Hotărârea nr. 20/2020

HOTĂRÂREA Nr.20 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313,'               ij3 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr.20 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit in ședință ordinară,

Analizând Referatul de specialitate nr.108 din data de 10.01.2020 al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, precum și adresa nr.108 din data de 10.01.2020 a Direcției de Asistență Socială, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr. 1.330/15.01.2020, prin care se propune aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art.40 și art.44 alin.i lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile art.6 alin.2 din HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr.26/2000 cu privire la asociatii și fundații, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, HG.nr.970/2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere și HG.nr.268/2007 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

Ținând seama de prevederile art.86-88 din Legea nr.292/2011 privind asistența socială,

în temeiul prevederilor art.129, alin.(7), lit.(b), art.139, alin.(i), art.196, alin.(i), lit.(a), art.197, art.198, art.243 alin.(l) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. (1) Se aprobă un număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș în cadrul Compartimentului Protecției persoanelor cu handicap - Direcția de Asistență Socială;

(2) în cazul înregistrării unui număr mai mare de solicitări din partea părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal pentru angajarea unui asistent personal peste numărul aprobat prin prezenta hotărâre, majorarea numărului de posturi va fi analizată și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș printr-o nouă hotărâre.

ART.2. (1) Salarizarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data încheierii contractelor individuale de muncă.

(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali angajați, se asigură în proporție de cel mult 90% integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

ART.3.CU data prezentei, își încetează aplicabilitatea HCL.nr.9/31.01.2018.

ART.4 .Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Brașov, Primarului Municipiului Făgăraș, Direcției de Asistență Socială Făgăraș și Direcției Buget-Finanțe.

  • • lex. Dosar ședință

  • • lex. Colecție

  • • lex. Prefectură

  • • lex. Primar

  • • lex. Secretar

  • • lex. Afișare

  • • lex. Comp. Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură

  • • lex. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Făgăraș

  • • 1 ex. Direcția Buget Finanțe

Cod:F-5O