Hotărârea nr. 139/2020

HOTĂRÂREA nr.139 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020 (ordinară)

ROMÂNIA     o sr.


JUDEȚUL BRAȘOV     O7 Eciir

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂRE Anr.139 din data de 23 iunie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând seama de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28 mai 2020 al Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului -verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020, ședința ordinara, conform anexei avand 13 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridicț CL).


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MAZILU ALE^ÂNDRU-DORIN

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, împotriva......, abțineri.....

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - îex. Colecție

 • - îex. Prefectură

 • - îex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV'               JUUE I UL                       (Solit '

nHalln                    ’    ’ - '■"" ■      ’- w w           |»

|H| CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ g

; strada Repub|iciii Nr 3 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020  1

\A/zzxEi' \AAAAA/ ririmorio_fz3nnr^r' rz-x [Z m i 1 ■ fz^xr^r-z-xiz-i ri'-x+’/rVl r-i ri          F^-x^z-x

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primâfia-fagaras.ro y w .                       t J "•


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 28 MAI 2020, in ședința ORDINARA\a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si'-2,JLit.ar)'si art.134, alin.i, lit.a.J, alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 11:00.

Demnul președinte de sedinta-Malene Petru: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri (17 consilieri in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante si d-na Florina Micu-Birou Investiții, Achiziții Publice.

Domnul primar:”Datorita perioadei declarării stării de urgenta in care ne aflam generata de apariția pe teritoriul României a coronavirusului SARS-COV-2, in vederea diminuării riscului de transmitere a acestuia, va propun ca si luna aceasta (MAI 2020) sa se desfasoare la fel ca si lunile trecute (martie si aprilie 2020), toate cele 6 comisii de specialitate ale consiliului local (cate o jumătate de ora fiecare comisie de specialitate), pentru a dezbate proiectele de hotarari, inclusiv cele de pe ordinea de zi supliemnatara, după care, imediat sa se desfasoare si ședința ordinara. Fac aceasta propunere tocmai in ideea de a respecta masurile necesare acestei situatii de urgenta in care ne aflam, cu respectarea distanțării sociale, purtând masca si mânuși de protecție si veți completa fiecare cate o declarație pe proprie răspundere.

Domnul președinte:Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020 (ORDINARA).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 3 .Proiect de hed’râre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ -CETĂ VLA FĂGĂRAȘULUI".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 5 .Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 și art.3 din HCL.nr.151/22.11.2016 privind aprobarea proiectului "RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ - CETATEA FĂGĂRAȘULUI" și a cheltuielilor legate de proiect.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 6 .Proiect de hotărâre privind revocarea HCL.nr.82/3i.03.2020 privind aprobarea concesionării directe către dl.Piticaș Marcel Dănuț, administrator al S.C.Ascari Comimpex S.R.L.a unui teren în suprafață de 8,50 mp, din suprafața totală de 21.117 mP, înscris în CF.nr.100626- teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraș, str.l Decembrie 1918, bl.45, ap.i.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 7 .Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unui teren în suprafață de 8,50 mp, din suprafața totală de 21.117 mp, înscris în CF.nr.106002 - teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș și identificat în inventarul domeniului public, atestat prin HG.nr.972/2002 la poziția 50, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, bl.45, ap.i.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 8 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 9 .Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL.nr.54/26.02.2020 și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr.7374/27.02.2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 10 .Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație a terenului în suprafață de 306 mp, proprietatea Municipiului Făgăraș, identic cu cel înscris în CF.nr.106354 Făgăraș, cu nr.top 106354, situat în Făgăraș, str.Livezii, nr.ioA.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 11 .Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizii nr.237/2020 și 238/2020 ale Autorității de Management pentru POR aferente proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația Județului Brașov".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 12 .Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel Brașov în Dosarul nr.153/64/2020, în contradictoriu cu S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., în calitate de lider al asocierii dintre S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. și CONSAL S.R.L., având ca obiect litigii privind achizițiile publice.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • i3 .Piuiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș, alocarea sumei necesare și împuternicirea Consiliului Director sau Managerului Spitalului de a stabili lunar cuantumul acestora.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 14 . Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal1 Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș, începând cu luna iunie 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 15 .Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 16 .Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL.nr.278/04.11.2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 17 .Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IUNIE 2020).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

Domnul președinte:” La punctul „Suplimentare” avem următoarele proiecte de hotarari:

i.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei DOBREA ADINA-IONELA - depunere jurământ.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pemru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

2,Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FĂGĂRAȘ".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 964/6, De 964/24, De 964/25 și canal HCN 965, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș pentru anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

Domnul președinte:” înainte de a incepe ședința ordinara, as propune sa se modifice ordinea de zi si anume, punctul 1 de la „Suplimentare” sa devină punctul 2 de pe ordinea de zi propriu-zisa.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate -17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție)

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi, precum si ordinea de zi suplimnentara per ansamblu si modificata, si se aproba in unanimitate^ voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.115/28.05.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020 (ORDINARA).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.116/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei DOBREA ADINA-IONELA -depunere jurământ.

Comisia de validare se retrage impreuna cu membrii acestei comisii pentru analizarea dosarului privind validarea mandatului de consilier local al d-ne’ DOBREA ADINA-lONEL/i."   .

Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:Da citire procesului-verbal de validare al mandatului de consilier local al d-nei DOBREA ADINA-IONELA:

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 28 MAI 2020, în ședința comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Azi, , 28 MAI 2020, comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședința de constituire din data de 24 iunie 2016, a examinat în conformitate cu prevederile art.31, alin.(s) și (4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierului , precum și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr.235/26.09.2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș

Menționăm că din verificările noastre rezultă îndeplinirea cerințelor prevăzute de art.ioo, alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale pentru modificarrea Legii adminitrației publice locale nr.215/2001, precum și art.597, alin.2, lit.e din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu există incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea D-nei consilier DOBREA ADINA-IONELA.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte,

Secretar,


BOGDAN ION


ERCĂUBRUNO


Membri,

MOTOC ALEXANDRU ȘUTEU MARILENA-DORINA

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.117/28.05.2020.

Domnul președinte: O invit pe doamna consilier DOBREA ADINA-IONELA sa depună jurământul.”

Doamna Dobrea Adina: " Depune jurământul in calitate de consilier local al Consiliului Local Fagaras. "

JURĂMÂNT

“Jur sa respect Constituția si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Fagaras, județul Brașov Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

După validarea si depunerea jurământului doamnei consilier local Dobrea Adina , sunt prezenti in sala 18 consilieri locali si 18 consilieri locali in funcție.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.118/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Domnul președinte:”La acest proiect de hotarare avem si o completare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu aceatsa completare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.119/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAT AT MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ - CETATEA FĂGĂRAȘULUI".

Domnul Poparad:”Ce ne puteti spune de diferența sumei de 7,3 mii lei noi?”

Domnul primar:”Am discutat acest lucru si in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului local si anul acesta noi avem o suma pe care trebuie sa o tragem pentru investițiile Municipiului Fagaras. Suma este in valoare de aproximativ 15 mii.lei noi. Am făcut o evaluare unde putem cheltui acești bani anul acesta, ținând cont de faptul ca noi acești bani, in principiu, i-am luat pentru varianta ocolitoarei Municipiului Fagaras. Am primit de la d-na Liliana Boer (arhitect sef din cadrul Primăriei Fagaras), cea care se ocupa de acest proiect, modernizarea variantei ocolitoare Municipiului Fagaras, un grafic de execuție si un grafic de a sumelor ce pot fi trase. Anul acesta, sumele, conform unei previziubni făcute de d-na Liliana Boer ( arhitect sef), pe care le putem trage, nu sunt foarte mari. Si atunci, impreuna cu celelalte compartimente de specialitate din primărie am analizat posibilitatea ca acei bani sa-i distribuim conform acelei ordonanțe pe alte obiective de investitii care pot fi cheltuiti pe acele obiective de investitii. In aceasta evaluare, intra si Cetatea Municipiului Fagaras si nu discutam doar de cheltuielile neeligibile, ci si de cele eligibile pe care noi le putem „cheltui” anul acesta si recupera anul viitor. D-amna Florina Micu de la Birou Investiții, achiziții publice din primărie, cea care se ocupa acest proiect al Cetatii Municipiului Fagaras, mi-a făcut un grafic de eșalonare financiara ca anul acesta sa putem cheltui 110 mld.lei. Din acești bani putem recupera aproximativ 7 mil.lei. Revenindu-ne acești bani in bugetul local, putem realoca anul viitor, după ce terminam toata procedura de licitație la varianta ocolitoare pentru modernizarea variantei ocolitoare a Municipiului Fagaras. Restul banilor, pana la 15 mil.lei, ii putem duce pe alte investitii pe care le avem in derulare in momentul de fata, iar banii din bugetul local ii putem propune prin consiliul local de a-i aloca pentru investitii de modernizare a variantei ocolitoare a Municipiului Fagaras. Acei 7 mil.lei, acea cheltuiala neeligibila, este esalonata pe 3 ani de zile. încercam ca dibn acest credit sa cheltuim cat mai multi bani posibil ca sa nu pierdem transa anul acesta, anii următori ramanadu-ne foarte putini bani din bugetul local pentru acea cheltuiala neeligibila. Tot la comisiile de specialitate ale Consiliului local, am propus ca pe data de 11 iunie a.c. sa avem o ședința extraordinara, special pentru a discuta aceste aspecte, sa ne facem o programare pana la sfârșitul acestui an, sa vedem ce facem, cum ne corelam investițiile si cum putem corela acești bani pentru a merge in continuare cu implementarea proiectelor din Municipiul Fagaras.”

Domnul Mazilu:”In conformitate cu aceasta durabilitate, termenul de garanție nu este puțin cam mic de 5 ani?”

Doamna Florina Micu-Birou Investiții, Achiziții Publice:"Este termenul obligatoriu dat de perioada de sustenabilitate a proiectului.”

Domnul Mazilu:”Am inteles. După ce se faxce recepția, se mai executa lucrări?”

Doamna Florina Micu-Birou Investiții, Achiziții Publice:”O sa avem un proces - verbal la terminarea lucrărilor transmis de către primărie către primărie ca sa zic asa si către Inspectoratul in Construcții; de la acea data curg cei 5 ani. Alte lucrări asupra obiectivului de la acea recepție la terminarea lucrărilor, sunt doar in cazul in care apar probleme si se remediază acele probleme. Recepția la dinalizarea lucrărilor nu mai exista conform legii.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abtinererdl.Poparad Cosmin (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.120/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 și art.3 din HCL.nr.151/22.11.2016 privind aprobarea proiectului "RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ - CETATEA FĂGĂRAȘULUI" și a cheltuielilor legate de proiect.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abținere:dl.Poparad Cosmin (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.121/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind revocarea HCL.nr.82/31.03.2020 privind aprobarea concesionării directe către dl.Piticaș Marcel Dănuț, administrator al S.C.Ascari Comimpex S.R.L.a unui teren în suprafață de 8,50 mp, din suprafața totală de 21.117 mP> înscris în CF.nr.100626- teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, bl.45, ap.i.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.122/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unui teren în suprafață de 8,50 mp, din suprafața totală de 21.117 mp, înscris în CF.nr.106002 - teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș și identificat în inventarul domeniului public, atestat prin HG.nr.972/2002 la poziția 50, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, bl.45, ap.l.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.123/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abținere:dl.Motoc Alexandru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.124/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi.” Pruiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL.nr.54/26.02.2020 și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr.7374/27.02.2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.125/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație a terenului în suprafață de 306 mp, proprietatea Municipiului Făgăraș, identic cu cel înscris în CF.nr.106354 Făgăraș, cu nr.top 106354, situat în Făgăraș, str.Livezii, nr.loA.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.126/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizii nr.237/2020 și 238/2020 ale Autorității de Management pentru POR aferente proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația Județului Brașov".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 5 abțineri:dl.Motoc Alexandru, dl.Poparad Cosmin, d-na Carlan Anca, dl.Mazilu Alexandru si dl.Alexandru Florin (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.127/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel Brașov în Dosarul nr.153/64/2020, în contradictoriu cu S.C. GEIGER TRANSILVANLA S.R.L., în calitate de lider al asocierii dintre S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. și CONSAL S.R.L., având ca obiect litigii privind achizițiile publice.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 4 abtineri:dl.Motoc Alexandru, dl.Poparad Cosmin, dl.Mazilu Alexandru si dl.Alexandru Florin (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.128/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș, alocarea sumei necesare și împuternicirea Consiliului Director sau Managerului Spitalului de a stabili lunar cuantumul acestora.”

Domnul președinte:” In cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului localau fost mici probleme cu privire la acest proiect de hotarare.”

Domnul primar:”Este vorba de personalul care nu este incadrat ca si personal medical. In principiu, după ce s-au mărit salariile personalului medical, o parte din personalul de la spital a ramas cu același salariu, nemarit. Este o diferența destul de mare si ca sa nu existe intre personal diferite discuții, exista posibilitatea prin lege ca autoritatea in subordinea careia este spitalul, sa poata interveni dând aceste stimulente. Spitalul a cerut, eu mi-am făcut datoria, iar decizia este la dumneavosstra.”

Domnul Poparad:”Mi se pare o suma destul de mare. Nu cred ca este obligatoriu sa aprpbam asa ceva.”

Domnul primar:”Asa este, nu este obligatoriu. Decizia finala este la dumneavoastră.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge cu 8 voturi pentru, 1 împotriva: dl.Lascu Iulian si 9 abțineri: dl.Poparad Cosmin, dl. Gavrila Dan, dl.Mazilu Alexandru, d-na Suciu Andreea, dl.Negrila Ion, dl.Motoc Alexandru, dl.Alexandru Florin, d-na Carlan Anca si d-na Dobrea Adina(i8 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș, începând cu luna iunie 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.129/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.130/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL.nr.278/04.ll.2019.”

Dircuiu întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.131/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IUNIE 2020).”

Dis<^tii, întrebări? Nu sunt.                   .

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abținere: dl.Mazilu Alexandru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.132/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FĂGĂRAȘ".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.133/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 964/6, De 964/24, De 964/25 și canal HCN 965, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.134/28.05.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș pentru anul 2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte; Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abținere:dl.Motoc Alexandru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.135/28.05.2020.

Domnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței, ramanand Consiliul Local Fagaras in sedine A.G.A. pentru S.C.Piete Târguri si Ooare Fagaras 5.R.L.-, precum si S.C.Nitroparc S.R.L.Fagaras.'   ' ' -.....

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PJ.