Hotărârea nr. 24/2020

HOTARAREAnr.24 din 30.01.2020 privind aprobarea acordării elevilor preşcolari şi elevilor din clasele l-VIII din Municipiul Făgăraş de miere poliflora, în fiecare luna de curs frecventat

ROM ANj A


JUDEȚUL BRAȘOV        S

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRA

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 2

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.

H OTĂRÂREAnr.24 din 30.01.2020 privind aprobarea acordării elevilor preșcolari și elevilor din clasele l-VIII din Municipiul Făgăraș de miere poliflora, în fiecare luna de curs frecventat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, ÎNTRUNIT IN ȘEDINȚA ORDINARA

Ținând cont de inițiativa nr. 1751/17.01.2020 a consilierilor locali de a acorda miere poliflora in scoli pentru elevii din invatamantul primar din Municipiul Fagaras care frecventează cursurile in limita unui kilogram /luna/elev,

Reținând prevederile HG nr. 640/2017 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesionafce impunea alocari de la bugetul de stat, prevederi care au fost suspendate,

Ținând seama de prevederile OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal -bugetare,

Având în vedere amendamentele din cadrul ședinței ordinare cu privire la cantitatea de miere acordata si anume 350 grame(250 ml) , adresabilitatea acordării de la preșcolari până la clasele VIII, precum si momentul acordării si anume anul școlar 2020-2021

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ca oportună acordarea gratuită începând cu anul școlar 2020-2021 elevilor preșcolari și elevilor din clasele l-VIII din Municipiul Făgăraș , în limita unei cantitati de 350 grame de miere polifloră lunar, ca supliment nutritiv.

Art. 2. Mierea polifloră destinată consumului pentru elevilor preșcolari și elevilor din clasele l-VIII din Municipiul Făgăraș ,va fi ambalată în borcane de 250 ml, cu capac de culoare verde, marcat cu hologramă care atestă calitatea, va proveni exclusiv din stupinele autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și verificata de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 3. Produsul miere de albine se acordă numai elevilor care frecventează cursurile.

Art.4. Alocarea sumelor se realizează din bugetul local capitolul " Invatamant”, iar achiziția se va realiza conform legislație achizițiilor publice.

Art.5. Prezenta hotarare isi inceteaza aplicabilitatea la momentul implemetarii si derulării unui program național cu același obiect.

Art. 6. Hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul Juridic (CL)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CÂRLAN ANCA


CONTRASEMNEAZĂ

Hotărârea s-a adoptat cu 16.voturipentru, împotriva-, abțineri-.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex Direcția Buget finanțe

1 ex unitati de invatamant

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50