Hotărârea nr. 140/2020

HOTARAREA nr.140 din data de 23 iunie 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IUNIE 2020 (extraordinară)

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.140 din data de 23 iunie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IUNIE 2020 (extraordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând seama de procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 16 iunie 2020 al Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului -verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IUNIE 2020, ședința extraordinară, conform anexei avand 5 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic( CL)..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MAZILU AEE   DRU-DORIN
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general,Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, împotriva......, abțineri.....

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar

  • - lex. Afișare

  • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV9W1 CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ 3

;TOI: Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 \aaaaa/ nrimQrio.f’Qncrac Pnnoil- conrQfariof/ninrimQria-'faHarac' m

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


PROCES-VERBAL


încheiat azi, 16 IUNIE 2020 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ                                             .

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 19:00.

Domnul președinte de ședință - Mazilu Alexandru-Dorin: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți îâconsilieri, absenți 2 consilieri: dl.Negrila Ion si d-na Suciu Andreea.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar-Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-Dir.Directia Buget-Finante, d-na Mihaela Vlad- Compartiment Implementare Proiecte, d-na Liliana Boer-Arhitect-sef, d-na Mariana Câju-Presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure”Fagaras, d-na Mirela Bodeanu-Compartiment Evidenta Patrimoniu-parcari si dl.Radu Stelea-Birou Investiții.

Domnul președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

i.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.i la HCL.nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș, alocarea sumei necesare și împuternicirea Consiliului Director sau Managerului Spitalului de a stabili lunar cuantumul acestora.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Demnul președinte: Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul presedinte:”La punctul „Suplimentare”avem următorul proiect de horarare:

1.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Fagaras in cadrul proiectului cu titlul „ C.R.E.S.C. Copiii Reusesc prin Educație, Sprijin si Comunicare”, cod mySMIS 137239.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi, precum si ordiea de zi suplimentara per ansamblu si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru(i6 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.136/16.06.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.”

Domnul președinte:’Tn comisiile de specialitate ale consiliului local s-au dat avize favorabile, dar si mai puțin favorabile la acest proiect de hotarare.”

Discuții, întrebări?

Domnul primar:”Asa cum am discutat si in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local, cred ca ar trebui sa reluam discuția, dar eu mai fac inca o data apel la dvs., fiind aici grupuri de consilieri locali din diferite partide politice. Am mai discutat si in alte ședințe ordinare de consiliul local, ședințe care n-au fost filmate datorita situației pandemiei din lunile trecute, dar as vrea sa fac un apel la dvs.de a face campania electorala fiecare pentru el, iar când proiectele care sunt adresate comunității Municipiului Fagaras trebuie puse in practica de către primar si votate de către Consiliul loc?', cred ca ar trebui sa fim cu totii uniti si sa contribuim pentru comunitatea noastra. Aceste proiecte de rectificare, de alocare a banilor, din tragerea acestui credit pentru investițiile de anul acesta ca anul viitor, după ce finalizam licitația de modernizare a variantei ocolitoare a Municipiului Fagaras, sa avem sumele necesare pentru a moderniza si a pune proiectul in practica, sunt niște proiecte foarte importante, nu trebuie amanate, trebuie puse in practica sa nu mai intarziem investițiile in Mnicipiul Fagaras. Este un principiu de a folosi banii publici. Eu cred ca fiecare dintre dvs.ati inteles ceea ce v-am propus, am discutat in urma cu doua ședințe de consiliu local la fiecare sfarsit de ședința din cele doua la punctul „Diverse”, despre aceste proiecte si cred ca nu exista un motiv in momentul de fata de a intarzia aceste proiecte, de a intarzia finanțările pentru proiectele incepute in Municipiu.. Fagaras. Eu va mulțumesc anticipat daca dvs.veți fi de acord ca proiectele incepute in Municipiul Fagaras sa poata continua si vom avea alocarea financiara când vor fi finalizate si cred ca vom da dovada de seriozitate in următoarea perioada si oamenii ne vor vedea asa cum cred ca ar trebui si cum ei cred ca noi suntem aici la carma Municipiului fagaras. Va mulțumesc!”

Domnul presedinte:”Si eu va mulțumesc,dl.primar, dar cred ca afirmația cu campania electorala nu se refera la colegii mei consilieri locali. Fiecare va vota conform conștiinței sale pentru cetățenii acestui oraș.”

Domnul Lascu:”In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local, eu am solicitat ca acest proiect de hotarare de pe aceasta ordin de zi sa-1 amanam inca o sapatamana, pana la ședința ordinara a lunii iunie a.c. Sa amanam de fapt, si al doilea proiect de hotarare de pe aceasta ordin de zi, tocmai pentru a le analiza cu mare atentie si precizie. Acum nu este timpul necesar ca sa discutam si sa găsim cea mai bubna varianta. Sa nu luam astazi niște decizii de care apoi sa ne para rau.”

Domnul primar: "Vreau sa vin in susținerea cauzei de a vota astazi in ședința extraordinara de Consiliul local pentru ca asa cum am spus si mai devreme, la sfârșitul ședinței ordinare din luna trecuta, la punctul „Diverse”, am discutat acest aspect sau aspecte si am cerut parerea dvs.daca este oportun sa convocam o ședința extraordinaera separat pe acest punct. Dvs.ati fost de acord, noi astazi ne-am intalnit in ședința extraordinara sa dam un vot proiectelor de dezvoltare pentru Municpiul Fagaras si nu inteleg situația in care dintr-odata se cere amanara si tergiversarea acestor proiecte. Vreau sa reamintesc faptul ca anul trecut a fost aceeași prodecura, de tergiversare, iar din cauza multor intarzieri, noi am pierdut 1.800.000 lei din aceste trageri, din prima tragere din credit. Au Început sa vina diferiti factori de a impiedica folosirea banilor si am ajuns in situația in care noi in momentul acesta nu avem o certitudine ca acești bani se pot refolosi. Eu vreau sa mai fac inca o data apel la conștiința noastra de a merge si a construi impreuna pentru comunitate si aici vorbesc de implementarea proiectelor. Cetățenii sa vada ca suntem niște oameni responsabili. Mulțumesc!”

Domnul Lascu: "Intenția mea nu este de a tergiversa, ci de a ne lamuri cat mai bine punctual pentru fiecare proiect in parte. Nu a fost timpul necesar de a dezbate asemenea proiecte de anvergura.”

Domnul primar:”Când tergiversezi un lucru, incerci sa gasesti tot felul de scuze. Aceste proiecte au fost postate pe site-ul Primăriei Fagaras de acum 2-3 zile. Fiecare a avut posibilitatea sa le citească si sa se informeze de la compartimentele de specialitate din primărie daca a avut vreo nelămurire. Dar eu va spun clar ca nu exista acest motiv. Motivul amanarii nu este din cauza ca n-a fost timp de studiere a acestor proiecte si vad ca motivul este cu totul si cu totul altul, acela de a intarzia cat mai mult proiectele Municipiului Fagaras pentru ca in următoarele 3-4 luni de zile va veni o campanie electorala si vor veni niște alegeri. Dar sa stiti ca lucrurile acestea nu se vor intampla. Noi va trebui sa fim responsabili sa implementam toate proiectele pentru Municipiul fagaras si nu numai in Municipiul fagaras. Chiar zilele trecute ( si ma gândesc ca exista din caeasta cauza o supărare), a fost introdusa acea asociație de finanțare a teritoriului microregiunii Tara Fagarasului. Eu cred ca ar trebui sa trecem peste lucrurile acestea si sa fim responsabili, sa implementam proiectele Municipiului fagaras.”

Domnul președinte: "Propun mai intai sa supunem la vot propunerea dl.Lascu, de amanare a acestui proiect de hotarare pentru inca o saptamana si se acorda 8 pentru si 8 abțineri (16 consilieri prezenti), așadar este egalitate la voturi.”

Domnul presedinte:”Supune spre aprobare proiectul de hotarare in forma inițiala si se respinge cu 7 voturi pentru si 9 abțineri: dl.Ciont Valentin, d-na Carlan Anca, dl.Motoc Alexandru, dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu Alexandru, d-na Dobrea Adina, dl.Gavrila Dan, dl.Lascu Iulian si dl.Poparad Cosmin ((16 consilieri prezenti).

Domnul președinte: : Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL.nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.”

Domnul Lascu:”Avand in vedere ca acest proiect de hotarare are legătură cu punctul 1 de pe ordinea de zi, propun amanarea si acestui proiect de hotarare pentru o saptamana, la fel ca si punctul anterior de pe ordinea de zi.”

Domnul președinte: "Propun mai intai sa supunem la vot propunerea dl.Lascu, de amanare a acestui proiect de hotarare pentru inca o saptamana si se acorda 5 pentru si 11 abțineri (16 consilieri prezenti).

Domnul președinte:"Supune spre aprobare proiectul de hotarare in forma inițiala si se respinge cu 7 voturi pentru si 9 abțineri: dl.Ciont Valentin, d-na Carlan

Anca, dl.Motoc Alexandru, dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu Alexandru, d-na Dobrea Adina, dl.Gavrila Dan, dl.Lascu Iulian si dl.Poparad Cosmin (16 consilieri prezenti).

Domnul președinte: : Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș, alocarea sumei necesare și împuternicirea Consiliului Director sau Managerului Spitalului de a stabili lunar cuantumul acestora.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge cu 7 voturi pentru, 2 impotriva: d-na Dobrea Adina si dl.Lascu Iulian si 7 abțineri: dl.Poparad Cosmin, dl.Gavrila Dan, dl.Alexandru Florin, dl.Motoc Alexandru, d-na Carlan Anca, dl.Ciont Valentin si dl.Mazilu Alexandru (16 consilieri prezenti).

Domnul președinte: : Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” i.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Fagaras in cadrul proiectului cu titlul „ C.R.E.S.C. Copiii Reusesc prin Educație, Sprijin si Comunicare”, cod mySMIS 137239.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.137/16.06.2020.

Domnu presedinte:Multumeste pentru participare si declara închise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PRESEDIN

MA2ELUAL


DE ȘEDINȚA AND RU-DOR


SECRETAR GENE LAURA ELENA fit]

PJ/PJ.