Hotărârea nr. 149/2020

HOTĂRÂREA NR.149 din data de 23 iunie 2020 - privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A, şi a Anexei nr.12 B din Regul

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
Wj CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040-268 213 020   '

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


h/W'Wn       QfrQrlsj Rnniihlirii Mr R ROCZQnn Toi■ ArMA 9AR 911 R1R Fav HAzI A..9AR 9-1 R A9A

HOTĂRÂREA NR.149 din data de 23 iunie 2020 - privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A, și a Anexei

nr.12 B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 35785 /io.06.2020 și raportul Serviciului de utilități publice nr. 35785/1/10.06.2020 se supune spre analiză .verificare și aprobare modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A, și a Anexei nr.12 B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

In conformitate cu prevederile art. 2 lit.j, art. 8 alin 3 lit.dA 1, art. 9 alin 1, lit. a) art.29 alin 6 și art. 33 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pct.2.1, art.56, art.59, art.61, art 66 și art.122, art.15 din Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, art.53 alin. 1 și art. 122 alin. 1 și 2 Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE;

Art.I. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A, și a Anexei nr.12 B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

Art.II. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 5A - Măturat manual trotuare din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr. 5A actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IIL - Se aprobă modificarea Anexei nr. 5B - Măturat manual carosabil din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.sB actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 6A - Măturat mecanizat trotuare din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.6A actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 6B - Măturat mecanizat carosabil din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.6B actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VI. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 7 - întreținere domeniul public din 'Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.7 actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VIL - Se aprobă modificarea Anexei nr. 8- Răzuit rigole din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.8 actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VIII. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 10 - Spălat carosabil perioada de vara din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.10 actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IX. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 12A - Deszăpezire trotuare din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.i2A actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.X. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 12B - Deszăpezire carosabil din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr. 12B actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. XI. - Contractul de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12.057/2011 se modifică și se completează corespunzător prin Act adițional.

Art. XII. - Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12.057/2011 precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotarari.

Art. XIII. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Serviciul de Utilități Publice și Direcția Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate la Primarului Municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Art.XIV. -Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica, respectiv se comunica Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire si se comunica Instituției Prefectului in vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru .

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex. Dosar ședință

  • - tex. Colecție

  • - tex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - lex. Afișare

  • - lex. Direcției Buget-Finante

  • - lex. Serviciului de utilități publice

  • - lex. S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș

  • - lex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă Cod: F-50

ANEXA 5A- MATURAT MANUAL TROTUARE                 Xo'v'/ V/ (

Nr. crt.

DENUMIRE STRADA

suprafața trotuar dreapta

suprafața trotuar stanga

TOTAL SUPRAFAȚA

FRECVENTA /

Zl<-

•. ?  ; w

TOTAL \

SUPRAFAȚA

REALIZATA

1

ALEEA UNIRII

100

100

200

n*              t -

\ '

200

2

SOSEAUA COMBINATULUI

4 BENZP,t*.ALAd'»!'; * ‘:

0

0

0

. -.c

.                     o

3

SOSEAUA COMBINATULUI

300

0

300

1

300

4

CIOCANULUI

864

768

1632

1

1632

5

ION CREANGA

472,5

630

1102,5

1

1102,5

6

LUNCII 1- BALAST

0

0

0

0

0

7

LUNCII II

400

400

800

1

800

8

MIRCEAELIADE

1042,5

1042,5

2085

1

2085

9

MIRON COSTIN - BALAST

0

0

0

0

0

10

PLOPULUI-BALAST

0

0

0

0

0

11

DUMBRAVEI

0

262,5

262,5

1

262,5

12

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

1843,5

1843,5

3687

1

3687

13

GHEORGHE DOJA 1

RACORD ÎNFUNDAT - balast

0

0

0

0

0

14

PRUNULUI

450

450

900

1

900

15

BRÂNDUȘELOR

145,6

145,6

291,2

1

291,2

16

BUJORULUI

227,5

227,5

455

1

455

17

CRIZANTEMEI

135

135

270

1

270

18

GAROAFELOR

187,5

187,5

375

1

375

19

GHIOCEILOR

370

296

666

1

666

20

GLADIOLELOR

195

210

405

1

405

21

LALELELOR

195

195

390

1

390

22

LĂCRĂMIOARELOR

312

374

686

1

686

23

MAGNOLIEI

946,5

1221,7

2168,2

1

2168,2

24

MĂLINULUI

313,5

313,5

627

1

627

25

MACULUI

316,2

144

460,2

1

460,2

26

NARCISELOR

580

1538

2118

1

2118

27

NUFERILOR

144

144

288

1

288

28

PANSELUTELOR 1

INTERSECȚIE NARCISELOR

CU MAGNOLIEI

255

255

510

1

510

29

TOPORASILOR

0

259,5

259,5

1

259,5

30

TRANDAFIRILOR

1101

1101

2202

1

2202

31

ZORELELOR

188

188

376

1

376

32

1 DECEMBRIE 1918

5140

5140

10280

1

10280

33

13 DECEMBRIE SI LEGĂTURĂ CU 1 DECEMBRIE

3140,5

3140,5

6281

1

6281

34

ARON PUMNUL

6C

0

60

1

60

35

ANDREI MURESANU

975

975

1950

1

1950

36

AZOTULUI

370,5

494

864,5

1

864,5

37

CÂMPULUI NOU + CARTIER

6544

6544

13088

1

13088

38

CÂMPULUI VECHI

738,75

738,75

1477.5

1

1477,5

39

CÂNEPII

540

540

1080

1

1080

•40

CASTANILOR

400

400

800

1

800

41

CE^Ă'iii

882

350

1

1232

42

CHIMISTULUI

1260

0

1260

1

1260

43

OCTAVIAN PALER

930

930

1860

1

1860

44

ION CODRU DRAGUSANU

387

387

774

1

774

45

DOAMNA STANCA

5645,5

5645,5

11291

1

11291

46

CONSTANTIN POPP

69

34,5

103,5

1

103,5

47

CRINULUI

352

352

704

1

704

48

EPRUBETEI

441

441

882

1

882

49

FORJEI

322,2

250,6

572,8

1

572,8

30

GEORGECOSBUC

460

460

920

1

920

51

IAZUL MORII

907

0

907

1

907

52

1 M. KLEIN

1030,5

1030,5

2061

1

2061

53

LACULUI

117

117

234

1

234

54

LIBERTĂȚII

697,5

465

1162,5

1

1162,5

55

LIVEZII

675

1350

2025

1

2025

56

MORII

492

369

861

1

861

57

MUNCII

640

0

640

1

640

58

NEGOIU

4670

4670

9340

1

9340

59

NICOLAE BALCESCU

1402,5

1402,5

2805

1

2805

60

NICOVALEI

781,75

781,75

1563,5

1

1563,5

61

OLTULUI

400

0

400

1

400

62

PALARIERI

510

510

1020

/ sL/l

J 7 ! 1020

63

PODULUI

897

1000

1897

1

1897

64

SOLDAT CRISTEA VASILE

160

160

320

1

320

65

DR. 1. SENCHEA

1500

1500

3000

l                1

3000

66

STEJARULUI

1104

1104

2208

1

2208

67

SCOLII

480

480

960

1

960

68

TÂRGULUI

324

0

324

'41

324

69

TABACARI

1064

1064

2128

1

2128

70

TEIULUI

1759,5

1759,5

3519

1

3519

71

TITU PERTIA

2725

2725

5450

1

5450

72

CONSTANTIN

BRANCOVEANU

912

912

1824

1

1824

73

VASILE ALECSANDRI

606

606

1212

1

1212

74

ÎVLADIMIRESCU LIMITA

ESTICA

1080

880

1960

1

1960

75

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL ORTODOX

344

0

344

1

344

76

CVARTAL GARA

220

220

440

1

440

77

CVARTAL COLONIE

COMBINAT

462

463

925

1

925

78

CVARTAL TUDOR VLADIMIRESCU

1701

0

1701

1

1701

79

UNIUNII

0

1842,5

1842,5

1

1842,5

80

MIHAI EMINESCU

TRONSON 1 SI II

385

385

770

1

770

81

1595

1595

3190

1

3190

82

PARCULUI

1522,5

1522,5

3045

1

3045

83

AUREL VLAICU

706,5

0

706,5

1

706,5

84

ANTSNPANN

406

360

- .1

766

85

CVARTAL OCTAVIAN PALER

0

0

0

0

0

86

CVARTAL 13 DECEMBRIE 1

DECEMBRIE

2404,5

0

0

1

2404,5

87

ALEEA LIVEZII

142,5

142,5

285

1

285

88

CVARTAL TITU PERTIA

170

170

340

1

340

89

CVARTAL TABACARI SI

SPATE FURNICA

279,5

279,5

559

1

559

90

CARTIER VASILE

ALFCSANDRI

1552,5

1552,5

3105

1

3105

91

CVARTAL PARCULUI

NEGOIU GARA

1000

0

1000

1

1000

TOTAL

74012,5

68118,4

139726,4

0

143130,9

NR. CRT.

DEMUMIRE TRONSON

LUNGIME

SUPRAFAȚA

MAXIMA DE MATURAT - 2 metri de la bordura_______

FRECVENTA

TOTAL DE

MATURAT

1

ALEEA UN^        '•

50

i          1 ** ■ * 2 " r

X

100

2

AMONIACULUI

294

2 '

1

588

3

ANTON PANN

282

2

1

564

4

LUNCII 1

350

4

1

1400

5

LUNCII II

200

4

1

800

6

PLOPULUI

1092

2

1

2184

7

DOBROGEANU GHEREA - BALAST

0

0

0

0

9

BRÂNDUȘELOR

91

2

1

182

10

BUJORULUI

175

2

1

350

11

CRIZANTEMEI

90

2

1

180

12

GAROAFELOR

125

2

1

250

13

GHIOCEILOR

239

4

1

956

14

GLADIOLELOR

150

2

1

300

15

LALELELOR

150

2

1

300

16

LĂCRĂMIOARELOR

208

2

1

416

17

MĂLINULUI

209

2

1

418

18

MACULUI

176

2

1

352

19

NUFERILOR

90

2

1

180

20

PANSELUTELOR 1

170

2

1

340

21

TOPORASILOR

173

2

1

346

22

ZORELELOR

188

2

1

375

23

ARON PUMNUL

60

2

1

120

24

CÂNEPII

720

2

1

1440

25

CASTANILOR

200

2

1

400

26

CERBULUI

246

2

1

492

27

CETATII

588

4

-1—

2352

28

ION CODRU DRAGUSANU

258

4       /

1032

29

CRINULUI

189

/

X

1

378

32

GEORGE COSBUC

230

4     /

1

920 \

33

GHEORGHE BARITIU

135

2     1 S

1 1

270 )

34

IAZUL MORII

605

2     \

1210'

35

1. M. KLEIN

389

2

1

778

36

LACULUI

78

2

-17'

156

37

LIBERTĂȚII

453

4

i

1812

39

ALEEA LIVEZII

140

2

i

280

40

MORII

246

2

i

492

43

OLTULUI

300

2

i

600

44

SOLDAT CRISTEA VASILE

400

2

i

800

45

STEJARULUI

292

2

i

584

46

PE VALE

128

2

i

256

47

TÂRGULUI

185

2

i

370

48

TITU PERTIA

640

4

i

2560

49

CONSTANTIN BRANCOVEANU

456

4

i

1824
50

PĂCII

85

1

1

85

REPUBLICII

536

2

1

1072

MIHAI EMINESCU TR 1

77

4

1

308

MIHAI EMINESCU TR II

319

4

1

1276

NICOLAE BALCESCU TR 1, II SI III

330

4

1

1320

CVARTAL 13 DECEMBRIE -1 DECEMBRIE (CINEMA TRANSILVANIA)

625

2

1

1250

CVARTAL TITU PERTIA

320

2

1

640

CARTIER ,          ,i       F.URNiCA

501

.     j_______

1

1002

51

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL ORTODOX

240

2

1

480

52

CVARTAL GARA

325

2

1

650

53

CVARTAL COLONIE COMBINAT

285

2

1

570

54

CVARTAL 1 DECEMBRIE -1. SENCHEA - MORII

170

2

1

340

55

CVARTAL PARCULUI - NEGOIU - GARA

995

2

1

1990

57

CVARTAL TUDOR VLADIMIRESCU

440

2

1

880

58

CVARTAL TEIULUI - SCOLII -13 DECEMBRIE

710

2

1

1420

59

DUMBRAVEI

175

2

1

350

60

TEIULUI

391

4

1

1564

61

ALEEA PECO CHIMISTULUI

354

2 .

1

708

62

DRUM RACORD STR. VLAD TEPES - ALEEA LICEU DR. IOAN SENCHEA

200

2

1

400

63

ALEEA CAROSABILA STADION

494

2

1

988

64

CVARTAL OCTAVIAN PALER - SCOLII - B-DUL UNIRII (ALEI AUTO SI PIETONALE)

199.8

2

1

399,6

TOTAL

19211,8

47400,6ANEXA 6 A - MATURAT MECANIZAT TROTUARE

Nr. crt.

denumire strada

suprafața trotuar dreaota

suprafața trotuar stanea

TOTAL SUPRAFAȚA

FRECVENTA /LUNA

TOTAL SUPRAFAȚA REALIZATA

1

REPUBLICII

0

2144

2144

1

2144

2

MIHAI VITEAZUL

0

3279

3279

1

3279

3

PROMENADA

2264

0

2264    ...

: -.

2264

5

B-DUL UNIRII TRONSON 1

2897,25

2897,25

5794.5

1

5794,5

6

B-DUL UNIRII TRONSON 2

1971,5

1971,5

3943

1

3943

7

B-DUL UNIRII TRONSON 3

1928,2

1928,2

3856,4

1

3856,4

TOTALURI

9060,95

12219,95

21280,9

21280,9
ANEXA 6 B MATURAT MECANIZAT CAROSABIL-PERIOADA DE VARA                         ,

.'     — f. •

NR. CRT.

DEMUMIRE TRONSON

LUNGIME

STRADA

SUPRAFAȚA DE

MATURAT - 2 metri de la trotuar

TOTAL DE

MATURAT

V /

FRECVENTA

' ' / ' -

' V

\ \ '

X

» -_________________

TOTAL. \

SUPRAFAȚA MATURATA / LUNA

1

SOSEAUA COMBINATULUI 4 BENZI

985

4

3940

3940

2

CIOCANULUI

1155

4

4620

i

4620

3

ION CREANGA

315

4

1260

i

1260

4

MIRCEA ELIADE

1265

4

5060

i

5060

Ș

SOSEAUA COM Si NATULUI

1336

4

5344

i

5344

5

DRUM LACURI 4&CLEAN

750

2

1500

i

1500

i 6

GHEORGHE DOjA PRINCIPALA

1229

4

4916

i

4916

I 7

MAGNOLIEI

643

4

2572

i

2572

i 8

NARCISELOR

794

2

1588

i

1588

9

TABACARI

532

2

1064

i

1064

9

TRANDAFIRILOR

1101

2

2202

i

2202

9

SOSEAUA HUREZ

1740

4

6960

i

6960

10

1 DECEMBRIE 1918

1028

4

4112

î

4112

11

13 DECEMBRIE INCLUSIV LEGĂTURĂ CU 1 DECEMBRIE

1142

4

4568

i

4568

12

AZOTULUI

430

4

1720

î

1720

13

BULEVARDUL UNIRII TRONSON 1

552

4

2208

i

2208

14

BULEVARDUL UNIRII TRONSON II

485

4

1940

i

1940

15

BULEVARDUL UNIRII TRONSON III

552

4

2208

i

2208

16

CÂMPULUI NOI. + CARTIER

818

4

3272

i

3272

17

OCTAVIAN PALUR

310

4

1240

î

1240

18

DOAMNA STAN CA

1613

4

6452

i

6452

19

CONSTANTIN Pț*PP

69

2

138

î

138

20

UNIUNII

737

4

2948

i

2948

21

MIHAI VITEAZUL TRONSON 1 SI II

1155

4

4620

î

4620

22

NEGOIU

3243

4

12972

î

12972

23

PODULUI

345

4

1380

1 '

1380

24

DR. 1. SENCHEA

1000

4

4000

/ 1-

'' 4000

25

SCOLII

320

2

640

/ 1 -1 <

' 640

26

27

T VLADIMÎRESCU LIMITA ESTICA

400

4

1600

\ 5- 212

’ ,1600

28

VASILE ALECSANDR!

303

2

606

>'^06

29

VLAD TEPES

1010

4

4040

. • •' 4040

30

ANDREI MURE3ANU

623

4

2492

i

2492

31

CHIMISTULUI i

833

4

3332

i

3332

32

PARCULUI     !

609

4

2436

i

2436

33

PALARIELRI

690

2

1380

i

1380

34

CÂMPULUI VECgl

1182

2

2364

i

2364

35

FORJEI

163

4

652

i

652

36

LIVEZII

519

2

1238

î

1238

37

MUNCII

400

4

1600 ,

i

1600

38

PRUNULUI

816

4

3264

i

3264

i 39

NICOVALEI

295

2

590

i

590

40

EPRUBETEI

294

2

588

î

588

TOTAL

31360

113104

113104

ANEXA 7 - ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC

Nr. crt.

DENUMIRE STRADA

suprafața carosabil mp2

suprafața trotuar dreapta

suprafața trotuar stanga

total' SUPRAFAȚA TROTUARE

zona verde dreapta V.

FRECVENTA

1

alee complex comercial

1194

0

0

o

' /> o

1

2

aleea unirii

350

100

100

200

25

1

3

AMONIACULUI

1764

0

0

\   Q

' > o

1

4

ANTON PANN

1692

406

360

"szee

0

1

5

SOSEAUA COMBINATULUI 4 BENZI

11820

2314,75

2314,75

4629,5

6599

1

6

CIOCANULUI

8085

864

768

1632

2160

1

7

CLORULUI

2471

0

0

0

0

1

8

DULGHERULUI

1092

0

0

0

0

1

9

FOCHISTULUI

600

0

0

0

0

1

10

ION CREANGA

2520

472,5

630

1102,5

0

1

11

LUNCII 1

2100

700

525

1225

1295

1

12

LUNCII II

1240

400

400

800

0

1

13

MECANICILOR

1050

0

0

0

0

1

1A

MIRCEA ELIADE

9487,5

1042,5

1042,5

2085

936

1

15

MIRON COSTIN

2554

0

197

197

176

1

16

OXIGENULUI

1800

0

O

0

0

1

17

PLOPULUI

8736

2184

2184

4368

1364

1

18

STRUNGULUI

1800

160

0

160

870

1

19

SOSEAUA COMBINATULUI

13360

2732

0

2732

0

1

20

SOSEAUA HUREZULUI

11570

0

0

0

0

1

21

ANA IPATESCU

1470

0

0

0

0

1

22

AUREL VLAICU

2882,5

600

0

600

435

1

23

CIREȘULUI

1704

0

0

0

0

1

24

DOBROGEANU GHERE\

2136

0

0

0

0

1

25

DUMBRAVEI

1050

0

262,5

262,5

642

1

26

GHEORGHE DOJA 1 PRINCIPALA

8603

1843,5

1843,5

3687

0

1

27 ‘

GHEORGHE DOJA 11 RACORD STRADAL ÎNFUNDAT IN GH DOJA 1

US-STR DUMBRAVEI____

4050

126.5

126,5

253

0

1

28

PRUNULUI

6804

450

450

900

0

1

29

BRÂNDUȘELOR

409,5

145,6

145,6

291,2

0

1

30

BUJORULUI

787,5

227,5

227,5

455

o

1

31

CRIZANTEMEI

315

135

135

/ .   270

'-0

1

32

GAROAFELOR

563

187,5

187,5

!.:i 375

0

1

33

GHIOCEILOR

1314,5

370

296

| ?. ț 666

H 0

1

4

GLADIOLELOR

600

195

210

V'?\ 405

"

1

35

LALELELOR

750

195

195

\ -390

< 0

1

36

LĂCRĂMIOARELOR

1456

312

374

<686

0

1

37

MAGNOLIEI         ..

4501

946,5

1221,7

2168,2

0

1

38

MĂLINULUI

1045

313,5

313,5

627

480

1

39

MACULUI

880

316,2

144

460,2

150

1

40

NARCISELOR

4764

580

1538

2118

0

1

41

NUFERILOR        -

495

144

144

288

0

1

42

PANSELUTELOR 1 INTERSECȚIE NARCISELOR CU MAGNOLIEI

1020

255

255

510

0

1

43

PANSELUTELOR 11 INTERSECȚIE NARCISELOR FUNDĂTURĂ

VILA MAGNOLIEI

600

0

0

0

0

1

44

PANSELUTELOR III FUNDĂTURĂ VILA MAGNOLIEI

FUNDĂTURĂ GLADIOLELOR STR BUJORULUI STR ZORELELOR

600

0

0

0

0

1

45

TOPORASILOR

1038

0

259,5

259,5

0

1

46

TRANDAFIRILOR

5505

1101

1101

2202

0

1

47

ZORELELOR

1128

188

188

376

338

1

48

1 DECEMBRIE 1918

7196

5140

5140

10280

4085

1

49

13 DECEMBRIE INCLUSIV LEG CU 1 DECEMBRIE

10278

3140,5

3140,5

6281

1850

1

50

ARON PUMNUL

650

60

0

60

0

1

51

ALEE PECO-CHIMISTULUI

3894

0

0

0

0

1

52

ALEEA LIVEZII

665

285

0

285

0

1

53

ANDREI MURESANU '

4361

975

975

1950

200

1

54

AZOTULUI

3010

370,5

494

864,5

1305

1

55

CÂMPULUI NOU + CARTIER

8589

6544

6544

13088

1185

1

56

CÂMPULUI VECHI

7092

738,75

738.75

1477,5

0

1

57

B-DUL UNIRII TR I___________________________________________

8832

2897,25

2897,5

5794,75

3312

1

58

B-DUL UNIRII TR II

7760

1971,5

1971,5

3943

4558

1

59

B-DUL UNIRII TR III

8832

1928,2

1928,2

3856,4

100

1

60

CÂNEPII

3600

540

540

1080

0

1

61

CASTANILOR

1400

400

400

800

,'200

1

62

CERBULUI

1476

0

0

/ T / 0

P

1

63

CETATII

4473

882

350

/ < /1232

2137.

1

64

CHIMISTULUI

5831

1260

0

i s .1260

z Mq

1

65

OCTAVIAN PALER

2480

930

930

1860

/?70

1

66

ION CODRU DRAGUSANU

1548

387

387

774

<"o

1

67

DOAMNA STANCA

14517

5645,5

5645,5

11291

8878

1

68

CONSTANTIN POPP <

345

69

34,5

103,5

0

1

69

CRINULUI

1417,5

704

0

704

0

1

70

DRUM LACURI BECLEAN

3000

0

0

0

0

1

71

DRUM LIVEZII FABRICA DE CĂRĂMIDĂ

3320

0

0

0

0

1

72

DRUM RACORD CU STR VLAD TEPES SI ALEE DE ACCES L DR. 1 SENCHEA

800

0

0

0

0

1

73

DRUM STAT1E DE EPURARE - STR LIVEZII

619,5

0

0

0

0

1

74

EPRUBETEI

1764

441

441

882

652

1

75

FORJEI

1956

322

250

572

483

1

76

GEORGE COSBUC

1932

460

460

920

230

1

77

GHEORGHE BARITIU

641,25

0

0

0

0

1

78

IAZUL MORII

2117

907

0

907

2000

1

79

1. M. KLEIN

2334

1030,5

1030,5

2061

280

1

80

LACULUI

468

117

117

234

0

1

81

LIBERTĂȚII

3171

697,5

465

1162,5

600

1

82

LIVEZII

3714

675

1350

2025

400

1

83

MIHAI EMINESCU TRONSON 1 SI 1!

616

385

385

770

0

1

2552

1595

1595

3190

120

1

84

Ml HAI VITEAZUL

10395

0

3279

3279

1617

1

8b

MORII

1476

492

369

861

0

1

86

MUNCII             .

3600

640

0

640

2865

1

87

NEGOIU          r

30808

4670

4670

9340

2000

1

88

NICOLAE BALCESCU 1 ;ONSON 1 SI II

3960

1402,5

1402,5

2805

360

1

89

NICOVALEI

1917,5

781,75

782

1563,75

61

1

90

OLTULUI

4390

400

0

400

0

1

91

PARCULUI

4263

1522,5

1522,5

3045

0

1

92

PALARIERI

3105

510

510

1020

0

1

93

PE VALE

567

0

0

0

/,0.

1

94

PODULUI

3792

897

1000

1897

640

1

95

REPUBLICII

5092

0

2144

2144

0

1

96

SALCÂMULUI

11065

0

0

0

0

1

97

SOLDAT CRISTEA VASi LE

1600

160

160

320

/.O

1

98

DR. 1. SENCHEA

7000

1500

1500

3000

.3574

1

99

STEJARULUI

2458

1104

1104

2208

^100

1

100

SCOLII

2880

480

480

960

100

1

102

TÂRGULUI

1110

324

0

324

25

1

103

TABACARI

4256

1064

1064

2128

1

104

TEIULUI

5083

1759,5

1759,5

3519

100

1

105

TITU PERTIA         1

5450

2725

2725

5450

1

106

T VLADIMIRESCU LIMITA ESTICA

3200

1080

880

1960

1100

1

107

CONSTANTIN BRANCOVEANU

3192

912

912

1824

1209

1

108

VASILE ALECSANDRI

2575,5

606

606

1212

140

1

109

VLAD TEPES

6060

0

0

0

0

1

110

PASAJ UPRUC

6776

0

0

0

0

1

111

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL ORTODOX

2800

0

0

0

0

1

111

CVARTAL 13 DECEMBRIE

3355

0

0

0

0

1

CVARTAL TITU PERTIA

1120

170

170

340

4735

1

CVARTAL TABACARI + SPATE FURNICA

1002

279,5

279,5

559

4452

112

CVARTAL GARA

8470

440

0

440

0

1

113

CVARTAL COLONIE COMBINAT

3530

925,5

0

925,5

0

1

114

CVARTAL 1 DECEMBRIE -1. SENCHEA - MORII

1350

590

0

590

0

1

115

CVARTAL PARCULUI - NEGOIU - GARA

5630

1000

0

1000

0

1

116

CVARTAL TUDOR VLADIMIRESCU

5745

1701

0

1701

25784

1

117

CVARTAL TEIULUI - TAf GULUI -1 DECEMBRIE - NICOLAE BALCESCU

3710

0

0

0

0

1

118

CVARTAL TEIULUI - SCCLII - 13 DECEMBRIE

3580

0

0

0

0

1

- ________________________ _________________________________ ______

1

I

119

VETERANILOR

2450

0

0

0

0

1

120

STRADA NOUA

1716

0

0

0

•    ' 434

1

121

I.G. OGORANU

1517

0

0

0

'-O

1

122

VIRGIL FULICEA

756

0

0

/>/ <0

..     0

1

123

RADU ANTON ROMAN

1566

0

0

r:! o

• 0

1

124

ALEE CAROSABILA STADION

1983

0

0

0

; /5 .0

1

125

PĂCII

170

0

0

\> Vo

\ V i r O

1

126

UNIUNII            i

5159

0

1842,5

1842’,5

^424

1

127

PARCARE - LOC DE JO^CA STADION

4100

0

0

0

0

1

128

CVARTAL OCTAVIAN RĂLER

1998

98

0

98

300

1

129

PROMENADA

0

691,43

0

691,43

2264

130

CARTIER VASILE ALEXANDRI

0

3606,5

3606,5

7213

8589

1

131

PARC REGINA MARIA

0

1983

0

1983

0

1

1__

TOTALURI

467239.75

92231,93

85328

177559,93

101728•MNR. CRT.

DEMUMIRE TRONSON

LUNGIME

STRADA

LĂȚIME 0.75 DE RĂZUIT

FRECVENTA

LUNILE APRILIE

MAI

FRECVENTA LUNILE SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE

TOTAL SUPRAFAȚA RĂZUIT/ SEZON

1

ALEEA UNIRII

50

0,75

1

1

37,5

i •• 7

U^caNULUI

1155

0,75

1

' 1

866,25

3

ION CREANGA

315

0,75

1

1

236,25

4

LUNCII 1

350

0,75

1

1

262,5

5

PLOPULUI

1092

0,75

1

1

819

6

SOSEAUA

COMBINATULUI

1336

0,75

1

1

1002

8

GHEORGHE DOJA

PRINCIPALA

1229

0,75

1

1

921,75

9

PRUNULUI

816

0,75

1

1

612

10

BRÂNDUȘELOR

91

0,75

1

1

68,25

j. -L

BUJORULUI

175

0,75

1

1

131,25

12

CRIZANTEMEI

90

0,75

1

1

67,5

13

GAROAFELOR

125

0,75

1

1

93,75

14

GHIOCEILOR

239

0,75

1

1

179,25

15

GLADIOLELOR

150

0,75

1

1

112,5

16

LALELELOR

150

0,75

1

1

112,5

17

LĂCRĂMIOARELOR

208

0,75

1

1

156

18

MAGNOLIEI

1286

0,75

1

1

964,5

19

MĂLINULUI

209

0,75

1

1

156,75

20

MACULUI

176

0,75

1

1

132

21

NARCISELOR

794

0,75

1

1

595,5

22

NUFERILOR

90

0,75

1

1

67,5

23

PANSELUTELOR 1 INTERSECȚIE NARCISELOR CU MAGNOLIEI

170

0,75

1

1

127,5

24

TOPORASILOR

173

0,75

1

1

129,75

25

TRANDAFIRILOR

1101

0,75

1

1

325,75

26

ZORELELOR

188

0,75

1

1

141

27

1 DECEMBRIE 1918

1028

0,75

1

771

28

13 DECEMBRIE

1142

0,75

1

' '1

856,5

29

ARON PUMNUL

76

0,75

1 /

1

57

30

ANDREI MURESANU

623

0,75

1

1

467,25

31

AZOTULUI

430

0,75

1 1

1

322,5

32

BULEVARDUL UNIRII

TRONSON 1

552

0,75

\

1

J

\      414

33

BULEVARDUL UNIRII

TRONSON II

485

0,75

1

1

363,75

34

BULEVARDUL UNIRII

TRONSON III

552

0,75

1

1

414

35

CÂMPULUI NOU + CARTIER

818

0,75

1

1

613,5

36

CÂMPULUI VECHI

1182

0,75

1

1

886,5

37

CÂNEPII

720

0,75

1

1

540

38

CASTANILOR

200

0,75

1

1

150

39

CERBULUI

246

0,75

1

1

184,5

40

588

0,75

t ■ r' .<• ,    • .

1.

1

441

41

CHIMISTULUI

833

0,75

1

1

624,75

42

OCTAVIAN PALER

310

0,75

1

1

232,5

43

ION CODRU DRAGUSANU

258

0,75

1

1

193,5

44

DOAMNA STANCA

1613

0,75

1

1

1209,75

45

CONSTANTIN POPP

69

0,75

1

1

51,75

46

CRINULUI

189

0.75

1

1

141,75

47

EPRUBETEI

294

0,75

1

1

220,5

48

FORJEI

326

0,75

1

1

244,5

’ 49

GEORGECOSBUC

230

0,75

1

1

172,5

50

GHEORGHE BARITIU

135

0,75

1

1

101,25

51

IAZUL MORII

605

0,75

1

1

453,75

52

1. M, KLEIN

389

0,75

1

1

291,75

53

LACULUI

78

0,75

1

1

58,5

54

LIBERTĂȚII

453

0,75

1

1

339,75

55

LIVEZII

619

0,75

1

1

464,25

56

MIHAI EMINESCU

TRONSON 1 SI II

396

0,75

1

1

297

57

MIHAI VITEAZUL

TRONSON 1 SI II

1155

0,75

1

1

866,25

58

MUNCII

400

0,75

1

1

300

59

NEGOIU

3243

0,75

1

1

2432,25

60

NICOLAE BALCESCU

TRONSON 1 SI II

660

0,75

1

1

495

61

NICOVALEI

295

0,75

1

1

221,25

62

OLTULUI

300

0,75

1

s,      225

63

PARCULUI

609

0,75

1

î

456,75

64

PALARIERI

690

0,75

1

/' iz

517,5

65

PODULUI

522

0,75

1

391,5

66

REPUBLICII

536

0,75

1

' 402

67

SOLDAT CRISTEA VASILE

400

0,75

1

i ?'

' ' 300

68

DR. 1. SENCHEA

1000

0,75

1

î

750

69

STEJARULUI

292

0,75

1

î

219

70

SCOLII

320

0,75

1

î

240

71

CARTIER TABACARI

50J.

0,75

1

î

375,75

72

TEIULUI

391

0,75

1

î

293,25

73

CARTIER TITU PERTIA

320

0,75

1

i

____   240

74

TVLADIMIRESCU

400

0,75

1

1

300

75

CONSTANTIN

BRANCOVEANU

456

0,75

1

1

342

76

VASILE ALECSANDRi

303

0,75

1

1

227,25

77

UNIUNII

737

0,75

1

1

552,75

78

MORII

246

0,75

1

1

184,5

79

MIRCEAELIADE

1965

0,75

1

1

1473,75

80

TUDOR VLADIMIRESCU

LiiVil îA tSTlCA

400

0,75

1

1

300

81

DUMBRAVEI

175

0,75

1

1

131,25

82

TÂRGULUI

185

0,75

1

1

138,75

TOTALURI

43698

32773,5

ANEXA 10 - SPALAT CAROSABIL

PERIOADA DE VARA

NR. CRT.

DEMUMIRE TRONSON

SUPRAFAȚA CAROSABIL

FRECVENTA / LUNA

TOTAL SUPRAFAȚA SPALATA / LUNA

1

SOSEAUA COMBINATULUI 4 BENZI

11820

1

11820

2

CIOCANULUI

8085

1

8085

3

ION CREANGA

2520

1

2520

4

MIRCEA ELIADE

9487.5

1

9487,5

5

SOSEAUA COMBINATULUI

13360

1

13360

6

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

8603

1

8603

7

MAGNOLIEI

4501

1

4501

8

NARCISELOR

4764

1

4764

9

TRANDAFIRILOR

5505

1

5505

10

1 DECEMBRIE 1918

7196

1

7196

11

13 DECEMBRIE

10278

1

10278

13

AZOTULUI

3010

1

3010

14

BULEVARDUL UNIRII TRONSON 1

8832

1

8832

15

BULEVARDUL UNIRII TRONSON II

7760

1

7760

16

BULEVARDUL UNIRII TRONSON III

8832

1

8832

17

CÂMPULUI NOU

8589

1

8589

18

OCTAVIAN PALER

2480

1

2480

19

DOAMNA STANCA

14517

1

14517

20

CONSTANTIN POPP

345

1

345

21

UNIUNII

5159

1

5159

22

MIHAI EMINESCU TRONSON 1 SI II

3168

1

3168

23

MIHAI VITEAZUL TRONSON 1 SI II

10395

1

10395

24

NEGOIU

30808

1

30808

25

NICOLAE BALCESCU TRONSON 1 SI II

3960

1 A z

3960    \

26

PODULUI

5225

1 /

5225     \

27

REPUBLICII

5092

1 i -

5092 M |

28

DR. 1. SENCHEA

7000

1 \ \\

. 7000./'" /

29

SCOLII

2880

1 \ .

22880 '

30

TEIULUI

5083

1

,5083''

31

T VLADIMIRESCU

3200

1

‘3200

32

VAS1LE ALECSANDRI

2575,5

1

2575,5

TOTALURI

225030

225030

ANEXA 12A DESZĂPEZIRE TROTUARE

Nr. crt.

r- ■

denumire strada

suprafața trotuar dreapta '

suprafața trotuar

iStadga ‘

TOTAL SUPRAFAȚA STRADA

1

ALEEA UNIRII

100

100

200

2

ANTON PANN

406

360

766

3

SOSEAUA COMBINATULUI 4 BENZI - BALAST

0

0

0

4

CIOCANULUI

864

768

1632

5

ION CREANGA

472,5

630

1102,5

6

LUNCII 1 - BALAST

0

0

0

7

LUNCII II

400

400

800

8

MIRCEA ELIADE

1042,5

1042,5

2085

9

MIRON COSTIN - BALAST

0

0

0

10

PLOPULUI - BALAST

0

0

0

11

SOSEAUA COMBINATULUI

300

0

300

12

AUREL VLAICU

706,5

0

706,5

13

DUMBRAVEI

0

262,5

262,5

14

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

1843,5

1843,5

3687

15

GHEORGHE DOJA II RACORD STRADAL ÎNFUNDAT IN GH DOJA 1 BALAST

0

0

0

16

PRUNULUI

450

450

900

17

BRÂNDUȘELOR

145,6

145,6

291,2

18

BUJORULUI

227,5

227,5

455

19

CRIZANTEMEI

135

135

270

20

GAROAFELOR

187,5

187,5

375

21

GHIOCEILOR

370

296

666

22

GLADIOLELOR

195

210

405

23

LALELELOR

195

195

„390-

24

LĂCRĂMIOARELOR

312

374

>'686'

25

MAGNOLIEI

946,5

1221,7

/.. /2'168,2

26

MĂLINULUI

313,5

313,5

/ /   627

27

MACULUI

316,2

144

|       460,2

28

NARCISELOR

580

1538

\ V 2118

29

NUFERILOR

144

144

\ ?C>288

30

PANSELUTELOR 1 INTERSECȚIE NARCISELOR CU MAGNOLIEI

255

255

'M310

31

TOPORASILOR

0

259,5

259,5

32

TRANDAFIRILOR

1101

1101

2202

33

ZORELELOR

188

188

376

34

1 DECEMBRIE 1918

5140

5140

10280

35

13 DECEMBRIE SI LEGĂTURĂ CU 1 DECEMBRIE

3140,5

3140,5

6281

36

ARON PUMNUL

60

0

60

37

ANDREI MURESANU

975

975

1950

38

AZOTULUI

370,5

494

864,5

39

CÂMPULUI NOU + CARTIER

6544

6544

13088

40

CÂMPULUI VECHI

738,75

738,75

1477,5

41

CÂNEPII

540

540

1080

'castanilor

■ tJU

400

800

43

CHIMISTULUI

1260

0

1260

44

OCTAVIAN PALER

930

930

1860

45

ION CODRU DRAGUSANU

387

387

774

46

DOAMNA STANCA

5645,5

5645,5

11291

47

CONSTANTIN POPP

69

34,5

103,5

48

CRINULUI

352

352

704

49

EPRUBETEI

441

441

882

50

FORJEI

322,2

250,6

572,8

51

GEORGE COSBUC

460

460

920

52

IAZUL MORII

907

0

907

53

1. M. KLEIN

1030,5

1030,5

2061

54

LACULUI

117

117

234

55

LIBERTĂȚII

697,5

465

1162,5

56

LIVEZII

675

1350

2025

57

MIHAI EMINESCU TRONSON 1 SI II

1980

1980

3960

58

MIHAI VITEAZUL TRONSON 1 SI II

0

3279

; 3279

59

MORII

492

396

888

60

MUNCII

640

0

640

61

NEGOI U

4670

4670

9340

62

NICOLAE BALCESCU TRONSON 1 SI

II

1402,5

1402,5

2805

63

NICOVALEI

781,75

781,75

1563,5

64

OLTULUI

400

0

400

65

PARCULUI

1522,5

1522,5

3045

66

PALARIERI

510

510

1020...

67

PODULUI

897

1000

/'1897A

68

REPUBLICII

0

2144

2144

69

SOLDAT CRISTEA VASILF

160

160

320

70

DR. 1. SENCHEA

1500

1500

~; 3000

71

SCOLII

480

480

960

72

TÂRGULUI

234

0

\ ?’.,234

73

CARTIER TABACARI

254,5

254,5

' 509'

74

TEIULUI

1759,5

1759,5

3519

75

CARTIER TITU PERTIA

170

170

340

76

T VLADIMIRESCU LIMITA ESTICA

1080

880

1960

77

CONSTANTIN BRANCOVEANU

912

912

1824

78

VASILE ALECSANDRI

606

606

1212

79

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL ORTODOX

344

0

344

80

CVARTAL GARA

220

220

440

81

CVARTAL COLONIE COMBINAT

462

463

925

82

CVARTAL TUDOR VLADIMIRESCU

1701

0

1701

83

BULEVARDUL UNIRII TR 1

2897,25

2897,25

5794,5

84

BULEVARDUL UNIRII TR II

1971,5

1971,5

3943

85

BULEVARDUL UNIRII TR III

1928,2

1928,2

3856,4

86

STEJARULUI

1104

1104

2208

TOTAL

74478,95

75218,85

149697,8

ANEXA 12 B - DESZĂPEZIT CAROSABIL

NR.

CRT.

DENUMIRE TRONSON

SUPRAFAȚA

MP2

FRECVENTA -NUMĂR TRECERI

TOTAL SUPRAFAȚA DESZĂPEZITĂ

1

alee complex comercial

1194

2

2388

2

aleea unirii

350

2

700

3

AMONIACULUI

1764

2

3528

4

ANTON PANN

1692

2

3384

5

SOSEAUA COMBINATULUI 4 BENZI

11820

2

23640

6

CIOCANULUI

8085

2

16170

7

CLORULUI

2471

2

4942

8

DULGHERULUI

1092

2

2184

9

FOCHISTULUI

600

2

1200

10

ION CREANGA

2520

2

5040

11

LUNCII 1

2100

2

4200

12

LUNCII II

1240

2

2480

13

MECANICILOR

1050

2

2100

14

MIRCEA ELIADE

9487,5

2

18975

15

MIRON COSTIN

2554

Ț

5108

16

OXIGENULUI

1800

2

3600

17

PLOPULUI

8736

2

17472

18

STRUNGULUI

1800

2

3600

19

SOSEAUA COMBINATULUI

13360

2

26720

’ 20

SOSEAUA HUREZULUI

11570

2

23140

21

ANA IPATESCU

1470

2

2940

22

AUREL VLAICU

2882,5

2

5765

24

CIREȘULUI

1704

2

3408

25

DOBROGEANU GHEREA

2136

2

4272

26

DUMBRAVEI

1050

2

2100

27

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

8603

2

17206

28

GHEORGHE DOJA II RACORD STRADAL ÎNFUNDAT IN GH DOJA 1

4050

2

8100

29

PRUNULUI

6804

2

13608

30

BRÂNDUȘELOR

409,5

2        1

819

31

BUJORULUI

787,5

2 I

t 1575

32

CRIZANTEMEI

315

2

. 630

33

GAROAFELOR

563

2

\ r ii’26','i \ i>

34

GHIOCEILOR

1314,5

2

2629 " ' '

35

GLADIOLELOR

600

2

1200

36

LALELELOR

750

2

1500

37

LĂCRĂMIOARELOR

1456

2

2912

38

MAGNOLIEI

4501

2

9002

39

MĂLINULUI

1045

2

2090

40

MACULUI

880

2

1760

41

42

NARCISELOR NUFERILOR

4764

495

2

2

9528

990

43

PANSELUTELOR 1 INTERSECȚIE NARCISELOR CU MAGNOLIEI

1020

2

2040

44

PANSELUTELOR II INTERSECȚIE NARCISELOR FUNDĂTURĂ VILA MAGNOLIEI

600

2

1200

45

PANSELUTELOR III FUNDĂTURĂ VILA MAGNOLIEI FUNDĂTURĂ GLADIOLELOR STR BUJORULUI STR ZORELELOR

600

2

|

1200

46

TOPORASILOR

1038

2

2076

47

TRANDAFIRILOR

5505

2

11010

48

ZORELELOR

1128

2

2256

49

1 DECEMBRIE 1918

7196

2

14392

50

13 DECEMBRIE INCLUSIV LEGĂTURĂ CU 1 DECEMBRIE

10278

2

20556

51

ARON PUMNUL

650

2

1300

52

ALEE PECO-CHIMISTULUI

3894

2

7788

53

ALEEA LIVEZII

t>65

->

1330

54

ANDREI MURE5ANU

4361

2

8722

55

AZOTULUI

3010

2

6020

56

CÂMPULUI NOU + CARTIER

8589

2

17178

57

CÂMPULUI VECHI

7092

2

14184

58

CÂNEPII

3600

2

7200

59

CASTANILOR

1400

2

2800

60

CERBULUI

1476

2

2952

61

CETATII

4473

2

8946

63

CHIMISTULUI

5831

2

11662

64

OCTAVIAN PALER

2480

2

4960

65

ION CODRU DRAGUSANU

1548

2

3096

66

DOAMNA STANCA

14517

2

29034

67

CONSTANTIN POPP

345

2

690

68

CRINULUI

1417,5

2

2835

70

DRUM ACCES RACORD STR GH DOJA UNITATEA SPECIALA STR DUMBRAVEI

3500

2

7000

71

DRUM CENTURA ICRA

PASARELA DN 1

12540

2

25080

72

DRUM EXPLOATARE STR LIBERTĂȚII POD GALAȚI

3325

2

r' 6650

\

73

DRUM LACURI BECLEAN

3000

2

'6000J

74

DRUM LIVEZII FABRICA DE CĂRĂMIDĂ

3320

2

6640

75

DRUM RACORD CU STR VLAD TEPES SI ALEE DE ACCES L DR. 1 SENCHEA

800

2

1600

76

DRUM STATIA DE EPURARE - STR

LIVEZII

619,5

2

1239

77

EPRUBETEI

1764

2

3528

78

FORJEI

1956

2

3912

79

GEORGE COSBUC

1932

2

3864

80

GHEORGHE BARITIU

641,25

2

1282,5

81

IAZUL MORII

2117

2

4234

82

1. M. KLEIN

2334

2

4668

83

LACULUI

468

2

936

84

LIBERTĂȚII

3171

2

6342

85

LIVEZII

3714

2

7428

36

MIHAI EMINESCU TRONSON 1 SI

II

3168

2

6336

87

MIHAI VITEAZUL

10395

2

20790

88

MORII

1476

2

2952

89

MUNCII

3600

2

7200

90

NEGOIU

30808

2

61616

91

NICOLAE BALCESCU

3960

2

7920

92

NICOVALEI

1917,5

2

3835

93

OLTULUI

4390

2

8780

94

PARCULUI

4263

2

8526

95

PALARIERI

3105

2

6210

96

PE VALE

567

2

1134

97

PODULUI

3792

2

7584

98

REPUBLICII

5092

2

10184

99

SALCÂMULUI

11065

2

22130

100

SOLDAT CRISTEA VASILE

1600

2

3200

101

DR. 1. SENCHEA

7000

2

14000

102

STEJARULUI

2458

2

4916

103

SCOLII

2880

2

5760

104

TÂRGULUI

1110

2

2220

105

CARTIER TABACARI

501

2

1002

106

TEIULUI

5083

2

10166

107

CARTIER TITU PERTIA

320

2

640

108

T VLADIMIRESCU LIMITA ESTICA

3200

2

6400

109

CONSTANTIN BRANCOVEANU

3192

2

6384

110

VASILE ALECSANDRI

2575,5

2

5151--...^

111

VLAD TEPES

6060

2

.^ '12120

112

BULEVARDUL UNIRII

25424

2

z .50848

113

PASAJ UPRUC

6776

2      /

' i 1'3552        ,

114

POD ZONA UPRUC

392

2 I

t1    784        }

115

PLANSEU BETON ARMAT PESTE CANAL RÂUL BERIVOI - ZONA MIHAI EMINESCU

1260

2      \

2520

116

POD PESTE PÂRÂUL RACOVITA -ZONA FABRICA DE FULGI

48

2

96

117

POD PESTE BERIVOI - ZONA COMBINAT

162

2

324

118

POD PESTE RÂUL BERIVOI ZONA 7LAD TEPES

84

2

168

119

’OD PESTE RAU OLT

924

2

1848

120

PODEȚ PESTE RÂUL RACOVITA STR DOAMNA STANCA

24

2

48

121

PODEȚ-ZONA VALEA SALCÂMULUI

64

2

128

122

PODEȚ CASETE PREFABRICATE ZONA VALEA REA GALAȚI PUNTE METALICA PESTE RÂUL BERIVOI ZONA PARCUL 1 MAI CVARTAL NARCISELOR -CIMITIRUL ORTODOX

14

2

28

123

VETERANILOR

" '30

2

4900

124

STRADA NOUA

1716

2

3432

125

I.G. OGORANU

1517

2

3034

126

VIRGIL FULICEA

756

2

1512

127

RADU ANTON ROMAN

1566

2

3132

128

ALEE CAROSABILA STADION

1983

2

3966

129

ALEE CAROSABILA T VLADIMIRESCU

5302

2

10604

130

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL ORTODOX

2800

2

5600

131

CVARTAL GARA

8470

2

16940

132

PĂCII

170

2

340

133

CVARTAL COLONIE COMBINAT

3500

2

7000

134

CVARTAL 1 DECEMBRIE -1. SENCHEA-MORII

1350

2

2700

135

CVARTAL PARCULUI - NEGOIU -GARA

5630

2

11260

136

CVARTAL TU DOR VLADIMIRESCU

5745

2

11490

137

CVARTAL TEIULUI - TÂRGULUI -1 DECEMBRIE - N. BALCESCU

3710

2

7420

138

CVARTAL OCTAVIAN PALER

1998

2

3996

139

CVARTAL TEIULUI - SCOLII -13

DECEMBRIE

3580

2

7160

140

UNIUNII

5159

2

10318

TOTALURI                    |

485932,75

971865,5