Hotărârea nr. 135/2020

HOTARAREA NR.135 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A Fagaras pentru anul 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O* CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ.


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040,268.2^13,020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.<ew I 'r ;

HOTARAREA NR.135 X - / r?h y ' din data de 28 mai 2020


 • - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A Fagaras pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

 • - Având in vedere Nota de fundamentare nr. 1347/03.04.2020, înregistrata la Primăria Municipiului Fagaras sub nr.30742/03.04.2020,completata cu adresa nr. 2047/25.05.2020, Înregistrata la noi sub nr. 34087/25.05.2020,

 • - Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3145 din 05 decembrie 2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, HCL 45/19.02.2020, privind aprobarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2020,

 • - Ținând seama de Raportul de specialitate nr.34.456/27.05.2020 din partea Direcției Buget-Finanțe,

 • - Văzând Referatul de aprobare nr. 34.456/27.05.2020 al Primarului Municipiului Făgăraș,

 • - Avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

 • - Ținând cont de prevederile art.1,4,5 si art.6 din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritara, precum si de Hotararea Consiliului de Administrație al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș nr. 1 din 26.03.2020 si Hotararea AGOA nr. 4 din 07.05.2020,

în temeiul art.129, art.139, art.i96,alin.i,lit.a, art.197, art.198, alin.i si alin.2,art.243„ alin.i, lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A., pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarrare.

Art.2. De la împlinirea termenului prevăzut la art.6 din OG 26/2013 si până la data aprobării bugetului, directorului general ii incumba prevederile art.8, alin.4 din OG 26/2013.

Art.3. Răspunderea exclusiva privind angajarea, ordonantarea si lichidarea creditelor bugetare, revine directorului general, care va răspunde administrativ, civil si penal.

Art-4- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul societății S.C.SALCO SERV S.A. Fagaras.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - tex. Colecție

 • - tex. Prefectură

 • - tex. Primar

 • - îex. Secretar general

 • - tex. Afișare

 • - îex. Directorul societății S.C.SALCO SERV S.A. Fagaras

 • - lex. Compartiment relații cu publicul, arhivă

 • - lex.Direcția Buget-Finanțe

Cod: F-50


1


I