Hotărârea nr. 17/2020

HOTARAREA NR.17 din data de 30 ianuarie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş m Dosar nr.4483/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 \ Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-f#c

HOTĂRÂREA NR.17 din data de 30 ianuarie 2020

  • • •                                                  •                                                                                                                                                                   r ț                                '*

- privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în Dosar nr.4483/62/2019

aflat pe rolul Tribunalului Brașov


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1440/1/15.01.2020, Raportul de specialitate nr. 1440/15.01.2020, prin care se propune angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraș în Dosarul nr. 4483/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, reclamant Popa Ovidiu Nicolae, dosarul având ca obiect anularea HCL nr.309/2017 privind stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru terenul expropriat în suprafața de 914 mp și stabilirea prețului terenului printr-o expertiza judiciara,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, în conformitate cu:

  • - prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

  • - prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.fizț), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

  • - ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

în temeiul art. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei GHEORGHE CRISTINA care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în Dosar nr.4483/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, reclamant Popa Ovidiu Nicolae, dosarul având ca obiect anularea HCL nr.309/2017 privind stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru terenul expropriat în suprafața de 914 mp și stabilirea prețului terenului printr-o expertiza judiciara.

  • - (2) Serviciile juridice constau în: consultanță, formulare apărare și reprezentare în cadrul Tribunalului Brașov precum și orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraș, redactarea si depunea întâmpinării fiind efectuate în termen procedural.

  • - (3) Onorariul apărătorului ales este de 5000 lei + TVA se va achita și in 2 tranșe_după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de instanța ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii și 50% cu 5 zile înainte de termenul la care părțile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02, titlul 20, art 20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se imputerrnicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanța și Direcția Buget Finanțe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru, 1 abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-iex.Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

  • - lex. D-nei av.GHEORGHE CRISTINA

  • - lex. Compartiment Juridic

  • - lex. Direcția Buget-Finanțe

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O