Hotărârea nr. 130/2020

HOTĂRÂREA NR.130 din data de 28 mai 2020 - privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Spitalului Municipal ,,Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.130 din data de 28 mai 2020


- privind modificarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal ,,Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș


Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.33.247/1/2020, prin care se propune modificarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal ,,Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

 • - referatul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane nr. 33247/20.03.2020,

-solicitarea Spitalului Municipal ,,Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș cu nr.5735/15.05.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr.33247/18.05.2020, hotararea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș cu nr.96/18.05.2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată,

 • - H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale,

 • - Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(1) lit.”a”, art.197, art.198 al.(1) si al.(2), art.243 al.(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE: J

Art.1. Se aprobă începând cu luna iunie 2020 organigrama și statul de funcții din cadrul Spitalului Municipal ,,Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, cuprinzând un număr de 642 posturi aprobate din care: 32 posturi de conducere și 610 posturi de execuție, conform anexei nr. 1 si 2.


Art.2. Răspunderea cu privire la încadrarea în bugetul de cheltuieli de personal aprobat inițial revine Managerului Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.3. începând cu data prezentei hotărâri, orice alte hotărâri se revocă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș prin Managerul Spitalului.

CONTRASEMNEAZĂ,
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti - 18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1ex. dosarul de ședință

 • - 1ex. colecție

 • - 1ex. Prefectură

 • - 1ex. Primar

 • - 1ex. Secretar general

 • - 1ex. Afișare

 • - 1ex. Compartimentului Resurse Umane

 • - 1ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex.Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș

Cod : F-501 '

1 1

1 i !

■ LI

In

• •. । ’. »


1

1

i          ■’3S*-W             -            î

1_______CCL-Gh -

■ ■■

1               ___~ -                 ___Z—.. -------1

[____

r । j

1

■J n.’ ,r ij .t!

A

1

1

— y

1                                                                                                                                                                                          >

1

j----

I----

r.

1 >

• ?

r i ji j v i i'

i! r î

!--------------------------

f

r egERv r.£ STU? llecTf      îf       ।

;•           s7ă.                  '•u’er.fc            ।

!

1

|---•’K- -■“.ST.-             țt,.. --—-

।_____rra.-F.vi~E njlc-'-^fi-.an^port ie__।

J--

1____________•    i||:' A \__i

........■■ "TE 1       1

F ---1

^i^nEftcBA "&     ■          i

1

___CC'.I ECTIOi, -RV F.EFAP'.'<-. ■■Tpi INW .c l,F- 1E |

&-


■«= — u-. <• - ' o.- • —_x                                  tur •>

DIRECTOR MEDICAL IC


î         oECTb

* f‘ *nirA a imtp-jma ~r* 7 -            1                  . •

V O1AEI1 ZAI-I NUTFI'lE ZOII "_T ,B i

._____CG • >"."Ur :.ttJ F ZICĂ 3 - 1-                 1________________’

:___A:--- J

' -CTIA PEDIAT! x 2C 26E             1--’

.-CMP.LO'C-.TARIE^” ; ESTICA

' ZC FIA c

l.'STErr GINECOLOG. LC 30E _ |--------------

---t

COMPARTIMENT .EC-IaT'IO' 7 .„2

CGXP. BOLI INFE^TiO'SE 70 E          1--[

----------

I SECT.a ■ TJ. 2xJ3‘”


□FkECTCR FIN/’ XIAR-CONTAB.L €■


r0L FitMAR ■ CCCTASG ’-TATE


1 s -CTiA nslhqlgg:e 20225

r

COMPARI!! -JEi.T CAROIOLuG.5 2/E        •--1

‘        l________CO, '.P.TERAPIE INTE,- ț, CC’IONaF EKt________.

CEI l'RUL DE HEI-'OD'ALIZA 2C 37 E        ■---------------

CO'.PPRII/. RE U JGENTE CPU) 20 4CT       I--

I_____fAIMAClE 'CTE               S--------------

I__

_______SALA DE NAȘTERI 7E______________I---

E^OCC/ERATOR iCSCE         f— ---------

CABINET PLANIFICARE FA'/ILIALA 1E       I--

____________CABINET MEDIC’NA 7 J.'-C ' IE___

MEORAi’CR ANAL’ZE‘’ED. 2G 275--

|_______LAB RADIOL.SI IMAG.MEDIC.' LA 20 UE       |--- ---------

1________COMP.ENDOSCOPIE C>3EiTIVA -E_______|------------- —;

1______COKP.EXPLORAf-I FUNCȚIONA '.E 1E--—{

I            S

ERV, DE A't-TQiE PATOLOGICA ' ; 9 E _ |--

.       1                 OTi’ .7no*T/                       y

— ---1                               >r iu 1 Uf. /ni Y <-«-■ O       .                        '

--------- ------------------------y             7; - ■

■ ■■■ ,                                             ■■! Ie

r '

EN.R'JLDES 'T'TEL* T< L, ’C :■       :---

--1__ST ''Ci > - ~    1__________

t—__

___________C SF cNjă i .l; ■ , c ,--------------------- ----------------- •

1___________________

EULZTORIIJ r TEG.^AT ~6 E_______;--

--------:_____________________-fcujC,P.        _____________________

--1____C ■RfrXOGJE___

---1           -»HtRJRJ,E           "■


L£22 /DA : cosr.:ni ff-îe. . e 0

• LEE -Ci rC’îT.T.' OCb’ PCSTL^IV- CA nE
• 'r


'/i.


■ci

i.


1.2 Fi-


-XI-(

I_______L

■ ■                                                                                                                     1                                                                                             i                                   1 '.               1                                                         __

'.a* r       -                     ,                            । M . 1CJ ।

4

_ -i                                                                      |                         ________i                       | i j-j i_______

i : .nl O

•:icc^ L

1

i .                                                                                                                          ‘

1           i                     .;r«r.:

-

Cor..!i%r        IA                          {.' $1                                  S

1.0/    1

2

E- ■                 _      ___              L - __                           '

1

1

.4 ,      -         1-       ■ !                          !                                                     1

0 1

11

- >. 1 •: _■/'       .......... J

1     .    -. i      “            ’      j               '              " ।         ~

- r/1

i;                                                                                ;: *-.r • • • ।

2|L.         .                                                                   1

i                   !

. !L.                .. ..                     _________ . .      .

1                        ■

”e. -z ’ ' '•     »• »'J

I            î |       - h                              . 12

■                                I                    I 1.01 1

F- ..         ar • ar

li;.

________'..... :_____

i.lj : .. .

1 4 > ■- ‘iii Jur ic c

i

- sț .

_ .                                                                   '__1__________

1

1    7   ■ I. «Le

I______IZ

< .      •         ■: 1

1.C0

1

1.4,2 hrou Re se u r.sr.t-                                                                                         ,✓ '

i______12

:c‘ ..rjj Re' se ur.-â. e                         ■■

S____

I.C-.

/• ■ 1

1.4v 1 C n» l • •• U

i_____Li

-..c e iA

• <

1 OJ ■ / . /

I 22|R ■£■■.! - .2

__________ .. . . .

s

■ 20          / ■■! .                  '

1 2 - C- ’n s :«ire

Fc-      .

tc ne mic

s

1.0 ■

L-L—    i

' 7.       .

1 C5

\ r<\ \ :

1 5 ( . 'P . »rife        ।                                   >ar r '                                                                 \ rl

r-c ■ . n'... • «to                                                                                                    . "      ■

; •

■ •

£ ■ -

> sr-- '.       .     : I

:c-.n. - =

1.05 j

>• ■ •

. 1

M

1.C.    ;                                 ;

.6. C ar ■ ■ . 1       •                                                                                ■

r - • .3"    » 1

‘ ’a

• . .. . ____

1

1 CJ

1 J ' *u

; • L .   -     r - /

- 1

1

•               t                                                            1

■ -l. .. - «...         .

V *

• •

i '■■■      1...      ........ ....

•            *»m     «_          - • t             -

c

- !

, Jm .                                        ■"                    i

1,1. :

'        1-1»

j                                                                                                      ' .....                                                   i < i 1(. ।

1               - <" • •

... _J .

. !

1 .

- t . .. .

.       .                . ..                .J . • _

1

i                               ,

1        4*| ’ •'l'.X

i

1

. . ■ -■ -

. 1 I

1 . ■■■ >r ■

- -■                  ■ -■    ■ -l

e

■.., I

u...

C-

V.' I

' ______

••

)          C           Ji v r f ■. - ’ '"

■ ■ -I -1 .Jiî - -                     -

•'.. i

- ‘

. ■                    1                •                          1                                                                                                       i

SI.             ( ni . : »

K-.E> -

1"C j                              |

1—‘

...

-      -          -                 e

1.€ I ...           .             i

' •                        ’                                                 !               •                 1           1 ; •            |                              .            •                                i

1 Ji -

’ T' ■                        ।         -        1                                                                '

J

1. 1 ■                               1       ,        1

j

! J , -             .

1 _______'"                                                                                        ‘

1 r. 1

i

i

‘ . ''0''               ■»                   '

i

!

I          r }

...■ ...                                          1’           1 '           -              _

5.'!:lw< ’ •••          ie...                                    iM'"             '5C’ ' '                                   |

1

s»,:iu. . .. . ii                                       i ■' ~"R -       ‘ ' 1           i -J

'      61|              .                                     1 ■- •"tor-a

1

: .’1 ' in . r.e..-- ■ a;                                                              u                  •              !         3

1

î J. * 3t._ »’

. ,1                                                                                      ’           . .u.'                       !

■                                                                                                                                                                    .              ..                                        i .                       *

1.. I                                            !

î ' 7                         -.,z . ■     - -

. 3*                                               1                                                               ।

I

I • t

18..,-   .A.    , ■______- . -   u..-               -:e - ■ -   ______;_________

i

________________,3 '              .

1 C 1

, vi! '

. >

5

:                                         . ■ ।                                                                                                       . ■                                                                                      !               ..-              । -I ■ ■

-      67p ’i ,

1           - i

1/. ■ ! ■

63 l i, u.k-

Il । •                                                    ।

1

i.c 1

1       6f| K - ■

:•                                                       i

_       1

1,u.. I

G !

j

I

1          Lc-i '•

. C.

'        • ,:l - II

______L';      .              1

1

i

I

1 '

........ 1 -- _____

G

-               1

-1

.11         •

■.•3

••      .1

{'-                                                   1

*-• !

; ।

■ . ■     ?■ --Z

.   .                   .        -,V .   ' . .

■             - ’ . ■ i

r - --                               ,

!

1 • •

„I

■?. .31

j

i i

i

; 1

C i i

i

■u

' ’ jl

5 "I

• *

n .

T-■

•— ■ . ■

■ ■

• ■

i .-•■       i

i p

I ' I

•       l

î' :P . <

t .nti« =■!,:                                ;

I 1.0

I

1     ' ifhj ■ -                                i         0        s tr >

i                                           _____________________________________________________________।

1---------------------

’ c. -c.a....                                                « ■ în» • . * ■                              ■ v .      1 ■'1

1                                                                              1

93

- !le ‘nt-'-fh’                    1       C      ‘     1<

J                          • • i

a      •    •                                   •

• - • '■ -

* ! . <«Q,p •                                             •                       4       ] ■ •

!                                                                              i

; . ■

h “ . >• r

’..e -y                                     .<

I 11 i .                                _

f- :     <- -        > i.u •

t." / ■ 1 : *.

!••- ...                                i fi.

1.CC

t

&■ 1 •     I*”'O ! *

..tec 3                              ! PL

! <

! S !A - a 7 • ’v. .«!a

1 "L         1.0j

i                  1                                '4,

' ■ .Ci » J.                                  j       <

1     1.C

1 f‘. .♦ ■ . < ndf • *

• 1 -■5                                      j          ~       •      1 C'

1______________ _______ _

• * ■ .■

1 <                                                   ___________i

-----1

* ■ ' . CV- f-A

• iir •                                                 S

I 1 <?■

1                   - >                  !

1

A-'Ste-‘_ •'

. ..

I PL

1

1                                                                             1

1       ’ ■

“--ÎL R-'Hi • • <a|t

>

PL

'         1 ■'

i                                                                                                       r

1     10-

r- ' >‘.ă ‘p- ' ă

1 •r’v1     *

HL

! /;

1                                                                             i

i 0’

. ►. r •            e ef

MeoicaP

l w

1

1

i      .1 ’ • •    -■    • • O V

1 ••

FL

1 1

----------------------------------------- I

1                                                         H

Pi. !                                           .            :                 i

L.                                      . _______ .

n --

p.

'                                                                                                                1

J

। *

FL

.1                 - . .                 .                                                        i

112

A>‘ .• ■ ar.

r. ■ i-

*!

1

~vi

' 12<JlC.' ■

Pl

1 C.'

■*^r : ; :'r".-j' .ar

U4lr.- ‘ .1

Li

I                                                                                                                                                     1

ir.-.-,-: r

c

1                1 ■                     .                                                                                                       I

__IV

r«r,........

1 î co

__________

:i7

ir‘-m ►’g

G

1.CJ                                   1

11

•.

c ■ ':■)

19 ■< v.s,s

C          1

K0

I Vi - i

• L •

1,1

4 . n>’ .

G

C-fF'r, *j' :f • c • ' 6et itr 1

G

1; i

1 J- -• <vn i ii D> ; Z .         , . << r »ii                      5; ■ •                                                                         ' •

F - s âr.I T-ur - ■

, ’                                                                          il

■ ■ •                        .          ,T.

.       ...           .

„ • •:

• • "

25 jf* 5" . • v.’         i y                                      i

Z.aD'-> .                      . 'S          1..y

1

S 2 C ..in v- .. r«„, -=e .'-dic- af 4 s' f î.:eoio'. : ■ :         - <■             • fl>

.1

Iz Kr» o 1 v -,         ‘                                           .          .                             »        .•

1 ’i_q

_? ■        . .         ' J

L

1 7b.1 ■ .                                              9ah           -1

l

1

r

F

1. '              i<. -;c                                        : ■-•-T'Ci-.,, e

- J

1 '\

‘       i ...... **         ■

_______i            .              ____ '■« y >                                        _      _        _                   __        ___________ ___ _

1 .

■ ■

f '                                                        •        ••.                                                           '                   ‘’ -                                                             1              r .

1 •

' r

■. <

. >' Al -ten - > ne y                                      •                                    1

Fi

1 •’

u ’ ko?•                                  "iz:. ' . f:                           ।

PL

1

r

s . îs P. , 5ia-.- r                            |

1 J

. ■         in'-’al.=                                        - ■•li’

. u

1 L .•

’ a® ' ' * 3        ' "                                                    “‘ic '?»

f

1

i

L

'ec î                                  i

.-l          i,«.n

_____________|.

■■' P<V Oj.'

r • • ■ -■ *                                                 1           . L î

-sj' '■ . I-'- nr .

•' L.

1 c-

i

in<

'■ ■ '                                            .              1

'L

•. con

i

si.r.. '.im-paH                        ■                                  . y.

1                !

j

! —L-

-- ■■              .            I

J$             ...                î

1.-       1

_.. .. _

!

F „ '■

.                .....         „      !      .          _              .             I

ir i

■ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;_______________________________________________________________________________________________________________________________: |

-.r ■. 1

1       » ' r • -                    -                                        , *•<

‘                                                    |C: ••                                     •

■ .... ._

5-;

l.

I.ij ■

' 1..1 ... . ,

>. ■■■                         i ;          v____।

•' !■< . .

r . . ... ... . ' 1

* '          ’6-             ' ,

K

1                                                         - .         '

1         .           .

. .      . .       1          .          .                         _ _

c • •

]

' ■ ■■ _____ ... . . 1 _•

>• - .......;

...

1

1 .ui i

IA______________'                   -                                               !

■!.■■ 1

1     '.2

1 -

• -

i            !

-• >.nio • r ■

. . >

1 F-

v: i

1

• : ' •:

>--S

1 -sd

1 00 1

i                                          |      Fu

- ._                J

>                                                                                                                                                                                                                    '                                                                                                                       1

I 167

A . ‘ 'Jir-

. .. la

________ -

1 !

r» •• 1 - arau ■'

_ ' ~ 1 • *

. G

I.U.

1       »?;•_1 f'ii " ti'

G

i .<.::

. ' .. ..

. . ----

_     —.... ~l __

___

'' j *•

i. ■ r.                                                                           !

1.C0 ■      _                          I

1         1 .* |h' i ■ ■

. ...            ... 1 c

1.10

|      ;7; |i, viii! .

i >*

i..-J

'    17:|

•       .      1.’                         ...-

h—L7     _

1

r fr • ■

î c

1                                                                                                                                                           1

!                       !       *<”         !                                                   î

' 3.1 0 •       ..

*'”.'*.* 1 I • i ■ ' •

Pers i'si -'ir sc_e-::r

- ș

1        1 .

... ..

C 7ru’”î

s

1 ■- ■■

■ 7

i.      -•

7:. T* n-»

-

i :■ >

‘ c

, ic:n .

C . ■ ren .

E

■ । '

1

\     :s:

1 '.C3“ . L ’ x<

Ur p - ,* arn^s

s

Pe “nai :• > ’v

J

1     l?4

t.ut - c? - ’a

, 4 *C ‘

> ,00

1 1

»W s Princ

2:

• ■

'' . ca‘2

' Pi.

I.c

1S.

Z’* Îs-'      f * , l.â

'.....                                                 n. '      i.'.

:e?

I L

________________1

| «m

■                                             s

___________________________________i

Fm- s-Mar.

.. ar

1           ■ Jj • •<

G

1.C J !                                            |

’ 3?

■■ .iii r

1 ?0

. u.n-i,.-

l.!

o

1,00.

f

■ ”

1 ’ .■'?

-.. ■    .1

1... V'-'

» ' ■ _ ■

G

4 ’        7' ;.,r

-

’. > r j I IL <! t v *"

.. b.       . r p

1      ,

..

_ lâ ' . ■ » •

î’                             ,! =                             |H i> .

s

■ ’ ■

-■7l'

1»|        ■                                      L- .•■■■•

c

l.i •      !             ■

r ‘r.'-fG        -                                      ..«

1 •'         !

2'.'. ■ !--oir R.          a_______________________________________r .■ e___________________________________

s

1.           1___________________________________________________

■ : : .: s . i' ii ’

1                                                          _________

. .                                   It '                                                                               |       1.           ’                                 t

u. 2 - . -        ?n .t ,r i ”

_                             1' t- •          .......„1 ,sl- I 1 1                    ___I

!       2C. । ..             ;•

,r                      .                   r>- l 1-'; 1 -             . .J

-J r:i' - r-il..

_________ •_               ___________________:                  ' I . ...                                                      i

........ ■

.               . ■               ....            .. -     1           J                           1

j                 ■ f . r              ..      •

i                           1                                                                                        '

?      .      ■ •. i a ’ <'.Q‘             j

.1         |

■          . . .:<■ .•                 . r-i,                                            ■ ’                                                                     .                  1.           -                                                   i

j .•cr';. .

.                                                                                    .             _______ _ . ___i

>*

■                                                                                                                            I                                              1                                            .

1            •; 11!                    ■        • ■ ■                 ■                                                                                          -•                                                                                       ।                                ■                                                                                                 ।

-1-'      ..      .... .......  _                 ...                          ....... ......

_                  .                            (                                                  .                                  1       ,'                     r

•      ______ _----------- --------------------- ----------L'__             _______ _________J

fi i 1 'T 1 ni'1 îto ■ J          L ,-i l.i

.-: ' .- . _____ --_____ ______ _ ।__

_                          _____ J___ ____.           '          _

■ .__ 1

; •• •       .                                                                       t                                                                         >         ț 1

'     _______________________:?______12L___________________

■ _________'_______________________ _____; • ______________________________

:                       i                                        v •’

J___________________________G._ '    . - .__________

' ' ' ■__________1_________________I G i _L__________

• • . . _ . > H                 *5.   .          „ .1 •'      ‘         • 1 S

___________________________________________________________________________________' f ■ ‘                  <■ 1        -1 .1 __________________________________________________________________________________________________

___ -                               •___'■____i___î                     • :____________

__                                       ___ ___ ________'________                   '         1,             ;____

,'         i'. .■1 ,c£_'2______                 ______!        ■ - J______!■' 1 i_______________

------- r                                      -   ----- —— .

* “■ -      ■! fe.         <■-.

L '

’ ■TiMl-r

i                                  I ’ i

■ jir ■     . .                                         _

“!    l'-i

-

: .          wi.. a: .* o                                 -c-: ■ <

(■r . |-            "ip

.        -    - ui

iii

.'tjicF nar

O'.:-:'

— J

’-C-P' ■

.. •• Cin

s

■ 1

î/suC v •

-:             1 ■

■■

>.• ■

2.'.

Î • >ir; ■'       .

0b: . Gir •

s

.....

■ I ■ :

' • >' »!.’ .

-

K:irn

Otsir. Cin<.<

i.oo

(               jî.c

Gt r ( ...

i ।      1. 1

i

-'.eiv Pmpqia                       |Crt > G„ e

1 ÎIu

■ • ____________

C- •                                            ■                                                       , .                          ■

: ■ • _____ _>

W

v'»i • .* k • . •                                      •ne- •_ -

□ • ’

„A.

brr ' : .

1 I !"■!

î

1

■                       s

• ■'< __________

.           1         1.■?

i

< -4

ntr Printv •?

CL--r. f. ie:

PL î 1.6,

i

i___iii

: ' 1 : _ rj '•

I                                 .                             •.               :

2 •

■ ■ 't- if. JlC3 .<

’          ‘a                                      •                   <      1 .tv •                                           i

___±__

,,,       —___!___________________i 1

________L                         I

- -ar

1 • s          .. ■ ’r           - »,

1 ' ,

i___^A-'sx-aF- dps> _ _ _

pi

I : ,

1

1

i                                                     . '' i'î’.a, * ‘     “

2-

ii -.v

1 G

G-i'

î'* ' : -

' G

1.0

:--o(

1

.       I

2511 Ir. -’T-Jer

G

1.00

25.'

li jr.; cr

G

1.00

2:-

h-’ r ’ .«i

G

VJO

r -

Inri •

C

1.C

t

255

r ■

r-

1...

25u'       *

c

1 ’jw

. ■

G

v< .

|..... 5~.i.

~ .n-

1. ■

!     25

I

•» . ' t-, w -

1 ‘ 1 C               ‘-rl * . •        ■ . - - i

Pf-'t ■ < .        J

’ • .          OL >            ' C

/

।•

Fe3---",S

1

-C

/______ ...

I- 1                    ■

* . * 1

25 -

. tem S:. alFi'i'- •

A^slt ■ Sî-'iai

s

1 Gi

: V W- 1

_

1“                              F ■

37

• ■>

h S * *4 •1 ”1,

f» y

Fl

■                           1

a: ... aPnncir.-.

F-Yj .

1

— ■

:ei       -x.iia

* « .

PI.

i c:

- -

•      8i',«       . - A'j-

■ ,

7;..

i.

• ’< •

■? -0

FL

ii-"*

2r

r- . ■ ■ Aciuia

re- . .

rL

1 ■

1

: ■■

•%

i             ■■ i

1

i

-        : 'Sfr

■ -ar

77

- _______________

G

1 .f •

i

4?1

G

r ' 1

i

27*'

■ r.i* r '

. - .fin'

G

1 '

1

7/

r .                                                                       i

1

fu i<‘•

1 • f

...     1

G

1

- - !

I 2771 ■                                                                                                                           |                   ]

I 11 ■              ।                                                              ■                                      I

■                                                                                                                                                                                                               i                                                                                                                  ■ .                                             !

1           : -■                                                                                           l

r

■- •

n1 ... ■1

' . ..... - 1 .....

!                                                                                                                                     1                   ■

' „ -

1 ?

1                                      "   :t-- ;«u

- - - - - :

ri.               '           !

;          -i • ‘țr‘ j

-2                               ' ~’;p                           |

'•l-                               I

-    - ‘ c-

i ,t : 1

i          ■     ;

p ■      .                                                   .i

i.                    1 ■ I

i      -i ....

■ . ir =

~ l • >■'■-:                                                '                                                             j

î 1.A J

* i

■" -7 ’

'         ' J '_______ i

r ■______________________ ____*_ ■ f " ~                              !

1       ‘                                          ......                      1           i 1

| . ! - ■■■■ .

»____ .i                                                                        i

.: ! • [ .

I——

-

> -J

1

;     ?: 5

1

1 ■            •                                                                                                           i

1A2

i • .7

‘i.’;,. .                                                            I

r

• .Q

5

r: ..!.. ...

c

i::

1          - .

1         -

••••                                   ..... . i ..       ....     .....

<-           1                          ■                                                              i

1                        n'''                                                          . 1__________

1 1                         1

L_                  1

j___________c.

1 IA-

:

1_______L_J

'            1

1

._^l

..               .. .                                        1

i 1 ■

. .

■ ■■                                                                                                                      1

... i 1

1

-                           J______

G |

1

■7

1

1

' '1

. . . . ,

G I 1

j

f

J ~p.r v ‘ '

i__________________________________________________________________________

________2j '■ -■

, «

-. 7 -

24 ' |î* ' _r_ :       • *

.. ■ ■

.-JtF? ■ _lu________________ ___

U( - “         ,

s

co

Fc r • - \!

'__J__-___i

j’ i€OI7-' ?

u

i                                           ।

1 'edi:--i

rL 1     7.1. j j

« -Gnls Fr c .-

|\'=: .ia

PL

1 ’. o 1               ____________________________________

. 7! - ‘ si- Fr.nei .

■ Cai.-.

PL

•     1.C-

j__° •     ■ ■ i*

• IHJ r

~ -

1

, . ira -

1 c

1 7-

!lr.:i ii-

1

’ G

i.c;

j.i

I d.-' :7a--

■ G

-.or.

■ .? 6 Se n. TI . 5 ,nl i. . : t pr t "* < «3? -b x ■ .‘s. • • --s

- 1J’ rT»p.

i "2

< • - • •

-

i -t

t *rc>G ti j

i- u.

3

i.

। -

1 '■ • - *

1 ■

i

-          1

।________'

1 G

V'-;

•f       s;

1 A.

. ■

k ■>■.!.

1 s

V-)

327

’ '7-C.C SC^ini

- T !

j_ 3.3

|- ied c spec-al st

f “1.

, s

1.C2

।   3?£

* !s7îC frZ ’J T' M

• • ei <;t.

.7.1.

n$ rj

i S

—------

; j

e (7= -1    " la

e Cd .

■-.

1 •ie •

1

..

**. ’ t • i - .: dj. j 2

' e.<a a

1 .

1

‘’ • Cc d

r L

1ÎX) i

2 >

A- M r.i

lld ■ ■

3’

A'it'd. ■   .. w-c.

■ PL

i Priniip, a

1/ rr.j

!■-

- -

1

A...,- .

M ?o«

p:

1 * 1

■                                                                         1

1       - ’

,C.F-<-H,7c> -

.’L

1.1

■ !

-

A'.is.entr          M :

1 'fiir

; r.

i.n

1 FI

Asis -nla F .. . Ja

' --.'..-ah

. •

A . .et^.s F -ne cz -

’-le-l1 ? 2

1.

1, ■

.VC.G-tS F' 77 5'

• • rMe

1.C-1

A; <=’ 1 Pil’, in I-

■ -? aia

-

,tl—i

I

f-i\ f ''c -

i, e- "

1 •

s •       -'r. ■ în

“ ' d

1...         '

:

......

FL

1'.., 1

. ।

‘ • . •

FL

• 'lAr‘ ■ -i;             ..

' ’.i a--

1

’ : -si

...,

____________

i

■ |

■ —1

■ ■ 1

4

5, .          1      :                  - 1

-• - •

...i|

.... ' i

----1

. - • .. -- •

;■ ............. • !..... ” ............

t

__

■ - —

■                                                                          i ■

•|l.'- S..--

1

1

._ . ...

ț                                                                                                      3 . ..

? r ■

i ■ .           .. .. _________ - :                                _

..

i

..

rr ; ■

’ ?!

. - .

' •

r

r~ .’ r • a11 i -i"

» •

1     36L.

Ao 'leit j ’ '• ■ ■ .

1

i-..

1 ?

•>■7

■ Jt.-1 a Pr'rSr: j

MedtCuh

1 ll -

-A« •

f ■.! a r -1. ■:

i :<&C<

V'

AsiSitr». P; ncpaid

r

1.C0

a       'j F<>

: 1 o. !a

1 .

---X_L

A. - er ' • c,?; »'

M ■ .-a

■■

As' ■      ! «2 • „ 3 .e»

* ’«?dic- •

p

1 0

3’3

A€.;.k Mj Pr . . t

t .j

pi.

1 U

; ■-

A:, *•■- r-i ,-:la

r.-

1

■       u . Br îî      -           _____

_ --------

•. ■' 1 l

1                      1                              nt

. ~eli r.v

' - •- i

. =i ■     .■

Cn; 'i ,ur

G i > . ।

* 11 ~ ' '

__________6. 1 ■             ।__

. ~ ._r

i                                                                                                                                                                . ■                                                                                                   ■"                                   . I

35*         S 5.-a ț. .x .     :■

Ce- :       .?

S

j_____ ~ i ■ -                         ‘

L “1 ' ■

1                                  ..

: I " L               _

' ’t “• ’ L.       .J

Ce1' '!r

1 ■ w

• 7 f* - «C t r ’ . a • ar> IV

. k; ■

I ■                          !

re • -- -fv I î ~ i' n fdiu

1________ii.

A.;    1 Pi«T ;ip:u

* îr cala

1,00

?.%

Asistenta Princ 'a..

i>-. jla

PI.

1/'O

93

A .;ste"ild Prin.

Mi ■■ 1

r-L

1.0’

I

.-'1

‘ Mbier.te r.incipaM

M< * jJh

1 J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

c£»..

■\                   p: -

ie<' ■ i -

-u

1 V

A-      '3 Principal >

Fl

1..-?

1

i • 2£

. ei ‘Pr-d",:; .

,- c<

r..

1

A-. - er - ?nne.ș

■ !'.3Sc J

PI.

A i- - 5 ’.lec.ce

Me- ?.r.j|a

n

VJ

l r-

rsi '.ia

Mt-dica ■

1.0*

395

A.'jt- r 1 :ipj . t; ., ,

Med ?c:

PL

1.0?

Perscî--: . jr aux’1 af

r

1 -cai. t-r. •«-

G

■ i r.ni

1 l.'li' --

c

-

-i')2’!r: ‘r 3

n

1,0u

i’            ■ • d

G

.1.0

. '■ are

cn ‘

4’ el ->r:..i

G

1.G3

1.9.11 £ J v“ . ne î-y«4- - •' ir ? ‘      ; • • r • -■. . _ £ r?,

V ■

1

- «rll              •

FĂ .....

■            1                                                  1

J . ■

' »*■

i—

1 ■

1 -

‘                ' jiIS.

N          ■

f

!

1

' •■ b. ■■

! . îr ’

s

i

1

1.         .                                            1

I

' ■ .              •_ -            -J

P* r 5. . - ■.'I

Ivi ;

i - r

,-a •          -> i : .î .

f.

-

■ i

A' ' sPHu. .

. L

1 • I I                                                                             1

A ■ -'ăF, cin

FI

: ■ . 1                                                           J

1

; '«‘•ir ■           Lrirt

• .?

PL

:.P'i !                                            ,

. H.-.

‘ > _____________

“’L

1.U.. I                                            I

' 1-f' 1 .■<••• -         „           _

t'C ■>

! L

I.L. !                                            ।

-■■! ■-■■- A ■■'•. .___________________________________________________

\ ■ .

1..

__ru_______________ ______j
1       •->’

. ...

:          1                    1 ; i

■ ■'

•      ’ * 1

h: •

■■                 .           1.'            '

r           •     ’

•                  i           ■                    •                             7

1.        ,.       .. ...........

..... ......

. ■

• ’                                              •>'                                            i

■                        I ■            ■ l                                                                                                       !

r~-j-

L

1 .                                                                 i

1

UI* rIH ?î v • .

c

’.,C-0

- ।

i

V

i

-r

. ■

i      -4.;

' 1.... ... .

1 ,Cu

>     41

S- r

c

1.C :

i

442

■ fl

i

। • u

_

_____________________________________________1:        kc

1 ’.e?' ia          ■■

0

1,..„

j_     -77

' ■                                                                      " ’lr. . •                                                                                    i

! ■<■

F 4

■■ '

1 .

I ••

1 -■              7*

; — •» .

. ■

i" • • ,                                    ’<-■<{ IT .!

. * I*

’ - ■ . • " • .ir- • ■

e

1.G?

*■

iA’94

fx * ns u< Ici/Ti

1.t7

______ _______ ...

r -rsc ts‘ «■ o. n.c j».

•J iu - -\xaHr 'jl -

K ' i -■

407

t. a Pi ■ <• ■.

‘ C >1 .- ’                                                Ft.       »      1

L.

■    • ar.

< ' . j;ia

1.

409

As:-.ei ap'?. >a'a

.       Cu .

K

. ,C j

4 .

«P -bala

.3

F-.

1.C;

1____ol.

A •*. ' s PnrK.na!

’»îv ■ . a

P’

i..}

1     -02

A'Js'e.da Prl;ai ais

MaJ»cs‘ i

1..

l.vO

1

A» .ate a Pri •• «j ala                                f -»e

k

1 j

Ca

t      -       -ici                                   ItA oi -1.

F;.     | ÎL.

rj

ttrdrp- ?i                        |h.' • «. "i

Pt

I.C.

1 «te

A •- ■ <- r.             »

î f-<!.

s

1

. «7

s.< te: t - ’ <al

l.'eir- ai.                                        ,        । _       ' t c<- _

As^'.e^t Prin: oaîa

- j'Căl j                                                .

i AJU

,     4 O

i ■

4-

.                 < •      '1.

' ’ i '

-

V.țtc {

•71

;si:te n.>ctcrla                           ItAo «a

r

* GU

GU£i .

■ er ■ al .' - 4.1 ■ e'

4 7.

c":C'b (1

3     1    1 C7

1

4 73

,C< j

3

r t' i

474

□r- 's?rc -r

r

•1 ■)     .                                           i

*

i‘ il S- d .

G

1

4-

:r*jrn.er

G

xCj *

477

Bra

G

1 .70.

•’ d

Er. il w,5r

n

1 (» - .

I

4 79

B’-aiifr ji*~

G

I.c>

-.ni

1- ?•!, T

C

- ■>

4«1

LsJ>L£                  _______

G

482

"Pi.--                                ,

•         ti

■                                                                                                                                                         i

4j3

1.       .!■-                                                                       i

1

•       - 4

1. ■ 1____________________________________________

i

41 1

r- jr * ’. ■ •-......  • J

.. 1 _ .1

........   i

4.V
7 1J

)|F.                                                       I

... ... . .... .

• • i                                                                           !

’ 01     |                                           |


L G: sral- . •     .•     - 353mp

e; ...    • ic.:!. J      . r

1 t’’

t              2. >3 *                                                     ■

1 •

_J

|. ■ = n;a r-.c.ala                                .     . »-

r; । 1 o?

1

SiPTud ‘                                    W-< ’ i

L             «;‘iO

__1

lAe^si^a P ne "sate

î ■ •

!Ajic en □ Pnnc e

1 | :

er a ..dicala                          jf -ita’a

.       :.c.

i

1

• -sti^a Princ^c’a                               !.

r'                ■> ■

I

i

ÎÂî .' -Dl . F .: ij;.id

H |    -0

r Nftier* •    • ■ n- 1=

iedt

K 1 î

L >

. 4HH »►. :icai3

«1

Pi i ■ '3

.1?

. jni.i -1c          <rr/;

r *1. • «i

n       ’

i fiej.       l ! ■ -,i .p-

. P * > a -

1

1

•         i     • rn

1 . • .

..       .                          p ;r

.                                         F-

1 OC

1 ‘zD! '

’l ♦     . ■

!

’tl — ’C-F *st<- ia arme'-u

|     f-      ii-n ■ nn. '

.                           ! ?L i 1.00

i

!                       p.

i.ri

r <         2’    ” ‘      । ••

G

1 3

!

i ” -r

1____~Î6II' ■ «

-

:.00

!    £37

n

« '<)

t

1 yfijit'.                                                                       |

V

i .7)

i

l-.v.

■ ■ j                                                                       1

5

* e'1, •

•j

1 - .                                                                        1

1    531

'■Fi|ilor

5 ■

i -72

• ■ ri; ।

v s=nJ

53’

1 -     <

•j

1-.-

1

5'

z-

1.< I

•/■•cant

5;..

H Qt.

13-3 1

f *5/ * -îi\2' ' L

G

____

7 f

* î - L;               R . :• . c: . . ■

>                          M .»

r •      ’ L .

S' "

’                                   1 •                    !

i

1 . ..

s              a-

j.

i '.i*'

■ 1 ■- ■ -                  ........

1

' 'Z '.

'                                                                                                                                                         '             i           >                                                                 •

i                                               ■ .

1_______.3

< r •’

1        "1

Vr>

. f1                                          r .                               __ _                        ■ i' i ■                  ____________i •

1.0?

' ?1    .•*-/<; M -

4- ;icL, e

1 PI

1 t.i              r linei !

' JiC-3r-

.. T ’.

• As.rA, .’U î-ni- Iu

|“a 2!f AV>

-

1 C)

1

1    £74 'h-Stir 8 Pî:     e

!"u. . ।

1 : _

-1 ir

....... i

•    575 As rts.”a' «c-c n

Vj”

1

576Ia. e*.a t . •!.<*»

IÂ.

:-i.

1 .

1    5\. fA.£-. /e 2 Mec :ah

I,v. I..U .

r,.

.                                                                                                                             I

I                                              k.- i j ;al - • -;r *. >' r

1     570 -j

1

1

1                                                                                                      1

1 9.21 C.l.lpa"         ■. .            .... ■ : .’8

Pe . ii. * . £••

supe-ix

, ■       • . . i

.           w    *

J            r •             .

• ■

- - —-

i           , •                                         _________________i--.

___________________________i_________________________________i

\ 22 C »c: 1 vi. - i =nî,<. x

k^-ren:. -ritu'

r-.>.cu

|     -      =■           'icct .i n

i,c'la

i n

■' 1

1

1. -.w      .       .. i. e          . i - 1 ■ Văi .

P.- r ;           *

1A ”

f , r -

1

<■■■■              ■.                                                                        1              .

1 ’•

Je: •        Jl!5t

.... ■; j

1.0

...                                      1

•                      .-.ii SI

I - i? r5/-

। ■ ।

1

1 ■' 23 * tv pa ‘ -v ■ ' . c; .j . . .i *

“e.^ s. - ■

<1 ■ 1 _

' ^^SÎSk’tit. Pr

Aha         ■ •

-

1,(.k.

______________1

‘‘ •]. '-l1 >:<>r.in'i| la

|. ‘tdiCJ-i

1.00

1 2. .Z Comp-.rîiinenl cltckipî

P G fi! ‘ . .t

| ■                < .                                                       li ... a:

1 .

■ !

1.3 2” *'ros>..(';a

5 . • V -V

.■ Iii

| r 'j; ."e â F r<C ?> a

’ - rc Ji

*-        1

f.L. |

i

Pe >o ia: se» ;;r

iX‘!gr

i. 1

M ’

1.0? I

La      aar

.             i’.__________

1 u.

..2 uen’n. $•        »r î.'j; ->ci

jf'      * •j u, u cura'-

„i 4   " j

• * S’I i .<jl I3r

3    ~J.    '

|                      '                       1

■                                                                                                                           1

5-4 |h-:. _îc f n . ..

-'‘■.sitrie

’ 1

1 W 1

'     ' ietî.crr'' .

Pu/ .1- -

s

3 '

1

’■ : ■ • ■ ..J                   ■

• > ilV

,        .                               1

- - ...

K 1 .. _______1 - .......-......

. •

P-

’ ..           .                                    1 ■ ■                      ■ 1

P(          ■ -n.li

t?

• ••

'            I                      Jl .                   •

A. ••r'.a',rint:i'?'.;

. ’ia

r;

. 10 i

• . -|Z -. „Se - a - -.ipo'a

7

I.C., |

1

vJi |_..yoierapcjt

e .             .

1..J 1

(

. i.- . i : iir.,ț- .-

r:

1 'l.      1

* <xr

iX .

f                   ■                                                         ________________I__

c 1

1.1        1

■ . .5 r .,         i.L.C.: :■«

«> 4

< ■ • •. •

: • i

.... .... -.-,..11

____i____L

1. .1 1

- L. ’                    •

» k>

•                         . î S • ‘ •       •• „1

. .r .

1

1.:'?

1 । •! .. .-

h

1

'         1                               ...

____; «

. .1 _L

1 ,(1-i 1

j____1

-        • • 5 • ~     Z3

____-a si a: _ij__.__ - -                     ■ i 7                                         i‘ t

___________

-1 •=       t* :»• -     _ • - _ '

r

1                  1                                 , .

1     "         - —                              ..     .. ......•

I ■ I                           ’>

■ - : < ■■ ■

' -------1         .      r- i

i ..

* . 4 J'i'jnp- s -„r,.' .

î - -      *• cr’“ r cip j>e                                     > 1

p-

_______________1____

V.      J. iO'u

l-ers. •- r ' >r -

.           •               : S) •         •                                                      Â. .1*

-

•> 1

i ‘1, •!«' ■:           i5t

iyr ■

io!             ।

.        .. 'ii . »

î ‘ ÎAS'                                                              ‘        •’

r-i

■ । ’ .                                                                              i

: 3 ' - o Ortiiec r . Trxw > - s -■

;l p •                                  ’’ ?< • a                                  1 PL ; i.'-'.                                            ;

F ur. । h.^r ’i&l <.

I 62:' |Ag »>ei •& r ■ncr^f~__________________________

1.      ” x " " .3 Gîl SC’ .-Q ’r

al--

1.0" 1___________________________________,

।    <1       -î .. F —:.pa'3

pi.

• l.'J 1                                                              1

•• le. .

1C      1

p’

■ . 1                                                  J

>?r;               . * rr.. •_ j

1           )Ar* • ■ . r’- r - ’                                      • • ..

p. : i.ț ,                               |

.0 15* R

V .: M - < :r • k <

1   r:4’"-.XuP : --enianr

0 F L                         1

$

1-.-. I                                            I

1 ' 6 i Rr ’-jperar» M»-.i Jna Fi?.- •' Ea? : ■ •_ :? P'. ocjI . oeriv ' <?i

|         .       1' '       1 <:i«.                                                  ,r           • z, r.i t. ■' s

'             va a              I

PprSu Ldi ■ <r itr J

C.3|.-     '• rr- . mrc.

-    :.-a

■: l

1-.1 1

1 r -”.12 f rect a        îv^ju

1 ■                  .                                                                      ;                ”i lift.' • ’         -            1                      ]

■ 1________

.         .             ...                                                             ,, ,                              '               ,                       1

■f V , _________________________l_________________

c» .. Kr'r-,:: e

Per- .n.il s. i:,-       ■ .

/ /

: . /

/ • 1

>

' - - ~ :                                                                                  !                 '                                                                            1

•                                                   1

__-            al '• i1 - -■>.. j____\           \__ __■ '' ' i:?- ■ ■a-ti-.ti''__[_ _ ■;c______________________________1      _______________________K____I

\ /

1 ‘        --a.. sl'r.-V’ C't.-r-.a

___________________________________________________________r«* y ♦ '        °______

__________________|__________'_______________________;___________________________________________'                     __' '____________________________________I _ - I 1 ri_________________________J____________________________________!

_ _.        ________________C‘______________■ ?" J ’ÎJ___

L

T T« • :<

1

: .-ii 'o

...                         ■ S . ■ ) i                 i

! ■~f-

lrr.it:

1              >           1 I 1 .>                                                                       1

r-           -ii                             ’

-n.;or

i C 1       > t > :                                                    !

1 ~ ~

~»ec -treic

;___________________________________1           1 ■' I______________________________________________________________________________i

__•          2 ec . (' ,< c               ________________________

[~ f-v - !îvc?tor r ■ isncr :।| i,u '   ।

■ ’ "■ H".    • ..j.

U.Â.T. l.'iUUlC-RIUL FĂGAA3


£Fil7-.LULMUL"C!FAL"Dr.Ai'M Țț.-^iu" F’a- ; s'ir.Giiioceilor nr. 1 ,Făgăraș,jud.Drașcv,cod 505200 Tel:0268 - 212521,2,3/ ;Fcx: 0263 -211254

;A‘,v/.spit2lul,cgaras.ro

E-mail:secretariat^ spităiulfcgâras.ro-

HOTĂRÂREA NR. DIN 1F.05.202i)

t-RMRD Modificaies Organigramei si a statului dc- funcții din cidru! Spitalului Municipal Dl Aurei Tulbure Fageies si scoatere posturi Ir. concurs ;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, întrunii, in data de 18.05.2020,

.    ■■ !C ... v <;       ? cXlSi ife d îl ÎS; c.lifT. k . 11 uit, L UgeU < fi. ‘JL-, 2Cbo

privind reforma in domeniu! sanatatii, republicate, cu modificnile ri completările ulterioare ;                                         y - ■

. y V'a'-and Referatul de aprobare fir. C!7>ix' “} din ; u a J , privind propunerea de Modificarea A Organigramei si a. steiului de funcții si scoatere posturi la concurs din cadrul Spitalului Municipal Dr. Auiel Tulbure Fegarss ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1) Se aproba modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;

Art. 2) Se aproba modificarea Organigramei Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;

Art. 3) Se aproba scoaterea posturilor la concurs, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;                                \ A \

Art. 4) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hctarari orice alte dispoziție contrara se abroga ;

Art. 5) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente/ hotarari, se încredințează membrii Ccmitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras.

PREȘEDINTE £ E SEDIi HA, MARIANA CA?U