Hotărârea nr. 146/2020

HOTĂRÂREA nr.146 din data de 23 iunie 2020 - privind acordarea unui mandat special in vederea exercitării votului fayorabiLprivind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si-dexanalizare pentru intreaga arie de operare

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV      X_f stSiii


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 2 11 313, F <x. 0040 k68 213,020 Web: www.prirnaria-fagaras.ro, Email: secretririat@primaria-fagaras.rb

HOTARAREA nr.146 din data de 23 iunie 2020 - privind acordarea unui mandat special in vederea exercitării votului favorabibprivind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si-de-cânalizare pentru intreaga arie de operare pentru. APA CANAL SIBIU S.A.

Consiliul Local al Municipiului Fagaras intrunit in ședința ordinara,

 • - Analizând raportul compartimentului de resort nr. 34.597 din 28.05.2020 al Direcției economice si al Biroului investitii prin care se propune acordarea unui mandat special in vederea execrcitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare,

 • - Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 34.597 /1 din 28.05.2020 care se propune acordarea unui mandat special in vederea execrcitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare,

 • - Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

 • - A adresei nr. 54 din 22.05.2020 a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ ASOCIAȚIA DE APA “ Sibiu prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Fagaras in vederea execrcitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare,

 • - A adresei nr. 9.749 din 19.05.2020 a S.C.APA CANAL SIBIU S.A.Sibiu comunicata ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ ASOCIAȚIA DE APA “Sibiu a adresei prin care se comunica demararea către ANRSC București a documentației privind ajustarea cu coeficientul de inflație a preturilor la apa potabila produsa transportata si distribuita si a tarifelor la canalizare -epurare pentru intreaga arie de acoperire,

 • - In conformitate cu avizul A.N.R.SC. nr. . 808194 /21.05.2020 prin care se avizeaza preturile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru APA CANAL SIBIU S.A , emis de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice ,

 • - în conformitate cu prevederile art. 35 ,alin 8 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 /2006 , republicata, cu modificările si completările ulterioare,

 • - Avizul A.N.R.S.C. nr. . 808194 /21.05.2020 , prin care se avizeaza prețul pentru apa potabila produsa , transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare si se avizeaza tariful pentru canalizare- epurare pentru intreaga arie de operare APA CANAL SIBIU S.A;

 • - Avizul ANRSC nr.. 808194 /21.05.2020, care prevede ca prețul la apa potabila si tariful pentru canalizare -epurare s-au determinat avand in vedere indicele preturilor de consum pana la nivelul lunii mai 2020, in conformitate cu formula de calcul prevăzută in Anexa nr. 4 din Contractul de credit nr. 41.178 /434/30.11.2011 incheiat intre Banca europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare - BERD si APA CANAL SIBIU S.A.,

 • - Avizul ANRSC nr. . 808194 /21.05.2020 care prevede la art 5 , faptul ca preturile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru APA CANAL SIBIU S.A, urmeaza sa fie aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara in conformitate cu prevederile art. 35, alin 8 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 ,republicata, cu modificările si completările ulterioare,

 • - In conformitate cu prevederile art. 12 si art. 13 din Legea 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare , republicata , cu modificările si completările ulterioare , ale art. 9 din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , republicata , cu modificările si completările ulterioare,

 • - In conformitate cu prevederile art. 16,alin.3 ,lit.d) si art. 21 ,alin.i din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “ Asociația de Apa “ Sibiu,

 • - în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 alin. 7 lit n,ar,t< 139 alin 1, arti.96 alin 1 lit a ,art. 197 ,art. 198 alin 1,2,art. 243 alin 1 lit.b) din OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ,

> * '

HOTĂRĂȘTE: V

. * /

Art.1. — Se acordă mandat special D-lui Stelea Radu Dan , cetatean roman , născut la data de 14.09.1961 in localitatea Fagaras , domiciliat in Fagaras str. D-na Stanca nr.48, județul Brașov, posesor al C.I. seria BV nr. 895327 eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 09.07.2013^ calitate de reprezentant al Municipiului Fagaras in cadrul Adunării Generale a Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “ Asociația de Apa Sibiu”in vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la servicile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare ,pentru APA CANAL SIBIU S.A.

Art.2. - Preturile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare avizate de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Servciciile Comunitare si de Utilitati Publice pe intreaga arie de operare a APA CANAL SIBIU S.A., prin avizul nr. 808194 /21.05.2020 incepand cu data de 01.07.2020 au următoarele nivele :

U.M.

Pret/Tarif    pentru

populație    inclusiv

T.V.A.

Pret/Tarif pentru rest utilizatori exclusiv T.V.A.

Apa potabila produsa transportata       si

distribuita         pe

intreaga arie de operare a APA CANAL SIBIU S.A.

lei/mc.

3,70

3,39

Canalizare -epurare pentru intreaga arie de operare a APA CANAL SIBIU S.A.

lei/mc.

2,55

2,34

.Preturile la apa potabila si tarifele la canalizare -epurare pentru populație conțin T.V.A. in cota de 9% iar pentru rest utilizatori nu conțin T.V.A.

Art. 3. - Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea HCL . nr.160 din 26.iunie 2019.

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin mandatar.

Hotararea s-a adoptat cu 13 voturi pentru și 3 abțineri.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti - 16

Prezenta hotarare se comunica ;

 • - îex. Dosar de ședința

 • - îex. Colecție

 • - lex Prefectura

 • - lex. Primar

 • - îex Secretar general

 • - îex Birou investitii

 • - 1 ex Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “ Asociația de Apa Sibiu”

 • - lex. Afișare

Cod F -50