Hotărârea nr. 18/2020

HOTĂRÂREA NR.18 din data 30 ianuarie 2020 -privind angajarea unui avocat in Dosar nr.5945/226/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş in care Municipiul Făgăraş, are calitatea de pârât in contradictoriu cu ŞAPTE SPICE S.A.-Obiectul dosarului fiind acţiune

ROMANIA      /■> A<,


JUDEȚUL BRAȘOV    O «

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.18 din data 30 ianuarie 2020 -privind angajarea unui avocat in Dosar nr.5945/226/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș in care Municipiul Făgăraș, are calitatea de pârât in contradictoriu cu ȘAPTE SPICE S.A.-Obiectul dosarului fiind acțiune in constatare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.1678/16.01.2020 al Compartimentului Juridic și Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.1678/1/16.01.2020, prin care se propune angajarea unui avocat in Dosar civil nr.5945/226/2020 in care Municipiul Făgăraș, are calitatea de pârât in contradictoriu cu ȘAPTE SPICE S.A.,obiectul dosarului fiind acțiune in constatare,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, în conformitate cu:

prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(i4), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei Avocat TI CU VIORICA, care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș, in calitate de pârât in Dosar nr.5945/226/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș având ca obiect acțiune in constatare.

  • - (2) Serviciile juridice constau în: consultanță, formulare apărare și reprezentare în cadrul Judecătoriei Făgăraș precum și orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraș.

  • - (3) Onorariul apărătorului ales este de 4500 lei fără TVA se va achita și in 2 tranșe_după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de instanța ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii și 50% cu 5 zile înainte de termenul la care părțile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la           titlul 20, art 20.01.09.

derilo.r prezentei hotărâri, se imputerrnicește Primarul

’pzentare în instanța și Direcția Buget Finanțe.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire xa Municipiului Făgăraș, prin avocatulCONTRASEMN SECRETAR GENE LAURA ELENA GI

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru, - abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-iex.colectie

-lex.Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

-lex.D-nei avocat TICU VIORICA

-lex.Compartiment Juridic

-iex.Direcția Buget-Finanțe

-lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O