Hotărârea nr. 138/2020

HOTĂRÂRE A nr.138 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 IUNIE 2020

„           ROMÂNIA

județul BRAȘOV           -»^£,

■■îffil CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ 'J™J

^/'■VAVStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 TtX-UȚ

'•             Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.138 din data de 23 iunie 2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 IUNIE 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.588/17.06.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică ordinara , în ziua de marți, 23 IUNIE 2020,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinara, a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 IUNIE 2020, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL.

x *

/ ' *

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MAZILU ALEXANDRU-DORIN

1

CONTRASEMNEAZĂ, 1      Secretar general,

. LAURA ELENArGIUNCA

 Kp


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV O

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

< Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

DISPOZIȚIA NR.588

din data de 17 iunie 2020                   /

nrivind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară "pentru data de

MARȚI, 23 IUNIE 2020, orele 16:00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.l lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară pentru data de MARȚI, 23 IUNIE 2020, orele 16,00, la Cetate Făgăraș ( în incinta Cetății Făgăraș ), cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secțiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.l.

Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 6. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției și Compartimentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.

PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA GIUNCA
ROMÂNIA         «a,


JUDEȚUL BRAȘOV         ieîsM

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexă la Dispoziția nr.588/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de MARȚI, 23 IUNIE 2020, orele 16,00

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020 (ORDINARA).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IUNIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.i la HCL.nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului .

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes local, demararea procedurilor de participare in cadrul „Programului Termoficare 2019-2027” finanțat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, in scopul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către U.A.T.Fagaras.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.106/2019 privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Fagaras.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă li de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru S.C. APA CANAL SIBIU S.A.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul Făgăraș pentru perioada 2020-2024.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Anexa la HCL.nr.208/30.07.2019 denumită Fișa de fundamentare - Tarife ambalaje pe etape de activitate pentru stabilirea tarifului aferent activităților de colectare, transport, sortare și stocare temporară a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.i la HCL.nr.4/2019 in sensul actualizării Anexei nr.sA, Anexei nr.sB, Anexei nr.6A, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr.10, Anexei nr.i2A si a Anexei nr.i2B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Fagaras.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 12. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor teren - domeniu public situate in Fagaras, Sos.Combinatului, nr.iA, inscrise in CF.nr.1000083 Fagaras, in suprafața de 10.352 mp, CF.nr.106580 Fagaras, in suprafața de 3-500 mp si CF.nr.106582 Fagaras, in suprafața de 270 mp, in vederea formarii unei parcele construibile, in suprafața de 14.122 mp, care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vedera finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

13- Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și.de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 16. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IULIE 2020).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive si de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

PJ.


i7.Diverse.


PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL, Laura Elena Giunca