Hotărârea nr. 144/2020

HOTĂRÂREA nr.144 din data de 23 iunie 2020 - privind modificarea şi completarea HCL 106/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ ,,


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 00.40 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.144 din data de 23 iunie 2020


- privind modificarea și completarea HCL 106/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 35578/1 din data de 09.06.2020 și raportul de specialitate nr. 35578 din data de 09.06.2020 din partea Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș pentru procesul de bugetare participativă,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

Ca urmare a instalării stării de urgență la nivelul țării, începând cu data de 16 martie 2020, procesul de bugetare participativă, pentru anul 2020, a fost suspendat, decalându-se astfel calendarul aferent procesului de bugetare participativă 2020, prevăzut în Regulamentul de Bugetare Participativă 2020,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ținând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” și lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și se completează capitolul 5, punctul 5 al anexei 1 la HCL nr. 106/2019 care va avea următorul conținut:

 • - „5. Calendarul propus este următorul:

 • - 23 iunie - 03 iulie - depunere proiecte.

 • - 06 iulie - 24 iulie - analiză proiecte.

 • - 27 iulie - 28 august - etapă de vot.

 • - 31 august - 03 septembrie - validare vot.

-04 septembrie - afișare rezultate finale.

Art. II. Prevederile capitolului 5, punctul 5 al anexei 1 la HCL nr.37/2020 își încetează aplicabilitatea.

Art. III. - Celelalte articole ale HCL nr.106/24.04.2019 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MAZILU ALEXANDRU-DORI1

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general,


DRU-DORIN


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - îex. Secretar general

 • - lex. Afișare

 • - lex. Direcției Buget-Finante

 • - lex. Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale

 • - lex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

Cod: F-50


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Regulamentul procesului de bugetare participativă Făgăraș 2020

Capitolul 1 - Principiul de bază

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Capitolul 2 - Obiective

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • 1. Creșterea nivelului de dialog și de colaborare dintre cetățeni și administrația publică.

 • 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Făgăraș.

 • 3. Creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni.

 • 4. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.

 • 5. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.

Capitolul 3 - Domeniu de competență

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Făgăraș.

Capitolul 4 - Participanți

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în ,                                                                                              l                                       

Făgăraș și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani. X

Capitolul 5 - Calendarul de participare

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Făgăraș începând cu anul 2020 cuprinde următoarele etape:

 • 1. înregistrarea participanților: înregistrarea se face pe platforma Online www.bp.nrimaria-fagaras.ro. adaptată pentru dispozitivele mobile. înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.

 • 2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro

 • 3. Analiza tehnică și legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice și legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș. în urma acestei verificări, se va posta pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea acestei opțiuni. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

 • 4. Votul cetățenilor: votul are loc într-o singură etapă (pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro). iar acțiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Făgăraș.


 • 5. Validarea si afișarea rezultatelor finale vor fi postate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro

Calendarul propus este următorul:

23 iunie - 03 iulie - depunere proiecte.

06 iulie - 24 iulie - analiză proiecte.

27 iulie - 28 august - etapa de vot.

31 august - 03 septembrie - validare vot.

04 septembrie - afișare rezultate finale.

Capitolul 6 - Propunerile de proiecte

 • 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte online, pe site-ul bugetării participative, www.bp.primaria-fagaras.ro .

 • 2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. In perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanțare, funcționarii Primăriei vor ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele 13.00-16.00. Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresabp@primaria-fagaras.ro sau la numărul de telefon 0268211313 interior 112 sau mobil 0757077500.

 • 3. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma bugetării participative.

 • 4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

 • 5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de 1 proiect/domeniu.

 • 6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:


Domenii:

 • a. Alei, trotuare și zone pietonale.

 • b. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației.

 • c. Spații verzi, locuri dejoacă și amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

 • d. Infrastructură educațională, culturală și de sănătate.

 • e. Orașul digital.

 • 7. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

 • b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competență a Primăriei Municipiului Făgăraș și care vizează un spațiu public.

 • c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Făgăraș cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes generai, alte finanțări nerambursabile.

 • d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalității aflate în derulare.

 • e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

 • f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

g Să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

 • h. Să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi.

 • i. Să respecte prevederile referitoare la litera 13 din prezentul regulament și cele ale Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.


 • 9. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

 • 10. în cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice și juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.

 • 11. în ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atasamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

 • 12. Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte din buget local este cea prevăzută și aprobată anual.

 • 13. Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din buget local, este de 71.550 lei, echivalentul a 15.000 euro.

 • 14. în perioada de depunere, proiectele care depășesc valoarea de 71.550 lei pot fi declarate eligibile, cu condiția ca inițiatorii proiectelor ^"pcctive să se angajeze să contribuie cu diferența pană, la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. în acest caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bpfagaras@gmail.com sau se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș în termen de 20 de zile calendaristice de la începerea perioadei de depunere a proiectelor. în acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.

 • 15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de proiect (secțiune special dedicată) ce se regăsește pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro

 • 16. Dacă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Făgăraș, va fi declarat câștigător următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

 • 17. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice și estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalității, pentru a putea fi supuse votului și apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.


 • 18. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

 • 19. Proiectele eligibile și necâștigătoare vor intra în patrimoniul Municipiul Făgăraș-care va putea obține orice sponsorizare de la orice persoană interesată de realizarea lor. în acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.

 • 20. în urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

 • 21. în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

Capitolul 7 - Atelierele participative

 • 1. Atelierele participative au drept scop principal creșterea încrederii cetățenilor în puterea lor de a aborda și de a rezolva problemele cu care se confruntă. In cadrul acestor ateliere, cetățenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o pfooiemă pentru comunitatea lor, la identificarea prioiitaților, dar și la identificarea opțiunilor de acțiune.

 • 2. Pot participa la atelierele participative cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș și au vârsta de cel puțin 18 ani.

 • 3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro ,pe site-ul primăriei www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele sociale, Facebook : www.facebook.com/bpfagaras si Instagram www.instagram.com/bpfagaras .

Capitolul 8 - Analiza tehnică și juridică a propunerilor de proiecte

 • 1. Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Făgăraș, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 • 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea\Primăriei Municipiului Făgăraș, dacă este necesar.                                   Z’               \\

/•

 • 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 • 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bp.primaria-fagaras.ro .

 • 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din :

 • - 4 membri al Biroului Implementare Proiecte de Finanțare.

 • - 1 membru al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Energetic.

 • - 1 membru al Biroului Investiții

 • - 1 membru al Biroului Achiziții.

 • - 1 membru al Direcției Buget Finanțe.

 • - 1 membru al Direcției Juridice.

 • - 1 reprezentant al Casei Municipale de Cultură Făgăraș.

 • - 1 membru al Compartimentului Informatizare.

 • - 2 consilieri locali.

 • - 3 reprezentanți din mediul de afaceri.

 • - 1 reprezentant ONG.

 • - Coordonam : Primarul Municipiului Făgăraș.

 • 6. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate proiectelor devin proprietatea Municipiului Făgăraș.

Capitolul 9 - Votul și calendarul procesului

 • 1. Votul asupra proiectelor are loc Online, pe platforma bugetării participative www.bp.primaria-fagaras.ro .

 • 2. Votul are loc într-o singură etapă. în etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota cinci proiecte (câte undi pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele câre vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

 • 3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bn.primaria-fagaras.ro .

Capitolul 10 - Proiecte care vor fi implementate

1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul

2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Vor fi selectate și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

Capitolul 11 - i enoadă implementare

 • 1.Perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de 12 luni de la aprobarea proiectelor.

Capitolul 12 - Precizări juridice

 • 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când se utilizează platforma www.bp.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare ale platformei www.bp.primaria-fagaras.ro. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

 • 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu/caracter personal, persoanele I -

care se autentifică pe platformă si-au exprimat acordul în mod explicit si fără echivoc ca platforma , ,

www.bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

 • 3. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 • 4. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise. de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și respectarea legislației în vigoare.

 • 5. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

 • 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

 • 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile și deciziile cetățenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiții și reparații propuse spre deliberare autorităților publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.