Hotărârea nr. 19/2020

HOTĂRÂREA NR.19 din data de 30 ianuarie 2020 - privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 416/2001, vizând ajutoarele de înmormântare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
?ĂC


CONSILIUL LOCAL FM^ĂRAȘ'

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0Q4O 268 2^13 p20 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaLfi8 fegaras.ro/^'

HOTĂRÂREA NR.19 din data de 30 ianuarie 2020 - privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 416/2001, vizând ajutoarele de înmormântare

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit in ședință ordinară,

Văzând Raportul de specialitate nr.139 din data de 14.01.2020 al Direcției de Asistență Socială Făgăraș, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.1.328/15.01.2020, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1.328/1/15.Ol.2020, privind propunerea de stabilire a plafonului maxim al ajutoarele de înmormântare pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social precum și pentru persoanele fără adăpost și fără aparținători,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) din Legea nr. 416/2001, republicată privind Venitul minim garantat, ale art.41-44 și ale H.G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, Legea nr.116.2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Legea nr.292/2011 privind Legea asistenței sociale, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr.26/2000 cu privire la asociatii și fundații,

în temeiul art. 129 alin. (1) și (2), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1-2) și art. 243 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare asigurat familiei beneficiare de ajutor social stabilit prin dispoziția primarului, în cuantum de maxim 1500 lei.

Art. 2. - Se aprobă acordarea unei sume stabilită prin dispoziția primarului pentru achiziționarea materialelor necesare înmormântării și a serviciilor funerare pentru persoanele fără adăpost și fără aparținători, decedate în spital sau pe raza municipiului Făgăraș, în cuantum de maxim 1500 lei.

Art. 3. - La data adoptării prezentei hotărâri se revocă prevederile H.C.L. nr. 30 din data de 28.02.2017.

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția de Asistență Socială și Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare.
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • • lex. Dosar ședință

  • • lex. Colecție

  • • lex. Prefectură

  • • lex. Primar

  • • lex. Secretar

  • • lex. Afișare

  • • lex. Comp. Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură

  • • lex. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Făgăraș

  • • 1 ex. Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare

Cod:F-5O

ANEXA 1 la HCL nr.19/2020


ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

Strada Tudor Vladimircscu, Nr.8, 505200, Tel: 0268 214 95

Email: das.secretariat@primaria-fagaras.ro


CERERE


PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE î:Subsemnatul/a,


Municipiul Făgăraș, str. sc........, ap........, tel.....


............................................., nr.........., bloc....... posesor al C.I., seria........., nr....................


C.N.P.......................................,

eliberat de............................................., la data de.........................., vă rog să-mi aprobați

acordarea          ajutorului          de          înmormântare          pentru

numitul/a............................................................ decedat/ă        la data

de..............................................................................................................................................


Data.......................


Semnătura...................................


DECLARAȚIE

Subs emnatul/ a.................................................................................. CNP................................

..........prin prezenta declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Municipiului Făgăraș/D.A.S. Făgăraș cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Subsemnatul precizez că adresa de email personală și oficială cu Primăria, respectiv D.A.S. Făgăraș este..............................................................................................

Data,


Semnătura,