Hotărârea nr. 3/2020

HOTĂRÂREA NR.3 din data de 8 ianuarie 2020 - privind numirea începând cu luna ianuarie 2020 a persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale şi încetarea efectelor produse de H.C.L. nr.65/2010 res

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV         «ăSfiil

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.3 din data de 8 ianuarie 2020

 • - privind numirea începând cu luna ianuarie 2020 a persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale și încetarea efectelor

produse de H.C.L. nr.65/2010 respectiv H.C.L. nr. 20/2014

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință extraordinară,

Văzând:

 • - proiectul de hotărâre;

 • - referatul de aprobare nr. 53/06.01.2020 al Primarului Municipiului Făgăraș conform art. 136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - raportul de specialitate nr.54./ 06.01.2020 al Direcției Buget Finanțe conform art. 136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Făgăraș: Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile:

 • - H.C.L. nr.20/30.01.2014 privind modificarea și completarea art.2 din HCL nr. 65/29.06.2010 privind înființarea registrului datoriei publice și numirea unei persoane care va ține evidența acestui registru;

 • - art. 62 alin. (5) - (8) din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

 • - O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, actualizată;

 • - pct.9 ale Cap. I din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, actualizat;

în temeiul art. 129 alin. (1) alin. (2) lit.b) și alin.(4) lit.b), art.139 alin.(3) lit.b), art. 196 alin.(1) lit.a) precum și ale art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se numește începând cu luna ianuarie 2020 d-nul COMANICI NICOLAE


consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe, pentru a ține Registrul datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale.

Art.2. începând cu data prezentei încetează efectele produse de H.C.L. nr.65/2010 respectiv H.C.L. nr. 20/2014.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează


Primarul Muncipiului Făgăraș, prin Direcția Buget Finanțe.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^

CÂRI ANCA
CONTRASEMNEAZĂ,


S e cr e tar     r al,

GIUNCA LAURA ELENA


Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru, - abțineri, -__impotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -13

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - tex.Dosar de ședință

 • - tex. Colecție

 • - tex. Prefectură

 • - tex. Primar

 • - îex.Secretar general

 • - tex. d-nul COMANICI NICOLAE

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50