Hotărârea nr. 156/2020

HOTĂRÂREA Nr. 156 Din data de 16 Iulie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020 Consiliul

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


strada Republicii, Nr. 3. 505200, lai: 0040 2G8 211,313, Fax: OO4u £08 21,3 020 Web' www primaria-f.'igaras ro. F'maH- secretariat(§}prirnana-fagara ; ro

HOTĂRÂREA Nr. 156 Din data de 16 Iulie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinara,

Având în vedere:

 • - Proiectul de hotărâre,

 • - Raportul de specialitate nr. 39287/10.07.2020 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - Referatul de aprobare nr. 39287/1/10.07.2020 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se popune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

nr 1.


Art.L Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, conform anexei

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetului local conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr 3.

Art.4. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetul creditelor interne, conform anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2020, conform anexei nr.5.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru "Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș” conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 6 (anexa 6), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe - Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziții și Investiții, precum și directorii și managerii enumerați la art.7


Hotărârea s-a adoptat cu 12 voturi pentru, _1_ abținere, împotrivă

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți - 13

Se comunică:

 • - Instituției Prefectului Brașov

 • - Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov Serviciului Trezorerie Făgăraș

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Direcției Buget Finanțe

 • - Colecție

 • - Afișare

 • - Dosar de ședință

  Cod: F-50


  Cod indicator

  Denumire indicatori

  Influențe Trimestrul III - mii lei -

  Total Venituri         Z.'    ■ "x*.

  \ +1.599,12

  42.02

  Subvenții de la bugetul de stat

  ,\ +212,13

  42.02.69

  Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020       ' + . .       x

  ) +212,13 /

  48.02

  Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

  +1.386,99

  48.02.01

  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

  +1.386,99

  48.02.01.01

  Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

  +43,49

  48.02.01.02

  Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

  +1.343,50

  Total Cheltuieli

  +1.599,12

  51.02

  Autoritati publice si acțiuni externe

  +182,12

  51.02.01.03

  Autorități executive

  + 182,12

  20

  Bunuri și servicii

  +182,12

  20.01

  Bunuri si servicii

  + 182,12

  20.01.03

  încălzit, iluminat si forța motrica

  +32,12

  20.01.09

  Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

  +50,00

  20.01.30

  Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

  + 100,00

  54.02

  Alte servicii publice generale

  +297,00

  54.02.50

  Alte servicii publice generale

  +297,00

  10

  Cheltuieli de personal

  +280,00

  10.01

  Cheltuieli salariale in bani

  +280,00

  10.01.12

  Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

  +280,00

  20

  Bunuri și servicii

  +17,00

  20.30

  Alte cheltuieli

  + 17,00

  20.30.30

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  +17,00

  65.02

  învățământ

  +50,00

  65.02.04.02

  învățământ secundar superior

  +50,00

  20

  Bunuri și servicii

  +50,00

  20.02

  Reparatii curente

  +50,00

  70.02

  Locuințe, servicii si dezvoltare publica

  +220,00

  70.02.50

  Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

  +220,00

  20

  Bunuri și servicii

  +220,00

  20.01

  Bunuri si servicii

  +220,00

  20.01.09

  Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

  + 160,00

  20.01.30

  Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

  +60,00

  74.02

  Protecția mediului

  +400,00

  74.02.05.01

  Salubritate

  +400,00

  20

  Bunuri și servicii

  +400,00

  20.30

  Alte cheltuieli

  +400,00

  Cod indicator

  Denumire indicatori

  Influențe Trimestrul III - mii lei -

  20.30.30

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  +400,00

  80.02

  Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

  +450,00

  80.02.01.30

  Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

  +450,00

  51

  Transferuri între unități ale administrației publice

  +450,00

  51.01

  Transferuri curente

  +450,00

  51.01.01

  Transferuri către instituții publice

  +450,00

  84.02

  Transporturi

  0,00

  84.02.03.03

  Străzi

  0,00

  71

  Active nefinanciare

  0,00

  71.01.01

  Construcții

  +157,80

  71.01.30

  Alte active fixe

  -157,80

Președinte de ședință

Director Buget Finanțe
Cod indicator

Denumirea obiectivelor de investitii

Influențe Trimestrul III - mii lei -

Total cheltuieli de capital

0,00

84.02

Transporturi

0,00

Lite)

Studii fezabilitate

+157,80

Poz.l

Actualizare studiu de fezeabilitate varianta de ocolire Făgăraș

+157,80

Lite)

Alte cheltuieli

-157,80

Poz.2

Actualizare studiu de fezeabilitate varianta de ocolire Făgăraș

-157,80

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul III - mii lei -

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

Total Venituri

+3.856,80

-3.856,80

41.07

Alte operațiuni financiare

+3.856,80

-3.856,80

41.07.02

Sume aferente creditelor interne

+3.856,80

-3.856,80

41.07.02.01

Sume aferente creditelor interne

+3.856,80

-3.856,80

Total Cheltuieli

66.07

Sanatate

+1.313,70

0,00

66.07.01.06

Spitale generale

+1.313,70

0,00

71

Active nefinanciare

+1.313,70

0,00

71.01.01

Construcții

+1.313,70

0,00

84.07

Transporturi

+2.543,10

-3.856,80

84.07.03.03

Străzi

+2.543,10

-3.856,80

71

Active nefinanciare

+2.543,10

-3.856,80

71.01.01

Construcții

+2.543,10

-3.856,80

Cod indicator

Denumirea obiectivelor de investitii

Influențe Trimestrul III - mii lei -

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

Total cheltuieli de capital

+3.856,80

-3.856,80

66.07

Sanatate

+1.313,70

0,00

Lit.e)

Alte cheltuieli

+1.313,70

0,00

Poz.l

Lucrări de amenajare reabilitare Secție Pediatrie la Spitalul Municipal ”Dr. A. Tulbure”

+ 1.313,70

0,00

84.07

Transporturi

+2.543.10

-3.856,80

Lit.B

Lucrări noi

+1.031,10

-1.031,10

Poz.l

Lucrări de evacuare ape fluviale Str. ”D-na Stanca” Făgăraș

+1.031,10

-1.031,10

Lit.e)

Alte cheltuieli

+1.512,00

-2.825,70

Poz.l

Reabilitare Str. ”D-na Stanca” Făgăraș

+1.512,00

-1.269,50

Poz.3

Reabilitare Străzi in Municipiul Făgăraș

0,00

-1.556,20

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestru] III - mii lei -

Total Venituri

+450,00

43.10

Subvenții de la alte administrații

+450,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții public

+450,00

Total Cheltuieli

+450,00

80.10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

+450,00

80.10.01.30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

+450,00

10

Cheltuieli de personal

+173,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+170,00

10.01.01

Salarii de baza

+170,00

10.03

Contribuții

+3,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

+3,00

20

Bunuri și servicii

+277,00

20.01

Bunuri și servicii

+277,00

20.01.01

Furnituri de birou

+3,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

+2,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

+232,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

+22,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+ 18,00

Corespunzător se rectifică și bugetul individual Serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș.

Președinte de ședințăCompartiment BugetPreședinte de ședință
Președinte de ședință

\ ' ''» 1

b î\ Y /*.'• \

/ . . « •

Director Buget Finanțe

Compartiment Buget
Președinte de ședință

Director Buget Finanțe

Compartiment Buget
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT IN MUN FAGARAS

41910739

Anexa nr6 la H.C.L. NR.156/16.07.2021

Raport buget

Sursa de finanțare: 02G

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

2.220.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

970.000,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

970.000,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

970.000,00

33.02G

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

970.000,00

33.02G.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

970.000,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.250.000,00

43.02G

Subvenții de la alte administratii

1.250.000,00

43.02G.09

Subvenții pentru instituții publice

1.250.000,00

TOTAL CHELTUIELI

2.220.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.220.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

763.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

748.280,00

10.01.01

Salarii de baza

689.880,00

10.01.06

Alte sporuri

12.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana               /      _    \<v

/                               x y .

38.820,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7.580,00

10.03

Contribuții                                                  J

14.720,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca \ \   4 . y /

14.720,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII            '* >.

1.457.000,00

20.01

Bunuri si servicii                                    •

1.456.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

5.300,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

4.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.242.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

39.760,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

5.000,00

20.01.06

Piese de schimb

4.000,00

20.01.07

Transport

3.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.180,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47.670,00

20.01.30

. - - .....

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

98.090,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

500,00

20.04.04

Dezinfectant!

500,00 —

79.02G

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

2.220.000,00

80.02G

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

2.220.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.220.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

763.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

748.280,00

10.01.01

Salarii de baza

689.880,00

10.01.06

Alte sporuri

12.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

38.820,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

7.580,00

10.03

Contribuții

14.720,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

14.720,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.457.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.456.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

5.300,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

4.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.242.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

39.760,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

5.000,00

20.01.06

Piese de schimb

4.000,00

20.01.07

Transport

3.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.180,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47.670,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

98.090,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

500,00

20.04.04

Dezinfectant!

500,00

80.02G.01

Acțiuni generale economice si comerciale

2.220.000,00

80.02G.01.30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

2.220.000,00

96.02G

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02G

REZERVE

0,00

98.02G

EXCEDENT

0,00

99.02G

DEFICIT

0,00

Președinte de ședințaCompartiment Buget