Hotărârea nr. 152/2020

HOTĂRÂREA nr.152 din data de 23 iunie 2020 - privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăş

ROMÂNIA


4P>.             JUDEȚUL BRAȘOV          ttsSfia

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

S.__x         Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.152 din data de 23 iunie 2020

- privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, intrunit in ședință ordinară,

Având in vedere referatul de specialitate nr.36254/2020 al compartimentului resurse umane prin care se propune reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș, referatul de aprobare nr. 36254/1/2020 al primarului prin care propune reorganizarea aparatului de specialitate,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

Văzând adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr. nr.8205/2019 Înregistrata la noi sub nr.52975/2019 prin care se Stabilește numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras, precum si adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr. nr.5187/2020 Înregistrata la noi sub nr.30880/2020 prin care ni se semnalează o serie de deficiente cu privire la redactarea actelor cu caracter individual/normativ avand ca domeniu de reglemetare “funcția publica”,

Ținând seama de prevederile art. 518 din OUG nr.57/2019, priviond Codul administrativ, ale art.XVI din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(i) lit.”a”, art.197, art.198 al.(i) si al.(2), art.243 al.(i) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș, potrivit anexelor nr.i si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Orice dispoziție contrară se revocă de plin drept cu data prezentei.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul Resurse Umane.Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru și o abținere.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - îex. Dosar ședință

  • - îex. Colecție

  • - îex. Prefectură

  • - îex. Primar

  • - îex. Secretar general

  • - îex. Afișare

îex. Direcției Buget-Finante

  • - îex. Compartimentul Resurse Umane

  • - îex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - îex. A.N.F.P.

Cod: F-50

JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FAGARAS


APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FAGARAS

ORGANIGRAMA


STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

• ■•Li. -■

■ c ■

funcția publica

gradul profesional

niveluLstudilIor

funcția contractuala

nivelul studiilor

inalt funcționar public

de conducere

• -.u

r

<<

r •

de conducere

de execuție

treapta profesionala

0

2

4                      '

5

6

8

9

10

11

12

1

Primar

2

Viceprimar

3

Secretar General al Municipiului

1.1 Compartiment monitorizare proceduri administrative si tehnologia informației

1

consilier

I

S

S

2

V

-

consilier

I

P

S

I.2 Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura

1

consilier

I

S

s

2

consilier

I

s

s

3

consilier

I

s

s

4

consilier

A

s

.3 Compartiment monitorizare coordonare unitati de

invatamant si arhiva

1

consilier

I

S

s

2

referent

III

S

M

I.4 Compartiment resurse umane

1

consilier

I

S

S

2

consilier

I

S

s

I.5 Compartiment juridic

1

consilier juridic

I

S

s

2

consilier juridic

I

S

s

3

consilier juridic

I

P

s

4

consilier juridic

I

s

s

III. DIRECȚIA

BUGET FINANȚE

1

| director executiv

111.1 Birou economic, financiar

1

I

| sef birou

III.1.1 Compartiment economic, financiar

1

consilier

I

s

s

2

tv

consilier

I

s

s

3

s

consilier

I

p

s

4

consilier      __________________

I

s

s

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

III.1.2 Compartiment buget, execuție bugetara, contabilitate instituții subordonate

1

consilier

A

s

2

consilier

I

S

s

/

III.1.3 Compartiment gestiune

/

X

1

consilier

I

p

S

:!

III.2 Serviciul venituri bugetare

I

3 ;• ,

. > ; -

1

sef serviciu

\

/■ ■*

2

referent

III

s

M

y

■ V

3

referent

III

s

M

1     »*

4

referent

III

s

M

1

5

consilier

I

s

S

6

referent

III

s

M

7

consilier

I

s

S

8

consilier

I

s

S

9

consilier

I

p

s

10

consilier

I

s

s

11

consilier

I

p

s

12

consilier juridic

s

s

13

consilier

I

A

s

14

referent

III

P

M

IV. ARHITECT SEF

1

_

arhitect sef

IV.1 Compartiment urbanism,

amena

area teritoriului, energetic

1

consilier

I

S

S

2

consilier

I

S

S

3

consilier

I

s

S

IV.2 Compartiment cadastru, agricol

, fond

funciar

1

Consilier

I

s

S

2

referent

III

s

M

3

V

consilier

I

p

S

IV.3 Compartiment evidenta patrimoniu (concesiuni, inchirier

i, administrare parcari, evidenta bunuri)

1

-

consilier

I

s

S

2

referent

III

s

M

3

referent

III

s

M

4

consilier juridic

I

s

S

5

...

muncitor calificat

1

M

IV.4 Compartiment acorduri, autorizatii, libera inițiativa, comercial

l 1

consilier_________________________

L_i_

L_ș_

I______________________________________________________________________________________________________________

_

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

___ IV.5 Serviciul de utilitate publica

1

sef serviciu

/

-..

IV.5.1 Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica, asociatii de proprietari, mediu     / , /

1

consilier

I

P

S

I

2

consilier

I

A

S

3

consilier

I

S

S

4

consilier

I

S

s

♦7; C— <

IV.5.2 Centrul National de Informare si Promovare Turistica

1

consilier

I

A

s

2

i

consilier

I

A

s

3

V

-

consilier

I

S

s

V. Serviciul administrare patrimoniu public si priva

t

1

Sef serviciu

V.1 Birou horticol

1

Sef birou

2

s

consilier

I

S

s

3

referent

III

S

M

4

muncitor calificat

I

5

muncitor calificat

I

6

muncitor calificat

I

7

muncitor calificat

I

8

muncitor necalificat

9

muncitor necalificat

10

muncitor calificat

I

11

muncitor necalificat

12

muncitor necalificat

13

muncitor calificat

II

14

muncitor calificat

III

15

muncitor necalificat

16

-

muncitor calificat

II

17

muncitor calificat

II

V.2 Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrări publice

1

sef birou

V.2.1 Compartiment reparatii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare

1

...

muncitor calificat

I

2

...

muncitor calificat

I

3

•*

muncitor calificat

I

4

muncitor calificat

I

5

muncitor calificat

I

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

6

muncitor calificat

I

7

muncitor calificat

I

. i i ■

8

muncitor calificat

IZ

9

muncitor calificat

/I /

- \ •

10

muncitor calificat

1 w

4

\ fi

11

muncitor calificat

!

12

muncitor necalificat

13

muncitor calificat

'C,

14

muncitor necalificat

15

muncitor calificat

II

16

administrator

1

17

administrator

1

18

administrator

1

V.2.2 Personal auxiliar

1

muncitor calificat

1

M

2

muncitor calificat

1

3

îngrijitor

1

4

paznic

1

5

muncitor calificat

1

6

i

muncitor necalificat

7

paznic

1

8

paznic

1

9

muncitor calificat

1

V.1.2.4 Compartiment adapost câini

1

(consilier

I

S

S

VI.1 Birou achiziții

1

sef birou

2

consilier juridic

I

s

s

3

consilier achiziții publice

I

s

s

4

consilier achiziții publice

I

p

s

5

consilier

I

p

s

6

V

consilier

I

s

s

I                             VI. Serviciul investitii, implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale

I 1

v (Șef serviciu

VI.1 Compartiment

investitii

1

consilier

I

S

s

2

consilier

I

P

s

3

consilier

I

S

s

4

referent__

III

S

M

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

____________                    VL2 Birou implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale

1

V

sef birou

.3.

2

consilier juridic

I

s

S

/ Z

3

consilier

I

s

s

/ t

/ ‘

4

consilier

I

s

s

l ;,/

5

consilier

I

A

s

\ '

\ U

6

consilier

I

S

s

x-**

**-

7

V

consilier

I

A

s

VIL1 Compartiment audit public intern

1

Auditor

I

S

s

2

!

Auditor

I

S

s

VII.2 Compartiment protecție civila

1

inspector de protecție civila

I

S

s

2

inspector de protecție civila

III

S

M

VIL3 Compartiment îndrumare romi

1

_

referent

II .

M

VII.4 Cabinet primar

1

consilier

1A

S

2

consilier

1A

S

Total funcții de demnitate publica

2

Total funcții de secretar general

1

Total funcții publice, din care:

85

funcții publice de conducere

11

funcții publice de execuție

74

Total funcții contractuale, din care:

45

Funcții contr de conducere

0

Funcții contractuale de execuție:

45

Total funcții in instituție

133