Hotărârea nr. 23/2020

HOTĂRÂREA NR. 23 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.23

din data de 30 ianuarie 2020

- privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2020-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 8/1/ 06.01.2020 și raportul de specialitate nr. 8/06.01.2020 al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș ce va funcționa în anul școlar 2020-2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare adresa nr. 14809/16.12.2019 emisă de către Inspectoratul Școlar al Județului Brașov și înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 76417/17.12.2019 prin care Inspectoratul Școlar Județean Brașov avizează conform rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș, valabilă pentru anul școlar 2020-2021,

Ținând seama de prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare, precum si de prevederile art. 129 alin 2 lit. a, alin 7 lit. a, art. 139 alin (1), art.196 alin. (1) lit. a, art. 197, art. 198 alin (1) și alin. (2) și art. 243 alin 1, lit.a din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș care va funcționa în anul școlar 2020-2021, conform Anexei nr.i la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Școlar Județean Brașov și unităților școlare indicate în Anexă nri,parte integrată la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

  • - lex. colecție

  • - lex. Prefectura

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar

  • - lex.Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

  • - lex. Inspectoratului Școlar Județean Brașov

  • - lex. Direcția Buget-Finanțe

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

Anexa nr. 1 la HCL nr.23/2020 an sc. 2020-2021 7

Nr. crt.

Denumirea unității școlare

PJ/AR

Adresa

Nr.

clase

Nr. elevi

1

Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Școlii, nr. 1

20

560

2

Școala Gimnazială nr. 1 Făgăraș ''''

AR-Colegiul National „Radu Negru”

Făgăraș, str. Școlii, nr. 15

32

944

3

Colegiul Național „Doamna Stanci^XfrăgăESES      x.

PJ

Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 14

35

859

4

Școala Gimnazială nr. 7 Făgăraș^ (

AR - Colegiul National „Doamna Stanca”

Făgăraș, str. Dr. I. Șenchea, nr. 104B

9

198

5

Colegiul „Aurel Vij oii” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr. 3

41

1054

6

Centru Școlar pentru Educație IncLuziv^TFagăraș

PJ

Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr. 3

17

154

7

Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

AR - Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

Victoria, str. Salcâmilor, nr. 2

9

40

8

Liceul Tehnologic „Dr. loan Șenchea” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Vlad Țepeș, nr. 11B

30

930

9.

Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Negoiu, nr. 6

18

399

10.

Grădinița cu program prelungit „Mateiaș Brâncoveanu”

AR- Liceul Teologic „Sf. Constantin Brâncoveanu”

Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 20

4

95

11.

Școala Gimnazială „Ovid Densusianu” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. V. Alecsandri, nr. 13

27

782

12.

Școala Gimnazială nr. 4

AR- Școala Gimnaziala „Ovid Densusianu”

Făgăraș, str. Gh. Doja, 52

13

215

13.

Grădinița cu program normal „Bursucul”

AR - Școala Gimnaziala „Ovid Densusianu”

Făgăraș, str. Gh. Doja, 52

3

54

14.

Grădinița cu program prelungit „Albinuța” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Câmpului,

8

225

15.

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918

6

124

16.

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio

AR- Gr. PS "Pinochio”

Fagaras, str. Șoseaua Combinatului, nr.3

4

95

17.

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio”

AR-Gr. PS "Pinochio”

Fagaras, Cvartal Centru II

3

68

18.

Grădinița cu program prelungit „Prichindeii” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. 13 Decembrie

8

274

19.

Grădinița cu program prelungit „Voinicelul” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str.T. Vladimirescu, nr.8 (Cartier)

7

178

20.

Clubul Copiilor Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 33A

10 cercuri

89 grupe

1259

21.

Clubul Sportiv Școlar Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Școlii, nr. 1

21 grupe

312

22.

Clubul Sportiv Școlar Transporturi

AR- Clubul Sportiv Școlar Făgăraș

Brașov, str. Fundătura Hărmanului, nr. 12 ’

4 grupe

42

23.

Școala Postliceală Sanitară”Ecaterina Teodoroiu” Făgăraș (învățământ particular)

PJ Particular

Str. Școlii, nr. 1,

3 grupe

90

24.

Școala Postliceală F.E.G. Education (învățământ particular)

PJ Particular

Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr. 3

4 grupe

120