Hotărârea nr. 131/2020

HOTĂRÂREA nr.131 din data de 28 mai 2020 - privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.278/04.11.2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV         IWfeOl


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.131 din data de 28 mai 2020

- privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.278/04.11.2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere raportul de specialitate al Comp.Resurse umane nr.33.197/2020, referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr.33.197/1/2020, precum și adresa nr.32.192/04.05.2020 din partea Centrului National de Informare si Promovare Turistica, prin care se propune indreptarea unei erori materiale in cuprinsul HCL nr.278/04.11.2019, prin inlocuirea denumirii "Centru de informare turistica” in “Centrul National de Informare si Promovare Turistica”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(3) din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ, actualizat, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată și actualizată,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(1) lit.”a”, art.197, art.198 al.(1) si al.(2), si art.243 alin (1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. Unic. - Se indreapta eroarea materiala din cuprinsului Hotărârii Consiliului Local nr.278/04.11.2019 in sensul ca se înlocuiește denumirea “Centru de informare turistica” in “Centrul National de Informare si Promovare Turistica”.
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1ex. dosarul de ședință

  • - 1ex. colecție

  • - 1ex. Prefectură

  • - 1ex. Primar

  • - 1ex. Secretar general

  • - 1 ex. Afișare

  • - 1ex. Compartimentului Resurse Umane

  • - 1ex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1ex. Centrul National de Informare si Promovare Turistica

Cod : F-50