Hotărârea nr. 28/2020

HOTĂRÂREA Nr.28 din data de 19 februarie 2020 - privind luare act de prevederile Ordinului Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov nr. 155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier l

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV       «MM

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

** Jx         Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr.28 din data de 19 februarie 2020 - privind luare act de prevederile Ordinului Instituției Prefectului Județului Brașov nr. 155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, al domnului Popa Ovidiu Nicolae

CONSILIUL LOCAL AL Municipiului Fagaras, întrunit în ședință ordinară,

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 • a) art. 204 alin 2 lit j și art 602 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Luând act de:

 • a) Ordinului Instituției Prefectului Județului Brașov nr. 155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale , a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, al domnului Popa Ovidiu Nicolae, înregistrat sub nr. 209 7/13.02.2020//5309/13.02.2020

 • b) art 43 alin 2 lit j, alin 11, alin 14 din HCL nr. 235/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras

Ținând cont de:

 • a) referatul constatator elaborat de primarul și secretarul general al Municipiului, înregistrat sub nr. 5309/17.02.2020

 • b) referatul de aprobare al Primarului Municipiului înregistrat sub nr. 5309/17.02.2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 • Art.1. - Se ia act de prevederile Ordinului Instituției Prefectului Județului Brașov nr. 155/13.02.2020, anexa nr.1, parte integrantă a hotărârii, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, al domnului Popa Ovidiu Nicolae.

 • Art.2. - Se declară vacant locul ocupat de domnul Popa Ovidiu Nicolae în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș                        ,-------

 • Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș.                   /'          "X
Hotărâre s-a adoptat cu 16 voturi pentru, 1 abținere,__împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți la ședința ordinară -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului Brașov

 • - Primarul Municipiului Făgăraș

 • - Secretarul Municipiului

 • - Colecție

 • - Afișare

 • - Dl ui Popa Ovidiu Nicolae

Cod: F- 50
/

!
T ’ • j'zC.!1 'i c dc.-nnuii!. Popa G idiu . ,’icr

A' t.":d in vtccre urmdlc


.-: 'isa nr Tfc\ori


linuri:


i.C


r,<     -- Se                    da dr,p;, îrJnt- -k ^.pirarcs dur.'t?; nonrd?.

c m^nd«^u‘ul cc- c. ..> h:;•! in cncrd Cen^tipjîui i ccd eI fuiiiTxiuk'i t -1 dcmnu'ui ?cpj C/dtu kco’a-:, irr.3psr.i cu w..a de iu fat.U; r.'s 20IA

Art,l - ks- c'ednk v:c~hI iccu! de ccn^kr icczl i! Hohihu'hî poy? O k'iu Niotee în cecal Cord •: L.-cj! eI muriic’piuk'i HkKTrA? -7-s r? Par . j' i

A-knk Libtrk'or;! ['cur^k-'-


./ ->k_ - Serviciul Vcdtorea Lr dikcii si            Adnviî v / :cv, de Apuce re


3 Ao.eîor îîon.iative ' iJrmăr’res AeeHr j.' Cc.^ck/ K3pzA:cr’ c Arhiw ’jc

lei