Hotărârea nr. 155/2020

HOTĂRÂREA nr.155 din data de 16 iulie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IULIE 2020

ROMÂNIA     z>


JUDEȚUL BRAȘOV     O5*

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.155 din data de 16 iulie 2020

 • - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IULIE 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.664/10.07.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică extraordinara, în ziua de joi, 16 IULIE 2020,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinara, a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IULIE 2020, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL.Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 13

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - îex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - îex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local

Cod F-50


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ?/ ||j|

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaraș.ro

DISPOZIȚIA NR.664 din data de 10 iulie 2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință extraordinară pentru data de joi, 16 IULIE 2020, orele 18,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) și (2), art. 134 alin.i lit.(a), alin.Cs), lit. b, alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.i, lit.fb) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință extraordinară pentru data de joi, 16 IULIE 2020, orele 18,00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrante din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic -, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.i.

Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 6. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului General al Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției și Compartimentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.
ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


i Net


-Strâda Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 ' Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexă la Dispoziția nr.664/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș , convocat pentru data de joi, 16 IULIE 2020, orele 18,00

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.i la HCL.nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras .

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ

PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GE

Laura Elena Gi


LG