Hotărârea nr. 14/2020

HOTARAREA NR.14 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FA ARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax. Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prim

P04i iria/l


HOTĂRÂREA NR. 14

din data de 30 ianuarie 2020

- privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea

cererilor de locuințe construite prin A.N.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1499/1 din data de 16.01.2020 și Raportul Compartiment Resort nr. 1499 din data de 16.01.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri ) - privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de hotărârea nr. 130 din data de 30.05.2019 - privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor , construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea indeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj,

Văzând avizul favorabil înaintat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin nr. 82960/24.06.2019,

Având în vedere Procesul-verbal nr. 427/08.01.2020 de către comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., anexa nr. 1 și procesul- verbal nr. 430/08.01.2020- privind afișarea listelor în urma analizării dosarelor,

Analizând Procesul-verbal nr. 1279/15.01.2020 de către comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., precum și Procesul verbal de afișare nr. 1487 /16.01.2020,

în temeiul prevederile art. 8, alin 3 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuninte, republicată, art. 14 , art.15, anexa nr. 11 din H.G. nr. 962/2001 actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista finală de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirieri și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., prevăzută în anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Lista prevăzută la art.i se va aduce la cunoștință publică, după aprobarea acesteia, prin afișare la site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș.

Ărt. 3. Repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL se va realiza în funcție de fondul locativ disponibil.

Art. 4. La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin declarație pe propria răspundere.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență patrimoniu.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , "'"'abținere. - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta ho tar are se comunica:

 • - lex.dosar de ședința

 • - lex. colecție

-lex.Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

 • - lex.Compartiment Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-îex.afisaj

Cod:F-5O

1---—-----------------

Nr.

Nume / prenume

chrias / tolerat

supraf.

casat/ necasat

pers.

Intret

sana tate

vechi me

studii

Sit loc./so cial deoseb ită

venit/ membru

TOTAL

Nr. înreg.

Departajare zi/luna/an cerere^

1

Geza Delia -Eleonora

7

10

8

2

0

6

13

0

15

^"77 01

9336

28.03.2017

2

Comaniciu loana-Teodora

10

9

8

0

0

6

15

0

.4

X7 13214

08.05.2017

3

Stanica Nicoleta

7

10

8

2

0

6

10

0

/1?'

\?6lVl2

23.11.2017

4

Matei Marius George

10

9

8

0

0

3

15

0

I.

55

$ fejs

21.12.2018

5

Codreanu Constantin Marius

7

10

10

2

2

1

8

0

55

V Z? / X575729

11.12.2019

6

Stoica lulia Maria

7

9

10

3

0

1

8

0

Î5

><>48123

23.05.2019

7

Riza Adina Stefania

10

9

8

0

0

1

15

0

10

53

56394

17.07.2019

8

Roman Roxana Mona

7

5

8

0

2

6

13

0

10

51

38244

14.12.2017

9

Hoju Rozalia

7

7

10

2

0

1

8

0

15

50

57448

25.07.2019

10

Luca Alina

7

9

8

0

0

1

10

0

15

50

75280

09.12.2019

11

Boamfa Ioana Marcela

7

9

8

2

0

3

10

0

10

49

14662

07.05.2018

12

Lazar Gabriela- Andreea

10

9

8

0

0

1

10

0

10

48

73897

26.11.2019

13

Ivan Andrada -Maria

7

8

8

2

0

1

10

0

10

46

48280

23.05.2019

14

Apati Ileana Valentina

7

9

8

0

0

1

10

0

10

45

73543

22.11.2019

15

Mereuta Simena Magdalena

7

5

8

0

0

1

13

0

10

44

72814

18.11.2019

16

Florea Ioana

7

5

8

0

0

3

10

0

10

43

2491

23.01.2018

17

Suciu Corina

7

5

8

0

0

3

10

0

10

43

3526

30.01.2018

18

Budina Madalina Annamaria

7

5

8

0

0

1

10

0

10

41

75047

05.12.2019

19

Caian Alina Elena

0

0

8

3

2

1

8

0

15

37

65193

25.09.2019

20

Posta Andreea Maria

0

0

8

0

0

3

15

0

10

36

23119

23.07.2018

I_______________

Anexa nr. 1 la H.C.L.


... --------------------------- ROF/sAWIA


.....       județul brașov «i/

»i MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

\p         Web: w>.yw.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 430 din data de 08.01.2020

PROCES-VERB AL

DE AFIȘARE ÎNCHEIAT ASTĂZI 08.01.2020

Subsemnata Ion Viorica-consilier juridic în cadrul Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, am procedat astazi, data de mai sus menționata, la afișarea la avizierul Primăriei din str. Republicii și comunicarea către mass-media, a următoarelor:

1. Procesul-verbal nr. 427 din data 08.01.2020 — privind analizarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L.


2. Anexa nr. 1 - privind stabilirea ordinii de prior de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tinerime

n termen de 7

_____ ___________________________, r_______________________...                         ............ acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii1 dfajfâiorit&re în soluționarea


Contestațiile se pot depune la Registratura -Primăr;^r^^T^^ _______

zile de la afișarea listelor, potrivit art. 5 din H.C.L. nr                    criteriile de

la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea or'f cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor , construite prlfLANE^n Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru. Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj .


Afișarea s-a făcut în prezența:        ION VIORICA

LUPUANGELA

MIRELA B0DEANU

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

SECRETAR GENERAL / LAURA -ELENA CIUNGA

1 Nr.

1 crt.

Funcția și atribuția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

i

1

Arhitect sef

Boer Liliana

08.01.2020

.

întocmit, Consilier juridic

Ion Viorica

08.01.2020

________________________________________________________________________________________________।

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV ’S? sSiSti

• , W - mONiCiPiUL FÂGAKAȘ iJB

Vz/\\^ '■ Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020   \

• ■■-Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 427 din data 08.01.2020

_ Proces- verbal încheiat azi 08.01.2020 de către comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L.

Comisia, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 19/14.01.2019, a fost convocată a se întruni pentru analizarea dosarelor cuprinzând cererile și documentele doveditoare ale solicitanților de locuințe pentru tineri destinate închirierii în conformitate cu Legea nr. 152/1998 și Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 08.01.2020 și a verificat cele 21 de dosare depuse, stabilind lista de priorități prin aplicarea criteriilor stipulate de lege precum și de H.C.L. nr 130/2019 -privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor , construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criterilo?' cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj, conform Anexei nr.i, atașata.

Din cele 21 de dosare, au fost admise un număr de 20i ^^doșarb,’-pot.rhrit Listei de priorități pe care o anexăm, iar 1 dosar a fost respins, după cupi

- titularul a completat dosarul de solicitare a unei lochiute           wmenul stabilit

prin anunțul nr. 73436/21.11.2019 respectiv până la data de

Lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru,țîhWbd^stinate închierierii va fi supusă aprobării Consiliului Local Făgăraș și va face parte integrantă din hotărârea de aprobare a listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii.

Comisia :

 • 1. D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraș - memb^u^. Ț/fVL___

 • 2. D-nul Alexandru Florin - consilier local- membru

 • 3. D-nul Mazilu Alexandru - consilier local-membru j '

 • 4. D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru             d z , :

 • 5. D-nul Biza Radu Stelian - consilier local - membru                   , ; j '

 • 6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al D.A.S Făgăraș- membrul NMȚ'

 • 7. D-na Hârțoagă Ioana - Sef serviciu-Utilitati publice - Primăria Făgărașymembru ■■

 • 8. D-nul Ticu Petre - consilier - Primăria Făgăraș- membru

 • 9. D-na Stroia Simona - consilier - Primăria Făgăraș- membru ț : j

Anexa nr. 1 la Proces-vebai nr. 427 din data de 08.01.2020

Nr.

Nume / prenume

chrias / tolerat

su praf.

casat/ necasat

pers.

Intret

sana tate

vechi me

studii

Sit loc./so cial deoseb i fă

venit/ membru

TOTAL

Nr. înreg.

Departajare zi/luna/an

cerere     <

1

Geza Delia -Eleonora

7

10

8

2

0

6

13

0

15

61

9336

28.03.2017

2

Comaniciu loana-Teodora

10

9

8

0

0

6

15

0

10

58

13214

08.05.2017

3

Stanica Nicoleta

7

10

8

2

0

6

10

0

15

58

36142

23.11.2017

4

Matei Marîus George

10

9

8

0

0

3

15

0

10

55

40949

21.12.2018

5

Codreanu Constantin Marius

7

10

10

2

2

1

8

0

15

55

75729

11.12.2019

6

Stoica lulia Maria

7

9

10

3

0

1

8

0

15

53

48123

23.05.2019

7

Riza Adina Stefania

10

9

8

0

0

1

15

0

10

53

56394

17.07.2019

8

Roman Roxana Mona

7

5

8

0

2

6

13

0

10

51

38244

14.12.201? -

9

Hoju Rozalia

7

7

10

2

0

1

8

0

15

50

57448

25.07.2019

10

Luca Alina

7

9

8

0

0

1

10

0

15

50

75280

09.12.2019

11

Boamfa ioana Marcela

7

9

8

2

0

3

10

0

10

49

14662

07.05.2018

12

Lazar Gabriela- Andreea

10

9

8

0

0

1

10

0

10

48

73897

26.11.2019

13

Ivan Andrada -Maria

8

8

2

0

1

10

0

10

46

48280

23.05.2019

14

Apati Ileana Valentina

/

V

L\    8

0

0

1

10

0

10

45

73543

22.11.2019

15

Mereuta Simena Magdalena /;

-4^

X

5

'i\ 8

0

0

1

13

0

10

44

72814

18.11.2019

16

Florea Ioana ___________________£

7'^7

oo

0

0

3

10

0

10

43

2491

C

23.01.2018

17

Suciu Corina

y 8

0

0

3

10

0

10

43

3526

30.01.2018

18

Budina Madalina Annamaria

* '<•

V. 7

/

8

0

0

1

10

0

10

41

75047

05.12.2019

19

Caian Alina Elena

0

0

8

3

2

1

8

0

15

37

65193

25.09.2019

20

Posta Andreea Maria

0

0

8

0

0

3

15

0

10

36

23119

23.07.2018

1

Cătană Monica

Respins

nu este depus dosarul complet în termenul limită stabilit în anunțul cu nr. 73436/21.11.2019

„            ROMÂNIA        sn


-       JUDEȚUL BRAȘOV

•rfflg MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

<^>y         Web: www.primaria-fcgaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

li V ’

Nr.~ din data de

PROCES-VERBAL

DE AFIȘARE ÎNCHEIAT ASTĂZI .c?

Subsemnata Ion Viorica-consilier juridic în cadrul Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, am procedat astazi, data de mai sus menționata, la afișarea la avizierul Primăriei din str. Republicii, a următoarelor:

1. Procesul-vevbal nr.1279 din data 15.01.2020 - de către comisia social de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de lo^ihțe^dV.L.

2. Anexa nr. 1 - privind stabilirea ordinii de pric/rlta^e.Jm^s^ițipnarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor p^flfcrtt tineri. destinate închirierii.


Afișarea s-a făcut în prezența; ION VIORICA

GHE0RGHE LAVINIA

MIRELA BODEANU

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PRB1AR.

GHEORGHE SUCACIU

< l __

SECRETAR GENERAL,

LAURA -ELENA GIUNQA" 0

!

.* ț i

Nr. crt.

Funcția și atribuția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

1

Arhitect sef

Boer Liliana

(.

2

întocmit, Consilier juridic -

Ion Viorica

- • -W-.'

RîOMÂNBA                    ..... ....

JUDEȚUL BRAȘOV          s/£l ^M^.'..

■jj|g|'Lj IMUNiCSPWL FĂGĂRAȘ 1.^5

‘~l'^fi .,\7»* ' Strada Ropuiblicii. Nr. 3. 505200. Tel: 0040 26B 211 313, Fax: 0040 268 213 020   ' . '  ,..

'<._>'           'A'eb: www.prirTi-.fia-fagaias.to. Email: seci .rtariat@pricnaria-fagatas.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE ' PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

_____—Nr. 1279 din data 15.01.2020

Proces-verbal __2_' încheiat azi 15.01.2020

de către comisia ȚrGoială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acor(]area je locuințe A.N.L,

Comisia constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 19/14.01.2019- privind constituirea comisiei sociale de analizare a_cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a -cessestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., a fost convocată a se întruni pcntru^n.alizarea contestației cu nr. 782 din data de 10.01.2020 depusa de d-na Cătană Monica.

în urma analizării 'contestației depusă în termen, a fost respinsă cotestatia deoarece titularul a completat dosarurde solicitare a unei locuințe ANL până la data de 31.12.2019 însă acesta este incomplet, iar completarea dosarului cu actele stabilite prin H.C.L. nr 130/2019 privind criteriile de accezda locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor , construite prin 4NL în Municipiul Făgăraș precum si formularul de înscriere pe liștti de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru' Locuințe fj-^.ctele justificative pentru probarea indepliniriLcritcrllor cadru de acces si de iera^hizafi^np^i fiiinctaj, s-a făcut prin adresa cu nr.iOQ din data de 06.01.2020 după tei^enul likhifă. respectiv 31.12.2019, stabilit prin anunțul cu nr. 73436 din data de 21.ii.2qiq. «ra £ /

Anunțul susmenționat .a. fost adus la cunoștință publică ptinV^f^cșrea în mass-media locală, astfel că contestatoareavtrebuia să aibă cunoștiință despre*ăăta           completare a

dosarului.                      •                                                   ’ 7 v.

Potrivit art.185 Cod Procedura Civila - când un drept procesual trebuie exercitat într-un anunnfe-termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitatrea dreptului. Artele depuse după un termen stric stabilit de lege sunt lovite de nulitate.

H.C.L. nr. 130/2019 a_fost afisata pe site-ul Primăriei Municipiului Fagaras și nu a fost comunicata contestatoarei deoarece nu este o hotarare cu caracter individual.

Lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri destinate închierierii va fii supusă aprobării Consiliului Local Făgăraș și va face parte integrantă din hotărârea de aprobare a listei solicitanților care au ajacesrla locuințele pentru tineri destinate închirierii.

Comisia :                   :                             • '7,

 • 1. D-na Suciu Andreea — Consilier local

 • 2. D-nul Motoc Alexandru - Consilier local

 • 3. D-nul Negrilă Ion - Consilier local

 • 4. Adrian Gavrilă-consilier juridic'

 • 5. Gheorghe Lavinia- consilier V

Anexa nr. 1 la Proces-vebal nr. 1279 din data de 15.01.2020

I

Nr.

Nume / prenume

chrias / tolerat

supraf.

casat/ necasat

pers.

Intret

sana tate

vechi me

studii

Sit loc./so cial deoseb ită

venit/ membru

TOTAL

Nr. înreg.

Departajare zi/luna/an . cerere

1

Geza Delia -Eleonora

7

10

8

2

0

6

13

0

15

61

9336

28.03.2017

2

Comaniciu loana-Teodora

10

9

8

0

0

6

15

0

10

58

13214

08.05.2017

3

Stanica Nicoleta

7

10

8

2

0

6

10

0

15

58

36142

23.11.2017

4

Matei Marius George

10

9

8

0

0

3

15

0

10

55

40949

21.12.2018

5

Codreanu Constantin Marius

7

10

10

2

2

1

8

0

15

55

75729

11.12.2019

6

Stoica lulia Maria

7

9

10

3

0

1

8

0

15

53

48123

23.05.2019

7

Riza Adina Stefania

10

9

8

0

0

1

15

0

10

53

56394

17.07.2019

8

^oman Roxana Mona

7

5

8

0

2

6

13

0

10

51

38244

14.12.2017

9

Hoju Rozaiia

7

7

10

2

0

1

8

0

15

50

57448

25.07.2019

10

Luca Alina

7

9

8

0

0

1

10

0

15

50

75280

09.12.2019

11

Boamfa Ioana Marcela

7

9

8

2

0

3

10

0

10

49

14662

07.05.2018

12

Lazar Gabriela- Andreea

10

9

8

0

0

1

10

0

10

48

73897

26.11.2019

13

Ivan Andrada -Maria

7

^"8

2

0

1

10

0

10

46

48280

23.05.2019

14

Apati Ileana Valentina

7

' 4^9

~      8

0

0

1

10

0

10

45

73543

22.11.2019

15

Mereuta Simena Magdalena

WL o'

z,\

0

0

1

13

0

10

44

72814

18.11.2019

16

Florea Ioana

V

a

*7 o

0

3

10

0

10

43

2491

23.01.2018

17

Suciu Corina

/ o

0

3

10

0

10

43

3526

30.01.2018

18

Budina Madalina Annamaria

7

^5

^^8

0

0

1

10

0

10

41

75047

05.12.2019

19

Caian Alina Elena

0

0

8

3

2

1

8

0

15

37

65193

25.09.2019

20

Posta Andreea Maria

C

c

8

0

0

3

15

0

10

36

23119

23.07.2018

I 1

Cătană Monica

Respins

nu este depus dosarul complet în termenul limită stabilit în anunțul cu nr. 73436/21.11.2019