Hotărârea nr. 158/2020

HOTĂRÂREA nr.158 din data de 16 iulie 2020 - privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV     K2Z MM


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.158 din data de 16 iulie 2020

- privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, intrunit in ședința extraordinara,

Având in vedere referatul de aprobare nr.35677/1/2020 prin care se propune aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Vazand Raportul final nr.34.939/02.06.2020 al Comisiei de evaluare privind stabilirea rezultatelor evaluării managementului la Casa Municipala de Cultura Fagaras,

Ținând seama de prevederile OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, actualizata,

în temeiul 129 alin. (1), (2) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i Se aproba rezultatele evaluării anuale pentru activitatea desfasurata in anul 2019 a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, după cum urmeaza: nota finala 9,97 (noua,a?).

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul resurse umane si Manager Casa Municipala de Cultura Fagaras.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 13 voturi pentru .

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -13

Prezenta hotarare se comunica:

-îex.dosar de ședința

  • - lex. colecție

  • - lex. Prefectura

  • - lex. Primar

-lex.Secretar

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-îex.Afisaj

  • - lex. Compartimentul resurse umane

  • - lex. Manager Casa Municipala de Cultura Fagaras

Cod:F-5O


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.roNr. 039 din 03.06.2020

PROCES VERBAL FINAL

al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș

în temeiul prevederilor art. 42 alin.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009 precum și anexa 4 din Ordinul 2799 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management și HCL nr.69/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura si componenta comisiei de evalaure si de soluționare a contestațiilor, a fost organizata evalaurea managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras.

Potrivit art.40 alin. (1) din OUG 189/2008, au fost parcurse cele doua etape respectiv: analiza raportului de activitate si susținerea raportului de activitate de către managerul instituției de cultura. Notarea a fost făcută conform grilei de evaluare de către fiecare membru si a fost întocmit raportul final al comisiei nr. 34-, din 02.06.2020 cu recomandarea continuării managementului Casei Municipale de Cultura.

Conform art.40 alin (3) din OUG 189/2008, rezultatul evaluării, nota finala si concluziile întocmite de comisia de evaluare au fost aduse la cunoștința managerului instituției de cultura prin adresa nr. din 03.06.2020.

Nu au fost formulate contestatii, cu privire la modul de desfășurare si respectarea procedurii privind organizarea procesului de evaluare a managementului instituției de cultura.

Fata de cele menționate, in conformitate cu dispozițiile art.42 alin (4) din OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura cu modificările si completările ulterioare si a Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras si a componentei comisiei de evaluare si de soluționare a contestațiilor aprobat prin Hotărârea nr.69/2020 a MinicipiuluiFagaras - propunem aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, pentru anul 2019 stabilit de comisia de evaluare după cum urmeaza:

Nr.crt

Instituția de cultura

Manager

Nota obtinuta etapa I

Nota obtinuta etapa II

Rezultatul final

1.

Casa Municipala de Cultura Fagaras

Gribincea

Popa Diana

/O

Secretariat comisie evaluare:


ROMANȘA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL. FĂGĂRAȘ

■ Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040-268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primada-fagarâs.ro ,

Nr. M din 02.06.2020
RAPORT FINAL

Privind rezultatele evaluării anuale a managementului

Casei Municipale de Cultura Fagaras

In temeiul Hotărârii nr.69 din 31 martie. 2020 prin care a fost numita comisia de evaluare a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras si aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării managementului si a art.41 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, cu modificările si completările ulterioare, comisia de evaluare a stabilit următoarele rezultate in urma desfășurării evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras:

Nume/prenume manager evaluat

Evaluator/ nota finala

Evaluator/ nota finala

Evaluator/ nota finala

MEDIA

GRIBINCEA

POPA DIANA

NOTA =    c/0

NOTA = /o

N0TA= /o

Potrivit art.40 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările si completările ulterioare, evaluarea anuala a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras a constat in analiza raportului de activitate întocmit de manager si susținerea raportului de activitate in cadrul interviului.

In vederea evaluării anuale a managementului la Casa Municipala de Cultura Fagaras, comisia de evaluare a avut in vedere criteriile si punctajele stabilite in fisa de evaluare pe criterii si subcriterii.

Comisia de evaluare anuală consideră că instituția de cultura - Casa Municipala de Cultură Fagaras, prin managementul doamnei Gribincea Popa Diana si-a îndeplinit misiunea deținuta prin organizarea de proiecte si programe culturale de interes, printr-un management al resurselor umane si finaciar eficient.

Prin proiectele realizate in cadrul programelor propuse, managerul Casei Municipale de Cultura Fagaras si-a îndeplinit obiectivele si sarcinile specifice prevăzute de legislația in vigoare, si-a realizat programul manifestărilor culturale si a îndeplinit criteriile de performanta stabilite prin Contractul de management nr. 7905 din 01.03.2018.

In urma stabilirii rezultatelor evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, comisia de evaluare constata îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de management si recomanda continuarea managementului pentru anul 2020.

Prezentul raport a fost incheiat in doua exemplare.

Comisia de evaluare: