Hotărârea nr. 21/2020

Hotararea nr 21 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fa\<pO4Q 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria4ad3raș.ro \ ‘y \

 )*

„ *         I w > /

HOTARAREANR.21

din data de 30 ianuarie 2020 .''Grifîv" /

- privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit in ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate nr.138 din 14.01.2020 al Direcției de Asistență Socială, înregistrat șa Primăria Făgăraș sub nr.i.329/15.01.2020, precum si referatul de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 1.329/1/15.01.2020 prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, republicată privind Venitul minim garantat și ale H.G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,

în temeiul art. 129 alin. (1) și (2), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1-2) și art. 243 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.i - Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local aferente anului 2020 pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare a prevederilor Legii nr. 416/2001.

Art.2 - Acțiunile sau lucrările de interes local sunt evidențiate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția de Asistență Socială și Serviciul Administrare Patrimoniu Public și Privat.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • • tex. Dosar ședință

  • • tex. Colecție

  • • tex. Prefectură

  • • tex. Primar

  • • îex. Secretar

  • • lex. Afișare

  • • îex. Comp. Evenimente Publice, linformare Cetățeni și Registratură

  • • îex. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Făgăraș

  • • 1 ex. Serviciul Administrare Patrimoniu Public și Privat

Cod: F-50

Jud. Brașov


Consiliul Local al Municipului Fagaras


Anexa la H.C.L. Nr.pv din data de.7^^/


Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020

Ore lucrate/lună

100

100

101

100

100

78

78

78

82

71

71

81

Nr. Crt.

Activitatea

Norma de lucru

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

1

TSH14. Cosire manuala spatii verzi si adunarea ierbii rezultate

0.38 ore/100 mp

0

0

0

0

0

6

6

6

6

0

0

0

2

Cosit mecanizat zone verzi

0.81ore/100mp

0

0

0

0

0

6

6

6

6

0

0

0

3

TSH15A1.

Plivirea buruienilor in peluza

2.53ore/100mp

0

0

0

0

4

4

4

4

4

0 nîu

0

0

4

TSH16A1. Rectificarea marginilor la peluze si rabate

2.57ore/100mp

7

7

3

3

3

3

3

3

?t iSi

■v ’ihî!      / •*

\ o i 1

0

5

TSH17. Sapare manuala gropi pentru plantari izolate

2.7ore/mc

0

0

5

5

5

5

0

0

\ T, Xb;

V" —• te -

/

/

0

0

6

TSH26.

Plantari pentru gard viu

0.68ore/ml

0

0

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

.7

TSH27 Udatul plantațiilor cu furtunul

4.275ore/mc apa

0

0

0

0

0

4

4

4

4

0

0

0

;s

TSH28. Tăieri de corecție

0.77 ore/buc

? 2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

:9 i

TSH30-Pjphtafe flori si plante perene

2.53 ore/lOObuc

i

0

0

19

20

20

0

0

0

0

13

10

10

Jud. Brașov

Anexa la H.C.L. Nr. r-2/ din data de.-


Consiliul Local al Municipului Fagaras

10

TSH32 întreținere alei parc si terenuri de joaca pentru copii

0.17ore/mp

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

10

10

11

TSH41-Protejare si inerbarea taluzelor. Lucrări de intretinere

0,086 ore/mp

0

0

4

4

4

6

6

6

6

0

0

0

12

DH17.

Varuirea plantațiilor si accesorilor la drumuri

0.15 ore/mp

10

10

5

5

0

0

0

0

0

10

10

10

13

TRBA02XD-Incarcat in auto diverse materiale necesare sau rezultate din lucrări

0,42 ore/to

10

10

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

14

Lucrări de reparatii si montaj executate pe teren (mobilier stradal si semne circulație)_______

8ore /zi

4

4

4

4

4

10

10

10

10   /

f ।

1

.S'"*----

fi

10

15

întreținere maluri si talazuri prin cosire si defrișare tufișuri___________

8ore /zi

0

0

0

4

4

8

8

8

8

\ 'A' Xl(

0

0

0

16 !

1

Curatarea manuala a izqpdzii carosabil -bordura_______

2,4 ore/lOOmp

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10 ;

Jud. Brașov                                                                                           Anexa la H.C.L. Nr. £)-/ din data de

Consiliul Local al Municipului Fagaras

17

Lucrări specifice activitatii din sere si pepiniere

8ore /zi

20

20

10

5

8

5

10

10

5

20

20

20

18

Igienizare zone verzi

8ore /zi

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

20

20

Total Nr. persoane

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100