Hotărârea nr. 157/2020

HOTĂRÂREA nr.157 din data de 16 iulie 2020 - privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea imprumu

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV


| CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040,268 213 020

’?   .'           XA/^bv \AAW./nrimsria-fpnamc: rn         Qpnrnt^rintfrrXnrimnriQ-fnr'iamQ rr>

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.157 din data de 16 iulie 2020

  • - privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea imprumutului intern contractat de către Municipiul Fagaras de la CEC Bank si realizarea unor obiective de investitii, pe o perioada de 12 ani

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit in ședința extraordinara,

Luând act de:

  • a) Referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Făgăraș, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 39288/1/10.07.2020

  • b) Raportul de specialitate al Direcției Buget - Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, înregistrat sub nr. 39288/10.07.2020

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând in considerare prevederile art.9, pct.8 din Cartea Europeana a autonomiei locale, aprobata la Strasbourg in anul 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 si prevederile art.1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea de investiții publice de interes local si avand in vedere ca in anul 2020 trebuie trasa suma de 14.808.471.79 lei din creditul contractat,

în temeiul art. 129, art.139, art.i96,alin.i,lit.a, art.197, art.198, alin.i si alin.2,art.243„ alin.i, lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.i - Se aproba ca oportuna si de interes local modificarea si completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 255/2017 care va avea următorul conținut conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare care face parte integranta.

Art.2 - Prezenta hotarare va fi comunicata Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Publice Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice in vederea emiterii unui document in acest sens.

Art.2 - Răspunderea revine ordonatorului principal de credite care se insarcineaza cu ducerea la Îndeplinire prin Direcția Buget - Finanțe.

Art.a - Celelalte prevederi ale HCL nr. 255/2017 rămân neschimbate.

Art.5 - Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea HCL 141/23.06.2020.

Art.6 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Făgăraș, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Făgăraș, Direcției Buget-Finante, Biroului Achiziții Inwestitii si Instituției prefectului județului Brașov si se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al României, precum si pe pagina de internet www.primaria-fagaras.ro.


PREȘEDINTE DE SEDINT NEGRILĂ ION

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 12 voturi pentru și o abținere.

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -13

Prezenta hotarare se comunica:

-îex.dosar de ședința

-lex.colectie

-îex.Prefectura

-lex.Primar

-lex. Secretar

-lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-îex.Afisaj

-îex.Direcției Buget-Finante

-lex. Biroului Achiziții Inwestitii

Cod:F-5O

Anexa i la HCL nr.157/2020

Lista obiectivelor care fac obiectul finanțării

Nr. crt.

Refinanțare datorie publică locală

Sold împrumut (lei)

1

Contract de credit nr. 99 / 24.03.2010

3.583 333,33 lei

Nr. crt.

Obiectiv de investiții

Valoarea investiției

2

„ Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural al Municipiului Fagaras -Cetatea Fagar asului”

10.952.200 lei

3

„Lucrări de evacuare ape pluviale str. D-na Stanca, Mun. Fagaras”

1.031.135 lei

4

„Lucrări de amenajare-reabilitare secție pediatrie la Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras”

1.313.691.09 lei

5

„Reabilitare str. Doamna Stanca, Municipiul Fagaras, jud. Brașov”

1.511.445.70 lei

6

„Reabilitare străzi din Municipiul Fagaras, județul Brașov”

10.191.528,21 lei

Subtotal obiective de investiții

25.000.000,00 lei

TOTAL

28.583.333,33 lei