Hotărârea nr. 133/2020

HOTĂRÂREA nr.133 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS ”

ROMÂNIA /aĂX'


JUDEȚUL BRAȘOV j     MM

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primariă-fagafaș.roz

1 () x < \ J

HOTĂRÂREA nr.133 din data de 28 mai 2020

- privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS ”

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând:

 • - Raportul compartimentului de specialitate 34.253 din 26.05.2020 al Biroului Achiziții publice prin care se propune spre analiza si aprobare varianta optima de realizare a investiției “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”,

 • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 34.253/1/26.05.2020, prin care se propune aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Analizând proiectul tehnic elaborat de SC BETA - COPS SRL in baza contractului 8.610/09.03.2020 și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”,

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1 lit a), art. 197, art 198 alin 1, 2, art 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS” respectiv: Principalii indicatori tehnico-economici

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoare totala, inclusiv TVA: 532.120,60 lei

Valoare totala, exclusiv TVA: 447.160,17 lei

Din care (C+M), exclusiv TVA: 407.160,17 lei

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Elemente fizice:

Inel giratoriu Raza exterioara minima 14 m


Benzi circulație 1 Lățime inel de siguranța


Raza interioara Raza insula centrala :      lx7,00m


6.5 m

4,5 m Banda de incadrare ext.


Lățime banda intrare braț Lățime banda intrare braț Lățime banda intrare braț


2,00 m

14,00 m

24,50 m

34,00 m


Panta transversala inel sig.

Lățime banda ieșire braț Lățime banda ieșire braț Lățime banda ieșire braț


0,50 m 4,0%


15,00 m

24,50 m

35,00 m


Braț 1 (D-na Stanca - Centru) Cale intrare 1 x 3,50...4,00 m Pante transversale 2,5%.. .0,0%


Cale ieșire 1 x 5,00...2 x 3,00 m Insula de separare, lungime 26,00 m


Insula de separare, lățime 1,50. ..5,85 m Benzi de incadrare insula 0,50 m

Braț 2 (D-na Stanca - Sibiu)

Cale intrare 1 x 4,50 m + 0.. .3,00 m spațiu interzis Cale ieșire 1 x 4,50 m


Pante transversale 2,5%.. .0,0%

Insula de separare, lățime 1,00. ..8,60 m

Braț 3 (Ghioceilor)

Cale intrare 1 x 4,00 m

Pante transversale 2,0%.. .0,0%


Insula de separare, lungime 26,60 m Benzi de incadrare insula 0,50 m


Cale ieșire 1 x 5,00 m + 0.. .7,5 m spațiu interzis Insula de separare, lungime 26,20 m


Insula de separare, lățime 1,50...7,00 m   Benzi de incadrare insula 0,50 m

Parcare laterala 12 locuri 5,00 x 2,50 m

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Investiții, Birou Achiziții Publice si Direcția Buget Finanțe.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ) MALENE PETRU   / /


CONTRASEMNEAZĂ^ Secretar general^ LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - lex. Biroul Achiziții Publice

 • - lex. Direcția Buget Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - lex. Afișare

Cod: F-50


.t,ri i..- 'ii.. 'ii, - . C u/ ‘                       ' înv . :i, rin i-i, c

:i..dr r-î' c. ric:.<: i .ir.:,

______ <• ” . . li. jir. ;

Râu'ir.si-- ce.ith-ir.

circ.                   .       .

!r

r ti-«1 ’t •>.        _.r.                                           ।          :           -        , ’        .    ' - •

li *-* •                                            ... .... i* • f                  ’'

C ic i . .g 1 : ,CC :'■         . ' ?               . . ; :

,-j.itCi;- .isc. r: :!g 7,G‘......0,0'.                       .             'f. . . !ur ...

? j.. _| ar.-re,! U...S    ?...7,C .) r., '.ri na-r. O.SG...

p-.f-i.       . .    .