Hotărârea nr. 16/2020

HOTĂRÂREA NR.16 din data de 30 ianuarie 2020 - privind atribuirea de numere administrative imobilelor situate pe strada Prunului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAG iRAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.16

din data de 30 ianuarie 2020

- privind atribuirea de numere administrative imobilelor situate pe strada Prunului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit in ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.487/1/09.01.2020 și Raportul Compartimentului de Resort nr. 487/09.01.2020 al arhitectului sef , prin care se propune atribuirea de numere administrative imobilelor situate pe strada Prunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art.5, alin (1) și (3) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.i, alin (4) din Hotarărea nr.777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea RENNS- Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,

Potrivit prevederilor art.129, alin 2, lit.c și alin 6, lit. d , art.139, alin 1, art.196 alin 1 lit a, art.197, art.198 alin 1 și 2 și art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i-Se aprobă atribuirea de numere administrative imobilelor situate în Făgăraș, strada Prunului de la nr.i la nr.166, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Suprafețele cu delimitări fără casă, doar parcelă, să le fie atribuite numere însoțite de litere.

Art.3-Se aprobă modificarea și completarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale în conformitate cu art.l.

Art.4-Prezenta hotărâre nu reprezintă o reglementare a dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor existente pe strada Prunului și nu presupune aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta nr.97/2005

Art.5-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează PrimarulCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA GIUNCA '

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru,___abținere, - împotriva


Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

1 ex. Dosarul de ședința

1 ex. Prefectura

1 ex. Compartiment urbanism

1 ex. Furnizori utilități

1 ex Posta Romana


  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex Serviciu Taxe și Impozite Locale

  • - 1 ex SPCLEP Făgăraș


Cod: F-50


Număr casa

Nume locatar

Observatii

1

Gozgar Stelian

2

Boholtean Angela

3

Darus loan

1 1

4

Puschin loan

5

Bambea Niculai

\ %

6

Bambea Florin

7

Langa Rafira

N

8

Alexe Gheorghe

9

Lascut Maria

10

Moise Vasile

11

Moise Vasile

12

Vasile Dorel

13

Rafaiala Adrian

14A

Florea Vasile

14B

Negrea Aglaia

14C

Herseu lonut-Marian

14D

Florea Dorel

14E

Marian llie

14F

Gheorghita Cătălin

14G

Gulu Traian

14H

Stoica loan

141

Gulu Virgil

15

Florea Gheorghe

16

Alexe loan

17

Bambea Nicolae

18

Stoica Gheorghe

19

Stoica Robert

20

Stoica Aurel

21

Stoica Madalin

22

Stoica loan

23

Fara Nume

24

Bambea Ion

25

Bambea Nicolae

26

Loc de cult

27

Caian Cosmin-Adrian

28

Jsztojka luliana-Veorica

29

Veconi Ciprian

30

Flora Doina-Maria

31

Caian Vasile

32

Lacatus Florin

33

Căzu loan

34

Caian Corina

35

Alexe Florin

36

Tobias Cornel
84

Langa Madalina

85

Langa Madalina

86

Lupu loan

87

Marian Mircea

88

Parvu Marcel

89

Langa Madalina

90

Langa Madalina

91

Ciurar Gheorghe

92

Langa loan

93

Fara Nume

94

Marian Natalia

95

Ciurar Suzana

96

Bleteanu loan

97

Fara Nume

98

99

Langa Gheorghe

/ 'f

100

Caian Marinela

101

Caian Laura

.1 w

102

Gheorghita Adela

\ \W

103

Naftanalia loan

3SZ

104

Caian Viorica

Vo?'

105

Caian Constantin

106

Tanse loan

107

Sanga Floarea

108

Caian Victoria

109

Stoica Veronica

110

Samoila Elizabeta

111

Bambea loan

112

Mit rea

113

Hila Rozalia

114

Naftanalia loan

115

Alexe Gheorghe

116

Cimpoieru Elena

117

Caian Florin

118

Vlad loan

119

120

Cimpoeru Valeria

121

Rus llie

122

Nedelcu Maria

123

Rapa loan

124

Puschin loan

125

Rafaila Gizela

126

Rusu loan

127

Vasile Mina

128

129

Moldovan loan

130

Fara nume

—<6^

1

T

kppMj «_ spre Centru _                - 1 1 ////©/

_ » - - - - - - St^runului

-z.

i ‘

—^r4—<n /<jrj km - / @ @ ț~ Js -IQ M/A-/SrXr -J-A-@      k”                  ~ ’/^F]

'ns .-ZȚ/^®W/Ak^- :'l£ ” iț - _ _j _ Qa) j © sF^T-^^rjZ/-            - - ~ ' -

T&rzrrr

1__jjplkgfpppfp //&r^-

|            i^5 «—■—ih^~JI~ZSj/ /lC/X// tA/z^C?S!s*i297^<'" <? k. z^^Cj-i-TT_____ i.

•—। // 7/kT / / /r®// /®/ ® 77><?X* 7 " Ak® r j J~J1      @L...fcjkTMT/ /mI rp^^î-" -aM'MZJ__V

|                                ___1

.lănQFp

'1 fforq -PP - ' M-S-Z          7     /      '"'—-=J

WX® -UJ i \V/\ te r®           -kr?L® ®

\\ ®i -fe ^FF - X"      m-X.L - /

rF-s/v-..F>.      /AfA-X-Xl

"-rmr\ F1T T7T~~7- ’PS 1 ~l~! n F~"F^ rba@l ■ i'rP^i'^J'll®! / \ Br '®777 MrF./JJ__.

>Z>—1 -\~ 'FjX" U-/ @ /       4-/—J- / ~i

-. 1U___im -     1 ®      /

Legend*                                         7/® /\        ~   / /           /

Construcții     |           |                                               '"^'""F\/ ’”/             ”             --

Terenuri         |             1

/     /                                                                      ’tlJEXA <L

-MX "FLiFi “ © f/ V '@tWM_.@     V-hJ                                          PLAN DE SITUAȚIE

l? -,: - ~~                                                        Scara 1:500

Juc*e tul BRAȘOV

l                                                                           Teritoriul administrativ Fagaras

■ "L^--'£3p$p21^"                                                                        Zona Galați

.MMCFfe. I      Q      I ” r -     -5 Tiagar e

-L-^ZZ~T—1 '   ’

------- “ l

  • -1--------- - I                  />

“             <5? *                        X

  • 7       |                   ®

717^^^                 '^\®\

7/p ® r- ® © „7                      \__-

®      11                            n

_g-----1

: -—J

-       -*• ~-r*~|***’*1 “        “                                            hela

-        ©           --1         --------------

] @ _r r ®       ___

■*--ha,a                                            /€l9>VA5M'\

7..^7i„ (4.1 ir— -                                     / z^T^\*\

®         |J@|- -3 -F~—                                  //\ \

-^==7-^ -1-®^ f ’H—-—__                     ( w$» \;

- -       “                        ~                     ' ------~-                                                         '-\                     l'J /

H ' 1-----                ’ 55 /                            '        i                                \        illSiWrU /-^ /

®             . ________ha,a            /                        \            yC /

----------- “   ^T-f-       '       '       ----- Xb°‘ Ml >'C'oS/

])[—-i         r@ [ ®i

C7 @/r

® / //             r<7\

/ / / II                                   / y^'*^hala

.»_                                                             / hala /

/                                                   v.                                                                                          Executant; SC AVASS CAD DESIGN SRL

/ / ^F/'"'XP               /         \                   / / ^X'x,"                                      Data: Decembrie. 2019

/ /© / tx^vx /

/ z / ©/   \           “AA ©/"/MlzS“

/   ■^/\ /    " \         / / A/ "A® / A/

/               / 'X ‘X^\Aîexa^            ®^Fkr/

/ ^x^^zza®/ -ZZxL /