Hotărârea nr. 134/2020

HOTĂRÂREA nr.134 din data de 28 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară ă drumurilor de exploatare cu nr. De 964/6, De 964/24, De 964/25 şi canal HCN 965, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la dom

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.34.487/27.05.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.34.487/1/27.05.2020, prin care se propune aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a trei drumuri de exploatare și un canal aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art. 24, alin. 1-3, alin. 5-7 și ale art. 41, alin. 5 și 5 ind 2 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 858-861, art. 863, lit. f, art. 881 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicat,

Prevederile Ordinului 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 286 alin. 4 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit. c; art. 136, alin. 1; art. 139; art. 196, alin. 1, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și adresa ANIF cu nr. 565/12.03.2020, înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 31640/22.04.2020

Văzând Hotărârea nr. 3/15.05.2020 a Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Făgăraș nr.33.183/15.05.2020,

Având în vedere prevederile Legii 24/2000, art. 41, alin. 6, alin. 7, art. 24, art. 28 alin. 6, art. 29 ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.l, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.l, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Făgăraș și aflate în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș reprezentând drumuri de exploatare De 964/6, De 964/24, De 964/25 și canal HCN 965, documentație întocmită de persoană fizică autorizată VASS ALEXANDRU - anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4; parte integrantă.

Art.2. Se aprobă conform art. 14, alin. 5-6, lit. a, art. 24, art. 28, alin. 6, art. 29 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare prima înscriere în Cartea Funciară în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a trei drumuri de exploatare și canal, situate în intravilanul Municipiului Făgăraș după cum urmează:

 • • Drum de exploatare De 964/6, în suprafață de 175 mp

 • • Drum de exploatare De 964/24, în suprafață de 722 mp,

 • • Drum de exploatare De 964/25, în suprafață de 420 mp,

 • • Canal HCN 965, în suprafață de 1587 mp,

 • Art.3. Se aprobă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor-drumuri de exploatare descrise la art. 1 și 2, ca fiind de uz și de interes public.

Art.4. Dreptul de proprietate se înscrie în favoarea Municipiului Făgăraș.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu și Birou Agricol și Cadastru.Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - lex. Compartiment Evidență Patrimoniu

 • - 1 ex. Birou Agricol și Cadastru

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50


ROMÂNIA     o sg.


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

ANEXĂ LA HCL nr. 134/28.05.2020

Prin prezenta se confirmă că imobilele care fac obiectul documentațiilor cadastrale de plan parcelar fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, după cum urmează:


Nr. crt

Tarla

Drum

Suprafața (mp)

Documentație nr./Executant

1

24

De 964/6

175

107/2019-VASS ALEXANDRU

2

24

De 964/24

722

107/2019-VASS ALEXANDRU

3

24

De 964/25

420

107/2019-VASS ALEXANDRU

4

24

HCN 965

1587

107/2019-VASS ALEXANDRU

COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR'FGNDLLUI FUNCIAR FĂGARAȘ

Nr. 33183 din 15.05.2020

HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 15.05.2020

Sunt prezenți majoritatea membrilor Comisiei Loc le de Fond Funciar Făgăraș.

în temeiul prevederilor art. 129. alin 2. iii. c, alin. 6, lin c; art. 136, alin. 1; art. 139: art. 196. alin. 1, lit. a; art. 2S6 și a anexei • , pot. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul O.G. nr. 43/l°97 privind regimul cLumurilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a. cadastrului >i publicității imobili du modificată <i completată dc OUG ar. 31/2018, Ordinulm nr. 709/2014 privind aprobare? Regulamentului de avizuru. recepție și înscriere în evidențele de c. Nostru și carte funciar'

An.’. Se aprobă aocume itAh pentru prima î iscrieie în C rtc Funciar'. r. unor imobile si ua.e în intra ■.''.‘nul Municipiului Făgăraș și aflare în promit tarea arivet;.; Municipiului F găraș repreze.i.ând di mauri de explc mr? Du a6‘/u. D? ° 64/24, De 96-1/25 și car. 1 HCN 9u5. dc :unmnt'.ție imoemim de persoana fizică autoEz.. i. VASS .iLEX/ NDRU

Ar 2. Se aprobă însorierer î.i C me-’ Tur cir ră r re; drumuri ce enplc: :tî, D- 954/6 ev. suprafața dc 175 mp. De 954'24 cu suprafața de 722 mn. De 964/25 cu suprafm . de 420 mp și cm?I HCN 965 cu supt? .1.1 de 15S7 mp. conform L-belului și pi. mulvi p.uce’nr al: șal

rt.3. S<î constată apartenența la domeniul privat al ? lunicipivlui Făgău.ș a imobTelor- -rumuri de exploatare ,i canal descrise F ort. 2,

A.ri.4. Se aprobă scoatere? din 9 lanțn p.-r ielelor ce pa.pn Fondului Funciar a drunw iior d exploatare și c?n; 1 aparținând domeniul public al Muu’C'piult'i Fr.găr. > respectiv Du 9C-!.-'6 cu suprafața dc 175 mp, De 964 z2 t cu suprafața de 722 mp. De 964/25 cu rupraii ț. du -.20 mp și canal HCN 965 cu ...uprumț? de 15S7 mp. conform tabelului și planului pa celor atașat

COMISIA LCCALÂ DE APLICARE A LEGTLOR FONDULUI FUNCIAR FĂGĂRAȘif PREȘEDINTE:          SUCACIU GHEORGHE - Primar          Q ..u ^\c

VICEPREȘEDINTE:     GLONȚ DAN VALENTIN - ViceprimaY       ÂV0 \ Ă

SECRET.ăR:             L AUR u ELENA GIUNCA - Secretar C-neraf •’ '

f ' ă n kv

MEFiBRII:                CRIȘAN CaLiELL*. - Consilier juriuic '      ~

MUNTEANU ’R-ăDU - 'Teprezcat n. RN? Romsibxi GRECL1 GABR1EL - Consilit'-Topb'n.?iris; Ț z O.LNĂ i-M.RIAN a - Referent 'J ' BOGDAN ION - Reprezeat uit nropiietari

FUSÂRÂU GHEO.1GHE - Reprezentant ’ rc-prie: i CIORz. ăRCTOR ROh :UL - Reprezentant p’-npiier .i E uRCEANICOLAE - Reprezentant pro ulemri TOADER IC AN - Reprezentant proprietari \'L.-'.D ă IRCEA - Rug. ezuntam proprio,-ri

Ti! j|

Nr.

T.-.Ou

Nr .1 (ordine* în Mrir)

Nr

cad’<strM irji’l

Nr C ..-te fijl Jet’2

Nr

P ».T -5 (nr lopogi/f-.;)

Nr

Ci 1/ r;rCF

Suprafd(3 parc Na din act (mp)

Categ c i folo jn; ’ din ai t

0

1

3

4

5

6

7

1

101054

10K54

<* !’’5

CC'. 'J

.1

2

Ș'4A?

:o »j

C. :>il

3

9; 4‘10

12(X

4

064 11

• IC )

r.;X 4

9i4/i 2

-JCO

î.r.it7!

6

964/10

15t 0

w.iU

7

10'112

10'112

9f ;'1 I

2f )

ar? v>il

3

1L.-3-12

10342

£* 1/15

1100

9

934/1 .

11GJ

. rc'Oil

10

C*iO

11291

9i

3 «IO

11

7 7

1043C6

96 718

1130

arabil

12

’^/K-

110)

ai 3^:1

13

c,->4 20

2,00

>rab:i

t< -Jar UmT i ^garas, Jud. Bra~cv

Tadaua . ' .4

CO, ’IF SPRE PUBLIC ARE / L.vwy-),

Sup: -

i.nodil din s .

(»<h)

Supraf'(a toUlă imcb:l d^arr... ;atj (mr)

Numn p.c.:jrT!^ prc/rieU;

1 p, JpirtPIO l<<

8

’ J

\ C/.\ ii

15

ft-XO

roo

CRETEAf 'U CRISTIAN CORI . 2LIA. ZAMFIR

CO.' ST7.KTIN CR'STi N.

\ ■* \

\ AvTNR.^______

:.•% eu.O5.2<)i:\u

cui J

"LOO

Tatii: r n: Yghu-lcr.n

TPnr ./n- U1 2004

1 .10

1200

Pir 31 drarchi’. :

P/nr f.: -o3.03 2018

24? 1

n400

BeuK Vi- •<** Cipria.i

CV 2 nr^O. j^.C .2f.« 4

'.'i

2 :u3

L«. !Cî»<- : . C 0 inii .

Fr j ?anu C Elt l

TP nr 0021 / 2'11 3 ? xO

1500

1SOO

! ucu F. Carr'ina

TP nr 01 359/ 1'.0G.19?j

? uU

PI:. - U I r?ZAL! . COTO\ \N! VICTORIA, f R,- NT C - tcN Ki r TE*'

ACT NR

7272 J5.07.2010, CM nr

22'16 02 2-113

1100

1100

R.C al;; ja. r's denisa-?.         . H. \ ANTCNf. -

r.-RiA

■ ?l noian'?! nr 2114/12.06.1019, Act notarial nr 0 '15-.0 2019

:<-■»

14p0

Pui ■ ^:an-

TPOO'.’j '13 02.2ul1

5 ■ ’

: -oo

C-xist-nSn^- -j Romeo lesrf C h. or .iha, Ct f «tenlin,-. uRc-Jia C ' 33

Z.lr. 3. -1/2106

I-.J

1100

C nsl.ntinefu P meo 1. î îr Cheorn’;®, Cor-i.‘.ni..ie< cu F.ozsit • (?< o j

C’.'C r r . C67C008

1100

1100

N iain 1- a

TP nr 00127 20.Lu.1P96

2100

24 G*1

G >boi V Gl’r

TPr< cjr:-2) 06 1 .'/l

Nr

Ta?h

Nr. cit (ordinea in tar-J)

Nr cauj trai iniț, îl

Nr

Carte fu iciară

Nr

( arceM (nr topogra..c)

rz

Cad/

Nr CF

Supr?*dta

P'.-.eladin :4t

(mp)

f;.*dun,.i din al.

: ■ i|. »ața iota! ■ imcbildMâ * < nr)

Suprafața totala imobil d termin?

'W?

Nume ;• prenume

• c, •. < i.-

Act piopictâ c (nr.'J-st.

i

Ob<c a\..

0

1

2

3

4

5

•»

9

10

11

13

14

4121

?55J

ara

1’xi.

lr00

L»3R j Nicclac

Ua -a?nv! 1

T? nr. 28133/

13 03.7002

K .                      ' î .t ■ .

f *,22

750

li » ’

....

7(0

l\:n- z: nu k >r...

TPnr.001. I/G 09 20 iv i ! ,

7 ।           _       ■ J            .

13

1724

T .-.nL dispx «.-a cun:t.«,i i x i. de fond fum -ar

...

' ' • .. .

' ■

i ■ I

I •

-—-

17

j?24

722

oruri

.52

722

MUNICIPIUL F iC. f /-.S

\f

11

’r.5

...j®

curcaij

1 .'?7

f-UNICIPlUL F*.C- R. .S

<

i

19

904/ >

4.0

dry.-.)

420

MUNICIRUL FACXPAP.

i

; o4.6

17c

£1 ll.il

1

175

MUNlCîi IUL r- 3V.A2

21

966

2166

Tnren Iu di , ozib t cornr iet reale de fond lunci. •

22

10rb54

105351

.30

ar’ ।

roo

800

L     S MONiCA-

TELA. r       D-N-

M .R1US,

Act notarial it.

3X5.03 2015

23

9:4/2

700

•‘■n

700

.03

FAGHI OLC

T- nr ''017^.'.4.03.1.

24

116

1C41SJ

964,.

7300

• r >h,|

5930

5fe*3

M.     ME7ANDRUjr..

k -1 aiipetronela

C\ 3 nr 2L3V 02.11 1(05

25

1019f->

10191 ,

1 54/4

1100

csF.h .

1 k ■

11C2

FAGHI UCF'IN

CTnr51. ^’O.OC.X.O

?o

1CJ406

100406

954/5

4300

r.in.

c jn&'Hici:.

CALD-.RAF DC^EL

FLC»

C F9kN

A nrtai 'inr 220". >3 02.2009

27

1(\<15

100415

ar (..1

45C

SALUT DOREL, BXLUT CAniELIÂ

A*J. n* • ari.-'.i nr

220/23.02.2309

28

1C >414

1COI14

- .X curți t. *n- i:u<

£"9

L>-* ;3TEC /iCfU-lC^N.

D/-3^rEF -LUCA

ACt n utar< 4 nr

2013

29

1Cv.13

1(9413

curți constati

539

SIRBCOCLIND .EL, riRBMkEL C-RM^N

Act i ■ 5f<ial nr 229/03.02.2009

31)

100JOS

1tJ 1-.3.

«M&Ml

408

C '

/■c.nrtarial nr

2?i <_..02.21 -9

31

1C0409

KT'409

curt.

constri tg.

41M

LADGHEORGHE.VL'.D

GECRGETA - IULIAN \

Act no- rial nr 229/03 02.2C-O

Nr.

Tarta

Ir crt .jrdinea în tarla)

f cadask V inițial

r;

C ade func ai

Nr.

pai cete/ 'nr topogr.4ic)

Cod/ i’r.Cr

Suprjf ița

1 Tcela din act (;np)

Cuc;. de f ințau n

Stif . 4a tata» imoN c?n c' t (n-f)

Supr&fa’a t ota!ă imobil determinat* (mp)

pi - nume prrprie». f

r ■4propic-ijte iV./daia)

C’bsc .vații

0

1

2

3

4

u

6

7

8

9

10

11

15

32

1302

100412

«Mabt

407

'L-DGHECr.GHE. VL-D

GFORGET.n-IULIANA

Au notarial nr 229/0. 02 2000

33

100411

1OCV:11

curți corwrt'clii

473

RC - .1AN C.-.MUT, ROSM/N 4IHAELA ELENA

Act notarial n.

229/03 02 20D9 ■

-i ■■..'x ' '' •.. •-----1

A-'d 1

34

100410

100110

CU. 0 c .nstrucln

56:

RAME IC.‘N \DRIAN, RAMBA LAURA DANIELA

Act notarial nr. -229.-03 02 200J -,

1

1

/

1

Total si praf Tarla

46077

45077

512-11

\

Data. 27 0*3.2020

VV-.hil (’oar în jțit de pianul parcelar recepțioi.at

Vizat corni. • boală de fond bn-iar Președinte Sucaciu Gheorghe


C0P1 (I


In’..


Soții ’fti rt și p.’ V‘ > ins; «r.oru’*ji Co-moiL. OOPI


(nume1? . țarului

OCPi)


f. > ’ ut

Inc Vac-> .ir ;u '*6.05.20. □

■„.nnalura cbrf •)ȘiCio ......... ,. . . MINISTERUL AGRICULTURII Șl DEZVOLTĂRII RURALE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

FILIALA TERITORIALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE BRAȘOV

Cal- • F.'       । '

r"c;ov, lonviia CIF2/5C Z05


Tel. CV 3. 0. '/)

F.-x. 02(3.440.021

r rasov  anif.roNr......: ;.t..........2020

Calrc,


PRIMaRIA i/iUNICiPIULUl FAGARAS

Referitor : lucrări de cnku-frti si tematic te U.A.T. FAGARAS

Având in vedere adresa diiirmcuvoastra nr. 4." 19/10.02.2020, înregistrata Ir. A.N.I.F.- F.T. Prasov cu ni. 442/26.02.2020, prin caro ne solicii.ti informații i documente cu privire I■ situația juridic t a parcJclcr vii ,.r. 1 !S 950/2. I if'N1 95 I. I-ICF? 960. HCN ','63. l-IC. 1 9CA. 1 îS <>72 cc tac noLtrul uror Coctuniatrlii dc ph’nuri p-rcolarc efectuate in irrF ua 24, UAT Fa^ar: s- parcelei A r-50/i. A 951, A ' 5-t, /•. 963;l. A r 7o. .A 97o, 1 i comunicu.n i'.-.ptul ci secat ai.iplesaiac it ada in aiuri1 amc.i; j-.rilor uc imbunitutiri funciare aflate in .'duiinistrorc.. zA.,N.I.F. FiiirL Teritoriala cL Irr.benat.itiri FunGau Urasov.

Director Filiala Teritoriala Drc.sov

hig. Diișnitru-Dcre! NECSUL”SCU


Scf Serviciu Plan Exploatare Patrimoniu

Ini1. Daniel- loan JIANU