

i

5L «/sta ..7 Cf ,-jrt : 15420,75 ,7

1

1
Fj'V.ar^ K '■                       ,,.-</■■

/I O. .'«.•■£ 3 <• < Ci ■* ■ ■ *     __ .           .

i ?rsc.i;;i ir.£ i e- ig.,, -- . .e-       ... . ji: i ce . > '

o r z ' r.-.rr -£ »■ ■ ■ *. ■. . । — _    _________„,. ■■     ——.—■■—■•-- •—-■ -• —'—’ •" ~  ------— — • — *- —

I L c?<*st'ci !S-.pr»fs.a                                   Cbc r ?;..''e‘e-’r;e

.. ---—

in

[C 1 U> U-? ;o > ri <J M f? <5 > R G £’ £ 7 i ÎN l'< !v' ț/7 (,'J 71 <N , i .? u7 >;î ■■ O O .■> o ■ . . ('<) 1*1 <ri m m .O-r-1 r-1 r-1 , J M

<■>

li—

‘ ----------..---__---- ..____।

15/27

1

i

1                                                                                                                                                                                                                                                                       1

!st--.;rc.'a:3 c. . G: ft c 1542r,75 >                                                           |

!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1

i

Suprafața -.sls C7ter~:c = .ă in p,a. j. c.2 tc'seve St-arc-o 70.

DcT. L'i L!'<i-'.E .. C

1-Lf?. £!8.-( L,r;' -.'Z-i tlâLl. ’• /<!.' <.. j'O.'if DcSL'-: ,

_ i..- '.' .--‘s.‘kc '■ ''          ■

;0:ti Cr;f:5cr:e f?,tr3i -u:?'sr?7' i T ,       ; p-rce!â 1 !'r, tc.a I        C-l'Sar ațur efecte       '

।     । ■ ‘ermța                 lî.ip;                             :                     i                     •                        ”

11'    •'..el.-    , DA ! 15. 27 .        •                 -        1J#.'z/z/2,-;,|x en-su; o -te u .‘_F .

•.                 }       1                 i                                         :: 5214/^/2/5^:i: '

j                j j                !                   ‘                  1301/2/'/2/5,i

<                1 i                ,                                     ‘1305/2/2/2/5,:

11           11           1             1            i 1205'2/2'2/5 .                               i

. .                       - •*.       । ’r .        .'■>■

■ . . - - * * . . «

" •

1 <.

1 c. I >■' 1 \'l I 1

1 n’ w VI o O

! 3UL 1 ! 0

■ li...

i U 1 ° • ' 4’ 0)

L.l

L_. ‘Gj h TJ

L u i

।                     i      construcție      i              ■ :;Jt t

!               —      । cor_stn_ 2r -.                           !           1 ’.scâ rr.;-'ts, c. 5c '.70 r'.-

I        1 ■-’C.ci-n-- s                                1                  i           !

1                                                                                                    1                                                                                                                                                                                                                                                                I                                                                                                                                                                                                                                                       1

., -. ;         ■-■2.... z/<l.-j,                                                  ■

x. Cl/4,                                       1                  ■          l

I   i 1SO4/2/2/2/5 i          Iii

: ic.u5/z;./_/o,                                                     ।

। 13- 5/2/2 7'5                               1                   i          i                                                         1

C-0: C2     i c^jrs-ru-cp:!          1                 j                az-’. Cv Sc’? w                           i

icp:         :                              i                    J

i       i 12^/2/27/5, I                        |                          ।                                                 i

.. _ ^'02/2/2/2/5 |                        i              .4„ . .,..                                                  !

;          .3ul/z/z/z/_, |                          |                 !                                                               i

,1        ; 1304/2,7/2/5, I                            !                  i                                                                    j

|        j 11'5/272/2/5, |                            ;                   !          !                                                        i

i       i 1305/2/2/2/5                             i                            '                                                    !

!      C.' ^: c3 ! cc ,-js-f, ca.» - r<<= s |                    '           i cr-c -a A rte cu f: 13 ~                            ;

i        ;         ioo:

i       i 12S'/2/2/2/5, '                                         |

I         - er-o r’/o/s I

! '- ' 1 -331/2/2/7’5, •                                         7------j

i        !    304/2/2.7/5, I                            i                   1          j                                                        ,

i         i 11 05/2/2/'/5, i                              i                    .           ;                                                             j

' 13'. Wz'l''2/5 i                          ।

.       C/'.>: C- I -c                                              I            1 .......  -- . ,

;                    1 - H                     I                                                             i                                         i                       i                                                                                                                          i

! i. . i                           f                                                                          ‘                                                 !                            i                                                                                                                                                   |

.      i 4. J           .-/ ./w . j                                         j                           S- ----’                                                                                 |

!                                                                  . ?                                                                                            j                                                             1

.               1 i ■: r. . -■     ,—■ t ■      ।                                                     ;                                   '

- 7 e              z                                               ,                                           ■

: o - . - - ;

_                              — , - — .            —         ■ .        ■ -    -■ ■— — ■     «..  —--- — „ ■ -----—.    ...    ■     — .  .-    . - ..                 ~                                 ** 1 w • -    '  - ■ —     ----- .       . . .   . —   .      ________________uscer'ic-iîe

-3 8C Tai

UC iCitc


_.:3 s

7-0.,-2 O j'ic C-'JI- 'c-;


CAD 103143


ara L1000


Nr. cadastral

Supraf. măsurată

Adresa imobilului

15262 mp

F agaras

Cartea Funciara

UAT           Fagaras


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

15262

Teren delinitat de gard cn piao de bet in intre punctele 21-1-2-3-4-5-6-7-3-9-120, 181-15; gară si porti metalice intre punctele 11-12, 15-16, 81-20, gard de lenn intre punctele 16-17-18 , zidul construct el intre punctele 120-10-11, ?irc Inprejnuire Intre punctele 18-19-20, ,12-13.

| Total

15262

Suprafața totala masurata a imobilului= 15262 mp Suprafața din act = 15262 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod

—Constr.

-Destinația

SC (mp)

Mențiuni

CI

CA

5

Tabela marcaj cu Sc=4,70 mp

_ C2

CA

13

Cabina bilete cu Sc=13 mp

X.

— / \ \

ioral

18

— /• *Executant

Conlirm executarea masiira’.arilor la le.en.

dineu întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu ixalitalea din teren


.....L„


Stampila BCPI


■ mm:


.nspector

Confirm imrodi cerea . nobilului in baza dedate integral, si atribuirea numărului cad. >iral


Data


roiut’