Hotărârea nr. 29/2020

HOTĂRÂREA nr.29 din data de 19 februarie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUARIE 2020 (ordinară)

ROMÂNIA      z-% sj,


JUDEȚUL BRAȘOV     <O» fcSS,

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.29 din data de 19 februarie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUARIE 2020 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras 30 IANUARIE 2020 (ordinară), conform anexei, avand 17 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( C.L.)
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, ....împotriva......, abțineri.....

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50

ÎSGMÂWm

“                JUDEȚUL BRAȘOV s'™- e.â£:i .-iSfe-u

'Â,;; J -'- ’ -'■        ' :* ~ ■

■U" 1 ,                                                                                                                     3

T • •' Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fex: 0U40 268 21" GzO .

Web: www.prirnaria-fe&aras.ro, Email: secretariat^primaria-'ega'.sslrcu

PROCES-VEREulL

încheiat azi, 30 L\NUA.<IE ao2O, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, olin.r si 2, lit.a.) si art,134, alin.1, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 17:00.

Doamna președinte de ședința-Cârlan Anca: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 10 consilieii si 3 absenți: dl.Ciont Valentin, dl.motoc Alexandru si dl.Pintea Cornel.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorglie. d-na secretar general - Laura Elena Giunca, si dl.Ciprian Tetiu-director Cerberul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras.

Domnul primar dinainte de a incepe ședința ordinara din aceasta ceara, vreau sa va aduc la cunoștința de o informare cu privare la S.C.Ecoterm 3.A Fagaras, ca apoi,dumneavoastră, cei din consiliul local ss. luati o decizie. Siliți foarte bine, problema Ecotermului. Noi am primit alaltaieii o adresa cum ca mâine, ’âneri, 31 ianuarie 2020 se va opri gazul, dar ost rzi am avari discuții in : cern sens, a '.orbit si dl.Ciprian Tetiu (director Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termic" Fcgmas) cu ceui de la Cluj si lucrurile se rezolva, dar cred ca noi ar trebui sa analizam problema, noi, consiliul local fiind unic acționar al acestei sccie'.zti icoterm, sa va expunem o problema, in ce situai ie suntem, caca au luati o decizie. D«u cu vântul acum dl.Ciprian Tetiu (directer Serviciu1 Public de A^mentrre cu Euein.î T.rPiica Fag; ras) pentru a va da niște di to concrete in acest dens.”

Domnul Clpi.nn Tetiu (^.h actor Cmviclni P .itnm . ; AJ-. -eA- o ci Energie Termica Vag. raz; : Știa fc Uce Line ca ultima modificare . urmului de furnizare a agentului mumie este din luna noimabrie 2012, r-mdai, de .".ti nci pana acum, prețul la gcal nu "-a mai modificat, iax dm data aprobi aii acelui preț ^una in momentul ue fata, au a<ut loc c serie de m'jorari 2 prețuiri 1: g^z aminn-70%, 1; energie electr4ca-22?f si grile salarizare, ’n momentul ce f Ca, inca m: iint lin'.lizat procesul de p.edare-priml'e a bunurilor funcționale care aparțin r Imrk’p’.u’ui Fagaras, astfel 1 .cat. :y.trâtr..ea, in xno.nontul de fit'-, rp'rtire lot Sncimmului m

fclimtnt.Am făcut o es.iriare pe ultimul nimestru a anului 2019, Trccm.d de la acest pret aprobat de la 2.90 lei/gcal, in trimestrul Tr al anului 2019 au fost vcăituri de 1.300.003 lei in condițiile m care cheltuiala aferenta pentru producția acestor menituri a fost de 1.^2.000 lei. Aici a.m luat in calcul cheltuielile legate de gaz. energie elect: ica si ura. In aceste condiții, deficitul acestor activrati p = rrn restrul A' al anului 1010 este de 434 mii lei. Cei de la Eccterni solicita printr-o adresa oficirla, o suma de 500 mii lei care este necesara pentru acoperirea acelor pierderi financiare si care este necesara si pentru continuarea activitatii de furnizare a acestui agent termic pana la finalizarea procedurii de predare-primire si fundamentarea noului pret de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras. Eu G.m demarat ptocedura de fundamentare a noului p”et, care trebuie sa treaca prin niște etape, de la dezbateri publice, arizare a dus. a consiliului Ic cal. Ara plecat puțin mai repede cu aceasta avizare, gândind ca pcute câștigam timp pex.tru aceste proceduri. Noi, oficial, n-o sa putem fundamenta proiectul decât când. ”om a^ea Încheiata procedura de predare-primire a activelor si aceste active când ’xn fi in .patrimoniul Șerbetului Public de Alimentare cu Energie Termica fagaruG. Acum exista aceasta situație in plin sezon rece, diferentele acestea de facturi sunt evident reale. In discuțiile cu compartimentul juridic al Primăriei Fagaras si cu dvs., consiliul local, cumva trebuie asigurata la aceasta diferența intre costul efecriv Încasat si cceturde care sunt in urma emiterii facturilor lunare. D;n incasari, din ce am putui tmmari cat cm gestionat activitatea acolo 1? Ecoterm., ceea se incaseaza in momentul ele fata, se duce efectiv pe pluta facturilor. Noțimilitatea ”a seni m.nd fundamentalii prețul real, alocam buget serviciului de termie si isi va putea desfasura activitatea ->e costurile dir incasari A placi, insa pana in acel moment, eu va supun atentia in sriredmtapt ca nu vor pute? inchide lunile care inca mai aunt de iarna fara o alocare pe-acest domeniu furnizxare gaze si energie electrica.”                                 /   '     .   - . \

\ ;;                              ’ i

D-ointial i’ou? O:"Ce datorie exista acum? ’                \ ■

Domnul Ciprian Tellu (director Servichil Public rie Alimentare eu Energie Termici; Fagnruc) în momentul de fata exista o actorie scadenta de 203 mii lei, scadenta deja mâine, 31 ianuarie 2020 si am găsit Înțelegere s? au pun? in aplicare sistarea cu data de mrine, in ’imi?. anemiilor de aste zi, »a vedem ce pumm face. Si mai este o factura scadenta in dat? de 15 feb carie 202G in •eleate de 700 mii lei. Intr-adevar, sunt si incasari in aceri inter? J de timp, 0«u nu care . \ coincidă cu ^cadența acestor facturi de gaz unde simt cele m.i ma i facturi pan? m Iun. martie inclusbi”

mr. m'Noi luni, 3 iehru?ri-. 20?0 am ^micită-. si o itlamim, midiema la Idimste-'ul Dezvolt: rii b. compatimentul 3?r di.eDL. care . e ocupa c.= monitorizarea : cturim.th termice din rio.ni aia. Vom d'm' ii oi - o .1 1 •:<«;■ cLu' cei de acolo re vo” de. o ccmtie in aceri, cmc, in bturih m care furnizorul de ga.: c prerie gazul sau in situati?, furnizor--Tm do energie decidea, m cat th h p-.rem sa pmlaani activitate». rorrat mu nu sa dim •5a..ct om-; ezit pmc-dum. Dec? noi mu gmia. pcoibilimim? sa -ccoor... aceste pic deri, probabl' in urmate tea peri cad' ferme scurm, vo” opri gazul si rimei q mare problem . l i cei de b. Tootc .m - a . oemb. 21tU8.Lâ3                     . Cu t 0.1 llcu ??.

DoșmvJ. Cipriat Tel iu (dîvektcr jJei vierul ru fie <e lILaciuăie cu Imeig/e Tai mica. Fagaras) :”Noi nu ne pumni raporta decât la prețul armat care se poate factura in momentul de fata.”

Domnul Popa ’ Dar actualele centrale termice pe care le aveți, nu sunt supradimensionate, in sensul ce, conțSuma mult mai mult ?”

Domnul Ciprnan Tetiu (director Scrviaml Public do _Jimeo.im.ie ca Energie Termica Degaras) mrsta este o alta discuție pe care o pjtem mea. EL exisL, acele centrale. In momentul de fata numărul de abonați casnici si instituții publice nu duc la un prag de rentabilitate a acestei frncticnari, doar ca obligativitatea de a furniza agent termic exista.”

. . ’

Domaid Popa O:”D?.r noi ca si primărie, con niv.l local pute r/ik cai suma respectivă?’                                                           \    " •. * jg i

D'mi.rit’i primi _ ”Eu as vrea sa ne asumam anumite situatii. Lac . se oprește de mâine gazul si noi nu suntem pregătit!, ingkcata tont. nistjk-.tia, ce opresc?

căldură la spital, scoli, unitatea militară, la apartamente, etc. Noi va trebui sa ne .sumam ceva.”


Domnul Popa O:”Ne asumam, ca ulterior daca vine Curtea de Conturi, sa fi sancționați, sa plătim din buzunarele noastre.”

Domnul primnr:”Ne asumam, ca ulterior, daca demonstram ca nu am fost de buna credința, legal, sa fim sancționați intr-adevar. Noi vom incerca sa găsim legalitatea si probabil sa avem si un document de la n.N.R. de h I\ ini ster il DezvoLarii pentru a avea: i noi o acoperire legal "

or m J Cepn ?: ‘Este cl ir ca popul tia nu pcrte sa ramana fa.ru căldură.‘

Do .unui Las cuf’Pe arul 2019 noi ani achitat cub\enti:. integral?

eomnul prin • r: 'Noi/ a. Noi sumeni k. zi. Ulterior, xe- im cu leriNmia ci •om stabili prețul, acoiiiarea _”bveatiei, pierde7iletel no'cgi.ce. mlzulAJb.lt/

Dgr»am; -La.i c ;i: ’Ace.'st? fi?” -

suma d* 50c .mi lei iaca o .probam, sub ce fc’-m..


rmrirmâ ■ ’ rmmt’Noi treburn st rm acuma 1 o pmid.o e de emk _-a om o yroblera-' c-re merite Ji . c ivs.'

Domni'! cbcsd'Ccv. de genul aceata bănuiesc c? s-a mai mtamoict si in alte localizați am tara. Sa .edem ce procedura de rezolvare ai găsit 'ke kcalitati caic cu trecut prin ara ceva. ’

Domnul prhnxr: Da. Luai când vom merge iii audienta la Ministerul Dezvoltării, probabil ca ne vcr spune unde s-a mai intampiat "sa cev x si ce șoimii sau găsit in acest sens.

De principiu, dl. Ciprian Tetiu (director Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras ) le va scrie priatr-un e-mail celor din Cluj ca nor consiliul local dorim sa ,gasim soluții de rezolvare a acestei situatii?'’

Domnul Poparad:” Sa găsim soluții legale.’'

 • 1. , \ ’              ■ ■ /

L-oir.ru! Cbprian T'oîiu. (director Serviciul Public de AlifcsintarQ eu Energie Termica Fașaras' :”Luna viitoare (februarie aoao) s-ar putea intruni din nou comisia pentru a se face procedura de predarc-primire a bunurilor fimcrioaale care aparțin i Municipiului Fagar- s.”

Dornuri prhrm.r:”In consecința, spuneți, ne preocupai i sa gASîlm soluții in acest sens? Domnul Ciprian Tetiu (director Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras ) trebuie sa sde ce sa scrie in acea adresa pe care o va trimite celor din Cluj. Sper ca pana la următoarea ședința ordinara a lunii februarie a.c. sa putem

veni in fata dvs.cn noutati privând aceasta situație.”


In urma acestor discuții, consilierii locali prezenii in sula sunt de acord sa gaseasca soluții in acest sens.

Loxsixia presus.iîitm vxezmta. s«. sumuie epi'-,. a'■vom i*c e.ci'.riî f--e ■^i. cbipa emu ur nc«c

; .Proiect de hotărâre penând aprobarea pre cecului-verb r.l al ședinței

Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de v ECE.' ‘ 3TJE (CRDIiMZĂ).

Discuții, întrebării Nu sunt.

A: ■   •       3 ' tc: Snpu espre v n re in nerea pe ordinea dezisise

aprobe in uranlmitate-ib voturi ’^ntru (16 cc isilmri prtzemi).

&,?-oieci de notaiârr privim: aprobmei p’c „em-ui-vecc d al ședinței Consiliului Local al x-u.iiciriuh.i Rgcuc aii' data '■’t ;L ‘Cil. .Z

E/T .LxP.Mb.''’- ? ZA D.....!■

"'hyu.til. mtrSbcii? ,' 1 uuat.

Domo.na p esedh’nx: Supune spre aprooare inc cri mea pc ordine? ce zi ci se aproba in mur imitate-16 vqxuk centru (16 consilieri prezenti).

 • 3 .Proiect de hotărâre ornând aprobare? procesului-''eibal al ședinței Consiliului Local a! Aluni cipii lui Făgăraș din data de L L.kudriN sos.? (‘iXTRACRDINARA).                                    '    ’ x

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Dcairma președinte: supune spie aprobare înscrierea pe ordinea de zi si șt aproba in unanimitate-16 -roturi pentru (16 consilieri prezenti).

 • 4 .Proiect de hotărâre privixid aprobarea execuți Jt bugetelor întocmite p cere două .secțiuni pentr a trimes ?r V IV 2. Gig !a data d e 3.crg.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

îlumr.r pr jsMhile: Supune spre aprobare inscriei^ pe ordine'. de zi si e aproba in unai imitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti).

 • 5 .Proiect de hotărâre perind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al prima'ului și din ser.iciile aflate în suboidinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si ce

aproba in unanimitate-2.6 voturi pentru (16 consilieri prezenti).


â.Proiect de hotărâre prrrind cp.obarea Ctrt;.Luh.i ? L n’ _ hb • 1v.

Discuții, întrebări? iTu sunt.

Oonm-.i-. pve.snc ■ it n fu june .-are cp* jbore hiscrlem" pe ord’o de zi si .e aproba in unanimitate-'6 '-otuii pentru C-6 consilieri prezenti).

paFioicct de hotărâre irbănd spic or er ma ' .   ■ n •o V c

finanțare din :< '     ,-Z al S.C. Apa 3.- al Sibri: ?. . Sibi . : itru anul

3'20.

Discv i\ întrebări? Nu suni.

loc: cu- -p ''?cs .1 :.:re: oupu-.< ■: ep-'coare r. rc .z. .. r z mu ne. u ■: 7 . re aproba in raaJn_itr..e-5.6 .'?_uri pe •' u (ni» cc:.;' ilieri pr

8.Proiect de hotărâre'privirid ..ctua-lisarer. cu rata de inflație, comunicată de către institutul Național de Statistică a nholului redevei^elcr, având ca oblei concesionar ea/îachirieiea teica arilor și spadilor pionriett.iea publict/ptiuai-ă a. Muni cipiulvâ Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea dc îi ri se aproba in mianimitme-ic voturi pentru (16 consilieil prezent;). ■

9.Proiect de hoterare privind actualizarea cu ratu. de ini ație. comunicată de către Institutul National de Statistică a cuantumului chiriei aplicat;. în anul P.020 pentru locuințele lin fondul locativ de stat și locuința de 1 ei viciu albm în domeniul public/privat a Municipiului FSgaimș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Seainita președinte: Supune spre aprob'.re înscrierea pe orc-inea. de zi si ce aproba in unanimitate-16 voturi peatiu (15 consilieri piezenti).

w.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu prhire la stabilirea ordmii de prioritate în soliUionaxca cereri’or de locuințe construite prin A.'a'.L.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea, de zi si se aproba in unanimii.ate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti).

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea ÎM.țM .ti •e.u.ltru.i Mvl ce publicitate privind a npla area   autori ca rea 1              . ilicit;

p rana MuTicipir7u.‘. Fă Mur ș.

Discuții, intrebari? Nu sun’..

P ?:nr_2. presedm; a: Su.mne sp.e c.orobam inse.im: pe m Jruz d 2 zi si s~ -oroba in vnaniinitme-16 ‘-otmi pe1, tru. (15 co -.smeri v ’cmmi),

in. -roixt de actara./c pri'dnd atribuim, de mnie; .. maiiN tram e lin:bileloi situate pe strada L aur ului.

Discuții, intre’.;mi? ’ Țu .unt.

Dcamna președinte: Supune spi.e prcb.-re imciie.? pe ocdLie' cie ri si se apmt". iu unaninvtate-lb c ?ti ri ;wnuu (16 consilieri prezemi).

 • 13 .Proiect de hotarare privind ragnjare?. unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Fug.*r< in Dosar nr.-^Cs/Cs/LOiȚ, c..iat pe robii Tribunalului brașov.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

JDoanina președinte: Supune spre aprobare înscriere- pe c’-dinc' ce. zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consideri prezenti).

 • 14 . Proiect de not nare privind angajarea unui vecat m Dosar nr.59 45/226/2019, "dat pe rolul Judecătoriei Făgăiaș, in cc.ie L_umcipi.ilFag^rn, arc calitatea de pârât, în contradictoriu cu ȘAPTE SPICE S.A. - Dbieriu’ dosarului iiir.d acțiune ir constatare.

Discuții, intreb -ri? Nu sunt.

£ sarni . preovdint e: Supune spre . probare înscrierea pe eră ine e de z’ si se aproba in unaniinitate-16 voturi pentru (16 consilieri prozerrii).

 • 15 .Proiect de hotărâre privind stabili ea. uirnr măsuri în vederea aplicării Legii nr.416/2001, vizând ajutoarele de înmormântare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna pnejec-mte: Supune spre un oftare înscrierea pe ordinea de zi si Sc aproba in unanîmitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti).

 • 4, 6.Proiect ce hotarare privind 'nrobire" rsisteiiii personali ai uerromiakr cu handicap Făgăraș.

  unui număr de 200 de posturi de jr«v la imului U.m.T. rinmc'piul


Disc’1 iii, intrebari? Nu sunt.

■ v 1 ?’ ce: Cunune sure ap.ro' -e ins crime r-j o?i;rs? d. ri _i se proba in unanin.imte-r 5 ’roturi pentru (.6 c ’lieri p _re.it1!

.■.■p.ProicCL de ' oLurcre pruand jiopu. o”ei •'■■2 «probar. Jl."vik-i _;iuir .• '.’i lucrări de interes ioc?1 pentru vnu3 ■ un j.

Discuții, interi?'-.ri? ’ Tu sunt.

Oc. . , a_ •_ : ■ v' -4: .S’ipt ne zm- -.prcL:re in cri' »' •;? ordin â'- J J. 2 -v cV. i ui znir'itatc-1 ' ’ otu.i ne ihu (ri cc "'Teri, n -cz. ri).

18. Proiect de hotarare privind aprobai e* Neguri re.iini d. pavri ' conferirea Titlului de "Cetățean de Onoare ai Municipiul d Fi; -

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea Pe zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru. (16 consilieri prezenti).

14. Proiect de hotarare privind aprobarea X.egula»iientumi de organim . o o- c smsmp.mXi'c. l. m<                        a.             —■ •-.__lu.ii : r. i7.eu.Ifii .1.

Făgărașului "V' .r Literat", instituție de cultură din suboidinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

•Doamna președinte: Supune spre oprcbme înscrierea pe ordine; de zi .ri se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (16 concilieri prezent").

20. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ prcuaiversimr de stat din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 20202021.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supui e spre aprobare înscriere-, pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti).

21. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării elevrios di? învățământul primar din Municipiul Făgăraș a unui kdogram miere polifloră îT. fire re hui* de car frecvent.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Do mi n •: resedir Le: Supune spre .probare înscrie ui ;e jNI m de z: fise aproba in unanimitste-15 voturi pentru (16 consilieri prize,.?)-

uProiect dc hotmare privind alege m mari co.i. '""'ier c^ o eșerimte de .     .

r FEBRUAFIM . mm)-

Dismitii, i limbo u

ri'o 1             ’   .: rivnuni sura aprer. me i:-.scd- m mardi .£'do

aoro ia m i,a‘<....imit:?ic-iL '‘omui pernau Ș16 cm a ezc,dj7.

2,? Jnfcrraare nr.13/06.01.0020, înregistrat* la Primar. Faglraș .tu nr.de 272/06.01.2020 din partea Dnecdei de Asistență Socială Făglruș privind raportul let'eritor la activitatea 'asistentilor personali ai percomcloi ni Iiandic'p ora” desfășurata în ser ieatrvd11 al anului 2015.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea ne ordinea ie zi si se aproba ia unanimitate-16 ”oturi pentru (16 consilieri prezent?.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Doamna pnesedirUe: Supune spre aprobare proiectul ordinii de zi pvr ansamblu si se aproba in unanimitute-16 ■'ioturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Kotavarea nr. ?/3C*.<fi.?.a2Q.

Don inia piese dinte: Prezintă punctul r de re ordine^ de zi:’ F-.oieri de hotărâre privind aprobarea procesului-verioa1 al ședinței Consiliului Local J Municipiului Faguras din dat?, de £9 DDL ZI fBRIE r- o . •; (Că. rii-V- PA).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte; Supune spre aprobare proiectul de hotazare si s aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-s Hotaratea :ir.5/3 O.o1. 2. o 20.

ci; TJ ,_ .


Dorm-na prese iii?te: Prezintă pnmoiu.il s de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Faga^as din data de 23 DDCIZ?îBC.~D 281C (E..ZCi<.CCR.?''uL:.DĂ» DJLÎMMRĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domni--- pmmdh-tC: Supune mie aprobare pnieriul de koi.am.i-e si sc aproba m unanirnitatc-16 -cturi jm nu (16 consilier prezenti), dortandu-m Hgmmr■' i\'5/p 3..G1, ZG 1.

Ic — '    "’m'-'i <-n xe:±ita mu. ' ;? de _.c cmn*t ce .L': .?;olcc? J.

iMâr'rc prirind. aprobare- procc'uh'-vmb'd J mrinței Zon ibirdu.i L^m1 al Iunirp-:vlui F^gar. di'o-trdcx_ ...                 .      _. d.“. DL .?_ ).

Disiuni. 1 ebari? l;u ,unt.

.Dcainsu’ președințiSupune s-^3 aprobare prcieNul de ho^nne si se aproba in unanimitate-: 6 voturi peatn' (16 consilieri prezenti). r mptandr-se HoLar.area nî*.//6t onc.

Doamna președinte: IrczintA punctul & ue pe ordinea de zid Toiect dt hotărâre privind aprobarea exesuției bugete-icm îxitremNe ;:••/ c.-.L- două secțiuni pentru n îmestr .11 V rc.19 Ia data de pomi 23.19.

Discuții, întrebări? Nu sunt.                                       ■          '' i

Doamna prescudnl .. Supune spre aprobare proiectul dc liomrme si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri nrezenti), •: doptr.ndu-se Kctat»ftrea -ir.8./3O.01.3O2 i.

Doamna președinta: Prezintă pnr.et’.d L de pe ordine’ de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primai ului ci din serviciile fLie în subordine; Consiliuh1’ Local al l.iv.nicipiului Fag. raș.

Coumc cec; et&r penei-?.!:"La acosl proiect ce hotar, re exist.. o singur.’, modificare, in sensul ca la Biblioteca Municipiului F: geros, savriul ce majoreaza cu 25% din diferența ih.ta de nivelul acordat pentru luna decembrie 201c, far 1 a depăși limita prevăzută pentru anul 2022, conform Legii nr.153/2017.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune .pre aprobare proiectul de hotarme cu acest amendament al doamnei secretar general si ce aprola in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adopt adu-se N ov rai’ >;■ nu.9/3 o. ci.s c s 1.

Doamna presedirre: Prezintă mu cit 1 6 de nc 9.du.sa de zh' P.oiect de hotărâre privind apiob. rea C’.atmmliii          L’hti !?ăgzre

Dreutii, iiitreb '.ri? Nu sunt.

~ ■■     " F’-o-mc jț)re probnc proi-cc.d de l:.:v.rr.ie si se

aproba in unanix'iim.e-16 voturi piiti” .':5 coi.iilieri pier.md), ador.andv.-se rii’....,_/3 .0 . . c.

j . ■ ... .     . .           / ,z ? 1 .                , tio .e OiG:i;..t: cîc :n: ;'rcvSc. (’.e

1 ctărare prrard probare ~       ’ 0/ m' ' zi. .    /’    . .ui IN.

o -1                                -•     .... -          -         . .                  _    .         -     -

. z.                             ■      .4 r_ ■ • u. -                               -                                                »

Disev.tii. ir -..rob i? N. .:md„

Doamna -prese.'bite; cvpunc spre .nrobare proiecții1 de lionuaje ci te pprcba in unaniiajlaie-16 voturi peru a (16 consilieri prezent1) 'dopt'-ndu-ce Hotarnrer nr.11/3a .cu.2G£G.

Doamna pre&e(*ij?te: Prezintă pumcimi 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre orbind actualizarea cu rata oe inflație, comunicat de crtre Institutul Național de Statistică a nivelului rcde’nnțelor, având ca obUct concesionarea/închirierec terenurilor și spațiilor proprietatea. priblii.?/privată . Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte; Supune spre aprobare proiectul de hotărâre ui se aproba in unanimitate-16 ”Oturi neutru (16 consilieri preztui’), adoptardv-rj LIc tar? 1 ea. nr.ip/30.01. ucuc o.

JJcani ie. pre&edir.m: Prezintă nuncWi f de pe ordii e de zi:” Proiect ce hctarare privind votualiz^rm cu rata de inflație, comunicată c 2 căNe Institutul Național de Statistică . cuantumului chiriei aplicată în anul 2020 penmu locuințele din foaciul locitiv de stat și locui.ița de ser.icin aflate în domeniu1 puhlic/pri ’ct a Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Dor-■mira JveccdF - Supune spre: aprobare proiectul de hottrare si re aproba in uns.nimii.ate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptc.ndu-se -Iota raim \ -?inr3/p.o.C2mcmo.

£ irt /x ro-ir-ite: Prezintă pu.i cli’.l ic de pe ordinea ue ±” Proiect d ■ hotararc privând aprobarea hstei miale c.i piivire la stabili sa crdinii de pimiitrie :..r soluționarea cererilor dr locuințe construiue prin A.N.L.”

Discuții, ’nlreb-ri? Nu sun'.

.rr'u Cm’r-e sr r aprob,ua ci:J.v_ de aot-xe si re aproba in unru imit. m-15 Troturi șerntru Mo comi’hd pmzenti) ad'intandu-st -                 ur... /p ?. .            .

Discuții. iiit.icLc.ri? Nu sunt.

Doamna j reședința: Sununc spre aprob'xe rroiecml de hotar: -e si se aproba in unanimicate-16 voturi pentu (15 concilieri prezemi), ac.optando.<2 P.olarai’ea nr.,if/^oi. >rc.

Doamna procedHte: Prezint0 pu.Uetul xa de pe ordina L Ei:” Proiect de hotarare privind atribumea de numere administrative imobile®: sita;:? pe _ sda Prunului.”                                                          ■

Domnul Bogdan:” Suprafețele cu delimitări fără casă, doar parcelă, sa le fie atribuite numere însoțite de li cere.''

Lokinna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul făcut de dl.Bogdan Ion si se aproba in unanimitate-16 votUxi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hctr»rrnea "i.16/30.01«.’.3" '.

Domim-t p .'.•ic.-iP’iito: Prazinta ' ”3 de pu •< dino:, de zi:’ Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat cr.re să repmzime interes ele I-.iumc'pitf'.ui Făgăraș în Dosar nr.4433/62/2019, aflat pe rolm Tribunalului Brașov.

Dorimv . primar: ”vreau sa va spun ca Ista.J am primit din partea doamnei avocat Cristina Gheorghe o renegociere cu privire la cuantumul dânsei ia calitate de avocat si anume, renegociorea s-a făcut de la sume de 9000 lei farr. TW. la 5090 lei + TVA.”

Dour-na m isedintm Supune spre aprobare proiectul de hotaraia cu amendamentul făcut ue al.primar si se aproba 15 voturi pentru si o abținere: dl.Popa Ovidiu (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hetâr<t£en nr. "fA/X 120 / 3.

Doa’iuu pi..sudinc-: .' rczfi.a -v •_ de ,.e ordinea, de J:” Proiect d: b o tarare pri’ind angajarea unui avocax în Dosar ^.5945/226/3010. aflat pe rolul Juueci.toriei Făgăraș, în care Municipiul Făenraș are caii .ate. d?. pârât, în contradictoriu cu MxFTE 3PICG S..-.. - Chicotul dosarului fiind ac'iune în c mstatare. ’

Disc’- di, imrdc: 11? 1 Tu unt.

n dupi ne jpi~ ...probare > o’actri de hc '.ore si se apioba m uuar imitax.e-'6 '\rnui pe ’t-.c. (do c'mf.'e.' prezent'), “doptu :.'.u-se . 'TS.r:iu xiT*..; /t-           -      •_.

' ■ 3: Prez’r.t?                   ' e ■ e o îc


■ :...( e

5 A c ' vis ’.d


holsiro '3?i”'nd :tdd’ho urc • nă. ma : 1’-.:ie-e: mim S 0.4 cjutca.ro’e da îm._: irvrnmr...

Discuții, intrebari? Nu sunt.

DcsniTZ pvs ediiD»: Supune spre aprobare proiectul de liot-rars si sa aproba ir unanimitc.te-16 voturi pentru (15 consilieri prezenti), rdopt?.. du-se Hotararea mcmp/jc.uio.

Doamiiâ preaedînl rrezinta pw.iC.tu: rj de pe .direa de zi:” P ^iect de liotirare privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de'as ■..tenii pemoncli ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. 1 lunicipiul Făpări...'"

Discuții, intrebari? Nu simt.

Dosnica               Supune spre "probare proiectul dc hotar?'e si ~e

aproba in unaniraitate-io voturi pentru (16 consilieri prezenti), "doptendu-c-e Ha cararea i,.n 2 c/b o . or..a w.

Doamna o ose .'iote: Prezintă rrn id.u 17 de p? orii: *?. de zi:” rro'ect de hotarare mivind prcnunerca de rnrubnre r. PDnulm dc zcțiuir seu. nciiiii de interes locrl pentru anul 2020.’’

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna puoiscdinte: Supune spre aprobare proiectul oe hotarc.ro ci se aproba in unanimitite-16 voturi centua (16 consilieri prezenti), idopmndu-.se Hot. rr «8 n..,.r-t/33.c...' pac-.

Dea ni. i mesm notdare prhind aprobare "Se’.r ... ?9.il <-e. O 'air.’e 1


: ^rezinta :rv ctul 13 ca pe o: V- sgulam -ntt'duî pir/'m c

• °          ■ _« r-* n .. y . i'

,Ț ;s. .


de zi:” Proiect de . -        '■ t . • ,1 ,

.. . ... 4 C


Discuții, intrebari? Nu rurt.

.Dorm.rm pr.‘"e;\"c Cuoune soro cn.^bpm pro-’-actul du loNmm :.i ;e .prob" in uzuri nit'te-id voturi "-.-„ud (16 uo4s:li?>'i pi mersi), "a'opt’.nău-se ru. s-1           ..                                       c.

Dea";1 mc pre. ibz..mezinD hot'rare pricind "probiTea .'Vp'_ ' " ivaluării rccls r

Nte- .ar", i "iitute cm cukur* din subo conic.dor de e” viere ou. ■■haite în x.


. ■ z ■-..' ..1 r P" re o..■''un de ci:: P.e'ect Je .nîid - •p             ,          ■ ■ t .

v •- v -v . ■ ■       • v '■ -

di w Consilitrui L;vl z;'r‘ r fes rin a


Dumima pvesedi. te:”Le icest pro; .u de bot arare este necesar rot - cciet, c’1 precizarea ca acv.ni se fac propunerile de membrii din paim" Consiliulm Lc-c'.l Fagaras dnp?. care. Ia sfârșitul sed’ntei se roti.1

Doai»?/i„pres'’-ur'e: Supune la. vot aceasta propunere . i sc aproba in v.imaimltate-16 ioturi pentru (±6 consilieri prezenti).

Se fac următoarele propuneri de membrii din parte.; Consiliului l.ccal Fapans:

•Comisia de evaluare anunlă a ruanagei iex ttil ii Muzeului'.Țării Făgărașului „Val® .Literat” - i vep sul al Cu:isi 1’’.' < Lot- . 17p'paras:

1. dl.Mazilii Âlevandru-Dorin- reprezentant Conci’iul Local Făgărsș

-Comisia de sc etțio.-ia- . coiitcsln^ikr prhrnid rcc-pectare? prcczdurli emil rării uzina gen minai: ui Eltex-? hu Țării FȚjăra^ului . Vm.n Literat"- r reprezentând: s7 C ano...' ui ui -vmu'l Fagai’&r:

dl.Aialene retru - -eorezertant Cons'liul Local Făzăî";

, dL A1 ei tandru ^orin - reprezentant Consiliul Local Fagi rt;

Se impart buletinele de vot penLu vot secret, mpda.litatei de "Ot fiind prin sau NU.

boarii -proj.r'î-i'to: Prezinte p'T.K.c&b / o- de pe ordinea de zi: ’ Proiect de hotarare privind aprobare? tețelci molare a uniaților de învățământ pieunivers’ti ’ de stat din Municipiul Făgăraș neutru anul școlar 2.020-0021/’

Discuții. întrebări? Nu sunt.

Uoarvnn .reședințe: Supune spre aprobare proiecta' de bot-rme ri So apreba in unarimitrte-16 TTotnri pmnru (16 con':lie'’i umezeați), vdept' nuu-se Hot rar'î.r nr.'ic/S -

cu - n. m            p-n Prizinm y.-:; und • .. de „ne 1 de zi:' Fmice: di;

hotarare ■.rbird rprob/rea acoru rii Nernlor cin în'.''., am jiul ■. imai d’u _uIdd. tui Fâgf.rcs ? unui ki’ogra n miere po’Mor !n fi.-, imeiur.’' de cu c frc.n em.”

cm ris r irmu-'t o ?lt. miri it-- c mm

rcestunp,’cieci de hc-tur?...e nmm 'v ' putea fi pur ia aplicări, ncem premii. Esm o i ti.N” e umile1 dm "io • ■ -'î. c 1 'nui.; treiov.ncic Jab? N “ci nu lem i’.mnmm in : pîicaie imafel. Nv med e. :c cerr'c': sa tcordem m/c.e d.oer coNd' dhx ■'rlseelc o-..., as-r. c”.m se ir s Aic-imiz... in. ..mem”* Pe hatrrr/’c. l.ejt" spn-.r , ca ivim p ■£jec1'ifi'or . i Siv ;l.,r :~cp; L                   propr .•- .• ..cc,.d- .^          -mp::1: incepond de la eres?. pana la clasa ° d-a irmlvcive. ambalajul mm de Adela, im: tiar-sportn!. ai?.t d -furnizorului, cat si al copilului de la scocl- pan? rs-asa este deșiri de greu «i cuatit rtej nu este coafonn legii. Iu lege spune clar: 3^ minie de taiere poliflora lua ax, ca supliment nutriti-e. Miere? poliflor* destinata coasu.inului pentru elem va fi ambalata in boicane de 250 ral cu capac de culcare -erele, marcat cu holograma care .umsca calitate?., vi pro*eni exclusiv din atupuMe autorizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si verificat*, de earre Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranța alimentelor.Daca noi m rim-cantitatea de 3 ori , nu facem altceva decât sa cheltuim niște bani pe ceva ce, în 3 are nevoie copilul. Produsul miere de albine se acorda numai ele-ilor care treevc:m-3k4a cui șurile. L'citatia pe care trebuie sa o facem este una simplificata care dmsaza vreo 2-3 luni de zile sin u vom mai putea pune ia aplicare aces" Iu mu. Ar propune c: aplicabilii cea sa fie Începând cu 'mul scol r 2020-2021. As vrea ca supuneți la voc at'.t 'cr’Pc. mitmk.la a proiectului de hotarart. care varianta nu va putea fi aplicata conform legii, cot A varianta expusa de mine, a doua, cea cere se poem pune in aplicai e.”

Itonirn' Maa!iu.:”Noi când am initi't acest proiect, ne-.nm gândit sa nu fie o povar’ prea mar’ penLu bugetul orașului. De aceea. ?m spus ce miere-. *a se acord: pentru copiii intre c1 as eleo

De: d r.rhi.i; ’i'Legm. nr.5cc/r'3.i?..2oc6, yot. 1, al’i.1.3 spu.it: “Ce acord* gratuit pentru copiii preșcolari ain grădinițele du stat si confesioirlc cu program noiinal de 4 ore, precum și pentru ele* di din clasele I-I ' din învățământul de stat si confesional miere de albine in limita unei cantități de 60 g/copil/săptamână. Cantitate;, de 3o g n ;erc de albino/copil/japtămână pc ,t« fi distribuim, în funcție de modul de mnbalarc, d : două sau de a*ei ori re săptămână."

Daca vorbim de bugetul local, cum ati propus dvs avem nevoie de suma de raid. lei adica neutru copiii claselor 0-4: asa cum propun eu. avem nevoie tot de sumo de 2 inid. Lei, dar copiilor cL selor de ia o pan*, in Ama a 3-a inclusiv."

JcmnvJ Ma®Uu:"Itx expunere*, de moti-e a mea am e ratat ca benefic-ry ?r ti si stuparii din Tara Făgărașului. As dori sa se tina co.it de tre*-.ba aceasta. ’

Dâ mirii arlm?.-: Moi trebuie s? resp. ’tem lege... Nu rvu-’.n. vot:- as ■ ceva. I-ceea ce privește nerioad. de acorJr**e . nuei'i emmlor, -a fi ce 3 luny frr* perioadaue vacante.

Do uim. Sucim: s pumiza fapt”! u acordarea mieii mu m nc~.te Ac-, copiilor de la ci esc ci grădinițe, d -.caimc ,1 mai ru Cgtc in v-cgu1*.

■     < ■ in -egub.. r ere ;; gmc'mtc. m*d.?r, mierea ce '...

acord.' gratuit ii c-.pand cu anm scolm' ■* mocmi perdea de.ii presasl. A derilam •doscle I-VMI din Mnuicimul Faaarac. ;n m hi* unei caimt’.ti ce 332 .r-me le mf-e r oildoi ■. lunar, c.- mmfeicm nutriuf 2   ' m* p*l:Ho,.-. da .tm?f c m.-u.n.u'u.l pent ’•

îLiv'i mmcohri 1 De li dm Ac- -T3T dLt mmcipiul v: „am a ’ 1 " -mb*îa:.* ia borcan- d? '"pc ml. cu c?p~? de mic r* verde, imami L'*1*- 'a: r m.im . :c.; călii-1 ?a 1 .. proveni :. .clusiv cu t îpinel? autorizate iu feri; tar. c i pmvede'il? legale.-’u ' ■ re '    . iaca de -..s.tre Aut-mitai-m. Sanitana vemri:-...- v p: .1.

■’m u..im an ..1*7. ?v mi mi ■_ mmm i’e 1 ii'* a* *m m mm*.ti siemlor c •-â'cC'e.i.tccu.'"nil* oDe-rea 3 -ime’or ce realizează air cugetul local c^pimlul '‘Invatamant ’, iar achiziția se va realiza comorm legislație’ ac? cutiilor nvic'ice/

Eoaiiriia președinte; Supune sure aprobai e proiectul de hotc.ia.e varirnU : doua propusa de dl.primar s’ se aproba in unanimii te-16 "oturi pc-Jav. (16 cdi cilieri prezentip adoptai: ciu-s-e Lmtîtvavcn v: ,/; ' .G1.SO2C.

Boam-ia pr ese iin-:e: Prezintă puncLiI 22 de pe ordinea de zi:” Pmiect de hotare re privind alegerea unui consiber ca președinte de ședințe ( rvvDJJAF'D 2020).”                                                    /      -.....

Discuții întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte; Supune spre aprobare proiectul de hotărâre si se aproba 15 voturi pentru n o abținere: dl. Ercau B’uno (16 consilieri prezenti), adeptandu-se Hota ’area rr.^f/3-.01.2: ? ?/.

.Doamna ț 13oedinte: Prezintă pnnchD ag de pe ordinea de zi:! Informare nr.13/06.01.2020, înregistrată la Irimoria Făgăraș sub nr.ee 272/06.01.2020 din partea Direcției de J.vvter.,ță Socialo Făgăr.g p "ivind raportul refedloi' la ctirits.tx. osisteuiilor personali ai persoanelor cu bancicrp prav desfășurată in semestrul II d anului 2019.”

Dco.miia prcsecknteDFiind vorba doar de o informare, s-a iUv.t act de : ceacta.”

Don riio. jueoecîii.te:” Devenim la punctul 19 de pe ordinea de zi si d?u cuvântul domnului Bogdan Ion-președinte comisie de’T.lida.e.”

Dciu.ru! BcjcL-l' 'ar-pves; Fnte             vJ? u: '.m urm votului

secret, aVcm:

-ven: sia de 1    : ' 7 - ■       ...    > ' rit .             |ăru

Ș’ilu           ÂlC ’ - opr snt»F. d C ■   . .scai F ' s

*. dl.b czilu Ale'-r • dri-Dorn-. e u un nt Consiliul Lac ■ ” j = ic voturi

■?"‘'.iu.u (luunimiLak)

i. dl.I4s.ie se Petri - icprezertmt Conspiri Local Fâd;ăiv.ș= 16 ’-oiv.â psat-v <un«nimita e)

.». dl. Alexandru Flovir - reprezentări Consiliul Locul = ’6 ^otuii pentru (unsmimlla te)

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarere per ansamblu si se aproba in n.nunimitate-16 votrui pentru (15 consiberi prezenti), adoptandv<e HcJtc.rarea nrz 6/3C.?: .ser o.

Doamna : reședințe: Multuireste pentru participare și dedării închise luc.ările ședinței.

Drept urmare, ~-a inc iciat prezentul prcces-verbal in 3 esemnlare.

iJT.n. BLiir 'A- GI Ir K

•J J )