Hotărârea nr. 145/2020

HOTĂRÂREA NR.145 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire şi utilizare a locurilor de parcare de reşedinţă amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraş

*           ROMÂNIA o â31


JUDEȚUL BRAȘOV       mm

SI CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

- Strada Republicii, Nr. 3,505200, Tel: 0040 268 211 313;' Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat(a>primaria-fagaras.ro f


HOTĂRÂREA NR.145 din data de 23 iunie 2020

- privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș, nr. 35835/1 din data de 11.06.2020 și Raportul compartiment resort nr. 35835 din data de 11.06.2020 al Compartimentului Evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), se propune aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință cu abonament amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal de afișare cu nr.33.587/19.05.2020 al dezbaterii publice pentru aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș (partea I), procesul-verbal de afișare cu nr.34.787/29.05.2020 al dezbaterii publice pentru aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș (partea II), precum și Minuta Dezbaterii publice ( orele 14:00) privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș (partea I), din data de 3 iunie 2020 cu nr. 35.067/03.06.2020 și Minuta Dezbaterii publice ( orele 18:00) privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș (partea II), din data de 3 iunie 2020 cu nr. înregistrare 35.206/04.06.2020,

Luând în considerare amendamentele propuse și aprobate de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului și Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, mai jos menționate:

1) Art. 4 aliniatul 4) se modifică și va avea următorul conținut: “Beneficiarii locurilor de parcare au dreptul exclusiv de a folosi locul de parcare de luni până vineri între orele 1600 - 0800, iar sâmbăta și duminica și în zilele declarate ca sărbători legale, pe tot parcursul zilei. între orele 0800 - 1600, de luni până vineri, locurile de parcare pot fi utilizate liber, de către orice persoană, în regim de parcare de tranzit, pentru un interval maxim de 60 minute. Excepție fac persoanele cu handicap, și instituțiile de interes public, precum și societățile comerciale - pentru aprovizionare, care pot utiliza locul de parcare 24h/zi, 7 zile/săptămână, exceptând cazurile în care activitățile de aprovizionare blochează căile de acces"

2) Art. 6 aliniatul 9) se completează cu următoarele:

"Publicarea anunțului se va face cu 30 (treizeci) zile înaintea datei de expirare a contractelor în vigoare. Cererile pentru atribuire se pot depune din momentul publicării anunțului."

Ținând cont de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală precum și prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit c), art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit a), art. 197, art. 198 alin. 1 și 2 și art. 243 alin. 1 lit. a ) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, atribuirea și utilizarea locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr.i, parte integrantă din această hotărâre.

Art. II. Se aprobă modelul Abonamentului de parcare de reședință, conform anexei nr.2, parte integrantă din această hotărâre.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Evidență patrimoniu.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - i ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - i ex. Secretar general

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartimentul Evidență patrimoniu

 • - tex. Poliția Locală Făgăraș

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare

Cod:F-5O

Anexa nr. 1

La HCL nr.145 din data de 23.06.2020

REGULAMENT

de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș            / *

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament reglementează atribuirea, amenajarea și întreținerea locurilor de parcare de reședință amplasate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș

Art.2. în sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

 • • Autovehicul - orice vehicul care se deplasează cu mijloace proprii de propulsie mecanice, care circulă frecvent pe drumurile publice și care servește la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări.

 • • Autovehicul parcat - autovehicul oprit/staționat într-un loc special rezervat acestui scop și amenajat ca atare;

 • • Parcare de reședință - parcare amenajată în condițiile stipulate în H.G.nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, aflată la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor,

 • ♦ Parcările închiriate instituțiilor de interes public - sunt locurile de parcare aflate la o distanță mai mică de 50 m de unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive, vor fi atribuite acestora la tarifele anuale stabilite prin Hotărârile Consiliului local.

CAPITOLUL II
ATRIBUIREA LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ »

Art. 1 Atribuirea și exploatarea locurilor de parcare de reședință amenaja nc-domeniul Public al Municipiului Făgăraș se realizează în baza hotărârilor Consiliului Local, prin grija Compartimentului Evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, admnistrare parcări, evidență bunuri).

Art. 2 Taxele anuale menționate de prezentul regulament sunt aprobate de Consiliului Local.

Art. 3
 • 1) Parcările de reședință sunt amplasate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, în funcție de configurația perimetrului de amplasare, putându-se depăși această limită.

 • 2) în funcție de amplasarea în teritoriu, o parcare de reședință poate fi atribuită către locatarii unui imobil sau mai multor imobile, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la alin. 1.

 • 3) Suprafața unui loc de parcare este de 12.50 mp (5 x 2.5 m), cu mențiunea că, în anumite zone, dimensiunile se vor stabili ținându-se seama de posibilitățile reale din teren, cu respectarea dimensiunilor minime și maxime stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 4
 • 1) în vederea atribuirii locurilor de paracare de reședință, se eliberează abonamente anuale pentru persoanele fizice/ juridice cu domiciliul/rezidența/chiriași în imobilele arondate acestor parcări, la tarifele aprobate de Consiliul local.

 • 2) Taxa anuală pentru un loc de parcare este de 50 lei/an.

 • 3) Beneficiarii locurilor de parcare vor plăti și taxa pe teren aferentă locului de parcare, conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • a. Taxele de parcare aferente locurilor de parcare din parcările de reședință reprezintă obligații fiscale ale contribuabilului, acestora fiindu-Je'aplicabile prevederile Legii nr. TL1 /2015 privind Codul fiscal și/Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.                  / Gî'.Jf'

 • b. Neplata taxei de parcare în termenul prevăzut de prezenluF Regulament atrage plata de penalități, conform dispozițiilor Legii nr. 222 $2015 privind Codul fiscal și Legea nr. 207/2015 privind Codul ue'.procedură fiscajă, aplicabile taxelor locale.                                '•, *'>77^

I I < .( k 1

 • 4) Beneficiarii locurilor de parcare au dreptul exclusiv de a folosi locul de parcare de luni până vineri între orele 1600 - 0 8 00, iar sâmbăta și duminica și în zilele declarate ca sărbători legale, pe tot parcursul zilei. între orele 0800 - 1600, de luni până vineri, locurile de parcare pot fi utilizate liber, de către orice persoană, în regim de parcare de tranzit, pentru un interval maxim de 60 minute. Excepție fac persoanele cu handicap, și insLit^t’fii da r.tcres public, precum și societățile comercial. > pentru aprovizionare, care pot utiliza locul de parcare 24h/zi, 7 zile/săptămână, exceptând cazurile în care activitățile de aprovizionare blochează căile de acces.

 • 5) Arondarea parcărilor de reședință la imobilele din vecinătate se va face de către reprezentanții Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 6) Locurile de parcare situate pe căile de circulație sau în apropierea acestora, aflate lângă unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli spectacole, unități bancare, instituții de interes public, societăți comerciale, baze sportive etc. se pot atribui acestora de către Compartimentul Evidență patrimoniu [concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, pentru parcarea autoturismelor angajaților/clienților, percepându-se taxa anuală stabilită prin hotărâre a Consiliului Local. La stabilirea numărului de locuri de parcare se va ține cont, pe cât posibil, de suprafața spațiului deținut de fiecare persoană juridică.

 • 7) în zonele de parcare de reședință de pe raza Municipiului Făgăraș se vor asigura locuri pentru: parcarea mijloacelor auto aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanța, gaze.

 • 8) Curățenia/deszăpezirea în parcările de reședință se asigură de către beneficiarii locurilor de parcare.

Art. 5 Condiții pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință

în vederea atribuirii unui loc de parcare, solicitantii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • 1) Domiciliul/reședința/chiriaș în imobilul arondat locului/locurilor de parcare -pentru persoane fizice, respectiv sediul social/punctul de lucru înscris la adresa pentru care se solicită loc de parcare pentru persoanele juridice.

 • 2) Deținerea unui autoturism în proprietate sau în folosință - contract de leasing sau contract de comodat autentificat notarial (cu excepția folosinței de către rudele de gradul I), adeverință sau proces-verbal de predare-primire în cazul autovehiculelor de serviciu, cu Inspecția Tehnică Periodică valabilă--'---~

 • 3) să nu aibă debite restante către Municipiul Făgăraș           /              '

 • 4) Nu pot beneficia de loc de parcare de reședință cu abonameîit solicițanții care1 dețin garaj sau curte cu posibilitate de parcare, în zona adiacent^îocurilor de parcare de reședință, cu excepția solicitanților care dețin în proprietate/folosință un al doilea autoturism. Atribuirea unui loc se va face în măsură locurilor disponibile.

 • 5] Proprietarii de autovehicule care dețin în proprietate imobile - case pe pământ vor putea solicita un loc de parcare adiacent proprietății, doar în situația în care vor face dovada domiciliuluim imobilele respective, iar configurația și suprafețele terenurilor aferente nu permit parcarea autovehiculelor în incinta acestora. Atribuirea unui loc se va face în măsură locurilor disponibile.

 • 6] Locurile de parcare de reședință cu abonament se atribuite numai pentru autovehiculele care nu depășesc masa maximă autorizată de 3.5 t și respectiv cu o lungime maximă de 5 m

 • 7] Pentru solicitanții care dețin în proprietate un apartament/imobil la adresa arondată locurilor de parcare, dar nu au domiciliul la adresă, se pot aloca locuri de parcare, în măsui a locurilor disponibile, cu condiția ca apartamentul să nu figureze cu 0 persoane la Serviciul venituri bugetare.

 • 8] în vederea atribuirii unui loc de parcare cu abonament, solicitanții vor depune o cerere tip, la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș sau prin E-mail la adresa: parcari@primaria-fagaras.ro, semnata olograf, însoțită de următoarele documente în copie semnată conform cu originalul: nersoane fizice:

 • • Carte de identitate

 • • Contract de închiriere/viza de reședință

 • • Certificat înmatriculare auto cu ITP valabil

 • • Contract de comodat autentificat notarial/Contract de leasing/Adeverință utilizare autovehicul de serviciu

 • • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap [pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, ce beneficiază de gratuitate, în baza Legii 448/2006]

Persoane juridice

 • • Certificat de înregistrare fiscală

 • • Carte de identitate a reprezentantului legal al societății comerciale

 • • Certificat constatator/Act consitutiv din care reiese calitatea de reprezentant legal al firmei

 • • Certificat înmatriculare auto cu ITP valabil                 / /

 • • Contract de leasing/comodat autentificat notarial

Art 6 Procedura de atribuire a locurilor de parcare de reședință cu abonament
 • 1] Se atribuie un singur loc de parcare/apartament/unitate locativă/sediu/punct de' lucru. în măsura locurilor disponibile, se poate atribui al doilea‘loc doar pentru anul în curs, urmând ca, de la data de 1 ianuarie a anului următor locul să fie atribuit unui solicitant care nu deține loc de parcare în zonă și care a depus o cerere în acest sens, până cel târziu la data de 30.11 anul curent.

Locatarii care dețin al doilea loc de parcare vor depune în perioada 01.10 - 30.11 a anului în curs cerere pentru cel de-al doilea loc de parcare. Redistribuirea locurilor se va face în perioada 01.12 - 15.12

 • 2] Se atribuie un singur lor de parcare pentru același autovehicul, pe raza Municipului Făgăraș. Autovehiculul pentru care s-a atribuit un loc de parcăie, nu poate face obiectul unui Contract de comodat, în vederea atribuirii unui Ioc de parcare pentru un alt solicitant. în cazul în care se constată aceste situații de incompatibilitate, abonamentul se anulează de către Municipiul Făgăraș, fără nicio notificare prealabilă, urmând ca locul de parcare să devină vacant. Anularea abonamentului nu scutește contribuabilul de plata taxei datorate până la momentul anulării și a penalităților aferente, iar taxa plătită pentru anul în curs nu se va restitui.

 • 3) Atribuirea locurilor de parcare se face în ordinea depunerii cererilor și în ordinea de priorități menționată:de Art. 6 aliniatul (4) din prezentul Regulament. Dacă se constată că pentru același loc de parcare există mai multe solicitări cu aceeași dată de depunere a cererii și care nu se pot departaja după aplicarea criteriilor de prioritate, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • • vechimea deținerii locului de parcare/abonamentului

 • • debitele achitate la termen către Municipiul Făgăraș

 • 4] Ordinea de priorități în atribuire este următoarea:

  Categoria I

  Persoane cu handicap accentuat sau grav

Instituții de interes public (cu alocarea unui număr maxim de 5 locuri de parcare]

Societăți comerciale care efectuează aprovizionare

Categoria a II-a

Persoane fizice/persoane juridice cu domiciliul/chiriaș/rezidența/sediul social/punct de lucru la adresa arondată locului de parcare și care dețin în proprietate un autovehicul

Categoria a IlI-a

Persoane fizice/persoane juridice cu domiciliul/chiriaș/rezidența/sediul social/punct de lucru la adresa arondată locului de parcare, care dețin în folosință un autovechicul (contract de comodat autentificat notarial, contract de leasing sau adeverință utilizare autovehicul de serviciu]

Categoria a IV-a

domiciliul/chiriaș/rezidența'/'s’ed'iul locului de parcare care dețin în (contract de comodat^ autentificat


Persoane fizice/persoane juridice cu social/punct de lucru la adresa arondată proprietate sau în folosiță un autovehicul notarial, contract de leasing sau adeverință utilizare autovehicul de servii care solicită al doilea loc de parcare                            \ „ A

Categoria a V-a

Persoane fizice/persoane juridice cu domiciliul/chiriaș/rezidența/proprietare ale unui apartament in imobilul arondat locurilor de parcare sau cu adresa în zona adiacentă, care nu au posibilitatea parcării în curtea imobilului, sau care dețin garaj și au al doilea autoturism

 • 5] Pentru solicitanții încadrați la categoria I de priorități, locurile se atribuie după cum urmează:

 • • persoane cu handicap - 1 singur loc de parcare, la adresa de domiciliu/proprietate. Acestea beneficiază de gratuitate

 • • toate celelalte categorii, cu excepția instituțiilor de interes public - maxim 2 locuri de parcare - la tarifele aprobate de Consiliul local

 • 6) La atribuirea locului de parcare în cartierul/zona pentru care este înregistrată solicitarea, se ia în considerare condiția ca solicitantului să nu i se fi atribuit un alt loc de parcare, într -un alt cartier/altă zonă de pe raza Municipiului Făgăraș.

 • 7] Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului Regulament își păstrează valabilitatea până la data încetării de drept.

 • 8] Locurile de parcare vor fi distribuite pe zone, astfel încât fiecare zonă să asigure necesarul de locuri de parcare pentru locatarii imobilelor arondate.

 • 9) Primăria Municipiului Făgăraș va transmite   către   Asociațiile de

proprietari/reprezentanții blocurilor de locuințe/administratorii societăților/reprezentanții instituțiilor de interes public, anunțul privind procedura de atribuire. Anunțul va fi postat și pe site-ul www.primaria-fagaras.ro. Publicarea anunțului se va face cu 30 (treizeci) de zile înaintea datei de expirare a contractelor în vigoare. Cererile se pot depune din momentul publicării anunțului.

 • 10) La încheierea perioadei de depunere a cererilor, Asociațiile de proprietari/reprezentanții blocurilor de locuințe/administratorii societăților/reprezentanții instituțiilor de interes public vor transmite către Primăria Municipiului Făgăraș un tabel nominal cu solicitanții și numerele de locuri de parcare care se doresc a fi atribuite.

11)Procedura de atribuire se va realiza de către o comisie constituită din 5 (cinci) membri desemnată prin Dispoziția Primarului, după cum urmează:

 • • un

  Președinte de comisie                                   _

  secretar - din cadrul Compartimentului Evidență patrimpriluuiM?^ reprezentant al Asociațiilor de proprietari membru al Comisiei de circulație reprezentant al Poliției locale Făgăraș


 • • un


 • • un

 • • un

 • • un

12)Comisia va analiza cererile depuse în ordinea înregisrării acestora, va aplica criteriile menționate de Art. 6 alin. (3) și (4) din prezentul Regulament și va întocmi lista finală conținând locurile atribuite, care se va comunica Asociaților de proprietari/reprezentanților blocurilor de locuințe/administratorilor societăților/reprezentanților instituțiilor de interes public și va fi afișată pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș. Cererile rămase nesoluționate în urma procedurii de atribuire, vor fi păstrate timp de două luni, în eventualitatea posibilității atribuirii unui ioc din .ceie ramase disponibile după încheierea periodei de alocare a abonamentelor pentru anul în curs, după care, în caz de nerezolvare a acestora, vor fi clasate.

13)în termen de 30 de zile de la data publicării listei de locuri atribuite, solicitanții se vor prezenta la casieria Serviciului venituri bugetare a Municipiului Făgăraș pentru achitarea contravalorii abonamentului de parcare pentru anul în curs. După efectuarea plății, abonamentele se vor prelua de la Compartiment Evidență patrimoniu. Solicitanții cărora li s-au atribuit locuri de parcare și care nu se prezintă în termen de 30 de zile pentru preluarea abonamentului, pierd locul atribuit și pot depune o noua cerere pentru anul următor, pană cei târziu la data de în perioada 01.10 - 30.11 a anului în curs.

14] Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului Regulament își produc efectele până la încetarea de drept a acestora.

15^Solicitanții cărora li se vor atribui locuri de parcare cu abonament în baza prezentului Regulament după încetarea de drept a contractelor de închiriere beneficiază de dreptul de preemțiune privind atribuirea aceluiași loc de parcare, ținând cont și de vechimea domicilului locatarului în imobilul respectiv, precum și de îndeplinirea la termen a obligațiilor de plata către Municipiul Făgăraș și respectarea condițiilor de folosință a locului de parcare. Dreptul de preemțiune este valabil pentru un singur loc de parcare, chiar și în cazul în care solicitantul a deținut două sau mai multe locuri prin contractul de închiriere. Dreptul de preemțiune nu exclude și aplicarea criteriilor de atribuire menționate de Art. 6 aliniatele [2] și [3] la prezentul Regulament.

16]Solicitanții care depun cereri în afara perioadelor de atribuire organizate pentru fiecare zonă de parcare de pe raza Municipiului Făgăraș, vor putea beneficia de un loc de parcare sau două locuri în măsura locurilor rămase disponibile, în ordinea depunerii cererilor și a ordinii de priorități, cu achitarea abonamentulufladata atribuirii, dată la care vor intra în posesia abonamentului de'parcare pentru anul în curs. Valoarea abonamentului va fi fracționată pană la 31.12 a anujujfîn curs.

CAPITOLUL III

ABONAMENTELE ANUALE DE PARCARE

Art. 7 Valabilitatea abonamentelor si efectuarea plății taxei anuale de pafcai Abonamentul are valabiliate anuală, de la 01.01 până la 31.12 a anului în curs.

Abonamentul este valabil numai pentru numărul de înmatriculare înscris pe acesta și nu este transmisibil.

Taxele de parcare menționate la Art. 4 alin. (2) din prezentul Regulament, se vor achita până cel târziu la data de 31.03 a anului în curs. Neachitarea la termen duce la anularea abonamentului, fără nicio notificare prealabilă, percepându-se penalitățile legale de întârziere.

în cazul anulării abonamentului, solicitantul va putea, depune o nouă cerere pentru anul următor, în perioada 01.10 - 30.11 a anului în curs, cu condiția achitării debitului restant și a penalităților aferente.

Art. 8 Reînnoirea abonamentelor de parcare

Reînnoirea abonamentelor de parcare se face prin plata taxei pentru anul în curs, pană cel târziu la data de 31.03.

Art. 9 Modificări ale abonamentelor de reședință

1) Renunțarea la locul de parcare

Renunțarea la locul de parcare atribuit se face printr-o cerere scrisă, depusă la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș sau transmisă prin E-mail la: parcari@primaria-fagaras.ro. Taxa achitată nu se restituie în cazul renuțării.

 • 2) Schimbarea titularului locului de parcare

în cazul vânzării apartamentului aferent locului de parcare atribuit, noul proprietar are prioritate și poate prelua locul de parcare, în baza unei cereri scrise, la care se vor atașa documentele menționate la Capitolul II, Art. 7, alin. 4, precum și dovada proprietății apartamentului.

în cazul decesului titularului abonamentului de parcare, locul poate fi preluat

de unul dintre moștenitori, în baza unei cereri scrise, la care se vor atașa

documentele menționate la Capitolul II, Art. 7, alin. 4.

...   „ . .   ...     . .          A .....  .

 • 3) Schimul de locuri de parcare intre titulari             /          * i

Schimbul de locuri de parcare între titularii de abonamente se face în baza unei

cereri scrise din partea fiecărui titular, la care se atașează abonamentul pentru anul în curs.

Un titular de abonament poate solicita schimbul cu. umalt^.loc a'e parcare disponibil în zona arondată imobilului în care are domiciliulXrezi'iența/sediul, printr-o cerere scrisă la care atașează abonamentul pentru anul în cura

 • 4] Modificarea numărului de înmatriculare

în cazul înstrăinării autovehiculului înscris în abonamentul de parcare, titularul va depune în termen de 14 zile o cerere la care se atașează noul Certificat de înmatriculare și abonamentul, în vederea preschimbării numărului de înmatriculare. în caz contrar, sunt aplicabile sancțiunile prevăzute la Capitolul V -Contravenții și sancțiuni.

 • 5) în cazul în care se constată că titularul unui abonament nu mai deține un autoturism în proprietate sau folosință în condițiile Art. 5, alin. (1) lit. (b) din prezentul Regulament, abonamentul de parcare va fi anulat fără nicio notificare prealabila, iar locul de parcare va fi reatribuit altui solicitant care are o cerere pe lista de așteptare.

 • 6] Dacă se constată existența pe un loc de parcare cu abonament de reședință a unui autovehicul care are termenul depășit pentru Inspecția Tehnică Periodică, proprietarul/utilizatorul respectivului autovehicul va fi notificat ca în termen de șase luni șă prezinte la Compartiment Evidență patrimoniu, Certificatul de înmatriculare actualizat, având ITP valabil, în caz contrar abonamentul de parcare va fi anulat fără nicio notificare prealabila, iar locul de parcare va fi reatribuit altui solicitant care are o cerere pe lista de așteptare.

CAPITOLUL IV

REGULI PRIVIND UTILIZAREA LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ

Art. 10 Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele obligații:
 • 1] să achite în termenul legal taxa pentru locul/locurile de parcare atribuit(e)

 • 2) să respecte semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor;

 • 3] să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de reședință, fără achitarea taxei aferente;

 • 4] să păstreze curățenia în parcaje și să efectueze deszăpezirea;

 • 5) să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori, ca urmare a folosirii locului de parcare atribuit;

 • 6] să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație v uu f

 • 7) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcajelor ca urmare a unor manevre greșite sau a nerespectării semnalizării -utiere sau a normelor de utilizare a parcajelor;                               i                  |

 • 8] să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de; parcare ocupat, persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul;

 • 9] să nu producă poluarea mediului în locul de parcare atribuit; ' mȚȚp’'1 ,

10)să nu deterioreze starea locului de parcare atribuit; eventualele daune vor fi suportate de către utilizatorul locului de parcare cu abonament

ll)să nu schimbe destinația locului de parcare atribuit

12)să nu monteze dispozitive de blocare sau de marcaj a locului de parcare atribuit, sau dacă locul de parcare atribuit este prevăzut cu un astfel de dispozitiv, au obligația de a-1 demonta. în zonele de parcare în care aceste dispozitive au fost montate cu acordul Primăriei Municipiului Făgăraș, acestea vor fi permise până la data încetării acoTiuraî, daca de la care locatarii care au atribute locurile de parcare respective au obligația de a le demonta

Art. 11 în parcările de reședință sunt interzise:
 • 1] blocarea accesului în parcare;

 • 2) utilizarea unui loc de parcare fără a deține abonament

 • 3] inscripționarea, trasarea sau marcarea cu vopsea a locului de parcare atribuit

Art, 12

în cazul ocupării abuzive a locului de parcare de reședință de către terțe persoane, titularul abonamentului de parcare se poate adresa. Poliției Locale a Municipiului Făgăraș pentru soluționarea cauzei.

Art. 13 în cazul constatării existenței pe un loc de parcare de reședință amenajat, pe căile de acces sau pe trotuare a unui autovechicul abandonat, vor aplicabile de către Poliția Locală Făgăraș prevederile HCL 83/27.10.2008 privind regimul autovehiculelor abandonate de pe raza Municipiului Făgăraș. Poliția locală a Municipului Făgăraș va organiza verificări lunare, în vederea identificării autovehiculelor parcate pe carosabil, căi de acces, spații verzi sau trotuare.

CAPITOLUL V

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI
Art. 14

Constituie contravenții în baza art. 2 alin. [2] din O.G. nr, 2/2001 - privind regimul al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de către persoanele fizice și juridice, proprietari sau deținători cu orice titlu ai autovehiculelor următoarele fapte:

 • 1) nerespectarea prevederilor Art. 10 aliniatele de la (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9) și (11), cu amendă de la 100 lei pană la 300 lei

 • 2) nerespectarea prevederilor Art. 10 aliniatele (7) și (10), cu amendă de la 100 lei la 300 lei și plata cheltuielilor de reparație

 • 3) nerespectarea prevederilor Art. 11 aliniatul, cu amendă de la 100 lei-la 300 lei:

 • 4) montarea unui dispozitiv de blocare sau marcarea pentru rezervarea fără drept, a locului de parcare de către persoane ce nu dețin Abonament de. parcare tip reședință, se sancționează cu amendă între 150 lei și 500 lei:

 • 5) ocuparea unui loc în parcarea de reședință amenajată de Primăria Municipiului Făgăraș fără deținerea abonamentului de parcare valabil pentruMocul respectiv, atribuit conform prevederilor prezentului Regulament se sancționează cu amendă între 150 lei și 500 lei:

 • 6) neexpunerea abonamentului la loc vizibil în autovehicul, se sancționează cu amendă între 50 lei și 100 lei:

Art.15

Pentru situația în care contravenientul nu este de față, se stabilesc următoarele reguli procedurale:        •                                                            .           ..     •......  .  ,.

1] Agentul constatator întocmește și fixează pe parbrizul autovehiculului înștiințarea de plată, din al cărui conținut trebuie să rezulte fapta săvârșită și sancțiunea respectivă.

2) Proba săvârșirii faptei se face cu fotografii realizate cu aparate foto digital sau cu mijloace de înregistrare video, cu menținerea datei și a orei, de către agenții constatatori împuterniciți de către Primarul Municipiului Făgăraș.

Art. 16

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori. după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 17

Constatarea contravențiilor prevăzute la Art. 14 se face pe bază de Proces-Verbal de contravenție întocmit de către Poliția Locală Făgăraș.

Art. 18

Administratorul parcărilor de reședință nu răspunde de securitatea autovehiculelor și a bunurilor din acestea aflate în perimetrul de parcare

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE
Art. 19

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul local al Municipiului Făgăraș.

Art. 20

Prezentul Regulament poate fi consultat la adresa www.primaria-fagaras.ro, la Compartiment Evidență Patrimoniu [concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș si la sedijle-Asociatiilor


de proprietari/reprezentanți ai imobilelorArt. 21

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abroga Regulamentuj Anexă 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 149/31.07.2017.


Anexa nr. 2


La HCL nr.145 din data de 23.06.2020


MODEL ABONAMENT PARCARE DE REȘEDINȚĂ

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

ABONAMENT PARCARE


BV-OO-ABC

Loc 952

Tudor Vladimirescu

*vVW - A, .'vV A A" VV w •• WV

(L S.)

Valabil 2020