Hotărârea nr. 142/2020

HOTĂRÂREA Nr. 142 Din data de 23 Iunie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV            itsr.iT.r.Tl


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020/

Wub: www. prim; tria-fagaras.ro, Email: secret?iriat@primaria-fagaras,ro z


HOTĂRÂREA Nr. 142 Din data de 23 Iunie 2020

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Proiectul de hotărâre,

 • - Rapoartele de specialitate nr. 35485/09.06.2020 si nr. 36152/15.06.2020 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - Referatele de aprobare nr. 35485/1/09.06.2020 si nr. 36152/1/15.06.2020 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se popune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - Raportul de specialitate in completare nr. 36955/22.06.2020 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă prevederile Dispoziției Primarului nr. 575/10.06.2020 privind > suplimentarea bugetului local Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Art.14. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe - Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziții și Investiții, precum și directorii și managerii enumerați la art.13.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER

MaNJu anoru Dorin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Laura Elena^GiuncaHotărârea s-a adoptat cu 12 voturi pentru, _3_ abținere, împotrivă

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți - 15

Se comunică:

 • - Instituției Prefectului Brașov

 • - Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov Serviciului Trezorerie Făgăraș

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Direcției Buget Finanțe

 • - Colecție

 • - Afișare

 • - Dosar de ședință

Cod: F-50

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul III - mii lei -

Total Venituri

+1.480,71

37.02

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

+1,58

37.02.01

Donatii si sponsorizări

+1,58

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

+166,39

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat r"tre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

+ 166,39

A

48.02

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului Financiar   /

2014-2020

/ +1312,74

48.02.01

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

+965,07

48.02.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

+965,07

48.02.02

Fondul Social European (FSE)

+347,6?

48.02.02.01

Sume primite în c.mud plăților efectuate în anul curent

+30,38

48.02.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

+92,46

48.02.02.03

Prefmantare

+224,83

Total Cheltuieli

+1.480,71

51.02

Autoritati publice si acțiuni externe

+411,96

51.02.01

Autoritati executive si legislative

+411,96

51.02.01.03

Autorități executive

+411,96

20

Bunuri și servicii

+33,27

20.01

Bunuri și servicii

+33,27 __

20.01.30

Alte bunuri si servicii nenixumitretmere-sMfimctTOnam

+33,27

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

+366,46

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

+366,46

58.02.01

Finanțarea națională

+52,51

58.02.02

Finanțare externă nerambursabilă

+313,95

71

Active nefinanciare

+45,50

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

+45,50

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-33,27

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-33,27

61.02

Ordine publica si siguranța naționala

0,00

61.02.05

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

0,00

20

Bunuri și servicii

0,00

20.01

Bunuri si servicii

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

+2,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-2,00

65.02

învățământ

0,00

65.02.04.01

învățământ secundar inferior

0,00

Cod indicator

• Denumire indicatori

Influențe

Trimestrul III - mii lei -

20

Bunuri și servicii

0,00

20.01

Bunuri și servicii

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

-10,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+10,00

66.02

Sănătate

-1.337,03

66.02.06.01

Spitale generale

-1,337,03

71

Active nefinanciare

-1.337,03

71.01.01

Construcții

-1,337,03

68.02

Asigurări si asistenta sociala

+1,58

68.02.15.02

Cantine de ajutor social

+ 1,58

20

Bunuri și servicii

+1,58

20.03

Hrana

+1,58

20.03.01

Hrana pentru oameni

+1,58

70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

+670,70

70.02.06

Iluminat public si electrificări

+35,70

70.02.07

Alimentare cu gaze naturale in localitati

+100,00

70.02.50

Alte servicii în domenii1? locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

+535,00

71

Active nefinanciare

+670,70

71.01.01

Construcții

+635,00

71.01.30

Alte active fixe

+35,70

74.02

Protecția mediului

+280,00

74.02.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

+280,00

71

Active nefinanciare

+280,00

71.01.01

Construcții

+280,00

84.02

Transporturi

+1.453,50

84.02.03.03

Străzi

+1.453,50

71

Active nefinanciare

+1.453,50

71.01.01

Construcții

+ 1.295,70

71.01.30

Alte active fixe

+ 157,80

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții: 1, Direcția de Asistență Socială Făgăraș,

2. Liceul Teologic Ortodox "Constantin Brâncoveanu” Făgăraș,
Cod indicator

Denumirea obiectivelor de investitii

Influențe Trimestrul III - mii lei -

1

Total cheltuieli de capital

+1.112,67

51.02

Autoritati publice si acțiuni externe

+45,50

Lit.b)

Dotări independente

+45,50

Poz.3

Copiator Konica Minolta C227 Color

+45,50

66.02

Sănătate

-1.337,03

Lite)

Alte cheltuieli

-1.337,03

Poz.l

Lucrări de amenajare reabilitare Secție Pediatrie la Spitalul Municipal ”Dr. A. Tulbure”

-1.337,03

70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

+670,70

Lite)

Alte cheltuieli

+670,70

Poz.10

Extindere rețele gaze in Municipiul Făgăraș

+ 100,ut-

Poz.ll

Lucrări de execuție Creșa Mămăruța - Corp B

+460,00

Poz.l 2

Lucrări modernizare Tâmplărie PVC Sediu Administrativ U.M.

+75,00

Poz.13

Actualizare D.A.L.I. Iluminat public stradal în Municipiul Făgăraș

+35,70

74.02

Protecția mediului

+280,00

Lit.e)

Alte cheltuieli

+280,00

Poz.4

Lucrări extindere canalizare Str. Salcâmului

+280,00

84.02

Transporturi

+1.453,50

Lit.e)

Alte cheltuieli

+1.453,50

Poz.2

Actualizare studiu de fezeabilitate varianta de ocolire Făgăraș

+157,80

Poz.3

Proiectare si execuție varianta de ocolire Făgăraș

+ 1.295,70

Președinte de ședință

I             \

L \ r            ' \

Director Buget Finanțe

Compartiment Buget

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul III - mii lei -

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

Total Venituri

+2.789,36

-2.789,36

41.07

Alte operațiuni financiare

+2.789,36

-2.789,36

41.07.02

Sume aferente creditelor interne

+2.789,36

-2.789,36

41.07.02.01

Sume aferente creditelor interne

+2.789,36

-2.789,36

। .. .

Total Cheltuieli

+2.789,36

-2.789,36

67.07

Cultura, recreere si religie

+9.952,20

0,00

67.07.03.12

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

+9.952,20

0,00

71

Active nefinanciare

+9.952,20

0,00

71.01.01

Construcții

+9.952,20

0,00

70.07

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

-710,00

0,00

70.07.07

Alimentare cu gaze naturale in localitati

-250,00

0,00

70.07.50

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

-460,00

0,00

71 '

Active nefinanciare

-710,00

0,00

71.01.01

Construcții

-710,00

0,00

74.07

Protecția mediului

-295,04

0,00

74.07.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

-295,04

0,00

71

Active nefinanciare

-295,04

0,00

71.01.01

Construcții

-295,04

0,00

84.07

Transporturi

-6.157,80

-2.789,36

84.07.03.03

Străzi

-6,157,80

-2.789,36

71

Active nefinanciare

-6.157,80

-2.789,36

71.01.01

Construcții

-6.000,00

-2.789,36

71.01.30

Alte active fixe

-157,80

0,00

Cod indicator

Denumirea obiectivelor de investitii

Influențe Trimestrul III - mii lei -

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

r

"otal cheltuieli de capital

+2.789,36

-2.789,36

67.07

Cultura, recreere si religie

+9.952,20

0,00

Lit.B

Lucrări noi

+9.952,20

0,00

Poz.l

Lucrări de Restaurare si valorificare durabila a patrimoniului cultural al Municipiului         Fagaras-Cetatea

Fagarasului.

+9.952,20

0,00

70.07

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

-710,00

0,00

Lit.B

Lucrări noi

-710,00

0,00

Poz.l

Extindere rețele gaze in Municipiul Făgăraș

-250,00

0,00

Poz.2

Lucrări de execuție Nicolae Balcescu Nr.53

-460,00

0,00

74.07

Protecția mediului

-295,04

0,00

Lit.B

Lucrări noi

-295,04

0,00

Poz.l

Lucrări extindere canalizare Str. Salcâmului

-295,04

0,00

84.07

Transporturi

-6.157,80

-2,789,60

Lit.B

Lucrări noi

-568,90

0,00

Poz.l

Lucrări de evacuare ape fluviale Str. ”D-na Stanca” Făgăraș

-68,90

0,00

Poz.2

Execuție sens giratoriu Str. "Ghioceilor” Făgăraș

-500,00

0,00

Lit.e)

Alte cheltuieli

-5.588,90

-2,789,60

Poz.l

Reabilitare Str. ”D-na Stanca” Făgăraș

-2.630,50

0,00

Poz.2

Actualizare studiu de fezeabilitate varianta de ocolire Făgăraș

-157,80

0,00

Poz.3

Reabilitare Străzi in Municipiul Făgăraș

-2.800,36

-2,789,60

Compartiment Buget


Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul III - mii lei -

61.10

Ordine publica si siguranța naționala

0,00

61.10.03.04

Politie locala

0,00

10

Cheltuieli de personal

+11,06

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+11,06

10.01.06

Alte sporuri

+11,06

20

Bunuri si servicii

0,00

20.01

Bunuri și servicii

-3,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-3,00

20.14

Protecția muncii

+3,00

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-11,06

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-11,06

66.10

Sănătate

0,00

66.10.06.01

Spitale generale

0.00

10

Cheltuieli de personal

-0,01

10.01

Cheltuieli salariale in bani

-0,01

10.01.01

Salarii de baza

-0,01

20

Bunuri și servicii

0,00

20.01

Bunuri și servicii

+130,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

+130,00

20.30

Alte cheltuieli

-130,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-130,00

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

+0,01

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

+0,01

67.10

Cultura, recreere si religie           /

0,00

67.10.03.03

Muzee

0,00

10

Cheltuieli de personal

+2,85

10.01

Cheltuieli salariale in bani              '

+2,85

10.01.01

Salarii de baza

/   +2,85

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2,85

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2,85

84.10

Transporturi

0,00

84.10.50

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

0,00

20

Bunuri și servicii

0,00

20.01

Bunuri și servicii

-6,00

20.01.02

Materiale sanitare

+7,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

-50,00

20.01.06

Piese de schimb

+7,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

+ 15,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+15,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

+5,00

Cod indicator

Depun,,..re indicatori

Influențe Trimestrul HI - mii lei -

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+5,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

+1,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

+1,00

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

 • 1. Muzeul Tării Făgărașului ”Valer Literat”,

 • 2. Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

 • 3. Politia Locala Făgăraș,

 • 4. Serviciul de Transport public local al Municipiului Făgăraș,  Compartiment Buget


municipiul fagaras

direcția de asistenta sociala fagaras 15651988

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

_____ ■

Total (TI+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

16.641.080,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.641.080,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.367.170,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

10.600.170,00

10.01.01

Salarii de baza

9.787.170,00

10.01.06

Alte sporuri

60.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

753.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

432.000,00

10.02.05

Transportul la si de la locul de munca

87.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

352.000,00

10.03

Contribuții

328.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

328.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.351.500,00

20.01

Bunuri si servicii

508.590,00

20.01.01

Furnituri de birou

20.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

36.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

108.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate                          --

24.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

3.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

24.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

283.590,00

20.03

Hrana

683.910,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

683.910,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

64.000,00

20.04.01

Medicamente

32.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

32.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

60.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.552.410,00

57.02

Ajutoare sociale

3.552.410,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

3.552.410,00

59                            |

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

370.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar !

i

| Total (T1+T2+ Ț3XT4)

59.11

i Asociatii si fundatii

300.000,00

59.40

|Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

70.000,00

ț

■I----------------------------           ■

J___________________

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

16.641.080,00

66.02A

Sanatate

1.450.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.450.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1.450.000,00

ID.Ol

i Cheltuieli salariale in bani ■

1.360.000,66)

10.01.01

Salarii de baza

1.300.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

60.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

50.000,00,

10.02.06

Tichete de vacanta

50.000,00

10.03

Contribuții

40.000,00

10.03.07

'Contribuția asiguratorie pentru munca

40.000,00

66.02A.08

(servicii de sanatate publica

1.450.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociale

■1b

01

CHELTUIELI CURENTE

15.191.080,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.917.170,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

9.240.170,00

10.01.01

Salarii de baza

8.487.170,00

10.01.06

Alte sporuri

60.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

693.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

389.000,00

10.02.05

Transportul la si de la locul de munca

87.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

302.000,00

10.03

Contribuții

288.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

288.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.351.500,00

20.01

Bunuri si servicii

508.590,00

20.01.01

Furnituri de birou                                  __„

20.000,00,

20.01.02

Materiale pentru curățenie                               \

36.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica                             <\

108.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

24.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!                                           ,

3.000,00

20.01.06

Piese de schimb                                          J ț

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

24.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare.

283.590,00

20.03

Hrana

683.910,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

683.910,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

64.000,00

20.04.01             |

Medicamente

32.000,00

20.04.02             |

Materiale sanitare

32.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.000,00

20.05.30            L

Alte obiecte de inventar

60.000,00

20.06                !

Deplasări, detasari, transferări

15.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

j Total (T1+T2+

T3-T4)

20.06.01

'Deplasări interne, detasari, transferări

15.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.552.410,00

57.02

Ajutoare sociale

3.552.410,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

3.552.410,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

370.000,00

59.11

Asociatii si fundatii      ,             .

300.000,3.0!

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

70.000,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

10.308.000,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

10.308.000,00

68.02A.il

Crese

839.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

890.910,00

68.02A.15.01

Ajutor social

64.410,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

826.500,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

3.153.170,00

68.02A.50.50        ;

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

.3 153.170,00


Compartiment BugetMUNICIPIUL FAGARAS

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFANȚUL CONSTANTIN BRANCOVFANU FAGARAS 29464904

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

! Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3*T4j

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

320.500,00

01

CHELTUIELI CURENTE

320.500,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251.500,00

20.01

Bunuri si servicii

236.500,00

20.01.01

Furnituri de birou

9.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

9.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

'JO.UGO,LO

20.01.04

Apa, canal si salubritate

40.000,00

20.01.07

Transport

1.500,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

23.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

64.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

5.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

5.000,00

20.13

Pregătire profesionala

10.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.000,00

57.02

Ajutoare sociale

39.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

39.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30.000,00

59.01

Burse                                            ___

30.000,00

/r w

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

320.500,00

65.02A

Invatamant

320.500,00

01

CHELTUIELI CURENTE

320.500,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251.500,00

20.01

Bunuri si servicii                                             /

236.500,00

20.01.01

Furnituri de birou                                    ___

9.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

9.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

90.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

40.000,00

20.01.07

Transport

1.500,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

23.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

64.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

5.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

5.000,00

20.13

Pregătire profesionala

10.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.000,00

57.02

Ajutoare sociale

39.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar                  ■ ■   - '

Total (T1+T2+ T3+T4)

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

39.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30.000,00

59.01

Burse

30.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

320.500,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

320.500,00

MUNICIPIUL FAGARAS

POLITIA LOCALA FAGARAS 18502816


>lidrr ■    .


Raport buget Sursa de finanțare: 02G

; Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

2.856.000,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.856.000,00

43.02G

Subvenții de la alte administrații

2.856.000,00

43.02G.09

Subvenții pentru instituții publice

2.856.000,00

TOTAL CHELTUIELI

2.856.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.867.060,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.697.060,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

2.119.560,00

10.01.01

Salarii de baza

2.000.000,00

10.01.06

Alte sporuri

119.060,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

500,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

530.500,00

10.02.02

Norme de hrana

411.500,00

10.02.06

Tichete de vacanta

119.000,00

10.03

Contribuții

47.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

47.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

170.000,00

20.01

Bunuri si servicii                                            _

124.500,00

20.01.01

Furnituri de birou

2.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie                 /-                  » >.

1.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

12.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

2.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

60.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

17.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.500,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

33.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

8.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

25.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

2.500,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

2.500,00

20.13

Pregătire profesionala

4.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.060,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

• Total (TI+T2>

•    T3*T4)

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE :IN ANUL CURENT

-11.060,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-11.060,00

85.01.01

i Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-11.060,00

59.02G

61.02G

1 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA                  _________

Ordine publica si siguranță naționala

j                        -

(2.856.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.867.060,00

10

^TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

12.697.060,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

! 2.119.560,00

10.01.01

Salarii de baza

2.000.000,00

10.01.06

Alte sporuri

119.060,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1       500,00

10.02

ICheltuieli salariale in natura

530.500,00

10.02.02

Norme de hrana

l 411 500,00

10.02.06 ___

10.03

Tichete de vacanta

- - - - -

Contribuții

l_ 119.000,00

47.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

47.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

170.000,00

20.01

Bunuri si servicii

124.500,00

20.01.01     __ __

20.01.02

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

2.000,00

1.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

12.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

2.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

60.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

17.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.500,00

20,05 ____

20.05.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar - ■ ■ -

Uniforme si echipament

33.000,00

8.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar                       /'f

25.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări                  ;                   <

2.500,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

2.500,00

20.13

Pregătire profesionala

4.000,00

20.14

20.30

Protecția muncii

Alte cheltuieli

3.000,00

3.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.060,00

85                        1

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.060,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-11.060,00

85.01.01

61.02G.03

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Ordine publica                                                 Ș

-11.060,00

2.856.000,00

61.02G.03.04

Politie locala                                                           '

2.856.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

96.02G

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02G

REZERVE

0,00

98.02G

EXCEDENT

0,00

99.02G

DEFICIT

0,00Director BugetFinante


Compartiment Buget
MUNICIPIUL FAGARAS

SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE

4384389

Raport buget Sursa de finanțare: 02F

Indicator bugetar

■ ... ■ Lenumirc.: indicatorului bugetar

Totalii L + r-v T3+'i'4;

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

72.589.130,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

37.467.360,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

37.467.360,00 j

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

37.467.360,00

33.02F

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

37.324.840,00

33.02F.08

Venituri din prestări de servicii

206.200,00

33.02F.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33,078 640,00

33.02F.30

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

4.040.000,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

142.520,00

37.02F.01

Donatii si sponsorizări

142.520,00

37.02F.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-13.700,00

37.02F.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

13.700,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.117.850,00

42.02F

Subvenții de la bugetul de stat

1.600,00

42.02F.70

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

1.600,00

43.02F

Subvenții de la alte administratii

35.116.250,00

43.02F.10

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor < curente in domeniul santatii

717.000,00

43.02F.14

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii               •

574.000,00

43.02F.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

33.825.250,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

3.920,00

48.02F.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

3.920,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

3.920,00

TOTAL CHELTUIELI

75.391.740,00

01

CHELTUIELI CURENTE

72.656.190,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51.056.770,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

48.271.560,00

10.01.01

Salarii de baza

32.195.990,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

6.314.530,00

10.01.06

Alte sporuri

3.882.000,00

10.01.11

:ond aferent platii cu ora

2.778.000,00

Indicator bugetar

!                         Denumirea indicatorului bugetar

! Total (T1+T2+

' T2 T4)

10.01.17

10.01.30

!Indemnizație de hrana

Alte drepturi salariate in bani

1.908.000,00

P 1.193.040,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.609.500,00

10.02.06

Tichete de vacanta

i 1.609.500,00

10.03

1 Contribuții

! 1.175.710,00]

10.03.01

iContribuții de asigurări sociale de stat

113.000,00

10.03.07        ___

10.03.08     _____

20

Contribuția asiguratorie pentru munca

। Contribuții plătite‘fes’’ ^ajator in numele angajatului

'TITLUL II BUNURI SI SERVICII

; 1.061.=10,C£j

870,00

121.455.420,00

20.01

iBunuri si servicii

1 3.552.600,00

20.01.01

iFurnituri de birou

144.000,00

20.01.02

'Materiale pentru curățenie

282.800,00

20.01.03

j încălzit, iluminat si forța motrica

1.748.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

666.000,00

20.01.05

I Carburanți si lubrifiant!

72.000,00

20.01.06___

20.01.07

Piese de schimb

Transport

7.000,00

186.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.800,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

344.000,00

20.02

20.03

Reparatii curente

Hrana

_ 234.000,00

854.000,00

20.03.01

20.04

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

854.000,00

13.498.820,00|

20.04.01

Medicamente

3.480.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

5.914.300,00

20.04.03

Reactivi

3.490.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

614.520,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

421.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

57.800,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

363.200,00

20.06__

20.06.01

Deplasări, detasari, transferări               /

■ ■ "---------—  ---— - - -  ------ — ------. _ —, t

Deplasări interne, detasari, transferări      /_

15.000,00;

15.000,00;

20.09

20.13

Materiale de laborator                      ~                 "ii

Pregătire profesionala                                            ‘ / i

300.000,00

10.000,00

20.30     ____ j

20.30.30

Alte cheltuieli                                   ',           > / 1

alte cheltuieli cu bunuri si servicii                      ■ i

2.570.000,00

2.570.000,00

59____

59.40

70__1

71

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                 i

■   ...        *           —j-

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL_________f

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                            i

144.000,00

144.000,00

3.395.830,00

3.395.830,00

71.01

Active fixe

L

3.395.830,00

71.01.01

71.01.02

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

287.420,00

3.088.630,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

19.780,00

Indicator bugetar

:                         Denumirea indicatorului bugetar

1 Total (TI+T2+ T3.T4)

84

85

'plati EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

i CURENT _                         _______

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ilN ANUL CURENT

1 -660.280,00!

1 -660.280,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-660.280,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

i -660.280,00'

i                                                    __________________;

64.02F

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

!

_____ __li

175.391.740,00

66.02F

Sanatate

175.391.740,00

01      _________

10

CHELTUIELI CURENTE_________

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

.! 72.656.190,00

i 51.056.770,00

10.01

'Cheltuieli salariale in bani

148.271.560,00

10.01.01

Salarii de baza

, 32.195.990,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

6.314.530,00

10.01.06

Alte sporuri

3.882.000,00

10.01.11

fond aferent platii cu ora

2.778.000,00

10.01.17       __

10.01.30

Indemnizație de hrana               ___ ___

Alte drepturi salariale in bani

j 1.908.000,00

1.193.040,00

10.02____

10.02.06

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

। 1.609,500,00

1.609.500,00

10.03

Contribuții

1.175.710,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

113.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.061.840,00

10.03.08__

20

Contribuții plătite de angajator in numele angajatului

870,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.455.420,00

20.01

■■         "1

Bunuri si servicii

3.552.600,00

20.01.01

Furnituri de birou

144.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

282.800,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica           /                ‘

1.748.000,00

20.01.04         J

20.01.05

Apa, canal si salubritate                    /.

Carburanți si lubrifiant!                   A

666.000,00

72.000,00

20.01.06

Piese de schimb

7.000,00

20.01.07             ■

Transport                                    ’ ■ .            /

186.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.800,00

20.01.09             !

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

344.000,00

20.02

Reparații curente

234.000,00

20.03

Hrana

854.000,00

20.03.01

20.04

Trana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

854.000,00

13.498.820,00

20.04.01             .

Medicamente

3.480.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

5.914.300,00

20.04.03

20.04.04

Reactivi

Jezinfectanti

2-490.000,00

614.520,00

20.05   ______

20.05.03             '1

Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie si accesorii de pat

421.000,00

57.800,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.05.30

Alte obiecte de inventar

363.200,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000,00

20.09

Materiale de laborator

300.000,00

20.13

Pregătire profesionala

10.000,00

20.30

Alte cheltuieli „

■-2'.57Q.0G3,00!

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.570.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

144.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

144.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.395.830,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.395.830,00

71.01

Active fixe

3.395.830,00

71.01.01

Construcții

287.420,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

3.088.630,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

ia.780,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN aNII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-660.280,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-660.280,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-660.280,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-660.280,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

75.391.740,00

66.02F.06.01

Spitale generale

75.391.740,00

96.02F

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

99.02F

DEFICIT

2.802.610,00

MUNICIPIUL FAGARAS

MUZEUL TARII FAGARASULUI VALER LITERAT 4384460


/ '

Anexa nr 10 la.|H,C...L.N.R...1.42/23..06,2020


Raport buget

Sursa de finanțare: 02G

Indicator bugetar

. Denumirea indicatorului bugetar

Total fn-< T2<

1 T*' 1 “r)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

3.544.670,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

1.644.670,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

1.644.670,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.644.670,00

33.02G

Venituri din. prestări de servicii si alte activitati

1.644.670,00

33.02G.08

Venituri din prestări de servicii

1.246.670,00

33.02G.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

398.000,00

37.02G.03

Varsamint^ din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-200.000,00

37.02G.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

200.000,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.900.000,00

43.02G

Subvenții de la alte administratii

1.900.000,00

43.02G.09

Subvenții pentru instituții publice

1.900.000,00

TOTAL CHELTUIELI

3.544.670,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.352.480,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.114.500,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

2.012.950,00

10.01.01

Salarii de baza

1.648.100,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca                                •

183.250,00

10.01.06

Alte sporuri

50.950,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

130.650,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

56.550,00

10.02.06

Tichete de vacanta

56.550,00

10.03

Contribuții                                  /              ‘

45.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca      /_

45.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.237.980,00

20.01

Bunuri si servicii

807.480,00

20.01.01

Furnituri de birou                                         /

6.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

15.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

200.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

5.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

6.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

340.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

232.480,00

20.02

Reparatii curente

40.000,00

20.05                 1

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000,00

Indicator bugetar

i

,                         Denumirea indicatorului bugetar

I

Total (TI+T2+

|    T3+T4)

i

20.05.30            Alte obiecte de inventar

50.000,00

1                                       '

20.06                Deplasări, detasari, transferări

6.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

6.000,00

20.09               Materiale de laborator                                                (    5.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

1.500,00

20.12                i consultanta si expertiza

5.000,00

20.13

1 Pregătire profesionala                                                        6.000,00

20.16

studii si cerce.ari

2.000,00

20.30

'Alte cheltuieli

315.000,00

20.30.03

'Prime de asigurare non-viata

15.000,00

20.30.30

1 alte cheltuieli cu bunuri si servicii

i 300.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

200.000,00

71

(TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

200.000,00

71.01

Active fixe

200.000,00

71.01.03             Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

200.000,00

84

: PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                         .

-7.810,00

85

TITLUL XU r ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-7.810,00

L_ .

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-7.810,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-7.810,00

64.02G

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

3.544.670,00

67.02G

Cultura, recreere si religie

3.544.670,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.352.480,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.114.500,00

10.01                Cheltuieli salariale in bani

2.012.950,00

10.01.01

Salarii de baza

1.648.100,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

183.250,00

10.01.06

Alte sporuri

50.950,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

130.650,00

10.02_____

10.02.06

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta                               --.

56.550,00

56.550,00

10.03

Contribuții                                /' ’

45.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca /

45.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII           j

1.237.980,00

20.01

Bunuri si servicii                           c

807.480,00

20.01.01

Furnituri de birou

6.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

15.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

200.000,00

20.01.04            Apa, canal si salubritate

5.000,00

20.01.05            Carburanți si lubrifianti

20.01.08             Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6.000,00

3.000,00

20.01.09            Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30            :Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

340.000,00

232.480,00

20.02               Reparatii curente

40.000,00

Indicator bugetar

। "■ -----------------

Denumirea indicatorului bugetar

l

1 Total (T1-T2 +

!     73+T4)

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

50.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

6.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

6.000,00

20.09

Materiale de laborator

5.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

1.500,00

20.12

consultanta si expertiza

5.000.00

20.13

Pregătire t rofesiona-ă ’

6.000,00

20.16

studii si cercetări

2.000,00

20.30

Alte cheltuieli

315.000,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

15.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

300.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

200.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

200.000,00

71.01

Active fixe

200.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

200.000,00

84

PLĂTI EFECTUATE TN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENI

-7.810,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-7.810,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-7.810,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-7.810,00

67.02G.03

Servicii culturale

3.544.670,00

67.02G.03.03

Muzee

3.544.670,00

96.02G

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02G

REZERVE

0,00

98.02G              1

EXCEDENT

0,00

99.02G

DEFICIT

0,00
Compartiment Buget

MUNICIPIUL FAGARAS

SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUN. FAGARAS 40918475

Anexa nr 11 la H.C.L. NR.142/23.06.2020


Raport buget Sursa de finanțare: 02G

Indicator bugetar

.     ' - De .iuraivea indicatorului bugetar

i

(11 + 1Z+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

668.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

168.000,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

168.000,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

168.000,00

33.02G

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

165.500,00

33.02G.08

Venituri din prestări de servicii

165.500,00

37.02G

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

2.500,00

37.02G.01

Donatii si sponsorizări

2.500,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500.000,00

43.02G

Subvenții de la alte administrații

500.000,00

43.02G.09

Subvenții pentru instituții publice

500.000,00

TOTAL CHELTUIELI

668.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

668.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

380.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

352.000,00

10.01.01

Salarii de baza

336.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

13.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

19.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

19.000,00

10.03

Contribuții

9.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

9.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

288.000,00

20.01

Bunuri si servicii                         f

262.000,00

20.01.01

Furnituri de birou                       /

3.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

10.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

180.000,00

20.01.06

Piese de schimb                                          /

22.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.000,00

20.01.30

20.05

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar

23.000,00

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

21.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

20.000,00

79.02G

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

>68.000,00

Indicator bugetar

-

Denumirea indicatorului bugetar

i              '

! Total

■ iH+Tz* T3+T4)

84.02G

Transporturi

668.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

'668.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

380.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

: 352.000,00

10.01.01

Salarii de baza

336.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana , ..

13.Gu0,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

19.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

19.000,00

10.03

Contribuții

9.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

9.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

288.000,00

20.01

Bunuri si servicii

262.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

3.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

10.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

180.000,00

20.01.06

Piese de schimb

22.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

23.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.000,00

20.05.30            ।Alte obiecte de inventar                                                   5.000,00

-------------------------------------------—------------- I __:__

20.06

20.06.01

20.06.02

84.02G.50

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

21.000,00

1.000,00

20.000,0'0

668.000,00

96.02G

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

________

0,00

97.02G

REZERVE

0,00

98.02G

EXCEDENT

0,00

99.O2G           DEFICIT

0,00


Compartiment Buget