Hotărârea nr. 150/2020

HOTĂRÂREA nr. 150 din data de 23 iunie 2020 - privind alipirea imobilelor teren - domeniu public situate în Făgăraş, Şos. Combinatului, nr. 1A, înscrise în CF nr. 100083 Făgăraş, în suprafaţă de 10.352 mp, CF nr. 106580 Făgăraş, în suprafaţă de 3.500 mp şi


ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax:/0040'268.213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria7faiHOTĂRÂREA nr. 150 din data de 23 iunie 2020 - privind alipirea imobilelor teren - domeniu public situate în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1A, înscrise în CF nr. 100083 Făgăraș, în suprafață de 10.352 mp, CF nr. 106580 Făgăraș, în suprafață de 3.500 mp și CF nr. 106582, în suprafață de 270 mp, în vederea formării unei parcele construibile, în suprafață de 14.122 mp, care să corespundă cerințelor impuse de CNI în vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând raportul nr. 32017/30.04.2020 si expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras cu nr. 32017/1/30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat la poziția 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 3.536 mp, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1A, în vederea formării unei parcele construibile care să corespundă cerințelor impuse de CNI în vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1,

Ținând seama de adresa Municipiului Făgăraș, adresată CNI cu nr. 52650/18.06.2019, înregistrată la CNI cu nr. 14710/23.08.2019, de solicitare a realizării obiectivului de investiții "construire bază sportivă TIP 1, Șos. Combinatului, nr.iA, Municipiul Făgăraș, jud. Brașov” și prin care ni se aduce la cunoștință faptul că am fost introduși pe lista sinteză a subprogramului ”Complexuri sportive”, aprobată prin Ordin MDRAP 2833/09.10.2019 de Memoriul tehnic tip al CNI, în care este menționat faptul că, instituția nostră trebuie să pună la dispoziția CNI, imobilul - teren pe care urmează să se realizeze baza sportivă, de formă dreptunghiulară cu o suprafață minimă de 13.202 mp, de HCL nr. 113/30.04.2020 și HCL nr. 114/30.04.2020 privind dezmembrarea unor imobile în vederea alipirii ulterioare, alipire ce are ca scop formarea unei parcele construibile, precum și de documentația topografică de alipire imobile nr. 39/2020 întocmită de către SC ARSU CAD SRL,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, Ținând seama de prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se însușește documentația cadastrală de alipire imobile nr. 39/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă alipirea imobilelor teren - domeniu public situate în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1A, înscrise în CF nr. 100083 Făgăraș, în suprafață de 10.352 mp, CF nr. 106580 Făgăraș, în suprafață de 3.500 mp și CF nr. 106582, în suprafață de 270 mp, în vederea formării unei parcele construibile, în suprafață totală de 14.122 mp.

Art.3. Se aprobă realizarea tuturor operațiunilor de carte funciară în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei.

Art.4. Domeniul public al Municipiului se va modifica atât din punct de vedere al evidenței bunului cât și cu valoarea acestuia modificandu-se în mod corespunzător HCL nr. 17/2001 cu modificările si completările ulterioare.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului sau delegatul desemnat de acesta să semneze orice alte documente privind operațiunea de alipire a imobilelor - teren prevăzute la art.2.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Evidente patrimoniu .

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru .

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - îex. Afișare

 • - îex. Direcției Buget-Finante

 • - îex. Compartimentul Evidente patrimoniu

 • - îex. Arhitect-șef

 • - lex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

Cod: F-50

SCARSUCAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.IB MEZANIN

TEL 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR.


39/2020DEN. LUCRĂRII - ALIPIRE IMOBILE

B EN EF1CIAR-   MUNICIPIUL FA GARAS

1NTOCMIT- ING. ARSU COSTICA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Fagaras Șoseaua Combinatului Nr.IA.

 • 2. Ținui literarii: ALIPIRE IMOBILE

Se realizează alipirea imobilelor nr. cad 100083, 106580, 106582 din CF 100083, 106580, 106582 - Fagaras.

Imobilul rezultat va avea următoarea descriere:

 • - teren categoria de folosința « curți construcții » in suprafața de 14122 mp.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru întocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

 • - Identificarea amplasamentului

 • - Documentare tehnica

 • - Execuția lucrărilor de teren

 • - întocmirea documentației

Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren împreuna cu beneficiarul lucrării, cat si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCP1 Fagaras si a schitelor- puse la dispoziție de către beneficiar.

Teren delimitat eu tarusi din lemn la colturi.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilele au o suprafața reala insumata de 14122 mp. egala cu cea înscrisa in CF. Pe teren nu este edificata nieio construcție. In urma verificărilor am constatat ca limitele cu imobilele nr cad 106581. 106579, 105507, 106476 sunt corecte, astfel s-au preluat aceaste limite din e-terra.

Având in vedere cele prezentate mai sus am întocmit prezenta documentație cadastrala de Alipire imobile in conformitate cu ordinul 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului'. - Proprietar; Municipiul Fagaras.

 • 5. Operațiuni tono-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS.

 • - Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin radierea punctelor care definesc limitele proprietății. Punctele sunt determinate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de +(I + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20l’C la + 40"C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte ițeodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Stafia Rompos Fagaras

 • - Descrierea punctelor topografice noi: Punctele de colt - tarusi din lemn.


Data întocmirii: 06.2020                   Semnătură si stampila

Ing. Arsu Costica


CALCULUL SUPRAFEȚEI

Parcela (teren)

Nr PCI

Coordonate petele contur

Lungimi iaiu"

Oli.i-1)

X(m|

Y (mj

1

481171.690

497927.634

42.743

!       2

481164.070

497969 691

81 999

3

481083.187

497956 209

10.214

4

48KN5.009

497946.159

36.191

5

481091.467

497910.549

101.502

6

481109.595

497810.679

26 307

7

481114.272

497784.791

1.616

8

481115.862

497785.078

8.680

9

481114.459

497793 644

1 805

10

481115.184

497795 297

8 399

11

481123.469

497796.6/8

2.117

12

481125.262

497795.552

1.076

13

481125.439

497794.491

5.302

14

481130.657

497795.433

7.059

15

481131 912

497783.486

13.016

i 16

481119.103

497786.172

7.059

!7

481'117.848

497793.119

5.323

18

481123.086

497794.066

0.464

19

481122.819

497794.445

6.115

20

481116.809

497793.315

7.939

21

481118.077

497785 478

75.924

22

481192.792

497798.972

2.460

23

481195.213

497799.409

130.364

S(teren)=14121.8/mp P=583.675mPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE/ALIPIRE

Scara 1-1000

Canea Funciara

Nr. cadastral

Supval’. măsurată

Adresa imobilului

106582

106588

870 mp

Fagaras Șoseaua Combinatului Nr. IA

106580

106580

3500 mp

DAT

Fagaras

100083

100083

10358 mp

Situația actuala l înainte de de/lipire alipire)

Situai ia viitoare (dopa dezlipire alipire)

Nr endastr.il

Supta r. (mp)

( ateg fok»>inui

Descrierea hnebikilui

Nr cad.

Suplii l‘. (mp)

t alegoria de lb las in tu

Descrierea imobilului

100083

10358

CC

TDI

14122

CC

TDI

106580

3500

CC

TDI

106582

270

CC

TEI

T otal

14122

14188

1

Executant z0>''

Cnnlliinesccutarca musuraloi^dr l.țtvțpipf'1*- '' coiveiiludinca rmucinirii document ilie> eadasiiTk-s.i ț,-

corespondenla acesteia cu reijCitaieu 4> :’îî?Jlr " ’

SeniVtitur.i si slampi^a       (> , rc' '■4 "" ț-.

Inspector

Colilii™ iniroducercn imobilului in baza de dale iiilenniia si iiiribtiireu numtirului cadastral

Semnătură si parata

Stampila 13C PI                                            '

"în Miiraii.. io care monere c.KliiTiriil^pvnim imobibJc' cciik! iu ! U’lll miir.elm \ccniijui se \neve iMIftiarul guLmuiI, Mim lipsa numărului ciidasind numărul topografica^'Mimare î adni-nisti li'. Suprafețele se rotunjesc lanicini paiul.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara blOOO

Nr, cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

14122 np

Fagaras Șoseaua Combinatului Nr. IA

Cartea Funciara

UAT _

Fagaras ■ ■ _____________________________________

A. Date referitoare la teren

Nr, parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

r~

CC

14122

•teren delimitat de tarusi din lemn la colturi,

-

Total

14122

Suprafața totala masurata a inobilului= 14122 np Suprafața din act= 14122 mp

B, Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

~~

~~

Total

. E.xeeulani/^R.i.inf,vf'‘'%

Confirm executarea miisunnori lor liuejyn.

corecniudinea\intocmirii dixițnientmie'iyjdiiSîrbleKi      ~ \

i_mespmVien!;i aceslciaȘu rcalilaiendin teren         .

,                   Mn        1 j ■O'1'"'

 • i- • ; Seinnaiurti st SRunpilu                .          ,ț,

 • - ■ 1 V                  CA5 //

Datfo- 06.20’2^,      '

'■Ro c,.. 3(. >\“v

Inspector

Conlinn ini odnverca imobilului in baza de dme inicmaia m atribuirea numărului eaduslral

Semmiliira si papala

Data .......................

Stampila Bl. PI

" In suin

lin m ui:v c\

sta numere eudaxtruk |kiiIiu imn’ ițele tevine.

n lostil numelui recimiliii <e r.t licee nuni.iiul eud>Hlral. iui ui

lipsii numărului eadtisiral numărul lupogriilk- sau înmiiirui iidmimsirtiin. Supiulctelc se rolunii.sc Iu melru pumn.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ANCPl              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

y '                             PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106580 Făgăraș


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str Șoseaua Combinatului, Nr. IA, Jucl. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106580

3.500

Teren neiririprejmuit; Parc Regina Maria.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


8708 / 20/05/2020_____________

Act Notarial nr. 1301, din 19/05/2020 emis de Popa Maria Cristina; Act Administrativ nr. ’8O88, din 06/05/2020 emis de BCPI Fagaras; Act Administrativ nr. 8088, din 06/05/2020 emis de BCP! Fagaras;! ‘ ȚSe înființează cartea funciara 106580 a imobilului cu numărul!               Al

Bl îcadastral 106580/Făgăraș, rezultat din dezmembrarea imobilului cu<

I numărul cadastral 106338 înscris in cartea funciara 106338;______[__________

'Act Administrativ nr. 38, din 31/01/2018 emis de CL FAGARAS si Anexa cu inventarul bunurilor care aparțini 'domeniului public; Act Administrativ nr. 5992, din 16/02/2018 emis de UAT FAGARAS si documentație! cadastrală. Act Administrativ nr. 5954, din 16/02/2018 emis de UAT FAGARAS;

_ ilntabulare, cirept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala1 ' Ăî              i

B2 ..................................!----------------1

. 1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

'.....‘OBSERVAȚII•'"poziție transcrisa din CF 106338/Făgăraș. înscrisa ichei .ir. 10508 dinl2/05/2019; poziției

______ transcrisa gin CF iU5943/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 4142 din 16/02/2018: Cerere nr.2248z/2018 c.t. ■

C. Partea HI. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte Funciară Nr, 106580 Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș

Punct | început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

7

1

36.191

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru, **» Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 120 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.0/20-05-2020 in suma de 120, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării, 21-05-2020

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, ADRIANA COJOCARIU


Referent,


(parafa șl semnătura)


(parafa și semnătura)


jw       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

9          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

<

ANC.PI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106582 Făgăraș


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str Șoseaua Combinatului, Nr. IA, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

' Al L .

106582

270

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

8707 / 20/05/2020

■Act Notarial nr. 970, din 13/04/2009 emis de BNP GYERGYAI;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS, DOMENIU PUBLIC___»      __>_______ _____

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 100075/Făgăraș, înscrisa prin încheierea nr. 3654 din 17/04/2009; cerere nr. 24827/201.11.2018

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Carte Funciară Nr. 106582 Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 120 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.0/20-05-2020 in suma de 120, pentru

serviciul de publicitate imobiliară

cu codul nr. 222.

Data soluționării, 21-05-2020

Asistent Registrator, DOINA IVAN

Referent,

Data eliberării,

_/_/__

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)

Pagina 3 din 3

X/ 'ancel A4.UXYM 11 Mi’> * ) , l I C. ( 5 1.4 I >• >1 «| >l>Htll»‘<O »«VA


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100083 Fagaras

I  Nr. cerere î

j____Ziuă    1     0S~"'

j     Luna___j      P?

I     Anul     |    2019

HltBlbi

1000712401.68


A Partea I. Descrierea Imobilului

Nr, CF vechi:10482

TEREN Intravilan                                                              Nr' topogratic:2817/2/b/l/8

Adresa: Loc. Fagaras, str Șoseaua Combinatuivl, Nr. IA, Jud. Brașov

AU re Nr. Crt

LUL. raycu

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp}

Observații / Referințe

Al

100083

10.352

Teren neimprejmuit;

suprafc-f tiartie 10351,93 m.p._________________________________________________

B. Partea II. Proprietari șl acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

ctRKR 7 17/04/2009                   ----------------

Act Notarial nr. 970, din 13/04/2009 emis de BNP GYERGYAU___

----ThtaEulare, drept de pROPRIETATEcumparare, doband't prin Convenție,

Al /B.4

1) MUNICIPIUL FAGARAS, DOMENIUL PUBLIC ---------------

ohcarvato.- cerere nr.21747/16.11.2017 c.f.; Cererenr.24826/2018 c.r.___

C. Partea III. SARCINI .______

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție șl sarcini_____________

-------—--

;L' NU SUNT

cmcterpeavta. prot»]*cS dt pavata* '.eglIHr.JJT/TOO^

Pagina .1 din 3


extrasa pentru lafcrrr.ara on-Bne la tpay.»*€|>î-«'a

__Carte Funciară Nr. 100083 Comuna/Oraș/Munidp/u: Faaaras

Anexa Nr. i La Partea 1              

Teren

Nr cadastral Suprafața (mp)*                         Observații / Referințe “

100083           10.352 supraf.c.f.hartle 10351,93 m.p.                ’         ’

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

10.352

-

supraf.c.f.hartle 10351,53m)p .........

zona verde-teren fotbal

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

1.076

2

3

2.117

3

4

8.39S

4

5

1.805

5

6

8.68

6

7

1.616Document care conține date cu caracter personal, protn/ate de prevederile Legii Nr, 677/2002.

Extrasa panbu Informare □ n-lina la adresa opay.onepl.pp

Pagina 2 din 3


FormulorvealUfiea 1 1