Hotărârea nr. 137/2020

HOTĂRÂREA nr.137 din data de 16 iunie 2020 - privind participarea Municipiului Făgăraş în cadrul proiectului cu titlul ”C.R.E.S.C Copiii Reuşesc prin Educaţie, Sprijin şi Comunicare ”, cod mySMIS 137239

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax:'0x040/268'll-3;d20 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariatțSprimariaTagșrșs^o y


HOTĂRÂREA nr.137 din data de 16 iunie 2020

- privind participarea Municipiului Făgăraș în cadrul proiectului cu titlul ”C.R.E.S.C Copiii Reușesc prin Educație, Sprijin și Comunicare”, cod mySMIS 137239

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință extraordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 36.023/1 din data de 11.06.2020 și raportul de specialitate nr. 36.023 din data de 11.06.2020 din partea Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare și Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru depunerea și susținerea proiectului cu titlul ”C.R.E.S.C Copiii Reușesc prin Educație, Sprijin și Comunicare”, cod mySMIS 137239,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2O1O,

Ținând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” și lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Făgăraș în calitate de Partener 2 în cadrul proiectului cu titlul ”C.R.E.S.C Copiii Reușesc prin Educație, Sprijin și Comunicare”, cod mySMIS 137239.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Făgăraș pentru a semna documentele aferente proiectului (Declarații, Acord de parteneriat).

Art. 3. După aprobarea bugetului proiectului, sumele necesare se vor aloca de către municipiul Făgăraș de la capitolul 51.02 Autorități Publice și Acțiuni Externe.

Art. 4. Se aprobă alocarea de buget pentru asigurarea cofinanțării cheltuielilor eligibile ale proiectului de către Municipiul Făgăraș, în valoare de 2%, respectiv 33.372,12 lei din valoarea bugetului propriu din proiect.

Art. 5. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială Făgăraș în calitate de Partener 3 în cadrul proiectului cu titlul ”C.R.E.S.C Copiii Reușesc prin Educație, Sprijin și Comunicare”, cod mySMIS 137239.

Art. 6. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Făgăraș pentru a semna documentele aferente proiectului (Declarații, Acord de parteneriat).

Art. 7. După aprobarea bugetului proiectului, sumele necesare se vor aloca de către Direcția de Asistență Socială Făgăraș de la capitolul 68.02. Prevenirea excluderii sociale.

Art. 8. Se aprobă alocarea de buget pentru asigurarea cofinanțării cheltuielilor eligibile ale proiectului de către Direcția de Asistență Socială Făgăraș, în valoare de 2%, respectiv 19.069,78 lei din valoarea bugetului propriu din proiect.

Art. 9. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat în acest sens, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă asigurarea alocării sumelor necesare și angajarea bugetelor/cheltuielilor neeligibile care nu pot fi susținute din proiect dar sunt necesare pentru implementarea proiectului.

Art. 11. Se aprobă asigurarea sustenabilității măsurilor finanțate din proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, Declarației privind responsabilitatea sustenabilității proiectului și conform Cererii de finanțare.

Art. 12. Se aprobă punerea la dispoziție a spațiilor și facilităților necesare proiectului, pentru implementarea acestuia și asigurarea sustenabilității măsurilor, respectiv biroul Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale.

Art. 13. Se împuternicește executivul cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 14. Prezenta hotărâre va fi afișată spre luare la cunoștință publică și va fi comunicată Biroului economic -financiar, Primarului Municipiului Făgăraș, Direcției de Asistență Socială Făgăraș.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MAZILU ALEXANDRU-DORIN
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Afișare

 • - lex Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale

 • - lex. Biroului economic -financiar

 • - lex. Direcției de Asistență Socială Făgăraș

 • - lex. Compartimentului Relații cu Publicul, Arhivă

Cod F-50


Anexa nr.


ACORD DE PARTENERIAT (Acordul încheiat între Beneficiar și Partener/Parteneri) (Model recomandat)

Art. 1. Părțile


 • 1. Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, cu sediul în Bulevardul George Coșbuc, nr 42-44, etaj 2, sector 5, București, telefon/fax: 0314328436/0314328433, email: office@aevb.ro, număr de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei sector 5 București 6/24.02.2010, codul fiscal 125614863, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

 • 2. Primăria Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, Str. Republicii, nr 3, Județul Brașov,cod postai 505200, tel:0269/21.13.13 si fax:0269/21.30.20, codul fiscal 4384419, având calitatea de Membru 2/Partener2

 • 3. Direcția de Asistență Socială, cu sediul în Strada Tudor Vladimirescu, nr. 8, 505200, codul fiscal 15651988, având calitatea de membru 3/Partener 3

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: "C.R.E.S.C - Copiii Reușesc prin Educație, Sprijin și Comunicare", care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară nr. 6 "Educație și competențe", Prioritatea de investiție - "lO.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare", apel de proiecte (Cod generat MySMIS si denumire) Componentă 1 - Apel : POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. în caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri și responsabilități în Implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația__

Lider de proiect (Partener 1)

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună

Roluri și responsabilități____

Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 - 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii

Activitatea 2 Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială (activitatea relevanta si obligatorie)

Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate

Activitatea 5 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară

Partener 2

Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 - 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și

Primăria Făgăraș

secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii

Activitatea 2 Activități de sprijin pentru stimulare^ participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, prejcurhyși la activitățile recreative și de socializare /   /               y*

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de edutație parentală șițde consiliere socială (activitatea relevanta si objițjbțorie)       „As

\ *

J ' ><        *

Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între'șco(i, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate

Activitatea 5 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară

Partener 3

Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 - 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și

Direcția de Asistență Socială

Făgăraș

secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială (activitatea relevanta si obligatorie)

Activitatea 5 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care

le revin părinților la plecarea din țară

(2) Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună

Liderul de parteneriat

2.145.350,70

Primăria Făgăraș

Partener 2

1.668.606,10

Direcția de Asistență Socială Făgăraș

Partener 3

953.489,20

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

4.767.446,00

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare,

(3) Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.__________________________

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună

Lider de proiect (Partener 1)

Valoarea contribuției (în lei): 0,00 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)^0,00 lei

Primăria Făgăraș

Partener 2

Valoarea contribuției (în lei): 33.372,12 lei / s           X ’

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%]: 0l701ei \

Direcția de Asistență Socială

Făgăraș

Partener n

Valoarea contribuției (în lei): 19.069,78 lei '        rl , '      ‘

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) fi 40 fei l

__________\AWU-

(4) Informații despre conturile bancare                                              x.* ,, ( (

IBAN .

Cont

Banca

• J '

Sucursa

-la

Adresa sucursala

. Alte info f • • •

’ Asociația " El ooe«>nă pentru o Viață mai Bună Lider de proiect (partener 1)

' . . ~ *.

• ■                                     1- • -

R049PIRB4211722506001000

*r              ‘        •’ ■ ,-w —•

... . ’ . -T ■                       ■ *

• ••••. ■

RO49PIRB4211722506001

000

■ • s .      .

FirstBank

a ' • ■ ■ ■■

Pandun

EayS • Seotembrie, ar.&S,'-; mun

București* jud.

București

. - >-

Primăria Făgăraș Partener 2

R063TREZ13221A426900XXXX

21A426900

Trezorerie

Fagaras

B-dul Unirij, nr.6, mun. Fagaras, jud Brașov

, ....

Direcția de Asistență Socială Făgăraș Partener n

R048TREZ24A685050200130X

R048TREZ24A6850502001 30X

Trezorerie

/

Fagaras

fagarașA        / *

jud^asoy

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

A.Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B.Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

 • (2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

 • (3) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

 • (4) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

 • (5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI.

 • (6) înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

 • (7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

 • (8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

 • (9) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

 • (10) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.

 • (11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3, n

A.Drepturile Partenerilor 2, 3, n                                                   x

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile~angaja'țe''de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.                  /   / r. #    \ \

 • (2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de pa^terjeriatisărfie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat -copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare ^mQlementării proiectului și executării contractului de finanțare.                         V,                  /

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința' .roptiherilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitărjLâprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar.

 • (4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

B.Obligațiile Partenerilor 2,3, n

 • (1) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • (2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1)

(2)


Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română. '• J \ Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra Codificării anumitor'clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către^MPOGU/G^pfîn acl*adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste;circunnstanțerau lo<?și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. II           -’

Art. 12 Dispoziții finale

(1) '


Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe j:aret părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

(2) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună


Moschos PANAGIOTIS, Președinte


Semnătura 10.06.2020

București


rtUErtEMtE AHIki* Ogaaly^MdtayOVEOENIE OvEDENIE ADINA *d«a


Dit»; 2020.06.12 11:39:02 +03'00'


Lider de parteneriat (Partener 1)

Primăria

Făgăraș

Partener 2

Gheorghe SUCACIU

Primar

Sucaciu Gheorghe Semnătura 0 = Primar

12/06/2020 08:41:09 UTC+02

10.06.2020

Făgăraș

Direcția de

Bogdan Claudiu TAFLAN

Semnătura

10.06.2020

Asistență

Director executiv

TAFLAN

op» by TARAN WC DAM-OAUWJ

Făgăraș

Socială

BOGDAN-

tX AStSTțWTA SCOA1A fAGARAS. ttfc* itl wMdm-TAFWA

vnm OC B AN -TLA UDJJ.

Făgăraș

Partener 3

CLAUDIU

2WSMM 5TBC1.

1AFIAW BOGOAN dAI/DKI rr-tARAN lOCCAN-OAUDU

>U»4««0>W