Hotărârea nr. 15/2020

HOTĂRÂREA NR.15 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza Municipiului Făgăraş

ROM NIA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.15

din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit in ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.73665/1/25.11.2019 și Raportul Compartimentului de Resort nr.73665/25.11.2019 al arhitectului sef, prin care se propune spre aprobare Regulamentul local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând cont de documentația de urbanism nr. 15660 /2009, faza actualizare PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr.8 din 2016 și Documentației de urbanism nr.l7/M/2014, faza actualizare PUZ, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr.48 din 2016,

Văzând prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.52/2003 privind transparența decizionalț în administrația publică, procsul-verbal de afișare pe site-ul Primăriei Făgăraș cu nr.602/09.01.2020, precum și Minuta Dezbaterii publice cu nr. 1839/20.01.2020 privind Regulamentul local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Făgăraș,

Potrivit prevederilor art.129, alin 2, lit.c și alin 6, lit. c , art.139, alin 1, art.196 alin 1 lit a, art. 197, art. 198 alin 1 și 2 și art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

>

Art.l- Se aprobă Regulamentul local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Făgăraș, prezentat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2- începând cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 82/27.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Făgăraș.

Art.3- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin arhitectul sef-Co^pa'rtjraent Urbanism și energetic , Serviciul venituri bugetare, Compartiment evidenta patrimoniu și Politia Locală Făgăraș.

. \ A WW           /2O i.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, VC<• >■ ? CONTRASEMNEAZĂ, /f / ) CÂRLAN ANCA                     SECRETAR GENERAL, y\/y

/7K                            LAURA ELENA GIUNCA

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , _

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

1 ex. Dosarul de ședința

1 ex. Prefectura

1 ex. Compartiment urbanism

1 ex. Politia Locala Făgăraș

1 ex. Arhitect sef

Cod: F-50

__abținere, - împotriva

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex Serviciu venituri bugetare

 • - 1 ex Compartiment evidenta patrimoniu

/ l/m-ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGARAS

Strada Republicii. Nr 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-faaaras.roREGULAMENT


CAPITOLUL I. - Dispoziții generale


Art.l. Prezentul regulament stabilește cadrul legal care stă la baza exercitării activității de amplasare a mijloacelor de publicitate, reclamă și afișaj pe teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraș și completează Legea nr.l85/25.06.2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, având reglementări specifice municipiului Făgăraș.

Art.2. Nu fac obiectul prezentului regulament indicatoarele de interes public, cum ar fi însemne ale instituțiilor publice, indicatoare spre diverse monumente istorice sau de for public sau care explicitează semnificația acestora, precum și altele asemenea.

Art.3. Prevederile prezentului regulament se aplică posesorilor de firme, operatorilor de publicitate, precum și executanților de astfel de lucrări ce își desfășoară activitatea pe domeniul public sau privat al municipiului Făgăraș, precum și proprietarilor de imobile pe care sunt amplasate sisteme publicitare sau alte mijloace de reclamă și publicitate.

Art.4. Pentru definirea obiectului prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

AFIȘ/POSTER - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj și altele asemenea, imprimat pe suport hârtie, pânză, folie sintetică și expus public.

AVIZ - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundație.

BANNER - suport pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din textil, în mod obișnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice

CALCAN - fațadă fără goluri a unei construcții, situată pe limita de proprietate laterală sau posterioară, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine.

ECRAN PUBLICITAR - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi și altele asemenea, cu conținut dinamic și de dimensiuni variabile.

FIRMĂ - orice inscripție, formă sau imagine atașată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii.

INCINTĂ - suprafață de teren înconjurată din toate părțile de construcții, amenajări sau împrejmuiri.

INDICATOR (PANOU) PUBLICITAR DIRECȚIONAL - înscris, formă ori imagine care indică o direcție, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfășoară o anumită activitate. In aceeași categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăblița indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi și altele asemenea.

MESH - suport pentru mesajul publicitar confecționat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri.

MESH DIGITAL - suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafața exterioară a unui imobil si care folosește modul electronic de afișare a reclamei.

MIJLOACE DE PUBLICITATE - ansamblul de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment.

PANOU PUBLICITAR MOBIL - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate.

PANOU PUBLICITAR - structură provizorie folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar.

PROIECT PUBLICITAR SPECIAL - construcție provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment și care nu are în alcătuirea sa elemente de fundație și/sau structuri publicitare clasice.

PROMOVARE - ansamblu de activități și mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piață.

PUBLICITATE - totalitatea modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoașterea și aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spații, lansări de produse, deschideri de magazine și altele asemenea, precum și orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber/- profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri și servicii, de drepturi și/obligații. \r; \ PUBLICITATE LUMINOASĂ - publicitate realizată prin corouri luminoase, afișe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure.'iluminarea afișului, panoului ori corpului de publicitar.

PUBLICITATE VEHICULE - publicitate realizată prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare.

PUBLICITARE STRADALĂ ( outdoor) - publicitate efectuată în spații deschise, în exteriorul clădirilor.

PUBLICITATE TEMPORARĂ - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive, precum și pentru acțiuni de promovare de produse sau activități.

RECLAMA PUBLICITARĂ - activitatea prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, marcă, serviciu, informație utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenționa publicul larg.

STEAG PUBLICITAR - piesă de stofa, pânză sau material plastic atașată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare.

STRUCTURĂ DE PUBLICITATE AUTOPORTANTĂ - cadru suport amplasat la sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fețe realizate din materiale ușoare de tip mesh, plasă fină, pânză și altele asemenea, pe care se află imprimate reclame și mesaje publicitare.

TOTEM - structură publicitară verticală, luminoasă sau nu, sprijinită pe sol, prin intermediul căreia se realizează publicitate în nume propriu.

CAPITOLUL II. Stabilirea zonelor de publicitate

Art.5. Se stabilesc trei tipuri de zone de publicitate, astfel:

 • I. Zonă de publicitate restrânsă - zona centrală a Municipiului Făgăraș definită conform planșei, alcătuită din imobilele situate în următoarele unități de referință:

COp -Cetatea Făgărașului

Clp -Zonă de locuințe colective și servicii cu caracter central

C2p -Zonă cu caracter central dezvoltată pe un țesut parcelar istoric

Sunt admise următoarele forme de publicitate în zonă:

 • - ecrane publicitare

 • - firme


 • - panou publicitar mobil

 • - publicitate pe vehicule

 • - publicitate temporară

 • - steaguri publicitare

 • - reclamă publicitară

 • - publicitate stradală (outdoor)

REGLEMENTĂRI PENTRU FIRME, RECLAME

Nu se admite publicitatea comercială în zonă. Firmele dispuse pe clădiri trebuie să anunțe o activitate și nu pot fi transformate în publicitate de produs, marcă sau brand. Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore) cu condiția ca la sfârșitul evenimentelor panourile/ pliantele/ fluturașii să fie înlăturate de pe spațiul public.

Firmele pot fi dispuse perpendicular sau în planul fațadelor. Se interzice orice dispunere a firmelor care înglobează parapetul etajului superior și desfigurează astfel arhitectura clădirilor.

 • - Pe spațiul public publicitatea comercială de orice tip este interzisă.

 • - Prin excepție, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor monument istoric, cu valoare arhitecturală sau ambientală, ea realizându-se chiar pe schelele de pe fațadele clădirilor în lucru.

Firmele se vor amplasa numai la nivelul parterului, în zona de fațadă efectiv aferentă spațiilor ocupate de activitatea respectivă. Prin excepție, pentru instituțiile publice sau de interes public și societățile comerciale care ocupă un întreg imobil, se pot dispune firme în partea superioară a fațadei, în zona / deasupra ultimului nivel.

 • - Firmele/reclamele nu vor acoperi elementele decorative ale construcțiilor

 • - pentru activități ce nu ocupă spații la parterul imobilelor, pot fi dispuse doar firme sub forma unor plăci gravate / inscripționate, cu suprafața maximă de 1200 cmp, în zona accesului în clădire. In cazul în care într-un imobil se desfășoară în asemenea condiții mai multe activități, firmele se vor grupa într-un pachet și standardiza.

 • - pentru o activitate se va putea amplasa o singură firmă.

 • - firmele vor fi corelate cu arhitectura fațadelor, ce poate impune restricții importante privind poziția, dimensiunile și designul acestora. Vor avea dimensiuni adaptate spațiului disponibil pe fațadă. Nu vor putea altera sau intra în contradicție cu detaliile / expresia arhitecturală a clădirii. Se interzice amplasarea acestora pe elemente proeminente ale fațadelor (balcoane, logii, console, pilaștri, ancadramente, cornișe profilate etc), pe porțile de acces în imobile, pe ferestre sau vitrine, pe calcane, pe acoperișe / terase.

 • - Firmele/reclamele cu o cromatică stridentă, cu lumini intermitente, agresive, cu instalații acustice sau alte elemente disturbatoare ale ambientului zonei istorice sunt interzise

 • - Se permite amplasarea de bannere, flamuri, steaguri etc. pentru perioade scurte de timp (pe durata unor festivaluri, evenimente), doar cu condiția ca acestea să fi fost autorizate în prealabil. Excepție fac steagurile/bannerele aparținând campaniei de promovare turistică și brand de municipiu care pot fi elaborate pentru municipiul Făgăraș și expuse permanent, având însă și acestea nevoie de autorizație prealabilă.

 • - Firmele amplasate perpendicular pe fațade vor fi realizate din materiale tradiționale (lemn, fier forjat, sticlă), cu dimensiuni de maxim 0,5 x 0,9 mf Acestea vor fi amplasate la cel puțin 2,5 m înălțime de la nivelul trotuarului. Literele se recomandă a fi decupate din materialul folosit, rezultând o transparență a firmei, î ~ \

Firmele amplasate în planul fațadei se vor adapta . < la lungimea vitrinelor/gangurilor/ușilor de dedesubt și vor fi axate simetric. Culorile acestora vor fi alese astfel încât să se integreze în paleta cromatică a fațadei

 • - Firmele vor fi realizate din litere individuale din lemn, metal, polistiren extrudat finisat, metal cu sticlă, aplicate direct pe fațade. înălțimea literelor va fi de maxim 0,5 m.

Lungimea firmei nu va depăși două treimi din lungimea fațadei. Literele nu vor fi lipite de nici un element decorativ valoros prezent pe fațade, și vor fi amplasate deasupra golurilor de zidărie

 • II. Zonă de publicitate specială - zona construit protejată (ZCP) a Municipiului Făgăraș definită conform planșei, alcătuită din imobilele situate în următoarele unități de referință :

LI ap- zona de locuințe cu regim mic de înălțime dispusă într-un țesut urban vechi modificat, aflată în interiorul limitei ZCP

Llbp- zona de locuințe cu regim mic de înălțime dispusă într-un țesut urban vechi care mai păstrează caracteristicile inițiale, aflată în interiorul limitei ZCP;

L3ap- zona de locuințe colective cu regim mediu de înălțime (P+3, P+4), aflată în interiorul limitei ZCP.

Sunt admise următoarele forme de publicitate în zonă:

 • - ecrane publicitare

 • - firme

 • - panou publicitar mobil

 • - publicitate pe vehicule

 • - publicitate temporară

 • - steaguri publicitare

 • - reclamă publicitară

 • - publicitate stradală (outdoor)

 • - proiect publicitar special

 • - banner, inclusiv pe calcanele clădirilor

 • - mesh, mesh digital

 • - panou publicitar - totem

 • III. Zonă de publicitate lărgită - zona aferentă imobilelor situate în afara zonelor construit protejate descrise la punctele I și II respectiv imobilele situate în următoarele unităti de referință:

Llc- subzona locuințelor individuale și colective mici (cu maximum P+2 niveluri) situate în zone constituite (în țesut tradițional);

Lld- subzona locuințelor individuale și colective mici (cu maximum P+2 niveluri) realizate pe baza unor lotizări anterioare;

L2b- subzona locuințelor individuale (cu maximum P+l+M niveluri) Situate în zone neconstruite realizate pe baza unor PUZ-uri anterioare; I 5-

L3c- subzona locuințelor colective cu regim mediu de înălțime (P+3, P+4) situate în ansambluri rezidențiale;                                V/’dXA

L3d- subzona locuințelor colective înalte (peste 4 etaje)/..situate în ansambluri rezidențiale existente

Ml- cuprinde funcțiuni de interes general și public, diverse categorii de activități comerciale, servicii și de mică producție, în lungul principalelor artere de circulație

M2- cuprinde funcțiuni de interes general și public, diverse categorii de activități comerciale, servicii, producție și depozitare cu condiția de a nu fi poluante

Al - zona activităților agrozootehnice

A2- zona activităților industriale și depozitare

Gl- subzona construcțiilor și amenajărilor pentru gospodărie comunală.

Sunt admise toate formele de publicitate conform prezentului regulament.

CAPITOLUL III. Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

Art.6. Orice mijloc de publicitate, reclamă și afișaj, poate fi realizat, amplasat și utilizat cu respectarea prevederilor actelor normative în materie și ale prezentului Regulament.

Art.7. Amplasamentele aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Făgăraș destinate montării mijloacelor de publicitate vor putea fi atribuite prin licitație publică sau atribuire directă conform legislației în vigoare

Art.8. Condiții tehnice de amplasare a firmelor

 • a) Firmele se amplasează pe fațada spațiului pe care îl definesc, în locuri special prevăzute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural și constructiv.

 • b) Pe clădirile de locuit având spații comerciale sau cu altă destinație, situate la parter, parter și mezanin, firmele se vor amplasa numai pe fațadele corespunzătoare acestor spații, excepție fiind în cazul clădirilor de locuit prevăzute cu parapet plin și continuu la balconul etajului imediat superior, unde se pot amplasa firme pe acesta numai cu acordul proprietarilor și al asociaței de proprietari/locatari.

 • c) Firmele agenților economici ce desfășoară activități economice într-un apartament de bloc situat la etajele superioare ale imobilului, se pot amplasa numai cu acordul proprietarilor, în zona accesului la scara respectivă.

Firmele realizate în consolă (perpendicular pe fațadă) se vor monta la înălțimea minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Față de planul fațadei firmele vor putea ieși în consolă maxim 1,20 m, dar păstrând o distanță de min.1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de aliniamentul arborilor (dacă există), pentru obiectele situate la mai puțin de 6,00 m înălțime. Grosimea firmelor poziționate paralel cu fațada nu va fi mai mare de 0,20 m.                    /

 • d) Firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50,00 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culori specifice acestora și lumină intermitentă.

 • e) Panourile mobile nu se vor ancora de elemente naturale sau construite din spațiul urban (copaci, pereți sau alte elemente ale structurii clădirilor, balustrade, poduri și altele).

 • f) Se pot amplasa bannere în regim temporar, pentru o perioadă de maxim 30 zile, transversal străzilor, în zonele unde nu se împiedică vizibilitatea unor construcții valoroase din punct de vedere arhitectural și numai în afara zonei de publicitate restrânsă, definită la art.5, pct.I. Bannerele se vor amplasa la min. 5,00 m înălțime de la carosabil și vor fi ancorate de stâlpii stradali numai cu acordul deținătorilor acestora.

 • g) Excepție fac cazurile în care evenimentele mediatizate se desfășoară pe o perioadă de maxim 3 zile, iar bannerele, baloanele gonflabile purtătoare de reclame, vor cuprinde numai anunțuri privind evenimente culturale, economice (târguri, expoziții), științifice, în interes umanitar, cu cracter local, național, promovări de produse noi.

Art.9. Condiții de întreținere si desființare a firmelor

 • a) Panourile publicitare vor fi curățate permanent și se va urmării ca la expirarea termenului de valabilitate, acestea să fie îndepărtate și amplasamentul să fie adus la starea inițială prin grija beneficiarului.

 • b) In situația în care, în termen de 15 zile de la data expirării autorizației de construire proprietarul reclamei publicitare nu a îndeplinit obligațiile prevăzute la alin, (a), autoritățile administrației publice ale Municipiului Făgăraș dispun desființarea acestora pe cale administrativă, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala proprietarului construcției , cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor generate de acestă operațiune de la proprietarul construcției, în condițiile legii.

 • c) Procedura prevăzută la alin, (a), (b) poate fi declanșată din oficiu de către autoritățile administrației publice ale Municipiului Făgăraș sau la solicitarea deținătorului legal al imobilului.

 • d) Pentru imobilele aflate în proprietatea privată persoanelor fizice sau juridice, procedura de desființare a reclamelor publicitare pe cale administrativă, va fi realizată cu acordul sau la solicitarea proprietarilor.

 • e) Proprietarii reclamelor publicitare au obligația de a lua măsurile necesare pentru Întreținerea și respectarea acestora, ori de câte ori este necesar. Etalarea de afișe și reclame cu aspect necorespunzători sau care prezintă deteriorări evidente și creează un aspect necorespunzător al spațiilor de publicitate poate duce la suspendarea autorizației.

 • f) Proprietarii ecranelor publicitare au obligația transmiterii de informații de interes public și local, precum și informații de interes pentru populație în cazul unor situații de urgență. Conținutul și modul de transmitere a informațiilor vor fi stabilite prin protocoalele încheiate între proprietarii ecranelor publicitare și Municipiul Făgăraș, respectiv alte instituții abilitate ale statului.

Art.10. Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele

situații:                                                                            /.>.---

 • a) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației publice locale și centrale, precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul sediilor; \ --sa

 • b) pe arbori

 • c) pe zona carosabilă a străzilor și drumurilor, indiferent de categoria acestora;

 • d) pe obiecte de artă monumentală și monumente de for public;

 • e) pe monumente istorice, cu excepția firmelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul clădirii și a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare în condițiile legii;

 • f) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situația în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistență și/sau stabilitatea și integritatea elementelor constructive și decorative ale anvelopei clădirii;

 • g) în incinta și pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcașurilor de cult, troițelor, scuarurilor, parcurilor și grădinilor publice;

 • h) în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbată;

 • i) pe semnele de circulație, pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație;

Se interzice acoperirea cu panouri publicitare a suprafețelor vitrate ale clădirilor;

Se interzice amplasarea și utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, cu excepția vehiculelor publicitare utilizate în condițiile legii.

Dacă pe fațada sau calcanului unei clădiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de același tip și dimensiuni, fiind încadrate simetric pe fațada sau calcanul respectiv.

Reclama în vitrină este acceptată și nu se supune autorizării

Art. 11 .Reguli specifice privind publicitatea în zonele de publicitate stabilite.

în zona de publicitare restrânsă, amplasarea mijloacelor de publicitate este permisă cu respectarea regulilor cuprinse în Regulamentul PUZ, în Legii nr.185 din 25.06.2013, actualizată și prezentul Regulament..

în zona de publicitare specială și lărgită amplasarea mijloacelor de publicitate este permisă cu respectarea regulilor cuprinse în prezentul Regulamentul și în Legii nr.185 din 25.06.2013, actualizată.

Art. 12. Procedura de autorizare și avizare a mijloacelor de publicitate. Amplasarea mijloacelor de publicitate și reclamă se face numai în baza -autorizație de construire emisă de către Municipiul Făgăraș, cu caracter provizoriu : firme, copertine inscripționate, panouri publicitare, ecrane și publicități luminoase, mobilier urban ca suport publicitar, indicatoare publicitare direcționale, panouri pentru afișele și anunțurile de mică publicitate;                               >

-aviz emis de către Municipiul Făgăraș pentru eșarfe publicitare, bannere, meshuri, publicitate pe autovehicule, steag publicitar            / f XC, V \

i                              !' !

Art. 13                                                    ' 'Z            Z- ■

Eliberarea autorizațiilor de construire (AC) de către Municipiul Făgăraș se face în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată și completată, cu respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor legale în materie, cu obținerea în prealabil a unui certificat de urbanism.

 • (1) Certificatul de urbanism (CU) se eliberează pe baza documentației ce va cuprinde:

 • - cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitătii actului;

 • - plan de incadrare în zonă scara 1:1000

 • - plan de situație scara 1:500, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a firmei și cotat față de repere fixe identificabile

 • - grafica reclamei

 • - extras CF de data recentă

 • - document plata certificat de urbanism

 • (2) pentru eliberarea autorizației de construire beneficiarul va prezenta :

 • - cerere tip

 • - certificat de urbanism valabil

 • - proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire întocmit de un proiectant autorizat

 • - documentele, avizele și acordurile solicitate prin CU

 • - document plată a taxei pentru eliberarea AC.

CAPITOLUL IV. Reclama publicitară amplasată pe imobile și la sol

Art.14

Reclama pe imobile poate fi realizată prin următoarele sisteme publicitare: panouri luminoase, casete luminoase, mesh-uri.

Sistemele publicitare menționate, se pot amplasa numai pe calcanul imobilelor, terasele clădirilor, fațada unui imobil care trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele condiții:

 • - trebuie să aibă 80% plin

 • - panoul să nu obtureze ferestrele existente.

Se accepta reclama tip mesh și/sau pe suport poliplan montate pe fațadele imobilelor cu excepția zonei de publicitate restrânsă a municipiului.

Mesh-urile se pot amplasa în zona de publicitate restrânsă în situațiile în care acestea constitue protecție către domeniul public, pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic. în aceste cazuri, mesh-urile vor reproduce în mod obligatoriu, imaginea construției după consolidare/restaurare, mesajele publicitare putând fi pe max. 25% din suprafață.

Sistemele publicitare se vor amplasa astfel încât să nu împiedice funcționalitatea construcțiilor si a elementelor acestora si să nu afecteze structura de rezistentă a clădirilor.                                                     / /

Suprafața maximă admisă a panoului publicitar nu va depăși 50,00; mp și va fi obligatoriu iluminat. Reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă și să nu afecteze traficul auto și pietonal, precum și confortul locatarilor din imobil, fiind mascate de elemente ale construcției sau reclamei. Distanța dintre cel mai coborât reflector și nivelul trotuarului sau a terenului, după caz, va fi de min. 3,00 m.

Sistemele publicitare amplasate pe terasele imobilelor vor avea următoarele înălțimi:

 • - max. 3,00 m dacă fațada construcției suport are înălțimea mai mică de 15,00m;

 • - max. 1/5 din înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 6,00 m în cazul construcțiilor mai înalte de 15,00 m.

Se interzice desfășurarea activității de reclamă/publicitate și implicit amplasarea de sisteme publicitare pe:

 • - imobile ce adăpostesc sedii ale autorităților publice;

 • - gardurile și în cadrul perimetrului cimitirelor;

 • - imobile monumente istorice;

 • - imobile în care îsi desfășoară activitatea unităti sanitare;

 • - imobile în care îsi desfășoară activitatea unităti de învățământ, cultură sau altele 5                            5                                                                                   5                                    5                        7

asemenea - cu excepția unor evenimente publice organizate sau dacă reclama are legătură cu obiectul de activitate al instituției respective și cu acordul forului tutelar;

 • - imobile aparținând lăcașurilor de cult;

 • - stâlpi de folosință în comun, cu excepția casetelor luminoase și eșarfelor publicitare;

 • - arbori.

Art. 15 - Activitatea de reclama efectuată prin sisteme publicitare amplasate la sol.

Clasificarea sistemelor de publicitate care sunt permise în vederea efectuării reclamei la sol pe domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraș, cât și pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.:

 • - panouri publicitare pe suport propriu de tip citylight, tip backlight, tip unipol, tip tv. screen;

 • - totemuri;

 • - stații de autobuz ce înglobează suprafețe destinate efectuării de reclamă;

 • - sisteme publicitare volumetrice;

 • - ansambluri de panouri;

Amplasarea panourilor publicitare la sol pe domeniul public, privat și pe imobile se va face numai după obținerea autorizației de construire, emisă conform prevederilor legale în vigoare și în baza unui contract de închiriere valabil încheiat cu proprietarul/ administratorul clădirii sau terenului.

Locațiile destinate amplasării de panouri publicitare pe domeniul public se identifică de către serviciul de specialitate, care are totodată și obligația de a verifica și analiza dacă terenurile în cauză se încadrează prevederilor legale în vigoare privind amplasarea de sisteme publicitare la sol.                                  / ' /

Art. 16-Eșarfe publicitare amplasate pe stâlpi. I ț_\         ' /- )

Pe stâlpii adiacenți carosabilului, fără indicatoare de circulație, se pot amplasa direcționat spre trotuar, sisteme publicitare de tip eșarfe publicitare care vor avea dimensiunile maxim de 0,80 xl,20 m și distanța de min. 4,00 m de la cota terenului amenajat.

Distanța între marginea eșarfei publicitare (marginea exterioară paralelă cu stâlpul pe care s-a montat) și elementul cel mai avansat al fațadei unei construcții va fi de min.1,50 m.

In zona de publicitate specială a municipiului, se interzice montarea eșarfelor publicitare, cu excepția celor cu scop de informare și promovare a turismului sau a unor manifestări/evenimente publice organizate de, sau împreună cu autoritățile publice locale.

Este interzisă montarea de eșarfe publicitare pe stâlpii pe care sunt indicatoare de circulație (semafoare, etc.)

Art. 17 - Reclame sonore

 • (1) Pe raza Municipiului Făgăraș se înterzice realizarea și utilizarea de reclame sonore prin orice mijloace de către persoane fizice și juridice.

Prin derogarea de la prevederile aliniatului (1) utilizarea reclamelor sonore se accepta numai cu acordul autorităților administrației publice locale, pe perioada desfășurării unor evenimente majore organizate sau la care autoritățile administrației publice locale au calitatea de coorganizator, cu condiția respectării normelor legale în vigoare privind intensitatea zgomotului.

Art. 18 - Publicitate realizată pe vehicule

Se pot amplasa reclame realizate din materiale autocolante și/sau vopsite pe mijloacele de transport public local de călători, sau pe orice alt tip de vehicul cu respectarea prevederilor Legii nr. 185/2013.

Folosirea vehiculelor special echipate pentru a face reclamă pe teritoriul Municipiului Făgăraș se poate face în următoarele condiții:

 • - nu se permite staționarea pe drumurile publice sau în locuri vizibile dinspre acestea;

 • - suprafața de publicitate amplasată pe un vehicul nu va depăși 16,00 mp;

 • - este interzis ca acest tip de vehicule să circule în convoi mai mare de două mașini, cu o viteză mai mare de V2 din viteza admisibilă pe tronsonul de stradă

 • - circulația convoaielor este permisă numai cu avizul autorităților administrației publice locale. Avizul are valabilitate de o zi;

 • - înainte de a fi puse în circulație aceste tipuri de vehicule, se vor achita taxele de publicitate;

 • - permis de liberă trecere L.T. cu precizarea traseelor.

Art. 19 - Avizarea și autorizarea publicității pe vehicule.

Pentru obținerea avizului se va depune la registratura Primăriei următoarele documente:

 • - cerere completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solocitătii;                                        /                      1

 • - copie a cărții de identitate a vehiculului pe care urmează a se amplasa reclama;

 • - schițe din care să reiasă modul de amplasare a reclamei pe suprafața vehicului;

 • - grafica și conținutul reclamei.

Taxa de publicitate se va achita pentru toată perioada de publicitate la Serviciul Venituri Bugetare.

Art. 20 - Alte forme de publicitate

Se pot amplasa temporar, pe perioada derulării unor manifestări culturale, sociale, sportive sau comerciale, în incinte expoziționale sau în piețe special amenajate, stadioane și alte asemenea, sisteme publice gonflabile dacă reclama efectuată prin acestea se referă strict la evenimentul în cauză.

Șantierele în lucru pot fi împrejmuite cu panouri care să fie suport pentru reclamă. Conținutul reclamei va fi avizat de către compartimentul de specialitate.

Pentru obținerea avizului se va depune la registratura Primăriei următoarele documente:

 • - cerere care va conține elementele de identificare ale solicitantului, date privind modul de realizare a reclamei, în funcție de forma de publicitate solicitată.

 • - conținutul/mesajul reclamei

 • - plan de situație al zonei unde urmeaza a se efectua reclama

 • - CUI/act de identitate

 • - dovada achitării taxei de publicitate.

Condiții generale

 • a) Operatorii de publicitate ce dețin sisteme publicitare au obligația de a menține amenajate în permanență suprafețele de afișaj ale sistemelor publicitare amplasate la sol și pe clădiri pe raza municipiului Făgăraș. In perioada în care nu există contract de publicitate, operatorii de publicitate vor amenaja obligatoriu suprafețele de expunere cu materiale cu conținut informativ privind monumente istorice sau zone de interes turistic. In cazul în care acest lucru nu este posibil, sitemele publicitare se vor decora cu material alb.

 • b) Se interzice aplicarea firmelor, reclamelor și textelor publicitare direct pe împrejmuiri, zidurile imobilelor, stâlpi de orice fel sau trotuare prin diverse metode grafice.

 • c) Se interzice amplasarea firmelor, reclamelor, sistemelor publicitare fără obținerea autorizației de construire, act emis de către UAT Făgăraș.

 • d) Nu se eliberează AC pentru amplasarea firmelor, reclamelor, sistemelor publicitare pe construcții neautorizate sau construcții la care sau făcut intervenții neautorizate, conform legii.

 • e) Pentru activitatea de reclamă, publicitate, afișaj desfășurată pe raza municipiului, proprietarii reclamei vor plăti taxa către bugetul local. X V ;x <. ' x

 • f) Taxa de reclamă și publicitate, taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități comerciale, aflate în afara interesului public.

 • g) în funcție de interesul public local la solicitarea autorităților administrației publice locale, în termen de 72 ore de la notificare, proprietarul sistemului publicitar este obligat să elibereze și să predea terenul liber de orice sarcini.

 • h) Firmele de publicitate au obligația de a lipi la vedere pe orice sistem de publicitate, autocolant cuprinzând datele de identificare a titularului precum și numărul autorizației de construire.

 • i) Proprietarii sistemelor publicitare au obligația întreținerii și menținerii acestora într-o stare estetică bună precum și obligația asigurării reglajelor și bunei funcționări a ceasurilor digitale, acolo unde este cazul.

 • j) cazurile ce nu se încadrează în prezentul regulament și Legii nr. 185/2013 se vor supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

SANCȚIUNI >

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială și contravențională, după caz.

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia și a documentației tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum și montarea panourilor publicitare cu structură proprie și elemente de susținere care necesită fundație, fără autorizație de construire;

 • b) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor și dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

 • c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obținut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto și pietonal;

 • d) nerespectarea obligației de a readuce amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

 • e) nerespectarea obligațiilor privind întreținerea mijloacelor de publicitate și afișarea permanentă a unor mesaje în cadru;

 • f) amplasarea de afișe publice, a anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora;

 • (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) și f);

 • b) cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d)

 • c) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cea prevăzută la lit. e).            \

M ' -; U \

Aplicarea sancțiunilor se face , de către primarul localității prin polițiști locali