Hotărârea nr. 151/2020

HOTARAREA nr.151 din data de 23 iunie 2020 privind privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 00^0 268 21j3;020, Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTARAREA nr.151 din data de 23 iunie 2020

privind privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 35515 /1 din data de 09.06.2020 și Raportul Compartiment Resort nr. 35515 din data de 09.06.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare adresa Ministerului Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 153007/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Județan Brașov cu nr. 21587/02.12.2019 și la Primăria Municipiului Făgăraș cu nr. 75621/10.12.2019, prin care autoritățile publice locale au fost informate cu privire la modalitatea de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuințe proprietatea statului sau a unităților administrativ -teritoriale,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 - privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 1.275 din 7 decembrie 2000 -privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 ,

în conformitate cu prevederile Cap. V - Contractul de locațiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,

Potrivit prevederile art. 129, alin. 1, alin 2, lit. c, alin. 7 lit. q , art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă prelungirea pe o periodă de 1 (un) an de la data expirării, a contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș, prevăzute în anexa nr.i, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 26.09.2020 până la data de 25.09.2021.

Art. 2. Se exceptează de la prelungire contractele de închiriere ale titularilor cărora le-au fost reziliate contractele în baza unor hotărâri judecătorești definitive.

Art. 3. Pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe din fondul locativ al Municipiului Făgăraș, care în prezent formează obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în funcție de hotărârile definitive, se va proceda la prelungirea sau rezilierea contractelor, conform dispozițiilor instanțelor.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitectul șef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL LAURA ELENA’ gOca

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru .

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - îex. Dosar ședință

  • - îex. Colecție

  • - îex. Prefectură

  • - îex. Primar

  • - îex. Secretar general

  • - tex. Afișare

  • - îex. Direcției Buget-Finante

  • - tex. Compartimentul Evidente patrimoniu

  • - îex. Arhitect-șef

  • - lex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

Cod: F-50

Anexa. Nr. i la H.C.L./$//--Z57ZM4 O >

Nr. crt.

debitor

str

nr

bl

SC

ap

actdob

datadob

expiră

1

ADOCHITEI ANTONELA ELENA

Plopului

12

1~l

63

10.08.2017

25.09.2020

2

AFLOAREI DANIEL VASILE

Plopului

12

62

2117

27.06.2014

25.09.2020

3

AFLOAREI MIHAI

Negoiu

1

591

27.06.2014

25.09.2020

4

ALBU NATALIA

Plopului

3

17

1214

27.06.2014

25.09.2020

5

ALDEA ANCUTA

Plopului

12

69

14020

27.04.2018

25.09.2020

6

ALDEA ELENA COSMINA

Plopului

6

10

1224

27.06.2014

25.09.2020

7

ALDEA GFțEORGH^E !( 1

Plopului

6

18

1218 i

27.06.2014

25.09.2020

8

ALfcXE FLORIN

A.Mureș

1

1368

27.06.2014

25.09.2020

9

ALEXE GHEORGHE

Plopului

12

80

2151

16.12.2016

25.09.2020

10

ALEXE NICULINA

Plopului

3

23,24

3167

15.12.2016

25.09.2020

11

ALEXE PETRONELA-FANICA

Plopului

12

79

3189

19.10.2017

25.09.2020

12

ANDREIAS MARIANA

Plopului

12

22,23

2088

27.06.2014

25.09.2020

13

ATUDOREI RAFIRA-ANDREEA

Podului

1

2

73784

26.11.2019

25.09.2020

14

BALAN MARIA

T.VIad.

13

B

1

4066

27.06.2014

25.09.2020

15

BALAZS IOSIF IULIAN

Plopului

11

710

27.06.2014

25.09.2020

16

BAMBEA ANA

Clorului

8

73954

27.11.2019

25.09.2020

17

BANU CRISTINA

T.VIad.

-12

1385

27.06.2014

25.09.2020

18

BARBANDEAL ADINA DORINA

Oxigenului

2/

‘o,

847

27.06.2014

25.09.2020

19

BARBANDEAL LEONORA

Republicii

27:

21196

27.06.2014

25.09.2020

20

BARBANDEAL NICOLAE ADI

Oxigenului

L- .

7

/£•

1025

27.06.2014

25.09.2020

21

BARTHA ELENA MIHAELA

Republicii

^7,

6r

- - ... . _

348

27.06.2014

25.09.2020

22

BELDESCU ELENA LILIANA

Ghioceilor

1 '

V '' > x ’/

y

15847

27.06.2014

25.09.2020

23

BENEDEK NICOLETA

Plopului

12

14

2081

27.06.2014

25.09.2020

24___

BERESCU MAGDALENA

Ciocanului

16

1383

27.06.2014

25.09.2020

25

BIZA IOAN

Ciocanului

16

680

27.06.2014

25.09.2020

26

BLAGA GINEL

13.Dec,

14

A

16

190

27.06.2014

25.09.2020

27

BLANGA ANA

Plopului

6

82

11840

12.04.2016

25.09.2020

28

BOANTA CRISTINA ANCA

Republicii

27

10

7890

27.06.2014

25.09.2020

29

BOGDAN ALEXANDRU

LM.KIain

34

3797

27.06.2014

25.09.2020

30

BOGDAN MARCELA GEANINA

M.Viteazul

5

4569

27.06.2014

25.09.2020

31

BONDRILA EUGEN

Dulgherului

2

854

27.06.2014

25.09.2020

32

BORDEIANU FLOAREA

Clorului

2

1013

27.06.2014

25.09.2020

33

BORDEIANU VASILE

Mecanicilor

11

12

25

27.06.2014

25.09.2020

34

BORDIANU CRISTIAN

Mecanicilor

11

10

789

27.06.2014

25.09.2020

35

BOSOI GHEORGHE

Ciocanului

10

106

27.06.2014

25.09.2020

36

BRUMAR GEORGETA

Plopului

12

3

3428

31.01.2020

25.09.2020

37

BUCEANSCHI TRAIAN

T.VIad

14

C

7

25054

09.08.2018

25.09.2020

38

BUDI APOLLONIA

Clorului

5

1285

27.06.2014

25.09.2020

39

BUDI GYULA

Clorului

5

1030

27.06.2014

25.09.2020

40

BUDI IOSIF

Clorului

10

737

18.07.2018

25.09.2020

41

BUDI JOZSEF (fiu)

Clorului

19

860

27.06.2014

25.09.2020

42

BUDI JOZSEF(tata)

Clorului

19

857

27.06.2014

25.09.2020

43

BUDI JUDIT

Salcâmului

2

1384

27.06.2014

25.09.2020

44

BUDITIBOR

Clorului

5

1284

27.06.2014

25.09.2020

45

BUDINA ADRIANA

Ciocanului

10

26960

08.10.2015

25.09.2020

46

BUHOLTEAN MARIOARA

Salcâmului

2

1184

27.06.2014

25.09.2020

47

BUNICOSTEL           6

Șuncii

4

1343

27.06.2014

25.09.2020

48

BUNI IOAN AGENOR

Tvyiad.

Aturn

79

2206

27.06.2014

25.09.2020

49

BURCHEA ALEXANDRU CONSTANTIN

13-JDec.

22

4

23604

27.06.2014

25.09.2020

50

BURLACU ALIANA GEORGIANA

M.Viteazul

11

543

27.06.2014

25.09.2020

51

BUTUCARU IULIAN

Luncii

2

28889

28.09.2016

25.09.2020

52

CĂDERE CONSTANTIN CLAUDIU

Fochistului

3

1

12507

27.06.2014

25.09.2020

53

CALDARAR DOREL

Plopului

3

14

1217

27.06.2014

25.09.2020

54

CALDARAR IOANA-ADINA

Ciocanului

12

37011

20.11.2018

25.09.2020

55

CALES MARIUS IONEL

Clorului

1

19707

12.08.2014

25.09.2020

56

CAPRITA NICOLAE DORIN

M.Viteazul

11

1686

27.06.2014

25.09.2020

57

CATALAN LUI ZA

Oxigenului

12

7337

27.02.2020

25.09.2020

58

CATANA MARIN

Clorului

5

982

27.06.2014

25.09.2020

59

CATANA STANA

Clorului

6

18990

27.06.2014

25.09.2020

60

CATRENTIA ANDRADA MONICA

Negoiu

1

4590

27.06.2014

25.09.2020

61

CAUACIU MARIA

Clorului

12

834

27.06.2014

25.09.2020

62

CERBU GEORGETA

Prunului

21975

01.10.2015

25.09.2020

63

CERCEA IOAN

Plopului

6

111

8381

20.03.2017

25.09.2020

64

CERCEA VASILE

Plopului

12

20,21

2087

27.06.2014

25.09.2020

65

CHIRU IOAN

Plopului

12

7

10861

29.03.2018

25.09.2020

66

CHIRU OTILIA

Plopului

12

68

2122

27.06.2014

25.09.2020

67

CIAPA ION ALEXANDRU NINU

Plopului

12

24

14877

13.05.2016

25.09.2020

68

CIAPA RALUCA

Plopului

12

50

5562

27.06.2014

25.09.2020

69

CIOCIU SIMONA IOANA

Plopului

6

39

30927

09.11.2015

25.09.2020

70

CIUTA EUGENIA VIOLETA

Salcâmului

2

25491

19.11.2012

25.09.2020

71

COACIU ANDREEA CRISTINA

Ciocanului

4

2870

27.06.2014

25.09.2020

72

COCAN DANIEL - MIHAI

Salcâmului

2

36999

20.11.2018

25.09.2020

73

COLIBAS ADRIAN ȘTEFAN

Mecanicilor

10

3

1242

27.06.2014

25.09.2020

74

COLIBAS ALINA - FLORENTINA

Fochistului

4

3

30513

28.09.2018

25.09.2020

75

COLIBAS MARIA

Mecanicilor

1

801

22.01.2013

25.09.2020

76

COMSIT ENE FLORIN

T.Vlad.

1

B

17

10052

29.04.2016

25.09.2020

77

CONDOIU ADRIANA ERIKA '

'Plopului

12

85

7606

13.03.2017

25.09.2020

78

CONSTANTIN CAMELl4:CONST^hfWÂ ) '

Ciocanului

12

22163

15.09.2014

25.09.2020

79

CORFARIU DORIN        •    '

Clorului

4

746

27.06.2014

25.09.2020

80

CORFARIU FLORIAN

Luncii

2

683

27.06.2014

25.09.2020

81

CORNEA LAURENTIU IONUT

Dr.lon Sench

49

1688

27.06.2014

25.09.2020

82

COSCODAR STELA

Ciocanului

4

25843

27.06.2014

25.09.2020

83

COSCODAR VIRGIL

Salcâmului

2

3424

31.01.2020

25.09.2020

84

COTAC SANDA MIHAELA

Dulgherului

2

1361

27.06.2014

25.09.2020

85

COVACI TEODOR

Plopului

12

74

2127

27.06.2014

25.09.2020

86

COZAC DORINA

Podului

1

35965

28.11.2016

25.09.2020

87

COZAC FLORINA-DANIELA

Plopului

12

70

3427

31.01.2020

25.09.2020

88

COZAC SORIN

Plopului

12

18

76697

19.12.2019

25.09.2020

89

CRĂCIUN FLORIN

Plopului

12

86

74171

28.11.2019

25.09.2020

90

CRETA MARIANA

Ciocanului

14

714

27.06.2014

25.09.2020

91

CRETA SANDU FLORIN

Ciocanului

14

1588

27.06.2014

25.09.2020

92

CRETA TEODOR MARIAN

Ciocanului

14

2121

27.06.2014

25.09.2020

93

CRETU ADRIANA ELENA

Doamna Sta

19

3820

27.06.2014

25.09.2020

94

CRETU GHEORGHE

Salcâmului

2

29624

17.11.2014

25.09.2020

95

CRISTEA DUMITRU ALEXANDRU

Oxigenului

16

4785

01.03.2015

25.09.2020

96

CUTIC CONSTANTIN

Plopului

3A

A

6

1011

27.06.2014

25.09.2020

97

CZIKA NICOLINA

Fochistului

3

3

871

27.06.2014

25.09.2020

98

DANCIU MARIA

Oxigenului

2

1058

27.06.2014

25.09.2020

99

DARUS ELENA-EDERA

Plopului

12

9

37887

10.10.2018

25.09.2020

100

DARUS IOAN

Oxigenului

12

835

27.06.2014

25.09.2020

101

DARUS IOAN CIPRIAN

Oxigenului

2

1638

27.06.2014

25.09.2020

102

DARUS OTILIA LENUTA

Clorului

1

5633

27.06.2014

25.09.2020

103

DAVID VASILE LAURENTIU

Mecanicilor

1

1235

27.06.2014

25.09.2020

104

DERLING GEORGETA

T.VIad.

8

B

3

91

27.06.2014

25.09.2020

105

DERLING GUNTER

T.VIad.

22

C

19

852

27.06.2014

25.09.2020

106

DIMA LUCRETIA

1, Decembrie

12E

5

4380

09.02.2017

25.09.2020

107

DOBRILA OCTAVIA R

T.VIad.

1

C

14

3471

27.06.2014

25.09.2020

108

DODE NICOLAE            -

Clorului

8

744

27.06.2014

25.09.2020

109

DOMNUI VICTORIA

Plopului

12

57

11839

12.04.2016

25.09.2020

110

DORDEA CAMELIA ELENA

Teiului

64

D

3

888

27.06.2014

25.09.2020

111

DORGO IULIA

T.VIad.

10

A

4

76698

19.12.2019

25.09.2020

112

DRAGAN IONEL

Clorului

1

4131

27.06.2014

25.09.2020

113

DRAGOIU AURICA

13.dec

15

A

23

80

27.06.2014

25.09.2020

114

DRA§Or®' ^OBIGA^depe®#® S

M Viteazul

36*

feCI

827 J

27.0jJbl4F

25.09.2020

115

DREGHICI AURELIA

Negoiu

1

17141

14.06.2017

25.09.2020

116

DUBOVICI ANA AMALIA

Negoiu

1

1550

25.01.2015

25.09.2020

117

DUCA MARIANA

Clorului

12

750

27.06.2014

25.09.2020

118

DUCA VIOREL

Plopului

3

21

77363

31.12.2019

25.09.2020

119

DURLA IONEL

Ciocanului

12

586

27.06.2014

25.09.2020

120

ENEA AURELIA

Republicii

27

11

5869

27.06.2014

25.09.2020

121

ENISOR GABRIEL

M.Viteazul

36

1410

27.06.2014

25.09.2020

122

ENISOR VICTOR

Salcâmului

2

52231

13.06.2019

25.09.2020

123

FANCSALI MARGARETA

13.dec

12G

71

27522

12.12.2014

25.09.2020

124

FARCAS GHEORGHINA LAVINIA

Plopului

3

14

3166

14.02.2014

25.09.2020

125

FARHAT CORINA-FLORICA

M.Viteazul

11

195

27.06.2014

25.09.2020

126

FICZI ALEXANDRU

Plopului

12

31,32

76703

19.12.2019

25.09.2020

127

FICZI DANIEL

Plopului

12

6 si 5

2073

27.06.2014

25.09.2020

128

FICZI EMERIC

Plopului

12

13

74302

29.11.2019

25.09.2020

129

FIL1CHE TINCUTA

Narciselor

B

A

19

24532

22.10.2015

25.09.2020

130

FITEA CORNEL

Oxigenului

8

1252

30.01.2014

25.09.2020

131

FITEA IOAN GHEORGHE

Oxigenului

8

812

27.06.2014

25.09.2020

132

FITEA VASILE

Oxigenului

8

4972

27.06.2014

25.09.2020

133

FLOCA MARIANA-FLORINA <

Clorului

1

1008

27.06.2014

25.09.2020

134

FLOCA VIORICA

13.dec

22

23

2469

27.06.2014

25.09.2020

135

FLOREA CRISTINA NICULINÂ -

^Ibpului

12

47

281

27.06.2014

25.09.2020

136

FLOREA DANIELA MARIA          '  ,

Plopului

3

26

3844

27.06.2014

25.09.2020

137

FLOREA DOREL C-TIN

Prunului

34846

11.03.2019

25.09.2020

138

FLOREAGHEORGHE

Plopului

11

711

27.06.2014

25.09.2020

139

FLOREA GHEORGHE

Prunului

8

6808/9

02.04.2002

25.09.2020

140

FLOREA ELLA

Plopului

3

19

25490

27.06.2014

25.09.2020

141

FLOREA VASILE

Prunului

24534

22.10.2015

25.09.2020

142

FOLEA RADU STELIAN

Fochistului

870

27.06.2014

25.09.2020

143

FRAȚI LA IO AN

13.dec

23

29

4086

27.06.2014

25.09.2020

144

FURDUI ELENA

Ciocanului

8

9152

24.04.2015

25.09.2020

145

FURDUI IOAN

Clorului

5

874

27.06.2014

25.09.2020

146

FURDUI IOAN OVIDIU

Clorului

6

53

27.06.2014

25.09.2020

147

FURTOS ALEXANDRINA

13.dec

11

16

85

27.06.2014

25.09.2020

148

GABOR BIANCA ALEXANDRA

13.dec

12

82

37070

05.12.2017

25.09.2020

149

GABOR DUMITRU

Plopului

2A

C

9

2082

27.06.2014

25.09.2020

150

GABOR IOAN

Plopului

12

52,53

2109

27.06.2014

25.09.2020

151

GABOR MARINA

Negoiu

1

1001

27.06.2014

25.09.2020

152

GABOR NICOLAE

Plopului

6

115

345

27.06.2014

25.09.2020

153

GABOR SORINA-IOANA

Negoiu

1

22944

17.08.2017

25.09.2020

154

GAITAN OCTAVIAN

Ciocanului

6

600

27.06.2014

25.09.2020

155

GAN MARINA

Oxigenului

2

2022

27.06.2014

25.09.2020

156

GAN MARINELA

Oxigenului

10

982

27.06.2014

25.09.2020

157

GAN SORIN

Ciocanului

6

83

27.06.2014

25.09.2020

158

GANGA MARIANA LAVINIA

Ciocanului

4

30928

09.11.2015

25.09.2020

159

GANGAL CRISTIAN GHEORGHE

Ciocanului

16

1328

27.06.2014

25.09.2020

160

GANGAL ELENA

T.VIad

B

2

137

27.06.2014

25.09.2020

161

GANGAL FLORIN

Ciocanului

4

11050

17.04.2015

25.09.2020

162

GANGAL NICOLAE

Zona Gării

IA

3

653

27.06.2014

25.09.2020

163

GASPAR ELENA GABRIELÂ'V/^

Clorului

13

14878

13.05.2016

25.09.2020

164

GASPAR GHEORGHE (:            \ i

Plopului

12

36,37

2098

27.06.2014

25.09.2020

165

GASPAR GHEORGHE

Plopului

12

35

2097

27.06.2014

25.09.2020

166

GECZO ANA

I.C.Dragusan

34

14794

27.06.2014

25.09.2020

167

GERA IOAN

Ciocanului

2

573

27.06.2014

25.09.2020

168

GHEORGHE CLAUDIA

Oxigenului

8

10570

27.06.2014

25.09.2020

169

GHEORGHE IOAN

Oxigenului

10

4425

27.06.2014

25.09.2020

170

GHEORGHE IOANA VASILICA

Oxigenului

8

7604

13.03.2017

25.09.2020

171

GHEORGHE MARIANA GABRIELA

Oxigenului

8

7540

27.06.2014

25.09.2020

172

GHEORGHITA CĂTĂLIN

CAP.GALAȚI

13

23867

15.10.2013

25.09.2020

173

GHEZASAN ADRIAN

Plopului

12

65

2120

27.06.2014

25.09.2020

174

GHIRCOIAS NICOLAE

T.VIad

11

A

4

5306

27.06.2014

25.09.2020

175

GHIZDAVU MARIUS EUGEN

M.Viteazul

5

5893

27.06.2014

25.09.2020

176

GIURGIU LILIANA

Clorului

6

2357

27.06.2014

25.09.2020

177

GIUVERDEA GYONGYIKE

Clorului

17

3041

27.06.2014

25.09.2020

178

GOZGAR EUGEN -CONSTANTIN

Plopului

11

73739

26.11.2019

25.09.2020

179

GRAMA VIRGINIA - GEORGETA

T.VIad

Cturn

115

14022

27.04.2018

25.09.2020

180

GRANCIA FLORENTINA

Mecanicilor

10

768

27.06.2014

25.09.2020

181

GRIGORE VIORICA

Negoiu

1

197

27.06.2014

25.09.2020

182

GREERUS DANIEL

Salcâmului

2

22816

27.06.2014

25.09.2020

183

GRESOIU IOAN

N.Balcescu

53

6214

27.06.2014

25.09.2020

184

GROZAVU ANCUTA

Oxigenului

4

687

27.06.2014

25.09.2020

185

GULU GHEORGHE

T.VIad

7

B

11

154

27.06.2014

25.09.2020

186

GULU MARIANA-IOANA

Plopului

12

12

76696

19.12.2019

25.09.2020

187

GULU TRAIAN

Prunului

12

7474

23.03.2017

25.09.2020

188

GULU VIRGIL

Prunului

26961

27.06.2014

25.09.2020

189

GUNEA IOAN

Oxigenului

4

19101

21.08.2015

25.09.2020

190

GUNEA IULIAN

Plopului

12

78

12903

27.06.2014

25.09.2020

191

GUNEA MARIA

Plopului

12

42

2102

27.06.2014

25.09.2020

192

GUNEA MARIA EUGENIA'/

Plopului

12

71

7335

27.02.2020

25.09.2020

193

HARABAGIU VIOREL î ' '

Mihai Viteazu

6

7779

03.03.2020

25.09.2020

194

HARSEU IONUT MARIAN

Prunului

23866

15.10.2015

25.09.2020

195

HILA VASILE

Plopului

3

28

7596

27.02.2018

25.09.2020

196

HILA GHORGHE IOAN

Plopului

3

15

27252

27.06.2014

25.09.2020

197

HOJU ELENA RALUCA

Plopului

12

87

6346

27.06.2014

25.09.2020

198

HOJU IOAN

Plopului

12

93

2140

27.06.2014

25.09.2020

199

HOJU MIHAELA ELISABETA

Clorului

12

30549

06.11.2015

25.09.2020

200

HOJU MIHAI ROBERT

Plopului

12

94

2153

27.06.2014

25.09.2020

201

HOMACIU LUCRETIA

Ciocanului

8

3973

27.06.2014

25.09.2020

202 :

HORVAT ALEXANDRU OVIDIU

Clorului

10

1070

27.06.2014

25.09.2020

203

HORVATH ELENA CRISTINA

Oxigenului

16

767

27.06.2014

25.09.2020

204

HORVATH ROMULUS ALIN

Amoniacului

13

5

45086

08.05.2019

25.09.2020

205

HURDUZAU FLORENTINA

Plopului

12

49

2106

27.06.2014

25.09.2020

206

HUTANASU TATIANA

Republicii

TI

9769

27.06.2014

25.09.2020

207

IAGAR JASMIN - AURICA

Ciocanului

10

77378

31.12.2019

25.09.2020

208

IAKAB ANGELA ILEANA

Salcâmului

2

569

27.06.2014

25.09.2020

209

IAKAB ROJI IOANA

Salcâmului

2

21397

09.10.2014

25.09.2020

210

IAMBOR CRISTIAN MARIAN

Mecanicilor

10

4

22019

24.09.2015

25.09.2020

211

IARCA ELENA

Ciocanului

8

1057

27.06.2014

25.09.2020

212

IFTIMOV ELENA

Narciselor

B

B

19

846

27.06.2014

25.09.2020

213

ILIE GABI

Plopului

6

110

16964

27.06.2014

25.09.2020

214

ILIE REZSO

Ciocanului

10

590

27.06.2014

25.09.2020

215

ILINCA GHEORGHE

Dulgherului

2

821

27.06.2014

25.09.2020

216

ILINCA JULIETA ELENA

Clorului

8

5520

27.06.2014

25.09.2020

217

ILIYES ETELCA

Clorului

17

2746

27.06.2014

25.09.2020

218

ILYES BELA

Oxigenului

12

690

27.06.2014

25.09.2020

219

INACHE BOGDAN-VASILE

13.dec

22

21

292

27.06.2014

25.09.2020

220

IOAN DANUT

Luncii

4

1000

27.06.2014

25.09.2020

221

IOJI DUMITRU

Tud. Vlad

14

c

10

73785

26.11.2019

25.09.2020

222

IONESCU IOAN

— <

Plopului

2A

A

14

738

27.06.2014

25.09.2020

223

IONITA VERGINIA ?

Plopului

12

29,3

3423

31.01.2020

25.09.2020

224

IROD CIPRIAN IONU.T

Mecanicilor

5

4

1103

27.06.2014

25.09.2020

225

ISZTOJKA RAMONA-CRISTINA

Salcâmului

2

19148

09.07.2015

25.09.2020

226

KALANYOS MARIA

Plopului

6

121

11588

13.05.2016

25.09.2020

227

KALANYOS MIRCEA

Ciocanului

2

575

27.06.2014

25.09.2020

228

KALANYOS PETRU

Ciocanului

14

906

27.06.2014

25.09.2020

229

KALANYOS ȘTEFAN

Ciocanului

2

1379

27.06.2014

25.09.2020

230

KALO AMAR VASILE

Dulgherului

2

813

27.06.2014

25.09.2020

231

KALO GHEORGHE

Dulgherului

2

74169

28.11.2019

25.09.2020

232

KOVACS ENDRE

Clorului

19

27685

20.11.2014

25.09.2020

233

KOVACS TI BOR

Clorului

19

804

27.06.2014

25.09.2020

234

LACATUS ANTON

Clorului

8

37289

20.03.2019

25.09.2020

235

LACATUS MIHAELA GHEORGHITA

13.dec

23

31

37254

06.12.2017

25.09.2020

236

LASCUT NICULINA OLIMPIA

Plopului

12

10

28133

20.12.2014

25.09.2020

237

LASCUT RAMONA MALVINA

Amoniacului

13

6

38938

08.05.2019

25.09.2020

238

LASCUT RARES VASILICA

Mecanicilor

1

685

27.06.2014

25.09.2020

239

LASCUT VASILICA

Mecanicilor

1

705

19.05.2009

25.09.2020

240

LAZAR ANA

Negoiu

1

881

27.06.2014

25.09.2020

241

LAZAR ELISABETA MARIA

Negoiu

1

477

27.06.2014

25.09.2020

242

LAZAR GEORGETA

Negoiu

1

19103

22.08.2015

25.09.2020

243

LAZAR LENUTA-DANIELA

Ciocanului

16

74167

28.11.2019

25.09.2020

244

LAZAR MARIA CRISTINA

13.dec

23

8

8081

03.04.2015

25.09.2020

245

LAZAR MARIAN DAN

Negoiu

2731

30,01,2017

25.09.2020

246

LAZAR MARIOARA

I.C.Dragusan

11

1357

04.08.2017

25.09.2020

247

LAZAR OLGA

Negoiu

1

35

16.11.2017

25.09.2020

248

LAZAR ROXANA- MARIA

Plopului

12

11

76694

19.12.2019

25.09.2020

249

LEBU IONEL MARCEL

Plopului

12

60

2115

27.06.2014

25.09.2020

250

LINGURAR ANA-RAMONA

Oxigenului

4

31885

10.10.2018

25.09.2020

251

LINGURAR NICOLETA

o ••     * X

iClorulîiix ,

12

1144

24.01.2015

25.09.2020

252

LOHAN FLORENTINA

6

61

19144

09.07.2015

25.09.2020

253

LUCACI MARIA ELEONORA

Pzl©@(ill*L / '

•i

6

105

3832

09.02.2016

25.09.2020

254

LUNGU FLORIAN

CAP.GALAȚI

24533

22.10.2013

25.09.2020

255

LUNGU DOINA

Oxigenului,

6

23548

27.06.2014

25.09.2020

256

LUNGU MARIAN EUGEN

13'Decf"

21

18

3737

27.06.2014

25.09.2020

257

LUNGU PETRUTA

13.dec

21

12

1335

27.06.2014

25.09.2020

258

LUNGU VALERIU

Plopului

11

2727

27.06.2014

25.09.2020

259

LUSCA MIHAELA

Clorului

2

16384

27.06.2014

25.09.2020

260

MAGAT ALEXANDRU

Clorului

12

18845

22.08.2015

25.09.2020

261

MAN AUREL-MARIAN

Plopului

12

56

73991

27.11.2019

25.09.2020

262

MAN CONSTANTIN

Plopului

12

54,55

2110

27.06.2014

25.09.2020

263

MANEA CEZAR -MIHAI

Salcâmului

2

73782

26.11.2019

25.09.2020

264

MARCU ANA LIV!A

Clorului

19

433

27.06.2014

25.09.2020

265

MARCU CORNEL

Oxigenului

8

999

27.06.2014

25.09.2020

266

MARCU IOANA ADRIANA

Oxigenului

10

6

27.06.2014

25.09.2020

267

MARCU NICOLAE

Oxigenului

10

25492

16.11.2012

25.09.2020

268

MARGIAN GALINA

Negoiu

1

14834

23.05.2017

25.09.2020

269

MĂRGINEAN GHEORGHE

M.Viteazul

4554

27.06.2014

25.09.2020

270

MARIAN ILIE

CAP.GALAȚI

8

7778

03.03.2020

25.09.2020

271

MARUNTELU RODICA

Mecanicilor

11

1

563

27.06.2014

25.09.2020

272

MATULESCU ELENA

Clorului

2

1005

27.06.2014

25.09.2020

273

MEDREA MARIUS

Republicii

TI

5

8333

27.06.2014

25.09.2020

274

MICU MIHAELA RAMONA

I.C.Dragusan

36

5894

12.03.2012

25.09.2020

275

MIHUT ALEXANDRA-ELENA

Ciocanului

4

77364

31.12.2019

25.09.2020

276

MIHUTSANDA

Mecanicilor

1

27036

17.09.2013

25.09.2020

277

MINDRU CRISTINA-MARIA

Ciocanului

16

2130

23.01.2019

25.09.2020

278

MINDRU FLORINA - DANIELA

Ciocanului

12

14023

27.04.2018

25.09.2020

279

MINDRU GELU

Oxigenului

16

578

27.06.2014

25.09.2020

280

MIRCEA CRISTINA

•Clorului

4

1180

27.06.2014

25.09.2020

281

miricaflorentina-lacramioAră'^

\M:ecanicilor

10

10

7339

27.02.2020

25.09.2020

282

MITU VICTORIA

Plotului

12

12,17

2079

27.06.2014

25.09.2020

283

MOCAN ALEXANDRU ANDREI'

13.dec

11

C

15

21512

27.06.2014

25.09.2020

284

MOGANARU ELENA

Plopului

12

59

2114

27.06.2014

25.09.2020

285

MOGANARU MARIN

Ciocanului

6

1163

27.06.2014

25.09.2020

286

MOHSENI-NEDELCA-RALUCA-GEANINA

13.Dec.

22

22

76701

19.12.2019

25.09.2020

287

MOISA MARIA DANIELA

Clorului

2

6264

27.06.2014

25.09.2020

288

MOISA UDILA DANIEL

M.Viteazul

36

453

27.06.2014

25.09.2020

289

MOLDOVAN IOAN

Plopului

12

26,27

2091

27.06.2014

25.09.2020

290

MOLDOVAN IOANA-MARIA

Plopului

12

45

73953

27.11.2019

25.09.2020

291

MOLNAR MARIETA IOANA

Plopului

12

44

2104

27.06.2014

25.09.2020

292

MORTZI VIOLETA

N.Balcescu

53

20780

27.06.2014

25.09.2020

293

MUNCU IOAN-ALEXANDRU

Negoiu

1

74303

29.11.2019

25.09.2020

294

MUNCU OANA MIHAELA

Negoiu

1

3736

27.06.2014

25.09.2020

295

MUNTEAN CLAUDIA

Clorului

6

17026

27.06.2014

25.09.2020

296

MUNTEAN DAN

13 Decembrei

12G

77

76702

19.12.2019

25.09.2020

297

MUNTEAN DUMITRU

Clorului

8

772

27.06.2014

25.09.2020

298

MUNTEAN OLIMPIA

Ciocanului

12

797

27.06.2014

25.09.2020

299

MUNTEAN RAJ MARIUS

Plopului

6

59

19147

09.07.2015

25.09.2020

300

MUNTEANU AURICA

Clorului

5

4662

27.06.2014

25.09.2020

301

MUNTEANU CLAUDIA

Clorului

5

4661

27.06.2014

25.09.2020

302

MURARIU ALEXANDRU (fiu)

Oxigenului

6

975

27.06.2014

25.09.2020

303

MURARIU ALEXANDRU (tata)

Oxigenului

6

861

27.06.2014

25.09.2020

304

NEAGU MARCEL

Negoiu

1

1252

27.06.2014

25.09.2020

305

NEAGU SIMONA D1ANCA

Negoiu

1

9673

01.04.2016

25.09.2020

306

NECHITA AGLAIA

Narciselor

B

C

14

632

27.06.2014

25.09.2020

307

NEDELCA ALEXANDRA-VALENTINA

13.Dec.

21

23

4379

09.02.2017

25.09.2020

308

NEDELCA ELENA

13.Dec.

21

6

52

27.06.2014

25.09.2020

309

NEDELCA MARIA     . /       \

Plopului

6

102,1

25885

11.11.2015

25.09.2020

310

NEGREA AGLAIA

Prunului

6

7338

27.02.2020

25.09.2020

311

NEMEȘ PAULA-ALINA - ;

Oxigenului

16

74275

28.11.2019

25.09.2020

312

NICAGHEORGHE

Plopului

12

90

2137

19.05.2009

25.09.2020

313

NICOLAESCU GHEORGHITA *

Republicii

27

4324

27.06.2014

25.09.2020

314

OANCEA NICULINA-MARCELA

Plopului

12

76

7336

27.02.2020

25.09.2020

315

OBREJA ADRIAN

Mecanicilor

11

15

30515

28.09.2018

25.09.2020

316

OLARU MINODORA

M.Eminescu

20

23147

10.08.2017

25.09.2020

317

ONEA ILIE MIRCEA

Plopului

6

17

1225

27.06.2014

25.09.2020

318

ONEA MARIA

Luncii

4

855

27.06.2014

25.09.2020

319

ONEA MARIANA

Salcâmului

2

7143

27.06.2014

25.09.2020

320

OPRIS IOANA VETUTA

Clorului

12

4571

27.06.2014

25.09.2020

321

OPRIS IOANA-CRISTINA

Plopului

12

8

73738

26.11.2019

25.09.2020

322

OPRIS MARIA CLAUDIA

Plopului

12

33

34845

11,03,2019

25.09.2020

323

OPRIS MIOARA ANA

Oxigenului

4

17804

06.08.2015

25.09.2020

324

OPRIS SILVIA-ANDREEA

Plopului

12

46

30517

28.09.2018

25.09.2020

325

OPRIS VASILICA

Plopului

12

8

22162

15.09.2014

25.09.2020

326

PADURARIU LAURENTIU

Plopului

11

4

4088

27.06.2014

25.09.2020

327

PADURARU GHEORGHE

13.dec

22

6

904

19.05.2009

25.09.2020

328

PĂDURE CONSTANTIN

Narciselor

B

B

9

948

13.05.2016

25.09.2020

329

PĂDURE ROZALIA

13.dec

22

16

72

27.06.2014

25.09.2020

330

PALFI ALEXANDRA

Zona Gării

2B

4

11306

27.06.2014

25.09.2020

331

PANAZEAN GIORGIANA-ANCUTA

M.Viteazul

36

37000

20.11.2018

25.09.2020

332

PANAZEAN VALER

Negoiu

1

1271

17.03.2017

25.09.2020

333

PANTELIMON ADRIAN

M.Viteazul

11

10

27.06.2014

25.09.2020

334

PARVU NICOLAE

Negoiu

1

478

27.06.2014

25.09.2020

335

PASARE DAN

Clorului

15

1352

27.06.2014

25.09.2020

336

PASARE VASILE DANUT

Plopului

12

41

2101

27.06.2014

25.09.2020

337

PĂTLĂGICĂ ANGELA

Luncii

6

682

27.06.2014

25.09.2020

338

PATRU DU MITRU          ZX

Oxigenului

6

3932

12.02.2015

25.09.2020

339

PATRU GABRIELA    7

Oxigenului

6

11471

27.06.2014

25.09.2020

340

PATRU ROBERT-MARIAN

Plopului

6

108

26661

14.09.2017

25.09.2020

341

PAZGU ADRIAN CONSTANTIN

Ciocanului

8

73783

26.11.2019

25.09.2020

342

PAZGU LUCIA IOANA \'

Clorului

4

7607

13.03.2017

25.09.2020

343

PETRI LUCIAN-TRAIAN LOC interv

Negoiu

3A

A

19

22766

18.07.2018

25.09.2020

344

PETRIC ADRIAN

M.Viteazul

11

13131

06.05.2015

25.09.2020

345

PETROAIE ELENA

Mihai Viteazull

68362

16.10.2019

25.09.2020

346

PETROAIE IULIAN

Mihai Viteazu

11

52230

13.06.2019

25.09.2020

347

PETRU ANCA VIRGINIA

Clorului

1

4875

27.06.2014

25.09.2020

348

PETRU ANGELA

Clorului

12

8783

17.04.2015

25.09.2020

349

PIPIRIG CRISTIAN-ALEXANDRU

T.VIad

11

C

17

3425

31.01.2020

25.09.2020

350

PITIȘ ANCA-LAVINIA

Salcâmului

2

52232

13.09.2019

25.09.2020

351

POPA ELENA SANDA

I.C.Dragusan

4

5839

27,06,2014

25.09.2020

352

POPESCU CLARA

Plopului

6A

A 14

1216

27.06.2014

25.09.2020

353

POPPA ION

T.VIad

AT

108

21

27.06.2014

25.09.2020

354

PREDA IONEL

Clorului

10

776

27.06.2014

25.09.2020

355

PREOTESEA WAGNER GHEORGHE

Câmpului

12

D

1

5815

27.06.2014

25.09.2020

356

PRISACARIU SORIN

Plopului

11

713

27.06.2014

25.09.2020

357

PRISACARU MARIA

Plopului

3

22,23

3846

27.06.2014

25.09.2020

358

PRODAN CONSTANTIN

T.VIad

104

1925

27.06.2014

25.09.2020

359

PRODAN ILIE

Negoiu

1

470

27.06.2014

25.09.2020

360

PRODAN MARIANA

Plopului

12

48

2105

27.06.2014

25.09.2020

361

PURCARU CIPRIAN

Plopului

12

58

2113

27.06.2014

25.09.2020

362

PUSTUI VIOLETA

Plopului

12

64

37072

05.12.2017

25.09.2020

363

PUSUC ANTONIA

Clorului

12

9460

27.06.2014

25.09.2020

364

RACOTEA OVIDIU

Clorului

13

1245

08.02.2017

25.09.2020

365

RADU ALEXANDRU-IONUT

Plopului

12

73

73992

27.11.2019

25.09.2020

366

RADU DAN           , .    , -

T.VIad

13

C

19

4968

27.06.2014

25.09.2020

367

RADU IONELA AUROi A-,t\

Plopului

12

34

5718

27.06.2014

25.09.2020

368

RAFAILA ADRIAN

Prunului

10731

27.06.2014

25.09.2020

369

RAGACIOVSCHI FLORIN

Ciocanului

14

23864

15.10.2013

25.09.2020

370

RAZBOSAN FLORIN NICOLAt"/

Ciocanului

12

36140

29.11.2016

25.09.2020

371

RIPA CONSTANTIN

13.dec

22

3

23863

15.10.2015

25.09.2020

372

RIPA IOAN

Narciselor

B

A

5

4966

27.06.2014

25.09.2020

373

ROAITA GHEORGHE

Ciocanului

8

3828

27.06.2014

25.09.2020

374

RUSANDA LUMINIȚA ELENA

Plopului

12

1

611

27.06.2014

25.09.2020

375

RUSU MARIA

Clorului

17

3741

27.06.2014

25.09.2020

376

RUSU VASILE

Clorului

8

745

27.06.2014

25.09.2020

377

SALVETI MARICICA

13.dec

23

TI

802

27.06.2014

25.09.2020

378

SAMOILA TUDOR C-TIN

Negoiu

1

35964

28.11.2016

25.09.2020

379

SAMOILA CORNELIA

Negoiu

1

199

27.06.2014

25.09.2020

380

SAMOILA MARIA

Plopului

6

8

11045

17.04.2015

25.09.2020

381

SAMOILA^IICULAE^deceat

Mecanicilor

10-

#

rr: -

11051=

17.04.2015 > •

25.09.2020

382

SAMOILA TANTA- MARIA

Plopului

12

67

30516

28.09.2018

25.09.2020

383

SAMOILA VANESA AMALIA

Plopului

12

91

5895

27.06.2014

25.09.2020

384

SANDOR MEDIANCA

A.Muresanu

1

1340

27.06.2014

25.09.2020

385

SANMARTINEAN ALEXANDRU

Dr.lon Sench

49

793

27.06.2014

25.09.2020

386

SARBU GLIGORIE

Mecanicilor

11

14

832

27.06.2014

25.09.2020

387

SASNICA MIHAELA

13.dec

22

25

2938

27.06.2014

25.09.2020

388

SAVESCU ONORIU-RICARDO

Mecanicilor

1

76704

19.12.2019

25.09.2020

389

SAVU MONICA CLAUDIA

Clorului

6

1428

19.01.2015

25.09.2020

390

SERBAN DANIEL CONSTANTIN

Mecanicilor

1

19328

27.06.2014

25.09.2020

391

SERBAN NICULINA

Plopului

12

72

2125

27.06.2014

25.09.2020

392

SERCAIANU FLORIN-NICOLAE

Mecanicilor

11

13

76695

19.12.2019

25.09.2020

393

SOARE DOMNICA

M.Viteazul

36

926

27.06.2014

25.09.2020

394

SOLOMON FLORIAN

Ciocanului

14

1112

27.06.2014

25.09.2020

395

SOLOMON ADRIANA

T.VIad

11

C

16

22765

18.07.2018

25.09.2020

396

SOLOMON IULIAN PAUL°>—\

Clorului

8

30381

02.12.2014

25.09.2020

397

SOLOMON TRAIAN-'         \^\

Ciocanului

6

5250

27.06.2014

25.09.2020

398

SOROHAN MARGARETA         •'

Clorului

10

748

27.06.2014

25.09.2020

399

STANCIU MARIANA-

Plopului

5A

A

13

950

27.06.2014

25.09.2020

400

STERE IULIANA

Oxigenului

12

74168

28.11.2019

25.09.2020

401

STOICA AUREL-VASILE

CAP.GALAȚI

11959

12.04.2016

25.09.2020

402

STOICA AUREL

Prunului

7144

03.03.2016

25.09.2020

403

STOICA CONSTANTIN

Ciocanului

16

995

27.06.2014

25.09.2020

404

STOICA GHEORGHE

Clorului

17

1137

27.06.2014

25.09.2020

405

STOICA GHEORGHE

Negoiu

1

932

27.06.2014

25.09.2020

406

STOICA GHEORGHE

CAP.GALAȚI

6808

19.05.2009

25.09.2020

407

STOICA GHEORGHE

Clorului

17

735

19.05.2009

25.09.2020

408

STOICA GHEORGHE

Clorului

1

1942

27.06.2014

25.09.2020

409

STOICA ILIE-ALEXANDRU

Fochistului

4

31886

10.10.2018

25.09.2020

410

STOICA LENUTA

Mecanicilor

1

787

27.06.2014

25.09.2020

411

STOICA MARIA DIANA

Mecanicilor

1

686

27.06.2014

25.09.2020

412

STOICA MARIAN ILIE

Clorului

17

19102

22.08.2015

25.09.2020

413

STOICA SORINA GEORGIANA

Mecanicilor

1

34847

11.03.2019

25.09.2020

414

STOICA VIORELIA

Oxigenului

6

3369

27.06.2014

25.09.2020

415

STOICAN RODICA

Plopului

12

25

73955

27.11.2019

25.09.2020

416

STOICUT MARIUS SORIN

Plopului

3

17,18/

3360

27.06.2014

25.09.2020

417

STRAT DIANA

Republicii

TI

2801

27.06.2014

25.09.2020

418

STRUNGARU IOAN SORIN

Clorului

4

7477

27.06.2014

25.09.2020

419

STUBEI IOAN

Ciocanului

8

597

27.06.2014

25.09.2020

420

SUBȚIREL CONSTANTIN

Oxigenului

10

rn

27.06.2014

25.09.2020

421

SUBȚIREL FLORIN

Plopului

12

15

5559

27.06.2014

25.09.2020

422

SUBȚIREL GHEORGHE

Dulgherului

2

792

27.06.2014

25.09.2020

423

SUCIU MARIA

Plopului

3

27

3357

27.06.2014

25.09.2020

424

SUCIU VIORICA          ---

Oxigenului

8

25100

27.06.2014

25.09.2020

425

SUPTIRELUGHEORGHITA^'

Plopului

12

63

5551

15.03.2017

25.09.2020

426

SUPTIRELU ZOITA

13.dec

23

1

90

27.06.2014

25.09.2020

427

SZASZ ANDREEA MARIA

Mecanicilor

1

43264

22.04.2019

25.09.2020

428

TANAS1E LUCICA

Negoiu

2A

A

1

4763

27.06.2014

25.09.2020

429

TECARU EUGENIA

A.Muresanu

1

28328

27.10.2015

25.09.2020

430

TELERAS MARIANA

Clorului

19

434

27.06.2014

25.09.2020

431

TELERAS DUMITRU

Plopului

12

2

2069

27.06.2014

25.09.2020

432

TELERAS GHEORGHE MARIAN

Clorului

15

752

27.06.2014

25.09.2020

433

TELERAS IOAN CRISTIAN

Clorului

19

3640

27.06.2014

25.09.2020

434

TINCU NICOLAE

13.Dec.

9

B

8

174

27.06.2014

25.09.2020

435

TITINA ADRIAN NICOLAE

Plopului

12

40

2100

27.06.2014

25.09.2020

436

TITINAGEORGE NICOLAE

Plopului

12

58

74170

28.11.2019

25.09.2020

437

TOBIASANA

Mecanicilor

1

10

7340

27.02.2020

25.09.2020

438

TOBIAS AURICA

Plopului

12

84,92

3879

27.06.2014

25.09.2020

439

TOBIAS DUMITRU

Plopului

12

83

2132

27.06.2014

25.09.2020

440

TOBIAS GABRIELA LUMINIȚA

Fochistului

4

2135

27.06.2014

25.09.2020

441

TOBIAS GHEORGHE DORIN

Plopului

12

82

11044

17.04.2015

25.09.2020

442

TOBIAS MARGARETA

Plopului

12

89

2136

27.06.2014

25.09.2020

443

TOBIAS MARIA (fiica)

Clorului

4

59

27.06.2014

25.09.2020

444

TOBIAS MARIN

Ciocanului

6

603

27.06.2014

25.09.2020

445

TOBIAS MARIUS ION

Ciocanului

6

18047

13.08.2015

25.09.2020

446

TOBIAS OCTAVIAN-CONSTANTIN

Ciocanului

6

73781

26.11.2019

25.09.2020

447

TOCGHEORGHE

T.VIad

14

B

15

22914

27.06.2014

25.09.2020

448

TOCANEL NICOLAE

Ciocanului

4

571

27.06.2014

25.09.2020

449

TOMA MARGARETA

A.Muresanu

1

549

27.06.2014

25.09.2020

450

TONI ELENA

Salcâmului

2

14879

13.05.2016

25.09.2020

451

TONI ILEANA

Plopului

12

4

2071

27.06.2014

25.09.2020

452

TRANDAFIR SEBASTIAN

Fochistului

4

1

30514

28.09.2018

25.09.2020

453

TRANDAFIR GHEORGHINA__

Plopului

6

65

1233

27.06.2014

25.09.2020

454

TRANDAFIR MARIUS^ oT-^*

Plopului

12

81

609

27.06.2014

25.09.2020

455

TUBIAS ECATERINA-*

Plopului

12

19

4944

27.06.2014

25.09.2020

456

TURIAN GHEORGHE 5

Mecanicilor

10

3338

27.06.2014

25.09.2020

457

TUTO GHEORGHE

Dulgherului

2

1038

27.06.2014

25.09.2020

458

UNGUR IOAN

Ciocanului

6

1282

27.06.2014

25.09.2020

459

URSU FLORINA

Salcâmului

2

22819

27.06.2014

25.09.2020

460

VADEANU COSMINA - IULIANA

Oxigenului

10

68363

16.10.2019

25.09.2020

461

VADEANUIOAN

Plopului

6

108

8380

20.03.2017

25.09.2020

462

VADEANU MARIA

Plopului

6

64

1236

27.06.2014

25.09.2020

463

VADEANU MARIA

Clorului

1

19708

12.08.2014

25.09.2020

464

VADEANU NICOLAE GHEORGHE

Plopului

3

15,16

3361

27.06.2014

25.09.2020

465

VADEANU SORIN

Clorului

10

742

27.06.2014

25.09.2020

466

VARGA IOAN LAZAR

Salcâmului

2

22804

27.06.2014

25.09.2020

467

VARGA NICOLETA

Plopului

6

60

7348

10.03.2015

25.09.2020

468

VARGA RODICA

Plopului

12

51

2108

27.06.2014

25.09.2020

469

VAS NELU

Clorului

17

73740

26.11.2019

25.09.2020

470

VECONIGHEORGHE

Oxigenului

4

3072

27.06.2014

25.09.2020

471

VECONI GHEORGHE junior

Oxigenului

2

28570

27.06.2014

25.09.2020

472

VINCZE IULIAN

Clorului

15

76699

19.12.2019

25.09.2020

473

VIRLAN FLORENTINA

Plopului

12

16

11049

17.04.2015

25.09.2020

474

VOINEA LENUTA

Plopului

12

28

16415

27.06.2014

25.09.2020

475

VOINEA OVIDIU VASILE

Plopului

12

43

1427

19.01.2015

25.09.2020

476

ZAMFIR LIGIA

13.dec

12Gars

66

187

02.03.2017

25.09.2020

477

ZESTRASU IOANA

Plopului

12

38,39

2099

27.06.2014

25.09.2020

478

ZINK GHEORGHE

T.VIad

10

C

17

56

27.06.2014

25.09.2020

479

ZORI ANGELA

Clorului

4

803

27.06.2014

25.09.2020

480

ZOR! GHEORGHINA GABRIELA

Oxigenului

2

25055

09.08.2018

25.09.2020

481

ZORI ILIE

Clorului

1

747

27.06.2014

25.09.2020

482

ZORI IULIANA MARIA

Clorului

6

1783

30.01.2015

25.09.2020

483

ZOSIM FLORIN CĂTĂLIN^—

Oxigenului

10

17600

27.06.2014

25.09.2020

484

ZOSIM MARIA               \rz\

Oxigenului

16

50

27.06.2014

25.09.2020

485

ALDEA SIMONA

Plopului

3

20

77362

31.12.2019

25.09.2020

486

BUHOLTEAN GHEORGHE -

Salcâmului

2

34060

04.12.2015

25.09.2020

487

CALES CRISTINA MARIA' ’

Clorului

1

27523

11.12.2014

25.09.2020

488

CATRENTIA LIV1A

Negoiu

1

5892

27.06.2014

25.09.2020

489

COCANIOAN

Negoiu

3A

B

1

4992

27.02.2015

25.09.2020

490

CONSTANTIN FLORENTINA

Plopului

6

117,1

23868

15.10.2015

25.09.2020

491

EPURE VERONICA

T.Vlad

6

A

14

9026

27.06.2014

25.09.2020

492

GRANCIASAVU

Oxigenului

16

1548

27.06.2014

25.09.2020

493

IONESCU MIRELA SILVIA

01.dec

13B

E

8

247

27.06.2014

25.09.2020

494

KNAL CRISTINA-TATIANA

Câmpului

4

A

17

20569

12.07.2016

25.09.2020

495

LAZAR FLORIN

Clorului

1

3831

09.02.2016

25.09.2020

496

MOISIN LUCIAN FLORIN

Combinatului

3

18630

27.06.2014

25.09.2020

497

MOISIN NICOLAE DAN

Plopului

3

21,22

3358

27.06.2014

25.09.2020

498

MUNCU NATALIA-ELENA

Negoiu

1

215

19.05.2009

25.09.2020

499

NICA ELENA

T.Vlad

Cturn

11

26660

14.09.2017

25.09.2020

500

PANAZEAN DARIUS

Negoiu

1

18989

17.03.2017

25.09.2020

501

PETRU MIOARA

Clorului

4

1015

27.06.2014

25.09.2020

502

SAMOILA OANA CAMELIA

Negoiu

1

206

27.06.2014

25.09.2020

503

STOICA ROBERT IOAN

Prunului

35821

17.12.2015

25.09.2020

504

SZASZ SABIN

Clorului

13

48

27.06.2014

25.09.2020

505

AROS ARPAD

Plopului

3

16

1231

27.06.2014

25.09.2020

506

TOBIAS FELICIA

Negoiu

1

475

27.06.2014

25.09.2020

507

TOTO CLARA

M.Viteazul

36

426

27.06.2014

25.09.2020

508

TUBA FLORIN

Oxigenului

16

54

27.06.2014

25.09.2020

509

VARGA VERNICHIA

Salcâmului

2

22803

27.06.2014

25.09.2020

510

BANU MARIA

Ciocanului

4

570

27.06.2014

25.09.2020

511

CALDARAR VASILE

Clorului

8

1371

27.06.2014

25.09.2020

512

CIAPA VASILE

Clorului

10

3366

27.06.2014

25.09.2020

513

COJOCARIU TEODOR' >/.'

Negoiu

1

243

27.06.2014

25.09.2020

514

CRĂCIUN EUGEN COSTEL

Plopului

12

88

30929

09.11.2015

25.09.2020

515

CRETU STELUTA

Salcâmului

2

24775

26.04.2017

25.09.2020

516

CRISTEAANA      -

Negoiu

1

474

27.06.2014

25.09.2020

517

DONDOS PAULINA '

Clorului

8

790

27.06.2014

25.09.2020

518

DUCAN SILVIA

Ciocanului

2

574

2.7.06.2014

25.09.2020

519

FITEA VASILICA FLORINA

Oxigenului

8

4973

27.06.2014

25.09.2020

520

FLOREA ADRIANA

T.Pertia

9

526

27.06.2014

25.09.2020

521

GABOR N1COLAE

Clorului

1

1001

27.06.2014

25.09.2020

522

GANGAL ELENA

I.C.Dragusan

36

1167

27.06.2014

25.09.2020

523

GROSU OVIDIU

Octavian P.

25

14

27.06.2014

25,09.2020

524

IACOB IULIANA

Salcâmului

2

22815

27.06.2014

25.09.2020

525

JAKAB MAGDALENA

Ciocanului

10

3970

27.06.2014

25.09.2020

526

LAZAR DOINA

Salcâmului

2

22817

27.06.2014

25.09.2020

527

MARCU ELENA

Clorului

6

947

27.06.2014

25.09.2020

528

MATEI CLAUDIA MARIANA

13.dec

23

32

34844

11.03.2019

25.09.2020

529

MICU NICOLAE IOAN

Plopului

6

119

19100

21.08.2015

25.09.2020

530

NEGRU ANGELA

Salcâmului

2

29261

27.10.2015

25.09.2020

531

PASCU ELENA

13.dec

10B

2

144

27.06.2014

25.09.2020

532

PATRU ANGELA

Oxigenului

6

875

27.06.2014

25.09.2020

533

RACOTEA IOAN

Oxigenului

12

1291

27.06.2014

25.09.2020

534

RADU EUGENIA

Plopului

3

24,25

13315

27.06.2014

25.09.2020

535

RAZBOSAN CLAUDIA SILVIA

Ciocanului

12

4073

27.06.2014

25.09.2020

536

SANDOR LAURA

M.Viteazul

36

76693

19.12.2019

25.09.2020

537

SIMON ILISCA

Salcâmului

2

6093

11.03.2015

25.09.2020

538

MOLDOVAN DUMITRU

Negoiu

1

4177

07.04.2017

25.09.2020