Hotărârea nr. 27/2020

HOTĂRÂREA nr. 27 din data de 19 februarie 2020 -privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020, precum si ordinea de zi suplimentară

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV     'O'

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HO TÂRÂRE Anr. 27 din data de 19 februarie 2020

-privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020, precum si ordinea de zi suplimentară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, ÎNTRUNIT IN ȘEDINȚA ORDINARA,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.280/14.02.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică ordinara, în ziua de miercuri, 19 februarie 2020, precum si ordinea de zi suplimentară,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) Ut. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din 19 FEBRUARIE 2020, precum si ordinea de zi suplimentară, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) Ut. a), art. 134 alin. (1) Ut. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul Juridic- CL.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru,.....împotriva...r^fabtineri

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod:F-5O


!W»MANIA        &

JUDEȚUL BRAȘOV        jii

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nf?3;.505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0043 268 213 020

Web: www.ppmana-fagaias.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


>DJ§E©ZIȚIANR.28o > din data de i^/ebruarie 2020

’RlRA*» *

- privind convocarea Consiliului Local alM-unicipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de

MIERCURI, 19 FEBRUARIE 2020, orele 16:00


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(S), art. 155 alin.(i) lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară pentru data de MIERCURI, 19 FEBRUARIE 2020, orele 16,00, în sala, de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrante din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan , fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- vnvv.\primaria-fagaras.ro. secțiunea Proiecte dc hotărâri.

Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.i.

Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5. Prezenta dispoziție se 00ate contesta de cei interesați la instanța competentă, în teimenul prevăzut de lege.

Art. 6. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Munuipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției și Compardmentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afiș; re pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.


CON TRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, LâURA ELEIA GIUNCA


„           ROMÂNIA

.              JUDEȚUL BRAȘOV O

w ~                     I Bfi® 1

MUNICIPIUL FAGARAȘ   i.e».

’•>' , \ . Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 2G8 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: sccretariat@primaria-fa3aras.ro

Anexă la Dispoziția nr.280/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș , convocat pentru data de MIERCURI, 19 FEBRUARIE 2020, orele 16,00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 3c L1NUARIE 2020 (ORDINARĂ)

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

2.Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public d Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul ? lunicipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :     - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

3. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul I”, imobil situat în Făgăraș. în suprafață de 15.262 mp și prima înscriere a imobilului ‘ Stadion - lotul II”, imobil situat în Făgăraș, în supraf?fă de 165 mp. însciise în CF nr. 100630 Făgăraș, în suprafață tot dă de 15.427 mp, ca fiind de uz și interes public locJ și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăiaș precum și completarea Inventatului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Aviz consultativ:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

4.Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 306 mp, situat în Făgăraș, Al. Livezii, nr. 10A, înscris în CF 106354 Făgăraș, proprietatea Municipiului Făgăraș, aprobat la vânzare.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectura

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, îm. ățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

5.Proiect de hotărâre privind insusirea Reportului de evaluare nr. 3/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 955 mp, înscris în CF 104014 Făgăraș, proprietatea d- lui Sfeclis Traian și d-nei Sfecliș wasilica (soție), situat în Făgăraș, str. Tă.băcari, nr. 13. aprobat la cumpărare.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administiația public? locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comis-a de turism, relații externe și integrare europeană

6.Proiect de hotărâre privind privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 camere. înscris în CF nr. 106402-CJ-uT2 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Podului, nr. 1, ap.2. proprietatea d-nei Trif Claudia, ce va avea destinația de "locuință soci dă”, aprobat la cumpărare.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeana

 • 7 .Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp. înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjur; tor, conservarea monumentelor istorico și de arhitectură

 • - Comisia pen* ru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție soci Jă, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 8 .Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și pri* at al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conserv rea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru sericii publice, penti u comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportiv * și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisie de turism, relații externe și int :grcre europeană

9-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-econcraici pentru obiectivul de investiții "Extindere canalizare menajeră, str.SalcâmuIui din Municipiul Făgăraș".

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-socide, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultura

 • - Comisia pentru activități științifice, îm’ățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • io . Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură și condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghc Sucaciu

\viz consultativ:

 • - Comisia de studii, prognoze cconomico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, îmățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 11 .Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș, pentru anul 2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghc Sucaciu

Aviz consultativ :

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și priv ’.t al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

- Comisia pentru administrația publică locală, juridic?, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

- Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 12 . Proiect de hotarare privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraș, către Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, re1 ații e terne și integrare europeana

 • 13 .Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor, în vederea dobândirii personalității juridice de către "ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ      ITI MICRO REGIUNEA ȚARA

FĂGĂRAȘULUI".

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 14 .Proiect de hotarare privând angajarea unui avocat care să reprezinte inteicsele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autorității de Management pentru POR, aferentă proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea, creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș".

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consult: tiv :


 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

15.Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIȚEi pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei și a statului de feincții, precum și stabilirea salariilor de bază pentru anul 2020 ele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe si integrare europeană

17. Proiect de hotarare privând aprobarea subvenție mirii din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2020 a Fundației "Eospice Casa Speranței", în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Ghecrghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeana

 • 18. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MARTIE 2020).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

  PJ.
ROMÂbP'.


aSa        JUBEȚUL BRAȘOV O aâfâ

XZ

1Jj*- *m. 5 y । ■1 r v *                                                                                                                                                            '

m m-mwutȚv W

ii V'O-'VM

gVW\\^'- strada Kepubllcii, Nr. 3, 50520U, Tel: 0040 258 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Ă/y Web: '.vv.vv.primaria-fagaras.ro, Email: secreiariat@primaria-fagaras.ro

Nr.-6.037 din 19.02.2020

Dcmiiuie/Doainnă președinte,

în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să supuneți spre aprobare, suplimentarea ordinii de zi, cu următoarele proiecte de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind luare act de prevederile Ordinului Instituției Prefectului Județului Brașov nr.155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, al domnului Popa Ovidiu Nicolae.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Ghcorghe Sucaciu

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2020. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 3. Proiect de hotărâre privind propunere î de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR C'JLTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de inLrcs municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2020. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

  Aviz consultativ:


- Comisia de studii, prognoze economico-sccialv, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor ’storice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate,

cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

4. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif, înregistrate de ECOTERM S.A.Fagaras, in faliment, pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020.( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :     - Comisia de soidii, prognoze economico-soci Jc, buget finanțe si

administrarea domeniului public și privat ?1 municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

5. Proiect de hotărâre privând modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraș și înființare Centru Cultural Făgăraș” și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”.( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :     - Comisia de studii, prognoze economiosociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorico și de arhitectură

 • - Comisia pentru sermeii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

  01 dinii publice, respectarea drepturilor și libertățile^ cetățenești, problemele minorităților

  - Comisia de turism, relații externe și integ^ are europeană

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. i din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Parcului Regina M?.ria“ și a indic: torilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrale socială prin dezvoltarea activităților cultaral-educatise și reereatre în hiui icipiul Făgăraș”. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și orivat al municipiului

 • - Comitia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea ari. 2 și 3 H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul de investiții” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative si recreative în Municipiul Făgăraș”. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia d<. turism, relații externe ș.i integrare europeană

o. Proiect de hotărâre privind transformare;’, unor funcții publice ce execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Fagaras. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ :     - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor _                          istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

  PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


SECRETAR"GENERAL, LAURAELENĂ CIUNGA

/ / / / /

/

I 1

V i