Hotărârea nr. 22/2020

HOTĂRÂREA NR.22 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Municipiului Făgăraş ”

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV ’O’ CO SILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.22 din data de 30 ianuarie 2020

- privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea

Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.1111/1/14.01.2020 și raportul de specialitate nr.1111/14.01.2020 al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă, prin care se propune aprobarea Regulamentului conferirea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art. 104 alin. (1) lit. ”e” și lit. ”p”, art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”d” și alin. ”13” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. "a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revocă HCL nr. 167/31.07.2006 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș”.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul pentru conferirea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș", conform anexei nr.i, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă.


CONTRASEMNEAZĂ,Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru, _z abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta ho tar are se comunica:

 • - lex.dosar de ședința

-îex.colectie

 • - lex. Prefectura

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex.Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

 • - lex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-îex.afisaj

Cod:F-5O

Anexă nr.l la HCL nr.22 /2020

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.l. Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului' de acordare și de retragere a „Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș,, persoanelor îndreptățite la acesta precum și drepturile și obligațiile ce revin beneficiarului acestora.

Art.2. (1) Titlu de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș’’ reprezintă cea mai inalta distincție conferită ce către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, unor cetățeni români sau străini, personalități marcante, a căror carieră profesională și existențială are legătură directă sau indirectă cu municipiul Făgăraș

 • (2) Acest titlu reflecta aprecierea pe care o acordă locuitorii municipiului Făgăraș "valorilor" care au o legătură de existență cu municipiu.

 • (3) Titlul de”Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș” are valabilitate nelimitată, este personal, netransmisibil și conferă drepturi doar titularului.

Art3.Inițiativa propunerii pentru conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Făgăraș o poate avea:

 • a) Primarul;

 • b) Viceprimarul;

 • c) Consilierii locali;

 • d) Persoanele juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus,

 • e) Unui număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Făgăraș, pe baza unui tabel semnat de către aceștia, promovat de către un consilier sau grup de consilieri locali.

CAPITOLUL II

Categorii de personalități îndreptățite la primirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș”

Art.4.Sunt îndreptățite să fie propuse pentru conferirea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș”:

 • a) personalități cu recunoaștere națională sau universală care și/au pus amprenta asupra dezvoltării Municipiului Făgăraș și a imaginii acestuia;

 • b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Făgăraș, în tară și în străinătate;

 • c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificii supreme au salvat viețile concetățenilor lor, în municipiu Făgăraș;

 • d) persoane care prin, acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Făgăraș;

 • e) unor foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport recunoscut la realizarea unei imagini positive a municipiului Făgăraș;

 • f) unor sportivi sau foști sportivi făgărășeni care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive interne și internaționale;

 • g) alte situații.

Art.5. Titlu de „Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș” se poate acorda după caz:

 • a) în timpul vieții celui în cauză;

 • b) post-mortem.

Art. 6.Conferirea Titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș” nu este condiționată de :

 • a) cetățenie;

 • b) naționalitate;

 • c) vârstă;

 • d) domiciliul;

 • e) sex;

 • f) religie;

 • g) apartenență politică.

Art.7. Titlul are următoarele caracteristici:

 • a) este personal;

 • b) este netransmisibil;

 • c) este un drept al titularului;

CAPITOLUL III

Incompatibilități

Art.8 . Nu pot deține Titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș”, persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:

 • a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale;

 • b) au un comportament imoral;

 • c) desfășoară o activitate ostilă și defăimătoare la adresa municipiului Făgăraș sau a statului român.

CAPITOLUL IV

Procedura conferii, înmânării și înregistrării Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș”

Art.9. Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea :

 • (1) Documentele cu propunerile se înregistrează la Biroul reiatii cu publicul;

 • (2) Documentele vor cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

 • a) actul de identitate (xerocopia vizată în conformitate cu originalul)

 • b) curricumul vitae (în original);

 • c) certificat de cazier judiciar (în original);

 • d) expunerea de motive a inițiatorului (în original);

 • e) actul de deces al celui propus, după caz ( copie vizată cu originalul);

 • (3) Se întocmește raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al înițiatorului și proiectul de HCL și le înaintează secretarului pentru a fi vizate de primar și discutate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local;

 • (4) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al municipiului Făgăraș, în ședință ordinară sau extraordinară;

 • (5) Acordarea Titlului se va face de către plenul Consiliului Local;

 • (6) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeași legislatură;

 • (7) lumânarea Titlului se face de către Primarul municipiului Făgăraș în cadrul ședințelor extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Făgăraș.

Art.10. Metodologia înmănarii Titlului este următoarea:

 • a) Președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;

 • b) Primarul municipiului Făgăraș prezintă expunerea de motive care au stat la baza

propunerii de H.C.L.

 • c) Primarul municipiului înmânează Titlul de ”Cetățean de Onoare a Municipiului Făgăraș”, persoanei în cauză;

 • d) Ia cuvântul persoana sau reprezentantul acestuia;

 • e) Pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt meritele;

Art. 11. Titlul este înscris de către Biroul relații cu publicul în registrul cu evidența Cetățenilor de onoare ai municipiului Făgăraș.

CAPITOLUL V

Drepturi dobândite de deținătorii Titlului

Art.12. Deținătorii Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

 • a) Dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

 • b) Dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sau în care acesta este co-organizator; X"

 • c) Dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transportau'comun din Municipiul Făgăraș;                                                                / >/ .          \ . \

 • d) Dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive Organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local.                 \ 'A "a /// Z=7 /

CAPITOLUL VI

Retragerea Titlului

Art. 13. Titlul se poate retrage ...

Art.14. Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, după următoarea metodologie:

 • a) Este sesizat Consiliul Local al municipiului Făgăraș de către persoanele menționate la art. 3;

 • b) Dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local;

 • c) Retragerea Titlulu se va face prin Hotărârea a Consiliului Local cu votul majorității membrilor Consiliului Local, conform procedurii similare stabilită la art.9 pentru dezbaterea candidaturii;

 • d) La ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent I se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

 • e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează să I se comunice în termen de 15 zile.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art.15. Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Făgărașului.

Art.16. Informațiile publice referitoare la "Cetățenii de Onoare" vor fi publicate și în format electonic pe site/ul oficial al Primăriei Municipiului Făgăraș.

Art. 17.Legitimarea Cetățenilor de onoare se va face în baza unui înscris denumit Brevet semnat de către Primarul Municipiului Făgăraș și emis de Biroul relații cu publicul.