Hotărârea nr. 143/2020

HOTĂRÂREA NR. 143 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea ca oportună şi de interes local demararea procedurilor de participare în cadrul ’’Programului Termoficare 2019-2027” finanţat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,

ROMÂNIA /'


JUDEȚUL BRAȘOV O1 M

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040-268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 143 din data de 23 iunie 2020

- privind aprobarea ca oportună și de interes local demararea procedurilor de participare în cadrul 'Programului Termoficare 2019-2027” finanțat prin Ministerul

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în scopul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către U.A.T. Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 34.100/15.06.2020, Raportul Serviciului de utilități publice nr. 34.100/1/15.06.2020 se supune spre analiză ,verificare și aprobare ca oportună și de interes local demararea procedurilor de participare în cadrul "Programului Termoficare 2019-2027” finanțat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în scopul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către U.A.T. Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

Având în vedere HCL nr. 213/26.08.2019 privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș, HCL nr. 258/2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune, , Adresa nr. 634/25.05.2020, înregistrată la municipiul Făgăraș cu nr. 34.100/25.05.2020, prin care Servicuiul Public de Alimentarea cu energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș înaintează solicitarea parcurgerii demersurilor care se impun pentru intrarea în proprietatea municipiului a tuturor componentelor sistemului de termoficare, inclusiv acelea aflate în aval de contorul de branșament montat la limita de proprietate a condominiilor în scopul eficientizării activității, reducerii consumului de resurse energetic și implicit pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon,

Potrivit prevederilor art. 5 lit.d) și w), art. 92 alin.1,2 lit.f), art.129 alin.2, lit.b) și d),alin. 4 lit. f), alin 7 lit.n), , art.287 lit. b), art.580 alin.5, art.581 alin.5, art.589 alin.2 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 1 alin.2 lit.d), art. 3 alin.i și 2, art. 4 alin. 2și 4, art.6, art.8, art,9 alin. 1 lit. c) și d),, art.44 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată și completată, art. 32 lit.f) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, O.U.G. nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Ordinul nr. 3194/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit.b și d, alin. 4 lit. f) alin.. 7 lit n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 139 alin. (1) și (2) și ale art. 196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - Se aprobă oportună și de interes local demararea procedurilor de participare în cadrul "Programului Termoficare 2019-2027” finanțat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în scopul îndeplinirii condițiilor de elegibilitate de către U.A.T. Făgăraș

 • Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget-Finanțe și Compartment Evidență Patrimoniu.

 • Art.3. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru și o abținere.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti - 16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - îex. Dosar ședință

 • - îex. Colecție

 • - îex. Prefectură

 • - îex. Primar

 • - îex. Secretar general

 • - îex. Afișare

 • - îex. Direcției Buget-Finante

 • - îex. Compartment Evidență Patrimoniu

 • - îex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

Cod: F-50