Hotărârea nr. 153/2020

HOTĂRÂREA nr.153 din data de 23 iunie 2020 - privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale Făgarăş

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV      L sml


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.153 din data de 23 iunie 2020

 • - privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Făgarăș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, intrunit in ședință ordinară,

Având in vedere:

 • - referatul de specialitate nr.568/2020 al compartimentului juridic contabilitate resurse umane protecția munciii și PSI prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții, ale Poliției locale Făgarăș,

 • - referatul de aprobare nr. 36297/2020 al primarului prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții, ale Poliției Locale Făgarăș,

 • - adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr. nr.8205/2019 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras, precum si adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr. nr.5187/2020 prin care ni se semnalează o serie de deficiente cu privire la redactarea actelor cu caracter individual/normativ avand ca domeniu de reglemetare “funcția publica”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, HG nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare al poliției locale, OUG nr.57/2019 Cod administrativ actualizat, ale art.XVI din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(i) lit.”a”, art.197, art.198 al.(i) si al.(2), art.243 al.(i) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i Se aprobă modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Făgarăș, în sensul organizării și funcționării a acesteia în subordinea Primarului Muncipiului Făgăraș, potrivit anexelor nr.i si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Orice dispoziție contrară se revocă de plin drept cu data prezentei.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Politia Locală Făgăraș.


Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru și o abținere.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - îex. Secretar general

 • - îex. Afișare

 • - îex. Direcției Buget-Finante

 • - lex. Compartimentul Resurse Umane

 • - îex. Politia Locală Făgăraș

 • - lex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - îex. A.N.F.P.

Cod: F-50


NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

41

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

35

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

0

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

4


Primar

Gheorghe SucaciuPOLITIA LOCALA FAGARAS

STAT DE FUNCȚII              /•</

___________________________________ i*(

Nr. crt.

funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala,

Treapta

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

director executiv

2

director executiv adjunct

COMPARTIMENT ORD

NE PUBLICA,PAZA OBIECTIVE SI EVIDEN1

A PERSOANELOR

1

polițist local

I

S

S

2

polițist local

III

S

M

3

polițist local

I

P

S

4

polițist local

III

S

M

5

polițist local

III

S

M

6

V

polițist local

III

P

M

7

polițist local

III

s

M

8

polițist local

III

s

M

9

polițist local

III

s

M

10

polițist local

Iii

p

M

11

polițist local

III

s

M

12

polițist local

III

s

M

13

polițist local

III

s

M

14

polițist local

III

s

M

15

polițist local

I

p

S

16

paznic

I

M

17

paznic

I

M

18

paznic

I i

M

19

paznic

I

M

COMPARTIMENT CIRCULAȚIE, ECHIPE MOBILE, INTERVENȚIE

1

polițist local

! I

P

s

2

polițist local

I

S

s

3

polițist local

I

p

S

X - . A

4

polițist local

I

s

S

5

polițist local

I

s

M

/■

tr / '

6

polițist local

I

p

s

1

I

7

polițist local

I

p

s

\ X

8

polițist local

III

S

M

\

\ X"

9

polițist local

III

s

M

\

COMPARTIMENT CONTROL                             X ’ lsn'

1

polițist local

I

s

S

2

polițist local

I

p

S

3

polițist local

I

s

S

COMPARTIMENT DISPECERAT SECRETARIAT

1

V

polițist local

I

s

S

2

polițist local

I

s

S

3

polițist local

I

s

S

4

polițist local

I

s

S

5

polițist local

I

s

s

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTABILITATE, RESURSE UMANE, PROTECȚIA MUNCII

1

consilier

I

s

s

2

consilier

I

p

s

3

consilier jr.

I

p

s

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

41

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

35

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

0

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

4


PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU