Hotărârea nr. 148/2020

HOTĂRÂREA NR.148 din data de 23 iunie 2020 - privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Anexa la HCL nr. 208/30.07.2019 denumită Fişa de fundamentare - Tarife ambalaje pe etape de activitate pentru stabilirea tarifului aferent activităţilor de co

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.148 din data de 23 iunie 2020 - privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Anexa la HCL nr. 208/30.07.2019 denumită Fișa de fundamentare - Tarife ambalaje pe etape de activitate pentru stabilirea tarifului aferent activităților de colectare, transport, sortare și stocare temporară a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.35321/10.06.2020, raportul Serviciului de utilități publice nr. 35321/1/10.06.2020 se supune spre analiză ,verificare și aprobare îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Anexa la HCL nr. 208/30.07.2019 denumită Fișa de fundamentare - Tarife ambalaje pe etape de activitate pentru stabilirea tarifului aferent activităților de colectare, transport, sortare și stocare temporară a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Adresa SC Salco Serv SA nr. 2159/03.06.2020, înregistrată la municipiul Făgăraș cu nr. 35321/04.06.2020 prin care se solicită admiterea noului model de anexă care are o singură modificare în sensul corelării unităților de măsură folosite și anume tone,

Ținând seama de dispozițiile HCL nr. 62/2016 privind modificarea și completarea Statului S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș,

Analizând prevederile art. 2 alin(i)și alin (3) lit.k), art. 6 alin (1) lit. e),h) și i), art. 12, art. 13, art.14, art.22 alin 2, art.26 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,modificată și completată, ale art. 1 alin(2) lit.e) , art.3, art.6, și urm, art.22, art 29 alin (6) , alin ( 8) și alin (11) lit. m), art.30, art. 32 alin (1), art. 42 alin (2)și alin (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, art.8 , art.11, art.15 din Ordinul ANRE nr. iO9/2OO7privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, art. 486 și urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) , art. 580 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse înAnexa la HCL nr. 208/30.07.2019 denumită Fișa de fundamentare - Tarife ambalaje pe"etape de activitate pentru stabilirea tarifului afferent activităților de colectare, transport, sortare și stocare temporară a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale în sensul că unitatea de măsură “ mc “ se' înlocuiește cu “tone”, conform Anxei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE D MAZILU

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru .

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - lex. Afișare

  • - lex. Direcției Buget-Finante

  • - lex. Serviciului de utilități publice

  • - lex. S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș

  • - lex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

Cod: F-50

SC SALCO SER SA


TARIFE AMBALAJE PE ETAPE DE ACTIVITATE


Colectare Selectare Stocare


Total


___1

Cheltuieli materiale, din care:

118,512

8,728

15,952

143,192

Combustibil si lubrifianți

8,766

2,609

2,609

13,984

Energie electrică tehnologică

0

575

245

820

Piese de schimb, utilaje

1,231

425

0

1,656

Materii prime si materiale consumabile

326

126

50

502

Echipament de luci i si protecția muncii+SSM

196

168

0

364

Reparații            .

1,442

381

0

1,823

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

3,917

1,469

4,469

9,855

Cheltuieli cu protec .« mediului (saci)

16,045

0

0

16,045

Alte servicii executate de terți

28,190

1,825

2,796

32,811

Alte cheltuieli mater.a-.e

58,399

1,150

750

60,299

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

24,059

52,219

17,555

93,833

- salarii

21,075

44,600

15,320

80,995

- contribuția asiguratorie 2,25%

474

1,004

345

1,823

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

2,520

6,615

1,890

11,025

3

Taxe licențe (auditul de mediu, taxa licența, ANRSC)

312

0

0

312

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor (inclusiv mașina pt. sticla)

385

361

4,480

5,226

5

Cheltuieli cu depunerea in rampă (CRH)

0

11,692

0

11,692

6

Fond pentru mediu (economia circulara)

0

5,554

0

5,554

7

Alte cheltuieli (impozite si taxe, fd.pers.handicap.neincadrate)

143

175

84

402

A

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)

143,421

78,729

38,071

260,221

B

Cheltuieli financiare (dobânzi, linii de credit+leasing)

985

137

0

1,122

1.

Cheltuieli totale (A+B)

144,406

78,866

38,071

261,343

II.

Profit 5%

7,220

3,943

1,904

13,067

III.

Cotă de dezvoltare .

0

0

ol

0

IV.

Venituri obținute din activitatea de colectare, transport, sortare si stocare (I+II+III)

151,626

82,809

39,975

274,410

V,

Cantitate programată (1181x33%)

to

389.73

389.73

389.73

389.73

VI

Tarif/to              i. •-

389.05

212.48

102.57

704.10

Cantitatea programau (1181x33%)(tone deseu recidabil)

389.73

TI

T2

T3Director general

Morosan Rares (
Contabil Sef, Motoc Dtfrica>Xdeluta